Lara stála zády k nízké mříži, na konci ulice. Vstoupila zadním vchodem do “Opery” – první vchod budovy nalevo – kde hned v první místnosti přistoupila k dřevěné bedně u levého ze dvou sloupů. To se již ozval hlas průvodkyně touto tréninkovou misí.

 • Ta není sice povinná, ale přesto se vyplatí ji absolvovat – možnost seznámení se s novými pohyby a získání užitečných předmětů.

Přes bedny u sloupu se vyšplhala na betonovou rampu, přeběhla na její opačný konec, přeskočila na sousední rampu a prošla krátkou chodbičkou do sousední místnosti. Přeskočila díru v dřevěné podlaze a prošla do sousední místnosti. Podél zdi přeskočila dlouhým skokem k rampě u protější stěny, zachytila se jejího okraje a vytáhla se na ni. (Pokud by spadla na zem, mohla přes kovovou bednu v rohu vylézt zpátky.) Na opačném konci rampy pak saltem vlevo přeskočila na další rampičku a prošla do další místnosti. Tady vyskočila, pověsila se rukama za konstrukci jeřábu nad hlavou a přeručkovala k protější zdi, kde seskočila na podestu. Vpravo, u žluté kabiny jeřábu vyšplhala po žebříku nahoru, okolo rohu zdi přelezla doprava a seskočila na střechu kabiny. Otočila se doleva, přešla na její okraj a přeskočila šikmo doprava na konstrukci jeřábu, po které před chvilkou ručkovala. Na jejím opačném konci pak našla světlice a do nízkého výklenku si po čtyřech vlezla pro lékárnu. Když se otočila k výklenku zády, všimla si na bližší konstrukci nalevo lékárničky. Jakmile získala i tu, vrátila se na střechu kabiny jeřábu. Po čtyřech prolezla nízkým otvorem, spustila se na konci dolů a za rohem si pákou na levé zdi otevřela dveře. Těmi pak prošla do velké haly s vysokou betonovou protipožární nádrží u levé stěny. Seběhla po schůdcích, přeběhla halou do její zadní části vlevo a přes bedny v rohu a rampu u zdi, se dostala na betonový ochoz nádrže. Skočila do vody, potopila se a v pravé stěně proplavala zatopeným klikatým kanálem do malé místnůstky, kde se mohla nadechnout. Znovu se potopila, v rohu na dně objevila další zatopený kanál, kterým proplavala do další malé místnůstky, kde našla lékárnu, náboje do brokovnice a revolveru. Když vše posbírala, proplavala zpátky do sousední malé místnůstky, kde nad hladinou v rohu objevila východ do chodbičky. Vytáhla se do ní a přes širší otevřenou část vešla do dlouhého skladiště, s nataženým provazem, k protější podestě. Než však na něj vstoupila, slezla přes bedny v rohu na podlahu skladiště a přeběhla do protějšího malého příručního skladu. Hned vlevo od vchodu sáhla [CTRL] do regálu a našla tam světlice. Oběhla dřevěnou bednu po pravé ruce a zatlačila prázdný regál pod světlem dozadu, aby pod ním mohla sebrat náboje do revolveru. Oběhla další (kovovou) bednu po pravé ruce a na prázdný regál v rohu tlačila tak dlouho, až si odkryla v levé stěně vchod do tajné místnosti. V té z podlahy nejdříve sebrala dva zásobníky nábojů do UZI samopalů a v rohovém regálu objevila první zlatou růži [Sekret 1].

Teď se vrátila přes skladiště a bedny v rohu na horní rampu, kde přistoupila k nataženému provazu. Stiskem [CTRL] na něj vstoupila a přidržením šipky kupředu [Cursor Up] se pohybovala kupředu. Jakmile začala ztrácet rovnováhu, šipkami do stran [Cursor Left / Right] ji vyrovnala a to vše opakovala tak dlouho, až po laně přešla na druhou stranu. V sousední místnůstce prohledala regál vpravo (našla lékárničku) a dveře na konci úzké chodbičky si otevřela opět pákou na zdi. Přeskočila na rampu, přes bedny slezla na podlahu a vyběhla na ulici – konec tréninkové mise.

Běžela ulicí doleva a na konci, před světlejším průchodem zabočila do úzké uličky, kterou se dostala na náměstí s kašnou uprostřed. Brzy vyběhl pes, kterého zabila. Vylezla na kašnu a přeskočila k pruhované stříšce “Antico Caffé Reco”, zachytila se jejího okraje a vytáhla se nahoru. Sebrala zde světlice, pak se spustila do uličky vedoucí z náměstí, tou běžela okolo zavřené mříže a na konci sáhla do úst skulptury hlavy, kde přehodila páku – otevřela se mříž jinde. Vrátila se na náměstí, před kašnou zabočila do uličky vlevo a na jejím konci zabočila do malého průchodu doprava. Seběhla po schodech a za otevřenou mříží přehodila páku v ústech druhé hlavy – vyjel kamenný blok ze země na malém dvorku za jejími zády. Okamžitě se otočila a prchala pryč před netopýry, kteří se náhle objevili a to tak dlouho, dokud nezmizeli. Pak se vrátila na dvorek a přes kamenný blok, který prve vyjel ze země vylezla do horní místnosti se sloupy. Otočila se doprava o 90° a doskočila si na šedou zeď pro lékárničku. Pak se vrátila nahoru mezi sloupy, pokračovala úzkou chodbou nahoru, přešla místnost s červenou sedací soupravou, přes balkón s lehátky a za průchodem se spustila do chodby pod sebou. Rozstřelila okno v rohu a ve výklenku sebrala náboje do revolveru. V chodbě za rohem pak rozstřelila další dvě okna. V pravém našla lékárničku, tím vlevo pak prolezla a přeskočila do protějšího domu. Zabočila do prvního vchodu vlevo, vyběhla nahoru, kde na podlaze v rohu za zábradlím, našla zlatý klíč “Golden Key 1”. To už zaslechla štěkot psů dole v uličce a na dvorku. Vrátila se dolů, přeskočila zpět do protějšího baráku, sestoupila po schodišti na dvorek, kde psa zabila. Brzy zjistila, že jedny dveře na tomto dvorku jdou otevřít. Psa zavřeného za nimi hned zastřelila a v malé místnůstce sebrala na zemi lékárnu a na dřevěné bedně v rohu náboje do brokovnice. Vyběhla ze dveří do protějšího podloubí a na konci uličky si pákou na zdi otevřela mříž nalevo. Psa, který odsud vyběhl hned zlikvidovala. Proběhla otevřenou mříží, pokračovala okolo kašny a mříž mezi sloupy v protější zdi si odemkla právě získaným klíčem. Připravila si zbraně a hned jak vešla na malé nádvoří s palmami, zahnala několika výstřely Pierra, který na ni začal střílet z horního balónu zleva. Když se jí to povedlo, sebrala v tmavém podloubí napravo lékárničku, přeběhla nádvoří a v domě pak zabočila do prvního vchodu vlevo. V malé místnůstce našla na bedně v levém rohu první kruhový symbol “Garden Key”. Pokračovala domem při levé stěně do horního podloubí, kde podruhé střelbou zahnala střílejícího Pierra s protějšího podloubí. Po laně tam pak sama přešla a na konci balkónku se spustila na ulici. Blízkou pákou na stěně otevřela mříž v uličce vedoucí ke kašně. Udělala čelem vzad a doběhla ulicí k bílé zdi a zabočila doleva. Přešla přes malý dvorek do chodby vpravo, z té pak na další dvorek vlevo, kde našla náboje do revolveru. Toto místo se zavřenými vrátky si zapamatovala, bude se sem ještě jednou vracet. Opět udělala čelem vzad a došla podél pravé zdi na rampu se zábradlím. Otevřela šedé dveře, vešla do skladu se sudy, kde hned vlevo od vchodu našla v tmavém koutě zaměřovač “LaserSight”. Ten hned zkompletovala s revolverem a rozstřelila zámek na vrátkách v rohu skladu za sudy. Jakmile vkročila do právě otevřeného výklenku, objevily se krysy, před kterými ihned utekla na ulici a běhala tam tak dlouho, dokud nezmizely. Pak se vrátila do výklenku pro druhý kruhový symbol “Garden Key”. Nyní už seběhla po schodišti, pokračovala rovně ulicí, minula zavřenou bránu v levé zdi a na konci vběhla na nádvoří vlevo, kde zasadila oba kruhové symboly do schránek na sloupech, po stranách zavřené brány. V krátkém videoklipu pak viděla otevírat bránu, kterou před okamžikem minula. Když proběhla otevřenou branou a přiblížila se k spodnímu chrámu se sochami tří dračích hlav nad vchodem, spustil se další videoklip. V něm zasadila krystal “Mercury stone” do schránky vedle dveří chrámu a stala se svědkem rozepře mezi Pierrem a Larsonem, na střeše sousední budovy. Po skončení videa zabočila do uličky mezi chrámem a zdí, vlevo od lampy, kterou měla před sebou. Jak postupovala chodbou ve zdi, ve videem byla upozorněna na zlatý zvon nad průčelím horního chrámu. Vyběhla pod zvon, sebrala zde další zaměřovač a za sloupy náboje do revolveru. Po zdi před chrámem se dostala až na obvodovou zeď horního nádvoří, po ní běžela doleva, přeskočila na střechu z tašek a po té přeběhla na opačný konec. Přeskočila přes uličku do protějšího čtvercového altánu, kde našla náboje do revolveru a nepřehlédla ani lékárnu. Přes střechu a zeď se vrátila pod zlatý zvon a střelila do něho. Tím si otevřela kamenné dveře v nástavbě obvodové zdi nalevo, kam se hned vydala. Přeskočila přes ulici do protějšího domu, opatrně postupovala dovnitř a jakmile se objevili netopýři, opět před nimi utekla, přeskočila uličku a zpět se vrátila, až když nebezpečí pominulo. V ústech skulptury hlavy pak přehodila páku, která otevřela kamenné dveře do chrámu, pod zlatým zvonem. Když vstoupila do chrámu, před sebou viděla na podstavcích tmavé sošky dvou ptáků. Vběhla do vchodu v levém rohu a na konci přehodila páku na stěně u mříže. Ve videoklipu viděla přeměnu levé, ze dvou sošek. Vrátila se tedy k ní a otočila s ní o 90°, čímž si otevřela dveře v místnůstce na opačné straně a zároveň se spustil mechanizmus zlatého beranidla pod stropem. Nyní vběhla do vchodu v pravém rohu, proběhla právě otevřenými dveřmi, před beranidlem si klekla, po čtyřech přelezla hned za vchodem doprava, kde se pověsila rukama za okraj podlážky. Nyní ručkovala doprava, okolo rohů až do místa, kde si mohla stoupnout. Přehodila páku ve výklenku zdi a v dalším videu viděla proměnu druhé sošky ptáka. Spustila se zpátky na podlahu chrámu a otočila i druhou soškou – otevřely se další dveře na zahradě, pod nástavbou horního chrámu. Jakmile vyběhla před chrám, zabočila doprava, přeskočila potřetí do baráku se skulpturou hlavy (tam co ji obtěžovali netopýři), kde se právě otevřely dvoje tajné dveře do výklenků po stranách. V levém našla lékárničku a v pravém pak druhou zlatou růži [Secret 2].

Ani teď se ještě nevydala do dveří pod chrám. Pověsila se za okraj podlahy a spustila se dolů do uličky. Seběhla po schodišti (rampu se zábradlím měla vpravo), do známé chodby, ze které zabočila do malé místnůstky, kde již byla otevřená vrátka do malého skladiště. Připravila si zbraně a ihned rozstřílela psa ukrytého uvnitř vpravo za rohem. V regálu nalevo pak našla lékárnu a v regálu vpravo třetí zlatou růži [Secret 3].

Vyběhla na chodbu, tou se dala doprava, pak doleva podél zdi, okolo chrámu s dračími hlavami, chodbou ve zdi vyběhla na horní nádvoří a sestoupila po schůdcích do otevřeného výklenku v podstavci pod chrámem se zlatým zvonem. Tady sebrala kulatý amulet “Saturn Symbol” a jakmile se vydala po schodech nahoru, videoklip ji přenesl do další části hry……

Lara se ocitla na jiné ulici Říma. Na jejím konci viděla velké mříže a po stranách vchody do budov. Vešla tedy do nejbližšího vlevo, rozstřelila barevnou krabici na šedých cihlách a pod ní sebrala páčidlo “Crowbar”. Pak přeběhla do protější místnůstky, kde pod další rozstřelenou krabicí našla zaměřovač. Vyšla na ulici, dala se doprava, minula otevřený vchod vpravo a teprve sousední, šedé plechové dveře si otevřela páčidlem. Uvnitř nejprve pod další barevnou krabicí kterou rozstřelila, sebrala lékárničku a potom přes konstrukci vpravo vyšplhala až na horní bednu, od které vedlo natažené lano do další místnosti. Odsud si však nejdříve doskočila pro lékárničku do okna v pravé zdi. Potom teprve přešla po laně, přeskočila díru v dlaždicích a vylezla do okna v pravé zdi. Vyšla na kovovou lávku, z té přeskočila na rozvalenou zeď vpravo a z té si doskočila do okna v pravé zdi pro náboje do brokovnice. Přeskočila zpátky na plošinku, prošla průrvou ve zdi a spustila se na dlaždici pod sebou v další místnosti. Seskočila na šedou zídku pro světlice, ve výklenku před zavřenými vrátky sebrala náboje do revolveru a z šedé zídky se vytáhla na další plošinku před zdí. Jakmile vešla do průchodu, ve videoklipu byla seznámena s dalším úkolem – rozhýbat mechanizmus ozubených kol. Po skončení videa se pověsila rukama za okraj a seskočila do nových prostor. Vyběhla okolo sloupu na ulici, minula otevřený vchod (mezi sloupy vlevo) a za sloupem hned za ním vlevo našla žebřík. Vyšplhala po něm až nahoru, pak přelezla okolo rohu sloupu doleva a seskočila na šikmou zeď pod nohama. Otočila se doprava a přeskočila na sousední zeď, z té okolo levého rohu zdi na podestu a vběhla do místnosti s provazem nataženým od stropu do podlahy. Jakmile za něj zatáhla, viděla ve videu, jak se ozubené kolo roztočilo a popojelo o kousek výš. Musela tedy zatáhnout za provaz ještě dvakrát (celkem tedy třikrát), aby dostala velké kolo na úroveň toho menšího. Vyšla z místnosti, přeskočila na zeď vpravo, pak na prostřední, a nakonec na poslední zeď. Z té se opět okolo rohu zdi a přes podestu dostala do podobné místnosti té první. Jakmile tady zatáhla za provaz, viděla, jak se roztočil celý mechanizmus a otevřel velkou kruhovou kamennou bránu ve spodní místnosti. Vyšla na podestu, přeskočila na nejbližší zeď vlevo, otočila se doleva a přeskočila do okna mezi okřídlené sošky, kde sebrala náboje do UZI samopalů. Pověsila se za ruce vně místnosti a spustila se na podlahu. Udělala čelem vzad, dala se doprava, na konci zaběhla do místnosti vlevo, kde objevila otevřenou dlaždici u stěny. Spustila se do tajné místnosti, kde našla dvoje náboje do brokovnice a první zlatou růži [Secret 1].

Vytáhla se ven, vyběhla na ulici, dala se doprava a vešla do otevřených dveří mezi sloupy. V místech, kde se otevřela kamenná kulatá vrata (nad šedou šikminou) zabočila do tmavého koutu vlevo a přes dva výstupky se dostala do malé místnůstky. Tady z mříží mezi hořícími pochodněmi páčidlem vyloupla zlatý symbol “Golden Coin”. Okamžitě na Laru z mříží vyběhly krysy. Proto před nimi utekla ven a pro symbol se vrátila, až když nebezpečí pominulo. S tím potom vešla do sálu, se sochou Zlatého rytíře na podstavci. Nejdříve sebrala ze země po stranách podstavce lékárničku a náboje do revolveru. Potom zasadila symbol “Golden Coin” do schránky v podstavci pod rytířem a ve videoklipu viděla, jak se otvírá velká mříž v ulici proti budově, ve které se právě nacházela. Vyběhla tedy ven, prošla bránou a hned za schodištěm zabočila do levého průchodu. Běžela úzkou uličkou až na její opačný konec, kde našla na zemi další náboje do revolveru. Vracela se uličkou zpátky, zabočila vpravo, do částečně zatopeného sklepení. Skočila do vody, plavala kupředu a za zúženou částí se potopila. Ve výklenku vlevo, před zavřenou mříží sebrala ze dna lékárničku. Vynořila se, pokračovala do temné části sklepení, kde vylezla na podestu a vešla do tmavé chodbičky. Zabočila doprava a jakmile se přiblížila k nábojům do revolveru ležících na zemi, ve videoklipu viděla nového nepřítele – v magnetickém poli pohybující se hlavu rytíře. Paprsky z jeho zelených očí přinášely jistou smrt. Aby ho zlikvidovala, otočila se směrem k němu a opatrně se pohybovala úkroky doprava. Pouze však do míst, aby mohla trpělivě očekávat na okamžik, kdy bude moci zaměřit nejprve jeho levé zelené oko a rozstřelit ho. Ovšem tak, aby sama zůstala ukryta za rohem zdi, nebyla zaměřena a zabita. To samé pak udělala i s druhým okem. Díky trpělivosti, ostražitosti a přesnosti se jí to nakonec podařilo. Pak se spustila do již bezpečné místnosti, našla uprostřed po nepříteli jen zlatý amulet “Mars Symbol”, který sebrala. Přešla do malé sousední místnůstky, s červenými kotli a trubkami. Hned u vchodu vyskočila, zachytila se konstrukce nad hlavou a vytáhla se nahoru. Přeskočila na horní plošinku kotlů, kde našla druhou zlatou růži [Secret 2].

Nyní se spustila na podlahu, vyšla ven a přeběhla sousední místnost až do její nižší části, kde nejprve sebrala náboje do revolveru a potom otevřela kulatý poklop v podlaze pod podstavcem. Po žebříku slezla do spodních, částečně zatopených katakomb. Hned od vchodu skočila do vody v kanálu, ve tvaru kříže. (Pokud by se pohybovala po podestách podél stěn, vylezly by z otvorů v mřížích nepříjemné krysy.) Když doplula do středu kříže, v protějším kanále viděla ležet na dně lékárničku, pro kterou se potopila a vrátila se nadechnout. Pod sebou, v kolmé šachtě viděla dva otvory do bočních stěn. Nejprve se potopila do toho vyššího, proplavala zatopeným tunelem do malé místnůstky, kde sebrala ze země náboje do brokovnice a potom vyloupla z potrubí u stěny ovládací kolečko “Valve whell”. S tím proplavala zpátky do kolmé šachty, prošla chodbičkou a vylezla po žebříku do horní místnosti. Přeběhla do místnůstky s červenými kotli a nasadila kolečko na hřídelku na levém z nich. Kolečkem pak otočila a tím zastavila otáčení turbíny na dně kolmé šachty ve středu kanálů. Vrátila se do katakomb a mohla se potopit až na dno kolmé šachty. Plavala zatopeným tunelem nejprve dolů, pak rovně a v širokém potrubí šikmo doleva do užšího tunelu, kde vpravo nahoře vyplavala v malé místnůstce, kde se mohla nadechnout. Vylezla na podlahu, sebrala zde lékárnu. Znovu se potopila, plavala do širokého potrubí, tím doleva a před místem, kde dvě turbíny hnaly vodní proud proplavala úzkou spojkou doprava, menším potrubím pokračovala kousek doleva do širokého potrubí. Tím plavala podél pravé stěny rovně a brzy objevila v rohu kolmý kanál nahoru. Tím se dostala do další malé místnůstky, ve které otočením kolečka na červeném kotli vyřadila ve spodním potrubí obě turbíny z provozu. Opět se ponořila, doplavala k oběma turbínám, kde v pravé stěně vplula do úzkého kanálu a pokračovala klikatou kolmou šachtou vzhůru, až se dostala do úzké chodbičky. Tady sebrala ze země náboje do brokovnice. V širší chodbě naproti viděla ležet brokovnici “Shotgun”. Jakmile se k ní přiblížila aby ji zdvihla, mříž za jejími zády se zavřela. Lara se vydala do velkého sálu před sebou a v krátkém videoklipu viděla, jak ožívá socha Zlatého rytíře – další nebezpečný nepřítel. Za neustálé střelby do něho, se obratně vyhýbala jak smrtícím paprskům, tak ostří meče tak dlouho, až rytíře zabila. V dalším videoklipu ji bylo naznačeno pokračování její další cesty. Na podestě před oknem sebrala lékárničku a náboje do UZI samopalů. Prošla oknem na terasu, na které vlevo našla další lékárničku a pak se spustila dolů na ulici. Nepokračovala však naznačenou cestou nabídnutou videoklipem, ale běžela podél mříží (měla je po levé ruce – vodu po pravé ruce), proběhla uličkou až na ulici pod schody, zahnula doleva a pokračovala stále podél levé stěny. Brzy zjistila, že poslední mříž je otevřená a na dvorku v pravém rohu našla třetí zlatou růži [Secret 3].

Vyběhla na ulici, vrátila se přes schodiště a uličku k vodě, skočila do ní a plavala dovnitř již známého, částečně zatopeného sklepení, potopila se a proplavala otevřenou mříží v levé skále. V úzkém průchodu sebrala zlatý amulet “Venus Symbol” a vyplavala v sousední čtvercové místnosti. Jakmile se vytáhla v průchodu do zahrady před spodní chrám, spustil se videoklip – Lara se střetla s Pierrem v krátkém rozhovoru. V přestřelce po skončení videa se jí podařilo ho těžce zranit a následoval další videoklip, ve kterém Lara sledovala, jak je Pierre zabit oživlou trojhlavou saní. Okamžitě po skončení videoklipu se Lara běžela schovat do uličky mezi chrám a zeď, aby byla z dosahu plamenů, které vzápětí začaly plivat všechny tři hlavy. Brzy zjistila, že jsou krátké přestávky, kdy mohla saltem do strany opustit svůj úkryt a začít do hlav střílet, vzápětí se opět saltem ukrýt a to vše opakovala, dokud neslyšela charakteristický zvuk rozpadající se jedné z hlav. To vše tedy opakovala ještě dvakrát. Když všechny tři dračí hlavy zlikvidovala, posbírala na nádvoří i v uličce za chrámem čtyři krabičky nábojů do brokovnice a lékárnu. Do schránek po stranách vchodu do chrámu vsadila zlaté amulety. Po skončení kratičkého videa prošla otevřenými dveřmi, přeskočila přes past s kopími na protější zeď, ze které pak přeskočila na podestu před stěnu, ve které viděla zasazený červený krystal “Mercury stone”. Podlážka se však ihned sklopila a Lara spadla na šikminu, klesající kamsi dolů do skály. V krátkém videoklipu se tak dostala do další části hry…….

Lara dokončila skluz po šikmině a zůstala stát na jejím úpatí v jeskyni. Proběhla úzkou chodbičkou, pak okolo zbytků koster v první rozšířené části. Ve druhé rozšířené části, vpravo za rohem zatlačila kamenný blok do zadní tajné kobky, ve které pak našla první zlatou růži [Secret 1].

Vyběhla ven a pokračovala dál, až do dlouhé a vysoké chodby. V té se v jednom místě spustil videoklip, ve kterém se začala bortit podlaha chodby. Ihned se rozběhla kupředu, přeskočila propadlou část podlahy do další místnosti s podlahou z mříží, pod kterou pobíhal lev. Udělala čelem vzad. Pověsila se rukama za okraj podlahy nad lávu a přeručkovala doleva pod nízký otvor, do kterého se vytáhla a prolezla ho do malé kobky, kde stiskla čtvercové tlačítko na stěně. Vrátila se zpátky do místnosti, prošla otevřenými dveřmi, na konci chodbičky před šikminou si připravila zbraně a sjela po ní dolů, kde ihned zabila čekajícího lva. Dalším tlačítkem na stěně si otevřela dveře a ihned zastřelila druhé lva, který z nich vyběhl. V sousední místnosti našla žebřík, po kterém vyšplhala o patro výš. V této síni sejmula z podstavce mezi svícny první část posvátného kamene “Gamestone piece”. Jakmile vešla z místnosti do sousední jeskyně, uslyšela zvuk odsouvaných kamenných dveří. Otočila se doleva a zabila bojovníka s mečem a štítem, který z nich vyběhl. Pak si doběhla do tohoto výklenku zaběhla pro lékárničku. Vyšla do jeskyně a po šikmině kterou objevila u zdi vystoupila o patro výš. Otočila se doleva a počkala, až zpoza sloupu vyběhne druhý bojovník, kterého se brzy zbavila. Ve výklenku pak sebrala náboje do UZI samopalů, stiskla tlačítko na zdi, které otevřelo další dveře. Po další šikmině vyběhla opět o patro výš, kde zabila bojovníka i lva, kteří vyběhli z kobky v pravém rohu. Do té si pak došla pro UZI samopaly a lékárnu. Nyní sestoupila o patro níž, zabočila do rozsáhlé jeskyně vpravo. Došla až do středu ústředního mostu, kde viděla zanořený sloup v otvoru uprostřed. Aby ho vysunula, musela přeskočit na podestu vlevo, kde viděla natažený provaz mezi podlahou a blokem pod stropem. Další úspěch závisel na rychlosti a přesnosti Lařiných pohybů. Třikrát zatáhla za provaz. Uprostřed ústředního mostu vyjel z otvoru sloup s krystalem na vrcholu, ovšem na určitou krátkou dobu. Za tu musela stihnou přeskočit z podesty na vzdálený dlaždicový převis šikmo vpravo. Přeběhnout po něm, z jeho opačného konce přeskočit na kamenný dvojblok a z jeho opačného konce přeskočit k vyšší podestě. Zachytit se jí, vytáhnout se nahoru a přeběhnout po ní doleva až na výstupek směřující k ústřednímu mostu. Pak k mostu přeskočit, zachytit se jeho okraje, vytáhnout se nahoru a sundat ze sloupku druhou část posvátného krystalu “Gamestone piece” dřív, než se sloupek opět vnořil do otvoru. Když se jí to povedlo, rozběhla se k zavřeným dveřím na konci mostu, ty se samy otevřely a Lara vstoupila do chodbičky. Otevřela se mříž na konci chodbičky, ale v tom se propadla část podlahy a Lara spadla na šikminu svažující se kamsi dolů. V krátkém videoklipu se jí nakonec podařilo zachytit okraje kamenného chodníku nad propastí. Náhle se objevil Larson, o kterém si myslela že je již mrtvý. Ten ji nakonec pomohl dostat se na chodník, sám však vzápětí skončil na dně propasti.Po skončení videa stála Lara zády k propasti, vlevo měla chodbičku k zavřeným dveřím a vpravo viděla otvor ve stěně. Přes tmavé místo na skále šikmo vpravo se vydala k tomuto otvoru, vytáhla se do něho a tak se dostala zpátky do jeskyně s ústředním mostem. Známým způsobem se dostala na most a podruhé vešla do chodbičky s propadlištěm. Přeskočila přes otvor v podlaze do místnosti za ním, kde sebrala z podstavce druhou zlatou růži [Secret 2].

Přes šikminu v propadlišti sklouzla dolů, z tmavé skály seskočila doprava na chodník a šikmou chodbičkou se dostala do místnosti, kde přistoupila ke schránce ve tvaru hvězdice na stěně. Zkompletovala obě čísti “Gamestone piece” a vsadila ho do schránky. V krátkém videoklipu viděla, jak se začíná bortit podlaha a propadá se do lávy. (Při videoklipu doporučuji držet stisknuté klávesy [CTRL + Kursor UP] pozn. autora návodu.) Laře se povedlo vskočit do výklenku ve skále kousek pod schránkou. Pověsila se rukama za okraj a ručkovala doleva až nad podestu, kde mohla bezpečně seskočit. V podlouhlé místnosti vylezla na zvýšenou kostku a otvorem ve stropě se vytáhla do horního podloubí. Okamžitě vytáhla zbraně a zastřelila bojovníka i jeho lva. Po nich pak našla na podlaze první zlatý klíč “Colosseum Key1”, kterým si odemkla jedny ze dvou vysokých dveří. Ve videoklipu viděla, jak na podstavci ožívá další rytíř, tentokrát vyzbrojený jakýmsi kladivem. Za neustálé střelby do něho, kombinované s úhybným manévrování se jí ho však brzy podařilo zabít. To se již otevřely dvířka ve stěně a Lara si mohla vylézt do místnosti za nimi, pro druhý zlatý klíč “Colosseum Key2”. Tím si odemkla další velké dveře v místnosti vlevo. Spustila se do jeskyně za nimi, na spodní podestu, ale krystal ve zdi zatím ponechala. Otočila se k němu zády, přeskočila přes nastraženou past k protější podestě a z jejího opačného konce, přes další past, na malou podlážku, na konci jeskyně. Po čtyřech prolezla nízkým otvorem a v krátké chodbičce sebrala třetí zlatou růži [Secret 3].

Prolezla zpátky a přeskákala ke stěně, ze které páčidlem vyloupla červený posvátný krystal “Mercury stone”.

Větrací šachtou sklouzla do široké chodby. Když zkontrolovala svoji výbavu, zjistila, že vlastní jenom tři malé, jednu velkou lékárnu a tři světlice. Seběhla chodbou dolů, vstoupila do rozlehlého skladiště plné beden. Ihned se spustil alarm a videoklip. V něm viděla nové nebezpečí – závěsný drapákový jeřáb, pohybující se po celé ploše stropu skladiště. Jeřáb byl dálkově ovládán z velínu v prvním patře, za neprůstřelným sklem. Lara bez zastavení přeběhla přímém směru přes skladiště do míst, kde nebyla jeřábem ohrožována. Šla podél stěny a beden doprava, kde našla šedou skříňku, kterou prohledala a našla v ní stříbrný klíč “Silver key”. Pokračovala podél stěny stále doprava až k velkým zamčeným vratům. Ty si odemkla získaným klíčem a chodbou za nimi vyběhla do prvního patra. Za velkým oknem v levé stěně viděla dva muže v technickém středisku. Upozornila na sebe pohybem a jakmile vyběhli ven, oba zabila. Po jednom z nich zůstala na zemi ležet čipová karta “Swipe kard”, kterou sebrala. Vešla do střediska, prohledala skříň v rohu a našla v ní UZI samopaly s třiceti náboji. Vrátila se dolů do skladiště, zabočila doleva a podél stěny a beden až k dalším vratům. Použila čipovou kartu do čtecího zařízení vlevo a jakmile si je otevřela, vytáhla zbraně a zabila psa, zamčeného uvnitř. Pak rozstřelila roletu vzduchotechniky na pravé stěně, vytáhla se do větrací šachty a na jejím konci našla první zlatou růži [Secret 1].

Vrátila se do skladiště, pokračovala opět podél stěny doleva a kartou si otevřela další vrata, která objevila. Chodbou za nimi vyběhla do prvního patra a z konce zábradlí si dalekohledem prohlédla celé skladiště. Vlevo viděla na bednách ležet náboje do UZI samopalů a šikmo vpravo pak lékárničku. Ve stěně napravo bylo neprůstřelné okno velínu a za ním podobný ochoz tomu, na kterém stála. Aby získala cvik a jistotu při vyhýbání se jeřábu, nejprve si doskákala pro náboje do UZI, potom pro lékárničku a nakonec se dostala na sousední ochoz vpravo. Vběhla do chodby, stisknutím tlačítka vedle dveří si je otevřela vešla do velínu. Ve videoklipu se utkala s mužem uvnitř. Když ho zabila, přistoupila k ovladači a jeřábem vytrhla potrubí i s kusem zdi, čímž si otevřela další cestu. Po skončení klipu prohledala skříně velínu a našla v nich lékárničku a náboje do UZI samopalů. Pak si tlačítkem otevřela sousední dveře napravo a po schodišti seběhla do skladiště. Přeběhla ho do nově otevřené chodby. Jakmile z bočních chodbiček vlevo a vpravo vyběhli dva strážní, oba je zabila. Sama pak vešla do chodbičky vlevo, kterou se dostala na nákladiště s železničním vagónem a jeřábem, se zavěšenou bednou. Za molem již viděla zakotvenou ponorku. Vylezla na železniční vagón, z něho pak na bednu zavěšenou na jeřábu a z té s rozběhem přeskočila na bedny navršené v rohu nákladiště. Vyšplhala se na nejvyšší z nich, kde sebrala druhou zlatou růži [Secret 2].

Spustila se na zem a kartou si odemkla šedá vrata strojovny jeřábu. Uvnitř zastřelila strážného, který vyšel zpoza trafostanice. Klíč “Silver key”, který po něm zbyl na podlaze sebrala, vyběhla ven, proběhla chodbou a přeběhla přes širší prostor do protější chodbičky. Po schodišti vyběhla do prvního patra, klíčem si odemkla velká vrata a ve videoklipu se stala svědkem rozhovoru mafiána s kapitánem ruské ponorky. Také viděla námořníky, jak spustili bednu do skladiště v podpalubí ponorky. Po skončení videa přeběhla po kovové rampě doprava, přeskočila na podobnou rampu v rohu, z té pak na další vlevo, kde sebrala náboje do zbraně “Desert Eagle” a zaměřovač “LaserSight”. Z nejnižšího místa rampy se spustila na zem, odemkla si kartou dveře pod rampou a uvnitř šatny se sprchou zabila psa, ležícího vlevo, před vodou. Pak prohledala skříňky vpravo, ve kterých našla zbraň “Desert Eagle”, náboje do ní, náboje do UZI samopalů a elektrickou pojistku “A Fuse”. Nyní běžela do sprchy, našla v rohu pod vodou poklop, který otevřela. Dlouhým, zatopeným a různě se klikaticím tunelem proplavala až do místnosti, kde našla třetí zlatou růži [Secret 3].

Proplavala zpátky do sprchy, v šatně si tlačítkem odemkla dveře v chodbičce a doběhla na nákladiště s železničním vagónem. Než na něj vstoupila, zkompletovala “Desert Eagle” se zaměřovačem “LaserSight”. Nyní musela zabít dva ostřelovače. Jeden byl v okně prvního patra vpravo od vchodu a druhý pak také v okně, v prvním patře vlevo od jeřábu. Když je oba zastřelila, vběhla do strojovny nalevo od jeřábu a do trafostanice uprostřed, zezadu vložila chybějící pojistku. Jeřáb se otočila posunul zavěšenou bednu nad kanál, mezi ponorku a nákladiště. Vyběhla ven, přes železniční vagón přeskočila na zavěšenou bednu a z té pak na trup ponorky. Ve videoklipu se porvala s námořníkem a seběhla do skladiště v ponorce, kde se za ní hned zavřel poklop. Krátkým pohledem na zasněženou krajinu před přístavním městem, se přenesla do další části hry…….

V počátečním videoklipu se Lara právě probouzí, když do skladiště vešel kapitán ponorky se svými muži. Lara je odzbrojena a zamčena do kajuty, sloužící jako ložnice. Popošla kupředu a úkroky doleva si stoupla před levé ze dvou madel na hnědé desce. To pak vytrhla a tak získala páčidlo “Crowbar”. Opět popošla doleva, doběhla ke stěně před sebou a páčidlem otevřela ve zdi roletu větracího systému. Vešla do větrací šachty, prolezla její nižší částí vpravo, na konci vylezla po žebříku vlevo nahoru a v další snížené části se pověsila rukama za kraj kolmé šachty. Lezla po její stěně dolů a v jednom místě přelezla do slepé odbočky vlevo, kde na konci sebrala první zlatou růži [Secret 1].

Běžela odbočkou k šachtě, přeskočila na její protější stranu, zachytila se stěny a vyšplhala nahoru. Přeručkovala doprava, vytáhla se ven a na konci šachty vylezla po dalším žebříku vlevo nahoru. Napravo, ve snížené části, nad kterou se houpaly a jiskřily přetržené elektrické kabely se pověsila rukama za okraj, přeručkovala doleva a vytáhla se do odbočky, ve které si otevřela drátěný poklop v podlaze. Spustila se do tmavé kajuty, kde prohledala dva regály, v jednom z nich našla lékárničku a ze šuplete nízké skříňky vyndala první část baterie “Battery (-)”. Vytáhla se do větrací šachty a pověsila se rukama pod jiskřící kabely. Přeručkovala doleva, vytáhla se ven a na konci vyšplhala po žebříku vlevo nahoru. Větrací šachta pokračovala doprava dlouhou sníženou částí, s dřevěnými latěmi po pravé straně. Jakmile do ní Lara po čtyřech vlezla, ve videoklipu se stala svědkem rozhovoru mafiána s kapitánem ponorky na velitelském můstku ponorky. Po skončení videa prolezla zbývající částí, na konci slezla po žebříku vlevo dolů, prolezla další sníženou částí klimatizace a na konci vlevo, si otevřela další drátěný poklop. Spustila dolů do kuchyně. Vlevo stál kuchař s nožem u linky. Proti Laře a v odbočce vpravo pak byly dvoje zavřené dveře. Lara opatrně (krokem) zabočila mezi kuchyňskou linku a došla za záda kuchaře. Musela jít opatrně, tak aby se k ní neotočil a nenapadl ji nožem. Když se jí to povedlo použila [CTRL] páčidlo a v kratičkém videu ho zabila. Na podlaze po něm zbyl bronzový klíč “Bronze key”. Tím si odemkla dveře proti lince a uvnitř malé kajuty prohledala regály. V nich našla stříbrný klíč “Silver key” a ve skříňce u vchodu pak pistole “Pistols”. Vrátila se do kuchyně a klíčem si odemkla dveře vpravo. Od této chvíle se začala pohybovat po chodbách ponorky a opustila šachty větracího systému. Uvnitř jídelny vpravo, zastřelila dva námořníky. Dala se mezi stoly doprava a když se otevřely dveře v levém rohu, zabila dalšího námořníka, který vyšel z WC. Na podlaze po něm zbyly náboje do brokovnice, které sebrala. Ve stěně, kde byl vchod do WC, viděla v rohu zavřené dveře – ovládané kolečkem v jejich středu. Na opačné straně jídelny pak byl východ do chodbičky. Ta byla vpravo uzavřena dveřmi s čtecím zařízením na čipovou kartu. Pokračovala tedy doleva, na konci delší chodbičky zabila dalšího námořníka. V další krátké chodbičky byly dveře vlevo, které se nedaly otevřít a vpravo dveře s kolečkem,kterým si je otevřela. Po žebříku za nimi vyšplhala nahoru a chodbičkou se dostala do skladiště. Tady nejdříve zabila dva námořníky a po jednom z nich pak sebrala brokovnici “Shotgun”. Přes dřevěnou bednu naproti vchodu vylezla na ty vyšší pod strop, kde v tmavém koutě našla součástku ”Aqualung” potřebnou do skafandru. V pravém rohu nad vchodem pak lékárnu. Z bedny, na které ji sebrala se spustila na podlahu, páčidlem si otevřela tu u země a v tajném prostoru bedny sebrala druhou zlatou růži [Secret 2].

S těmito věcmi se vrátila do jídelny, přeběhla přes ni k zavřeným dveřím v pravém rohu a kolečkem na nich si je otevřela. V chodbě za nimi zabočila hned do kabiny vpravo, kde zabila námořníka. Vylezla na dřevěnou bednu vpravo od vchodu, otevřela si drátěný poklop ve stropě a vytáhla se do šachty klimatizace. Po čtyřech prolezla její dvě snížené části, ve třetí se pak postavila a vytáhla se do slepé odbočky v pravé stěně kolmé šachty. Na jejím konci sebrala třetí zlatou růži [Secret 3].

Spustila se dolů a pokračovala v lezení až na konec, kde si otevřela další drátěný poklop v podlaze, kterým se pak spustila dolů do kabiny. Tady ihned zabila dalšího námořníka v chodbě. Pak prohledala regály a skříňku, ze které vyndala druhou část baterie “Battery (+)”. Nyní obě části baterie zkompletovala a získala tak “Suit battery”. Vešla do chodby, minula odbočku vlevo (vedla do jídelny) a na konci slezla po žebříku o patro níž. Jakmile zabočila za první roh chodby, počkala si na námořníka, který se brzy objevil na konci chodby a zabila ho. Doběhla si pro náboje do brokovnice, které po něm zbyly (minula odbočku vlevo), zabočila doprava do kajuty (ložnice), kde našla lékárničku. Vrátila se do chodby, zabočila doprava a odemkla si kolečkem další dveře. V chodbě, ve které byla po stranách uskladněna torpéda, zastřelila námořníka a po žebříku na konci vylezla do horní chodby. Odemkla si dveře hned vpravo, uvnitř místnosti zabila dalšího námořníka, kterému vypadla z rukou další potřebná součástka skafandru “Suit console”, kterou hned sebrala a zkompletovala ji s “Aqualungem”. Vrátila se na chodbu, pokračovala doprava, na konci vběhla do místnosti vpravo zabít posledního námořníka. Pak přeběhla přes chodbu k protějším dveřím, otevřela si je kolečkem a přistoupila ke skafandru v otevřené skleněné vitríně. Do schránky ve vrchní části skafandru vložila kompletní “Suit console” a nakonec do této součástky vložila i “Suit battery”. V následném videoklipu si Lara oblékla skafandr, přešla do výtahu, kterým sjela dolů. Krátkým pohledem do prostor ponorky německého námořnictva, z druhé světové války, se dostala do další části

Lara oblečená ve skafandru, se nachází pod vstupní šachtou ruské ponorky, ve volném moři. Skafandr je vybaven silným světlometem, dýchacím zařízením, i bateriemi napájeným elektropohonem k plavání. Když si zkontrolovala své vybavení, zjistila, že disponuje deseti kusy “Chaff flares”, silnými podvodními světlicemi, které pokud zapálila a odhodila do vody, přilákaly na sebe tepelnými senzory naváděná torpéda, která na Laru vypouštěla nepřátelská žlutá miniponorka, se kterou se bude muset setkat při hledání potopeného vraku německé ponorky v nepřehledných, členitých podmořských hlubinách….

Ponořila se až na dno, plavala rovně kupředu k trsu trávy v úzké průrvě ve skalách. Hned za průrvou zabočila doprava, kde ji slabý proud začal unášet doleva. Plavala tedy doleva a to už zahlédla žlutou nepřátelskou miniponorku, která ji hned začala ostřelovat torpédy. Lara plavala přímo k ní (podle potřeby odhazovala “Chaff flares”). Vlevo u dna, nad podivnou kovovou kopulí v rohu skal brzy objevila zatopený slepý tunel, na jehož konci sebrala zlatou růži [Secret].

Otočila se vyplavala z tunelu, pokračovala rovně mezi skalní útesy (opět podle potřeby odhazovala “Chaff flares”), za nimi doprava a pak vlevo, aby se dostala za skály, do svého výchozího postavení, kde nebyla ohrožována torpédy. Podruhé proplavala okolo trsu trav v průrvě, ale tentokrát se dala hned doleva, pak další průrvou směrem k miniponorce a podél skal (měla je po levé ruce) do rohu, kde objevila klikatý tunel. Za ním zabočila doleva a na dně viděla rozervaný trup vraku německé ponorky. Seshora tedy vplula dovnitř, našla otvor u dna, tím se dostala do sousední části (tady už byla v bezpečí před torpédy). Dalším, vyšším otvorem proplula do další části vpravo, tady objevila další otvor šikmo vlevo nahoře a tím se dostala do další části vraku. Tady vplula do posledního otvoru vpravo. V následném videoklipu otevřela bednu a vyndala z ní hrot oštěpu “Spear Of Destiny”. Nenadálý výbuch a následný otřes uvolnil železné kusy oceli a traverzu. Ta při pádu poškodila její skafandr, ze kterého začal unikat vzduch. Nyní tedy Lara musela spoléhat pouze na obsah svých plic. Dříve než jí došel vzduch, musela doplavat zpátky k ruské ponorce a vynořit se v přístupové šachtě, která ústila u jejího dna. To vše za neustálého ostřelování torpéd z miniponorky. Přesto se to Laře povedlo a krátkým pohledem na vrak německé ponorky ležící na dně, přešla do další části hry….

Následoval úvodní videoklip, ve kterém jakmile vylezla ze skafandru, byla přepadena mafiánem a jeho námořníky. Byla donucena mu vydat právě získaný “Spear Of Destiny”. Když byla námořníky odváděna chodbou, viděla v sousední místnosti mafiána, jak je zmítán blesky. Ozvala se detonace a následovala tma. Když se rozsvítilo blikající nouzové osvětlení, stála Lara v částečně zatopené chodbě ponorky, mezi mrtvými námořníky. Udělala čelem vzad a po žebříku na konci chodby slezla o patro níž. Proběhla okolo uskladněných torpéd a zastřelila námořníka, který se objevil na konci chodby. V chodbě napravo pak hned dalšího a posbírala náboje do Desert Eagle a UZI samopalů, které po nich zbyly. Dala se doprava a po žebříku vyšplhala o patro výš. Zabočila do chodby, ve které hořely dva ohně a podél stěny přeskočila první z nich. Vešla do kajuty vlevo a z regálu vyndala UZI samopaly. Vrátila se do chodby, otočila se doleva a přeskočila i druhý oheň. Jakmile vstoupila do průchodu k jídelně, ve videoklipu viděla, jak se od stropu uvolnily kabely a elektrika z nich probíjí do vody na podlaze. Opatrně proto přeskočila na protější stůl v jídelně, pak na prostřední a nakonec na poslední. Na něm došla na pravý roh a skokem z místa, zakončeným parakotoulem, přeskočila do chodby šikmo doprava. Zahnula doprava, na konci doleva a v kajutě zastřelila dalšího námořníka. Sebrala z podlahy čipovou kartu “Swipe card” která po něm zbyla, vyndala z regálu lékárničku a vrátila se do vchodu do jídelny. Tady přeskočila s rozběhem na stůl šikmo doprava, přeskákala přes další stoly a z posledního (z jeho zadního konce) skokem z místa zakončeným opět parakotoulem do protější chodby. Zabočila do chodby s ohni, oba přeskočila, v další chodbě se dala doprava, kde si kartou odemkla dveře na konci. Minula chodbu vpravo s jiskřícími kabely a na konci zabočila doprava. Dostala se na kapitánský můstek, kde vylezla na stůl vpravo od vchodu. Za výskoku rozstřelila mřížku větrací šachty pod stropem, přeskočila k ní a vytáhla se dovnitř. Po kolenou pak lezla doprava až do místa, kde si otevřela drátěný poklop vpravo. Spustila se do kajuty, kde vahou vlastního těla přehodila páku na zdi, čímž vypnula hlavní elektrický jistič – kabely visící do vody přestaly být nebezpečné. Vrátila se na kapitánský můstek, kde našla dveře opatřené kolečkem a otevřela je. V místnosti za nimi, v delším videoklipu, těsně než omdlel, předal kapitán Laře stříbrný klíč. Lara přeběhla kapitánský můstek, do chodby a zabočila do první chodby vpravo. Ve zdemolované operační místnosti začal sbírat všechny předměty: v koutě vlevo od vchodu lékárnu, za prvním přístrojovým pultem vpravo náboje do Desert Eagle, na posledním panelu vpravo žlutou láhev “Nitrogen canyster” a v levém rohu na konci pak zbraň “Desert Eagle”. Vrátila se na chodbu a po žebříku slezla o patro níž. V chodbě zabočila do první vlevo, na konci si stříbrným klíček odemkla dveře a ve slavnostní kabině za nimi prohledala skříně. Našla zelenou láhev “Oxygen canyster” a lékárničku. Jakmile se vrátila do chodby, musela zastřelit dva námořníky najednou. Po jednom z nich pak sebrala ve vodě bronzový klíč “Bronze key”. Dala se chodbou doleva, zabočila do té s hořícími ohni, oba je přeskočila a vešla do jídelny. Odbočila do kuchyně vlevo, ve které našla u linky vpravo na zemi první zlatou růži [Secret 1].

Přes jídelnu přeběhla doprava, v chodbě přeskočila oba ohně, další chodbou se dala doprava, na konci doleva a po žebříku vyšplhala o patro výš. Vešla na kapitánský můstek a přes stůl vpravo se podruhé dostala do větrací šachty. Podruhé dolezla k otevřenému poklopu vpravo, v kajutě, kde vypínala elektriku si odemkla dveře a v kabině za nimi našla ve skříňce druhou zlatou růži [Secret 2].

Vrátila se na kapitánský můstek a vešla do místnosti, kde ležel v mdlobách kapitán. Po žebříku vylezla do horní skleněné kopule, kde do otevřené schránky vlevo, umístila žlutou láhev “Nitrogen canyster”. To se již otevřela schránka naproti, kam vložila zelenou láhev “Oxygen canyster”.

Lara stála v soutěsce, kterou šla doleva až na kraj hluboké propasti. S rozběhem přeskočila k protějším skalám a dopadla na šedomodré kamenné dlaždice. Zachytila se trhliny ve skále před sebou a ručkovala doleva až za roh, kde seskočila na podobné dlaždice. Otočila se o 180° a z okraje přeskočila na podobné šikmé dlaždice, sklouzla po nich pozadu a zachytila se rukama jejich okraje. Pak seskočila na skalku pod nohama. Otočila se o 90° doprava a s rozběhem přeskočila do zamlženého otvoru v protější skále. Aniž by si všímala netopýrů sebrala ze země lékárnu a první zlatou růži [Secret 1].

Z výklenku seskočila na dno propasti, dala se doleva a vylezla na kamenný výstupek před vchod do chodby ve skále. Z výstupku přeskočila na slaku vlevo a saltem doleva přeskočila šikminu do levého rohu skal, kde sebrala lékárničku. Přes dno propasti podruhé vylezla na výstupek a chodbou ve skále vylezla a prostranství, kde tuto sekvenci začínala. Podruhé přeskočila přes propast, přeručkovala doleva a přeskočila na šedé dlaždice, na jejichž konci se pověsila rukama. Ručkovala doprava za roh, pustila se a zachytila podlahy nízkého otvoru pod sebou. Tím pak prolezla a na konci vpravo vystoupila na výstupek, kde se pověsila rukama za porost nad hlavou a přeručkovala do protější chodby. Na jejím konci v pravém rohu nejdříve sebrala lékárnu a pak sklouzla dlouhou šikmou chodbou dolů. Vyšla na volné prostranství a ve videoklipu se jí zjevil oběšenec. Po skončení videa zjistila, že je na prostranství, se stromem, ohněm a studnou. Zaběhla do výklenku vlevo (stála-li čelem ke vchodu), vyskočila, zachytila se rukama okraje zdi a vytáhla se na šikminu. Okamžitě přemetem dozadu přeskočila na zeď za zády, kde sebrala druhou zlatou růži [Secret 2].

Spustila se na zem a zaběhla do výklenku ve skalách vpravo (do nízkého otvoru u země zatím nelezla), kde se pověsila rukama za plaňky nad hlavou a přeručkovala do chodbičky vlevo (opět byla napadena netopýry). Na konci vylezla na výstupek a stoupla si na kraj šikminy. Dole viděla studnu (chatrč s hladinou vody). Sklouzla dolů, dopadla do vody a ihned začala plavat kolmou studní dolů na dno. Tady brzy našla kanál v boční stěně. Tím plavala rovně, pak doprava, na konci kousíček nahoru a okamžitě doprava, potom doleva a nakonec nahoru, až vyplavala v jezírku u chatky. To už se objevily dotěrné krysy. Rychle se proto potopila zpátky, blízko hladiny našla odbočku do boční stěny, kterou se dostala do chatky. Sice se nemohla vylézt ven, ale mohla se nadechnout a počkat, až dozněl charakteristický zvuk plavajících krys (zmizely). Pak proplavala zpátky k chatce a vylezla na dřevěné molo před ní. Stoupla si levým bokem k chatce a s rozběhem přeskočila na dřevěnou šikminu před sebou. Kousek po ní sklouzla, odrazila se a dopadla na dřevenou podlážku za rohem chatky. Nízkým otvorem prolezla dovnitř, sebrala ze země lékárnu a ze šuplete skříňky vyndala gumu do praku “Rubber tube”. Kanálem, kde se prve nadechovala proplula podruhé do jezírka před chatkou, znovu vylezla na molo a přeskočila přes dřevěnou hráz, do další části jezírka. Opět se objevily dotěrné krysy. Rychle proto plavala kupředu, vytáhla se na dřevěný výstupek u protější skály a přes výstupek vpravo se dostala do chodbičky. Tady prolezla nízkým otvorem v levé zdi a ocitla se zpátky na prostranství s ohně, stromem a studnou (To se již převrhl košík u studny a z něho vylezl další nepřítel – malý skřítek). Běžela kupředu (oheň měla po pravé ruce) do rohu který svírala zeď a skály vpravo od vchodu. Tady rychle prolezla nízkým otvorem pod zdí, v úzké uličce zaběhla do zamlženého výklenku na konci, kde sebrala druhou část praku – vidličky “Pitchfork”. Co nejrychleji vyběhla ven a před skřítkem, který jí byl v patách se vytáhla na podestu nad výklenkem, ke vchodu zatlučenému prkny. Před ním zkompletovala obě části praku a použila ho [CTRL]. Ve videoklipu střelila kamínek do uchyceného řetězu ve zdi. Ten rozhoupal zvony, které se utrhly a spadly na zem. Lara uvolněným průchodem vešla dovnitř a sebrala blízko zvonů kouzelnou paličku “Iron clapper”. V rohu se pak spustila do otvoru v podlaze a chodbičkou se dostala na pohřebiště, kde byly po stranách cesty místnůstky s hrobkami. Minula první vpravo a zaběhla si do další vlevo pro lékárničku. Pak se vrátila do té nejbližší k chodbičce a uvnitř sebrala ze země louč. Našla další místnůstku s hrobkou ve které hořela na zdi louč, o kterou pak tu svoji zapálila. Pokračovala dál a brzy našla díru do země, kam nejdříve hodila hořící louč a pak sama slezla po žebříku dolů. Sebrala louč a vydala se do labyrintu chodeb. Došla k první odbočce doprava (před sebou viděla nestabilní dlaždičky – past s otrávenými trny na dně). Odbočila tedy doprava, pak seběhla doleva dolů na křižovatku (dostala se za past), dala se doprava k hořící louči na zdi a začala sestupovat šikmou chodbou doprava dolů. Opět musela utéct před netopýry. Když zmizeli, pod loučí na zdi odhodila tu svou, pokračovala dolů a když zahlédla světlehnědé otrávené trny, klekla si na kolena. Dál pokračovala po čtyřech – zabočila do chodbičky vpravo (nelekla se padajících dlaždiček), prolezla nízkým otvorem a v chodbičce za ním sebrala lékárnu a třetí zlatou růži [Secret 3].

Opět po čtyřech se vrátila do chodby s loučí a sebrala tu svoji, kterou odhodila. Vracela se chodbou, minula odbočku doleva, na další křižovatce (vlevo byla zborcená podlaha s pastí) se dala doprava nahoru (opět netopýři). Vyběhla do kobky, kde ze stropu trčely kořeny stromu. Loučí je zapálila [CTRL] a když shořely, vypadlo z nich srdce “Heart”. Jakmile ho sebrala (samozřejmě musela nejdřív odhodit louč), ve videoklipu se stala svědkem tajemného obřadu pátera, nad temnou dírou v rohu. Když videoklip skončil, do východu, kudy páter odešel si došla pro lékárničku (dávala si pozor, aby nesklouzla po šikmině vpravo dolů na prostranství s ohněm – musela by se složitě vracet). Potom se vrátila do sousední kobky, sebrala louč (aby si posvítila na cestu), chodbou v rohu sestupovala dolů, na křižovatce (před pastí) doleva, na křižovatce (před loučí na zdi) doprava, na křižovatce (za pastí) doleva a u žebříku odhodila louč. Vyšplhala nahoru do prostoru pohřebiště. Dala se doprava do kopce, kde našla prázdnou schránku ve středu hnědé kostky vpravo od zavřených dveří. Jakmile do ní vložila srdce, ve videoklipu se začaly otevírat hrobky a vylézali z nich další a další skřítkové, kteří se vydali směrem k Laře. Ihned po skončení videa uskočila jednou dozadu a vešla do otevřených dveří vlevo. V dalším videoklipu použila na dotírající skřítky kouzelnou paličku “Iron clapper”. Odsunula kámen, který zakrýval vchod do podzemní chodby a spustila se dovnitř. Prolezla sníženou částí a klikatou chodbou se dostala na vysutou lávku (další netopýři), kde sebrala lékárnu a další chodbou se dostala před chrám…. Krátký pohled a přešla do další části hry…

Lara stála v chrámu s lavicemi, dřevěnými sloupy, kazatelnou a zavřenými mřížemi ve vchodech v bočních stěnách. Stoupla si tak, aby měla kazatelnu za zády (za pravým ramenem), proběhla mezi lavicí (vlevo) a dřevěným sloupem (vpravo), pak šikmo doprava, až se dostala na konec chrámu. Tady viděla ve výklenku vlevo státzvláštní vázu a ve stěně pod malým okénkem tři kamenné kvádry, do nichž byly vytesány: hlava jakéhosi ptáka, labyrint a lidská hlava. Brzy zjistila, že na ně může zatlačit, takže to i provedla a to v pořadí prostřední, levý a pravý. V krátkém videoklipu pak viděla, jak se otevřely jedny mříže ve vchodu, byla ji naznačena i další cesta (ke kostlivci ve vitríně), ale zároveň ožilo několik kostlivců ozbrojených dlouhými meči (nedali se zabít a navíc byli skoro neviditelní). Okamžitě po skončení videa se saltem otočila a okolo těchto nebezpečných nepřátel běžela přes chrám (pozor – po každém zásahu mečem je potřeba doplnit život), přeběhla přes chrám a za poslední lavicí zabočila doprava, k otevřené mříži. V krátkém videoklipu viděla, jak duch v černé kápi cosi schoval do držadla v lavici, v sousední kapli. Po skončení videa tedy vběhla do kaple a předmět, který duch ukryl z lavice vzala [CTRL]. Byl to kožený sáček s tajemným práškem “Bone dust”. Doběhla k vitríně s kostlivcem a sebrala si zde lékárničku z podlahy. Nyní ji čekal nesnadný úkol. Přeběhnout hlavní chrámovou loď, mezi lavicemi a stále dotěrnějšími kostlivci nemilosrdně útočícími meči. Vrátila se tedy do chrámu oběhla nejbližší lavici vlevo, pak šikmo doprava, na konec chrámu a co nejrychleji vysypala [CTRL] obsah sáčku do vázy ve výklenku zdi nalevo. Ten začal hořet a ve videoklipu Lara viděla, jak nesmrtelní kostlivci jeden po druhém mizí. Zároveň se otevřela mříž v další brance z chrámu. Lara prošla do chodbičky za ní (pozor na skluzavku vlevo), na konci se vytáhla do její vyšší části, kde přehodila páku. Spustila se na podlahu, přeběhla chrám podél levé stěny do protější kaple, kde si pákou otevřela mříž do další chodbičky. V ní sebrala lékárnu a první zlatou růži [Secret 1].

Nyní se vrátila přes chrám do protější chodbičky, kde konečně sklouzla po šikmině dolů. V malé místnůstce s otvorem uprostřed podlahy byla ihned napadena netopýry. Aniž by se zdržovala, pověsila za ruce do otvoru v podlaze a pustila. Přes několik pater padala dolů, až skončila v zelené vodě na dně šachty. Vylezla na dřevěnou podlážku a v krátkém videoklipu viděla ducha v černé kápi, jako by jí chtěl ukázat další cestu. Po skončení videa po dřevěném chodníčku podél stěn kolmé šachty vystoupil nahoru a prošla prvním vchodem vpravo do sousední obrovské ústřední jeskyně. Uprostřed viděla obrovský dřevěný mechanizmus. Na lávce kde stála, se otočila doleva a v místě chybějícího zábradlí s rozběhem přeskočila k protější mezeře v bedně. Zachytila se jí a ručkovala doprava až do místa, kde se mohla vytáhnout do šikmého výklenku za bednou. Udělala čelem vzad a opět s rozběhem přeskočila podél stěny (vlevo) na lávku. Na konci chodbičky vlevo pak našla druhou zlatou růži [Secret 2].

Stejnou cestou, jako se dostala sem, se vrátila na lávku, do výchozího postavení.

 • Brzy zjistila, že přehazováním pák se celý mechanizmus otáčí, propojuje tak lávky s novými východy do kolmých postraních šachet, vybavených dřevěnými chodníčky u stěn. Vzhledem k jejich podobnosti, byla ztížena orientace, což plně vystihovalo název této lokace. Netrvalo však dlouho a Laře se podařilo hlavolam tohoto “Labyrintu” vyřešit.

Z výchozího místa vběhla po lávce doprostřed dřevěného mechanizmu, kde našla a přehodila páku. V krátkém videoklipu viděla, jak se celý stroj dvakrát otočil okolo osy a zpřístupnil tak nové vchody, do kterých by se jinak nedostala. Lara tedy krátkou chodbičkou vběhla do postranní kolmé šachty. Po chodníčku u stěny vyběhla pouze o jedno patro výš a krátkou chodbičkou se vrátila do ústřední jeskyně. Po lávce vběhla do stroje uprostřed (Páku však minula!) a další lávkou vběhla do další chodbičky. V postranní kolmé šachtě po chodníčku vyběhla opět pouze o jedno patro výš a odbočkou vpravo se naposledy vrátila do ústřední jeskyně se strojem uprostřed.Vběhla do něj a hned za rohem vpravo sebrala z podlahy almanach “Bestiary”. To již viděla, jak se v protější skále otevřela malá vrátka. S rozběhem přeskočila na podestu před nimi a proběhla do sousední kolmé šachty. Tady již byly chodníčky u stěn přerušované. Všimla si tří bílých pohybujících se světýlek, které jako by Laru lákaly za sebou. Dříve, než se za nimi vydala, sebrala z podlahy uprostřed lékárnu. Z nejbližší podlážky přeskočila na tu výš. Došla až na kraj ostré šikmé podlážky, světýlka ji vábila dál, ale Lara s rozběhem přeskočila šikmo doleva (směrem k nízkému otvoru ve stěně), pověsila se rukama za plaňky u stropu a doručkovala až ke stěně s otvorem. Pustila se a okamžitě zas zachytila spodního okraje otvoru. Vtáhla se dovnitř, spustila se do otvoru uprostřed (pozor past s trny na dně) a ručkovala doprava, kde se vytáhla a na konci sebrala třetí zlatou růži [Secret 3].

Plazila se zpět, past přeručkovala (tentokrát doleva) a na konci otvoru se spustila do šachty. Kde se spustila na podlážku pod nohama. Podruhé vystoupila až na kraj ostré šikmé podlážky, otočila se doleva a přeskočila k rovné podlážce, zachytila se jí a vytáhla nahoru. Z její levé strany pak přeskočila na chodníček, po kterém vyběhla až nahoru, kde zabočila do chodbičky vpravo a sklouzla její šikmou částí dolů. Když vycházela mezi vysoké zdi uličky, opět zahlédla ona tři bílá světýlka. Aniž by kamkoli odbočovala (uvnitř jsou nebezpečná monstra), nebo zastavovala (monstra by ji okamžitě napadla), běžela za světýlky. Cestou musela přeskakovat otvory v podlaze (pasti). Na konci této uličky další šikmou chodbou sklouzla do malé kobky. Tady nejdříve v prohlubni uprostřed zvedla lékárnu a pak vstoupila do otevřeného sarkofágu. V krátkém videoklipu sklouzla do další kobky, kde ji našel šedovlasý kněz. Krátkým pohledem na svůj obrázek pak přešla do další části hry…

V úvodním videoklipu šedovlasý kněz vede Laru krajinou a vysvětluje ji, že se nesmí vydat přes hnědou desku v zemi, mezi obelisky. Když video skončilo, zvědavá Lara se samozřejmě šla přesvědčit, o čem mluvil. Jakmile vstoupila mezi obelisky, spustil se další videoklip. Viděla jezdce na koni. Ten ji okamžitě napadl mečem a ona upadla na zem. Jezdec sestoupil z koně, když však zjistil, že je to ještě dítě, nechal ji žít. Pouze ji odhodil ven, ze zakázaného pásma a odjel. Po skončení videa se tedy vydala jedinou možnou cestou, do chodby v levém svahu. Přeskočila dlouhou jámu v podlaze za jedním z rohů chodby a na křižovatce se dala doprava. Jakmile vyšla na volné prostranství, ve videoklipu viděla obrovskou propast, přes ni natažené lano s visícím provazem a důležitá místa (hlavně nepřehlédla, kde leží pochodeň). Hned po skončení videa, objevili se vlevo dole dav známí skřítkové, kteří začali na Laru házet jakési kuličky, které jí dost značně ubíraly život. Proto co nejrychleji s rozběhem přeskočila na provaz, zachytila se ho a natočila se směrem k plošince s pochodní. Po rozhoupání k ní přeskočila, sebrala ji a co nejrychleji zaběhla do chodby. Běžela rovně, pak zabočila doprava dolů, kde proti ní vylétli další netopýři. Na další křižovatce zabočila doleva, vzápětí doprava dolů, kde louč zapálila. Když při návratu vyběhla po první šikmině, ve výklenku (rovně proti sobě) našla lékárničku (samozřejmě musela odhodit louč). Pak se vrátila nad propast, došla co nejvíce doleva a z okraje hodila hořící louč přes zelenou skalku vlevo tak, aby dopadla na plošinu, odkud skřítkové házeli kuličky. Jakmile louč dopadla k nim, začali zmateně pobíhat a zapomněli na Laru.

 • Pokud by louč spadla do propasti, musela by použít dřívější uložení hry a pokus opakovat….
 • Případně hned při prvním zapálení louče přeskočit ke skřítkům a louč u nich upustit na zem….

Lara doplnila život, podruhé přeskočila na provaz, natočila se k plošince, na které bylo vidět zábradlí a přeskočila k němu. Jednu tyč ze zábradlí (tu tmavou) utrhla a tak vlastně získala páčidlo “Crowbar”. Seskočila dolů ke skřítkům a podívala se doleva nahoru – blízko od plošinky se zábradlím viděla začínající průrvu ve skále, mezi šikmými hnědými převisy. Přesně mezi ně musela při příštím skoku dopadnout a zachytit se. Nyní došla na okraj plošiny a přeskočila na protější nižší plošinu pod tou u vchodu do chodby. Vytáhla se na tu vyšší a potřetí přeskočila na provaz, natočila se k místu, které si prve vybrala a přeskočila k otvoru (může to vyžadovat víc pokusů), zachytila se ho a vtáhla dovnitř. Uvnitř se pak pozadu spustila do malé kobky, kde páčidlem vyloupla z bílého kamene krystal “Chalk”. Blízko balvanu sebrala lékárnu a prolezla otvorem na druhou stranu, kde se spustila ke skřítkům.

 • Samozřejmě mohla pokračovat ručkováním doprava, pak se vtáhnout dovnitř praskliny, na konci se spustit mezi zdi a v troskách objevit lékárnu, ale ……(Poznámka autora návodu: mě se nepodařilo najít cestu zpátky na plošinu za provazem a do chodby, omlouvám se.)

V místě, kde se spustila ke skřítkům se otočila doleva a po kolenou vlezla pod zelný převis, kde objevila nízký průlez. Na jeho konci z rohem vlevo, sebrala první zlatou růži [Secret 1].

Prolezla zpátky, známou cestou se vrátila na plošinu u vchodu do chodby a tou proběhla do prostoru, kde začínala tuto část hry. Dala se doleva a jakmile vstoupila na hnědou desku v zemi mezi obelisky použila [CTRL] krystal a začala do ní rýt symbol. V následujícím videoklipu se objevil jezdec na koni a snažil se ji tentokrát zabít. V poslední chvíli Laru zachránil šedovlasý kněz, ale sám byl omráčen a unesen. Po skončení stála Lara před vchodem do další chodby, do které vběhla (zpátky se nevracela, byla by napadena netopýry). Když z ní na opačné straně vyšla na volné prostranství, následoval další videoklip s jezdcem a páterem. Po skončení klipu Lara přeběhla přes vodu směrem k protější budově, podél ní doprava, proběhla uličkou, přeskočila rychle tekoucí vodu v náhonu a další chodbičkou se dostala na prostranství s větrným mlýnem, uprostřed jezírka, za zeleným valem. Oběhla val doleva a stoupla si na kraj podlážky. Viděla, že na šibenici před mlýnem visí na provaze klec, ponořená u dna jezírka. Postavila se k ní pravým ramenem, skočila do vody a plavala podél ostrůvku s mlýnem (měla ho vpravo) až do místa, kde příroda vytvořila dvojité dnou (to spodní bylo světlejší). Nadechla se a potopila ke světlejšímu dnu, zabočila za roh, kde viděla vpravo na dně ležet hromádku zlata, s jakýmsi předmětem uprostřed. Všimla si nedaleko plujícího červeného ducha. Jakmile se předmět snažila sebrat, ve videoklipu ji červený duch skoro zabila. Laře se však podařilo ho odkopnout a vyplavat na hladinu se nadechnout.

 • Pokud by se jí to nepovedlo, musela by použít dřívější uložení hry a pokus opakovat….

Když se nadechla, znovu se potopila a pokud byla dostatečně rychlá a přesná v pohybech, předmět “Silver coin” se jí podařilo sebrat. Rychle plavala před duchem do místa, kde poprvé skočila do vody a vytáhla se na břeh (duch plaval neustále pod ní). Natočila se ke kleci na dně, rychle se k ní potopila a na boku použila [CTRL] “Silver coin”. Ve videoklipu ho vhodila do klece, schovala se za ní a když si ho chtěl duch vzít, Lara ho zavřela uvnitř. Na plošině před mlýnem známí skřítkové klec vytáhli z vody, ducha uvnitř zabili a sami zmizeli. Po skončení klipu se Lara vyplula nadechnout a znovu se vrátila do místa s hromádkou zlata, našla tunel do skály ostrůvku, kterým plavala rovně a nahoru, až se vytáhla do dřevěné chodby uvnitř mlýna. Proběhla chodbou, po lávce podle levé stěny nahoru a stoupla si k dřevěnému rumpálu. Třikrát ho otočila k sobě, čímž si na určitý (velmi krátký) čas pootevřela výsuvné dveře na protější straně mlýna. (Nyní musela použít zcela nový pohyb: “veletoč”.) Jakmile třikrát otočila rumpálem k sobě, okamžitě udělala salto doleva, uskočila pozadu ke stěně, rozběhla se, z konce plošinky se odrazila, zachytila se tyče trčící z levé zdi, ihned po prvním “veletoči” se pustila a dopadla na protější plošinku za vodou. Tady se mírně otočila doprava (asi o 30°) a saltem doprava přeskočila na plošinku vpravo za roh, k pootevřeným výsuvným dveřím. Okamžitě si klekla a rychle prolezla škvírou pod nimi. Dostala se do krátké dřevěné chodbičky, kde ji napadli netopýři. Před nimi uhýbala pouze v přímém směru dopředu a dozadu (pozor na šikminu vlevo)! Když nebezpečí pominulo, došla k okraji šikminy, vyskočila a vytáhla se do horního výklenku, udělala čelem vzad a vahou vlastního těla přehodila páku na protější stěně. Ve videoklipu viděla otevřená vrátka, pozastavení mlýna i mlýnského kola (zpomalení toku vody v náhonu) i s naznačenou možnou cestou. Sklouzla po šikmině, skočila do vody, proplavala tunelem v pravé stěně (otevřená vrátka), pokračovala do místa, kde skočila do jezírka poprvé a vytáhla se na břeh. Když se pozorně podívala na skály proti sobě, zahlédla v nízkém průlezu ležet lékárnu. Proplazila se pro ni a hned se otočila doleva, kde již mohla sebrat druhou zlatou růži [Secret 2].

Proplazila se zpět, dala se doprava chodbičkou prošla na sousední prostranství s mlýnským kolem. Přeskočila vodu v náhonu (mlýnské kolo měla vlevo), z uličky se dostala na volné prostranství, okolo baráku (měla ho vpravo) až za levý roh hnědého hliněného valu, Skočila do náhonu s načervenalou vodou a postupovala kupředu. Před místem, kde náhon mizel v podzemí viděla vchod do stěny vlevo, ale zatím ho minula. Potopila se, plavala zatopeným náhonem až k první odbočce doleva. Vplula do ní a na konci se vytáhla do výklenku, kde sebrala třetí zlatou růži [Secret 3].

Nyní plaval zpátky, v hlavním náhonu zabočila doprava a nyní vlezla do vchodu ve stěně (tentokrát vpravo). Proplazila se dvěma sníženými částmi chodby a na konci (tady už prší) se vytáhla doprava, na horní zeď. Otočila se o 180°, přeskočila na protější šedý kamenný sloup. Otočila se doprava a přeskočila do bližšího výklenku ve střeše, z něho na stříšku nad vchodem, z té pak do dalšího výklenku ve střeše, kde se otočila šikmo doprava. Dobře si rozměřila skok, aby dopadla těsně za roh šedé zídky baráčku s věžičkou a zachytila se jí. (Také mohla použít skok zakončený parakotoulem.) Vytáhla se na zídku a mezi otevřenými okenicemi našla dost špatně přístupný otvor. Vybrala si:

 • Klekla si, pozadu po čtyřech couvala k otvoru a známým způsobem se spustila dovnitř baráčku……
 • Klekla si, dolezla hlavou těsně až k otvoru a kotoulem [klávesou pro skok] vskočila dovnitř baráčku…..

Uvnitř pak otočila na stěně kolečkem, kterým nejen zastavila mlýnské kolo, ale spustila i závěrečné video……

Lara dokončila skluz větrací šachtou a první co udělala, zkontrolovala svoje vybavení. Zjistila, že kromě tří malých, jedné velké lékárny, ještě disponuje optickým a rádiovým systémem “Headset”, kterým se dorozumívala se svým kolegou “Zipem” a víceúčelovou automatickou zbraní se zaměřovačem “HK Gun”, která se dá použít třemi různými způsoby: Sniper, Burst a Rapid (jednotlivé střely, krátké salvy a nepřetržitá střelba). Po této kontrole se vydala za dalším dobrodružstvím.

Hned zpočátku si mohla vybrat ze dvou možných cest:

 • První, poněkud kratší a rychlejší, méně nebezpečnou, avšak ztratila by možnost vypátrat první sekret. Z výchozího postavení šla doprava, vylezla po žebříku….. (Tato cesta není v návodu popisována.)
 • Druhou, o dost delší, složitější, nebezpečnější, ale odměnou jí byl první sekret…..

Lara si samozřejmě vybrala tu druhou. (Vzhledem k náročnosti a množství nebezpečí, je návod poněkud podrobnější.)

Z výchozího místa se dala doleva, na konci větrací šachty rozstřelila mřížku vpravo u podlahy a vlezla dovnitř. Hned na kraji sebrala lékárnu, pak se vzpřímila a když se přiblížila k modrým mřížím vlevo, ve videoklipu viděla v místnosti za ní zlatou růži a strážce, jak se vybavuje zbraněmi. Po skončení videa prolezla druhou sníženou částí šachty ke křižovatce. Prostor za ní byl střežen pohyblivým laserem. Proto se dál pohybovala po čtyřech. Plazila se doprava, pro lékárnu a potom doleva až na okraj díry v podlaze (elektrická past). Ve vhodný okamžik si stoupla, otvor přeskočila a běžela kupředu až na konec. Otočila se vpravo, vlezla do nízkého průlezu, z něho se pak spustila otvorem vlevo do skladiště, kde prohledala regály. Našla lékárničku, náboje a kladívko “Hammer”. Přes bednu uprostřed se vrátila do nízkého průlezu a do šachty vpravo. Když si stoupla, rozstřelila další mřížku u podlahy a prolezla nízkým otvorem. Prostor za ním byl opět střežen pohyblivým laserem. Ve vhodný okamžik se pozadu spustila do šachty a ihned si klekla. Doplazila se doleva až před šikminu a ve vhodný okamžik si stoupla, vyběhla před další nízký otvor, do kterého hned vlezla. Když se přiblížila k mřížce na konci, ta s automaticky otevřela a Lara se mohla spustit do místnosti, kde ve videoklipu viděla strážného. Ten zde již nebyl, proto bez nebezpečí mohla sebrat první zlatou růži [Secret 1].

Vrátila se první šachtou do té druhé, obdobným způsobem jako při cestě sem (samozřejmě v opačném pořadí) překonala laser, vytáhla se do nízkého otvoru vpravo a prolezla do další šachty. Tady si stoupla, otočila se doleva a došla až na okraj otvoru v podlaze (elektrická past), nad kterou končil pohyb již dvou laserů. Jeden se pohyboval pod stropem a druhý u podlahy. Aby je překonala, vyčkala na okamžik, kdy horní paprsek odjížděl od Lary dozadu k žebříku a druhý se přibližoval. Tehdy se za horním paprskem rozběhla, včas přeskočila přes spodní právě se přibližující paprsek, ihned si klekla, aby jí minul vrchní vracející se paprsek a doplazila se k žebříku na konci vlevo. Opět počkala až horní paprsek odjede, rychle vyskočila a vyšplhala po žebříku o patro výš. (Tak vlastně překonala úvodní šachtu klimatizace, kam sklouzla v úvodu hry.) Dala se šachtou kupředu a jakmile se přiblížila k mřížkám vpravo, ve videoklipu viděla v místnosti vpravo dole artefakt “Iris” jiskřící elektrickými výboji. Po skončení videa došla na konec šachty, sebrala zde náboje a zabočila doprava. V krátkém videoklipu viděla strážného v místnosti pod klimatizační šachtou (byl to ten, kterého zahlédla, jak se vybavuje v místnosti s první zlatou růží).

I zde, před zavřenou mříží na konci šachty, měla možnost výběru další cesty:

 • První – zamířit na zámek na mříži a střelit do něho. Mříž se sice neotevře, ale propadne se část klimatizační šachty do spodní místnosti, kam Lara vzápětí sklouzne a bude muset zastřelit strážného. Ten lze zabít pouze tak, že se musí strefit do hlavy. Jinak je celého jeho tělo chráněno neprůstřelným oblekem. Potom vlézt na horní plošinku spadlé části šachty, vytáhnout se do horní šachty a spustit se do otvoru v podlaze. Přesprintovat částí, která je chráněna plazmovým dělem (zásah = uhoření). Na konci sebrat lékárničku a vylézt o patro výš, do místnosti se zvláštním žebříkem uprostřed a dalším laserem….. (Zde se obě cesty setkávají)
 • Druhou, jednodušší, kterou zvolila Lara. Došla ke mřížím a kladívkem utrhla zámek, odsunula závoru a mříž si otevřela. Tou pak prošla do místnosti se zvláštním žebříkem uprostřed a laserem pohybujícím se nad její hlavou……

Lara oběhla žebřík k protější stěně a vytáhla se horního výklenku, kde sebrala náboje. Spustila se na podlahu, oběhla žebřík a ze strany od vchodu na něj vyskočila a počkala, až laser pojede k výklenku v boční stěně. Ihned co nejrychleji vylezla na horní plošinu. Otočila se doleva a rozstřelila kovový plát na stěně, tím si uvolnila další větrací šachtu, do které se vytáhla. Zabočila doleva, kde našla náboje. Nyní šla kupředu, až zaslechla kroky. Vytáhla zbraň a počkala, až se objeví strážný, který chodil po dolní chodbě. Když ho zahlédla, jedinou střelou do hlavy ho zabila (pokud by se netrefila napoprvé, automatický kulomet který vyjel ze stropu za jejími zády, by zabil jí samotnou). Pak se spustila do chodby, kam právě střílela. Na jednom konci byly zavřené dveře s počítačem na stěně. Na druhé straně, za nápojovým automatem byla chodba střežena infračervenými paprsky. Naproti automatu s pitím rozstřelila mřížku u podlahy, vlezla dovnitř, ve výklenku se vzpřímila a rozstřelila další mřížku. Tou prolezla do sousední části chodby. V krátkém videoklipu viděla spícího strážce v prosklené vrátnici, i čipovou kartu ležící před ním na stole. Klekla si na čtyři, plazila se do vrátnice, pokračovala okolo strážného, až dolezla z boku ke stolu. Tam si stoupla, rychle sebrala čipovou kartu “High level access card” ze stolu a opět si klekla. Doplazila se k zámku na stěně za strážcova záda, opět si stoupla a kartou si otevřela dveře vpravo. Po čtyřech vlezla do skladiště, kde v regálech našla náboje a lékárničku. Opět si klekla a vylezla přes vrátnici na chodbu. Tady si stoupla a pozadu couvala do vrátnice. Jakmile zaslechla zvuk vyjíždějícího kulometu ze stropu a probouzeného strážce, rychle doběhla k otvoru u podlahy (kterým sem přišla) a vlezla dovnitř. Ve výklenku se otočila o 180°, vytáhla zbraň a několika ranami do nohou, zabila strážce z vrátnice, i jeho kolegu, který přiběhl s ním. Pak vylezla do chodby, vlevo si tlačítkem na zdi přivolala výtah, nastoupila a přejela do dalšího patra. Opatrně vyšla z výtahu (pouze k dřevěné bedně vpravo), vytáhla zbraň a přes bednu zastřelila (do hlav) dvěma ranami rychle následujícími za sebou, dva strážně diskutující v chodbě vpravo. Oběhla bednu doprava a na konci zabila dalšího strážného v chodbě vpravo. Schovala svoji zbraň, přeběhla chodbu na druhý konec a čipovou kartou si otevřela dveře vpravo. Vešla do operační místnosti ke dvěma mužům, v oranžových kombinézách. Za zády toho vlevo pak stiskla tlačítko na pultu, z něho vyjel hologram a začal se pohybovat. Vyšla z místnosti, přeběhla chodbu, na konci vpravo seběhla dolů a zabočila doleva do otevřených dveří. Oběhla modrou konstrukci v místnosti, na opačné straně se otevřely automatické dveře a Lara vešla do místnosti se skafandry. Oběhla muže v oranžové kombinéze stojícího u prostředního boxu vlevo a stiskla tlačítko za ním. Z třetího boxu vyjel skafandr a z něho vypadl na podlahu datadisk “Access code disc”. Lara ho sebrala, doběhla do výtahu a sjela do patra s vrátnicí. Běžela okolo ní doprava (infračervené paprsky už byly vypnuty) a na konci chodby použila datadisk do počítače na levé stěně. Tím si otevřela pod stropem chodby mřížku. Jakmile se vytáhla do větrací šachty, zaběhla okolo rohu do výklenku vlevo a udělala čelem vzad. Viděla, že větrací šachta směřuje kolmo dolů. [Doporučuji SAVE.] Uprostřed byla tyč a do šachty střílela dvě plazmová děla. Brzy vypozorovala slabou stránku této ochrany. Když v horní části uhasínal čtvrtý výbuch (začalo střílet spodní dělo), rozběhla se [držet jenom CTRL] zachytila se tyče a sjela dolů, asi do poloviny kolmé šachty. Tady saltem dozadu přeskočila do odbočky větrací šachty za zády (to už střílelo horní dělo). Na konci této odbočky našla druhou zlatou růži [Secret 2].

Nyní se přiblížila do bezpečné vzdálenosti k okraji šachty, vyčkala na pauzu ve střelbě spodního děla, přeskočila na tyč a sjela na dno. Tady se otočila o 90° doleva a co nejrychleji zalezla do nízkého průlezu. (Cvaknutí které zaslechla, byla zavírající se mřížka na horní chodbě.) Z větrací šachty vylezla na lávku pod stropem rozlehlého skladiště. I když zahlédla strážného stojícího dole, nechala zbraň v pouzdře a pokračovala po lávce. Po krátkém rádiovém spojení se Zipem doběhla do protější chodbičky, zabočila do malého skladiště vpravo, kde v regálech našla hadřík “Cloth” a lékárničku. Vrátila se do chodbičky, pokračovala doprava a po další lávce přeběhla na druhou stranu. Po šikmině seběhla dolů, šla směrem ke strážnému a blízko něho vlevo si kartou odemkla levé dveře (druhé v pořadí). V místnosti kam vešla viděla dvě akvária ( s masožravými brouky uvnitř), vlevo trezor a vpravo dvě skříně. Otevřela první (bližší) skříň od vchodu, vyndala z ní zelenou lahvičku “Bottle of chloroform” s lékárnou a rychle vyšla do skladiště. Tady zkompletovala hadřík s lahvičkou (Ne obráceně!) a získala tak “Chloroform soahed cloth”. Za zády zaslechla zvuk praskajícího akvária proti vchodu, ze kterého vylezli brouci. Opatrně (aniž by se ho dotkla) se zezadu přiblížila ke strážnému, použila [CTRL] hadřík napuštěný chloroformem a ve videoklipu ho zabila. Nyní se vrátila do místnosti, kde rozstřelila zbylé akvárium, ihned se otočila ke dveřím a počkala na druhého strážného, kterého zlikvidovala také. Potom si z druhé (vzdálenější) skříně od vchodu vyndala další zelenou lahvičku “Bottle of chloroform” s lékárničkou a vyšla do skladu, kde opět zkompletovala hadřík s lahvičkou (Ne obráceně!) a získala tak další “Chloroform soahed cloth”. V místě, kde zabila prvního strážného, si kartou otevřela dveře a vešla do chodby. Při postupu kupředu se pozorně dívala pod nohy. Brzy objevila náboje, které zvedla. Připravila si zbraň, po pár krocích kupředu se za ní zavřely dveře a Lara musela zabít dalšího strážného na konci chodby před sebou. Po něm zůstal na podlaze datadisk “Iris lab access”, který zvedla a použila v počítači vpravo za rohem. Prošla do prostoru, ve kterém podél prosklené dílny (vpravo), vedla ulička, nad kterou uprostřed pod stropem byl další automatický kulomet a v uličce chodil strážný. Stoupla si těsně k rohu dílny (pozor na kulomet) a jedinou ranou do hlavy ho zabila. Rychle pak podběhla pod kulometem do uličky na opačné straně dílny. Tady se nabízely dva možné způsoby řešení:

 • Jednodušší – ten však neumožňoval získat třetí zlatou růži. Vejít do operační místnosti, vytáhnout na muže v oranžové kombinéze zbraň a donutit ho použít svoji čipovou kartu zároveň s Larou a tak otevřít zakódované dveře do chodby, (kde se obě cesty setkávají) vedoucí k ovládací místnosti a hale s jiskřícím artefaktem Iris……
 • Složitější, nebezpečnější, ale umožňující přístup k třetí zlaté růži…..

Z chodbičky kde stála, přesně zamířila na muže v oranžové kombinéze uvnitř operačního střediska (Absolvovala krátký rozhovor ve videoklipu se Zipem). I přes to, že se muž v oranžové kombinéze vzdával ho zastřelila. V krátkém videoklipu viděla přibíhat další strážce, uličkou pod kulometem. Proto se rychle otočila a jednoho po druhém zastřelila. Pak znovu podběhla pod kulometem na opačnou stranu dílny, kde našla otevřené dveře vlevo. V chodbě za nimi zabila dalšího strážce, sešla dolů a za prvním rohem vpravo hned dalšího. Seběhla na křižovatku s další chodbou, ve které se pohyboval laser. Když laser přejel zleva doprava, Lara rychle vběhla do chodby, zabočila doleva a na konci sebrala třetí zlatou růži [Secret 3].

Počkala si až se laser přiblíží, pak běžela za ním, když se vzdaloval a zaběhla se schovat do chodby vpravo. Když laser přejel zprava doleva, vběhla do chodby, zabočila doprava a běžela kupředu až do místa, kde se za ní zavřely dveře. Tak se dostala do chodby (kde se obě cesty setkávají) vedoucí k ovládací místnosti a hale s jiskřícím artefaktem Iris, ale o jedno podlaží níž, než kdyby se rozhodla pro první variantu řešení. Zjistila, že stojí v chodbě se schodišti podél zdi, propojenými kovovými plošinkami v mezipatrech a do bočních stěn vedly východy se zavřenými, nebo automaticky se otevírajícími dveřmi. Vyběhla o dvě podlaží výš, kde se v určitých intervalech otvírala shrnovací roleta ve vchodu do ovládací místnosti artefaktu Iris. Ten viděla jiskřit za neprůstřelným sklem, v sousední hale, umístěný na hranolu uprostřed kruhu. Blízko dveří našla přepínač, kterým artefakt deaktivovala na určitý časový limit. V tomto velmi krátkém čase musela stihnout seběhnout po schodišti, doběhnout k artefaktu a sejmout ho z hranolu. Aby to stihla, zvolila tento postup. Okamžitě po přehození přepínače se otočila doprava o 90°, vběhla pod otevřenou roletu a saltem doleva přeskočila přes zábradlí na plošinku pod ním. Otočila se šikmo doprava, přeběhla přes plošinku šikmo ke schodišti u pravé stěny a běžela po něm dolů (zatáčela tedy doleva), o jedno podlaží níž (špatně kontrolovatelný pohyb vzhledem k postavení kamery), na plošince zatočila doleva a vběhla do chodbičky ke dveřím, které se automaticky otevřely. Doběhla pod zábradlí, zabočila doprava, po šikmině nahoru, na konci pak doleva a do středu kruhu, kde z hranolu sejmula artefakt “Iris artifact” dřív, než se znovu aktivoval a začal jiskřit. Potom zaběhla do chodby vedoucí z haly……

Krátkým pohledem na svůj obrázek pak přešla do další části hry…..

Lara začínala tuto část hry v chodbě obložené mramorem. Jakmile přešla do oválné části chodby s palmou, spojila se rádiem se Zipem. Po ukončení rozhovoru přešla k bílé mramorové poličce vlevo od vchodu do šedé chodby, kam ve videoklipu odložila svou zbraň. (Pokud by vešla do šedé chodby se zbraní, vyjel by ze stropu automatický kulomet a zabil by ji.) V šedé chodbě viděla dvě kovové bedny. Jakmile do chodby vešla, byla zrentgenována, stejně jako celé prostřední. Šla ke vzdálenější bedně a vyndala si z ní lékárničku (v té bližší byla nastražena výbušnina). Proběhla zbytek chodbičky a přes druhou oválnou část do další chodby. Vpravo si všimla nábojů na podlaze, které sebrala (za ně dál nešla, chodba byla střežena smrtícími infračervenými paprsky). Pokračovala chodbou doleva, na konci zabočila doprava a na další křižovatce do protějších dveří, které se samy otevřely. V kanceláři z prosklené skříně vpravo vyndala zelenou lahvičku “Bottle of chloroform”. Vyšla na chodbu, šla doprava a v krátkém videoklipu zahlédla za rohem čekajícího strážce. Pokračovala (krokem) chodbou kupředu, zabočila do prvních dveří vpravo a v této kanceláři vyndala ze skříňky hadřík “Cloth”. Ten hned zkompletovala se zelnou lahvičkou (Ne obráceně!) a získala tak “Chloroform soahed cloth”. Vyšla na chodbu (krokem!) šla doprava, na konci hned doleva, přistoupila ke strážnému, na kterého “Chloroform soahed cloth” použila [CTRL] a ve videoklipu ho zabila. Pak se vrátila do nejbližší kanceláře za zády, kde ve skříňce u okna našla lékárničku. Nyní pokračovala chodbou, kde zabila strážného kupředu (okna měla po pravé ruce). Jakmile se přiblížila ke žlutým dveřím vlevo, ty se automaticky otevřely. Lara však dovnitř nešla, pokračovala dál, otevřely se další dveře kanceláře, do které už vstoupila. Rozsvítilo se světlo a Lara našla ve skříňce další zelenou lahvičku “Bottle of chloroform”. Hned zkompletovala hadřík se zelnou lahvičkou (Ne obráceně!) a získala tak “Chloroform soahed cloth”. Vyšla na chodbu, dala se opět doleva a vešla do poslední kanceláře nalevo, kde ve skříňce našla čipovou kartu “Restroom access card”, s evidenčním kódem “8526”. Vyšla z kanceláře a běžela chodbou doprava, za roh a na konci k zavřeným dveřím na WC. Identifikační kód své karty vyťukala ([kurzorovými klávesami] vybrala číslo, potvrdila [Enter] a po vložení posledního čísla stiskla [Enter] dvakrát) na klávesnici vlevo, čímž si otevřela dveře vpravo. Vešla do chodbičky, zabočila doleva na dámské toalety, kde si kopnutím otevřela prostřední z nich a sebrala uvnitř lékárnu. Vrátila se na chodbičku, zabočila doleva na pánské toalety, tady kopnutím otevřela první (nejblíže vstupu) z nich, vyskočila a vahou vlastního těla otevřela tajný poklop ve stropě (popraskaná dlaždice). Potom se vytáhla do větrací šachty nad stropem vpravo. Prolezla na její konec, tady se pověsila rukama za okraj a spustila se její kolmou částí dolů. Prolezla sníženou částí šachty k červenému majáčku a na konci se pozadu pověsila za ruce do výtahové šachty. Popolezla po konstrukci na zdi kousek níž a saltem dozadu, s otočkou o 180° ve vzduchu [CTRL+ALT+END] přeskočila k řetězu za zády, kterého se zachytila a sklouzla po něm dolů na závaží. Udělala čelem vzad a přeskočila do výklenku v protější zdi, kde našla první zlatou růži [Secret 1].

Přeskočila zpátky na závaží (zůstala otočena zády k výklenku), chytila se řetězu a šplhala po něm nahoru, až do místa, kde viděla šikmo vpravo kabinu výtahu. Tady saltem pozadu přeskočila na plošinku za zády. Otočila se o 90° doprava (kabina výtahu teď byla vlevo), s rozběhem přeskočila na ocelovou tyč mezi výtahem a zdí, zachytila se jí, provedla veletoč a pustila se, aby přeskočila do výklenku v protější zdi. V něm si stoupla šikmo doleva tak, aby z okraje mohla přeskočit ke kabině výtahu, co nejblíže stěny se zachytit jí zachytit a vytáhnout nahoru. Zjistila že zde stojí dva výtahy vedle sebe. Brzy našla na tom, na kterém stála poklop, otevřela ho a spustila dovnitř kabiny. Po stisknutí tlačítka na stěně zjistila, že nefunguje. Proto šla doprava ke dveřím (krokem!), ty se brzy otevřely a Lara vyšla (krokem!) na chodbu, kde vpravo stál strážný. Popošla doleva, tlačítkem na zdi si otevřela sousední výtah a ovladačem uvnitř ho rozjela. Ve videoklipu viděla jak jede nahoru. Po skončení klipu se otevřely dveře a na Laru ihned začali střílet tři strážní z chodby. Proto se rychle otočila doleva o 90°, doběhla zpátky k tlačítku, stiskla ho a výtah rozjela. V dalším videoklipu viděla šílenou rychlost výtahu. Okamžitě “!” jak videoklip skončil popoběhla kupředu k tlačítku, aby ho stiskla a spustila nouzové brzdy dřív, než se zabije na dně šachty! Ve videoklipu viděla činnost těchto brzd, pád však byl natolik prudký, že se výtah rozbil o dno šachty. Lara se probírala z mdlob, když ji volal rádiem Zip. Z rozbitého výtahu vylezla po stěně (vlevo od té prasklé) na střechu kabiny. Obešla okolo kladek na okraj kabiny (červený majáček měla vpravo), z místa přeskočila na ocelovou tyč, provedla veletoč, pustila se, přeskočila k protější plošince, zachytila se jejího okraje a vytáhla se nahoru. V rohu objevila konstrukci na zdi, po které mohla šplhat nahoru. V místě, kde blikal vpravo červený majáček, saltem dozadu přeskočila na plošinku za zády. Přešla po plošince doprava (za lana) a s rozběhem přeskočila na tyč, ze které po veletoči přeskočila na další plošinku. Nad ní našla ve zdi nízký otvor. Vytáhla se do něj. Prolezla na druhou stranu a tady viděla doleva klesající šikmou větrací šachtu (pozor, dole končí lávou na dně). Začala klouzat dolů a krátce potom, co zabočila šachtou doleva se odrazila a zachytila se ocelové tyče před sebou, ve vysoké prostorné části větracího systému. Po veletoči se pustila, zachytila se další tyče a tady prováděla veletoč tak dlouho, dokud nepřestal nad protější plošinku šlehat z mřížky na zdi plamen. Pak se pustila, dopadla na plošinku a rychle přeběhla na její pravou část, mimo dosah plamenů. Nyní přešla po okraji plošinky na její levý roh, ze kterého přeskočila k otvoru v protější stěně, zachytila se jeho okraje a vytáhla dovnitř. Pak přešla po nataženém laně do protějšího otvoru, kde sebrala další zelenou lahvičku “Bottle of chloroform”. Seskočila do šikmé šachty a po několika zatáčkách dopadla na dno, před nízký průlez. Na chodbě za ním slyšela kroky strážce. Prolezla otvorem a utíkala doprava k obrovskému akváriu na konci (strážný si ji všiml a střílel po ní). Lara toho využila a při uhýbání se jeho střelám (pozor na ubývající život), strážce rozstřelil akvárium. Ve výklenku v rozstřeleném akváriu našla druhou zlatou růži [Secret 2].

Potom co nejrychleji zaběhla doleva (mohla i doprava) do boční chodby a po schodech se dostala do spodní části obrovského sálu. Uprostřed vedla lávka do jeho střední části sálu. Jakmile Lara vyběhla po lávce, byla zaměřena automatickým hlídačem a ostřelována! Proto hned za lávkou zabočila doprava a doběhla k velkému oknu (mimo střežený a ostřelovaný prostor automatem). Blízko sebe viděla žluté dveře se žaluziemi po stranách. Podél stěny rychle přeběhla k žaluziím vlevo (stála-li ke dveřím čelem), vyšplhala po nich nahoru, v úrovni horního okna přeručkovala na mramorový ochoz vpravo a seskočila na něj. Zde se rozhlédla po prostoru. Na protější zdi viděla vlevo vypínač a vpravo od něj hasící přístroj. Pod vypínačem, za velkým světlým kvádrem pak infračervené paprsky, před zavřeným vchodem. Po ochozu rychle přeběhla k vypínači a pokračovala k hasícímu přístroji. Včasným uhnutím střele, automat zasáhl hasící přístroj, ten vybuchl a zpřístupnil tajný výklenek ve stěně, kam si Lara doběhla pro třetí zlatou růži [Secret 3].

Vyšla z výklenku, doběhla k vypínači vpravo, jeho přepnutím vyřadila infračervené paprsky pod sebou a otevřela vchod do chodby.

[! DOPORUČUJI SAVE !]

Uskočila dozadu, pověsila se rukama za kraj ochozu, seskočila na světlý kvádr pod sebou a rozběhla se chodbou kupředu. Z levých dveří vyběhl strážce a začal na Laru střílet. Ta pokračovala směrem k obrovskému akváriu na konci chodby. Všimla si, že snížená část podlahy před akváriem, je střežena infračervenými paprsky. Včas se proto odrazila, přeskočila je a dopadla na podlahu před akvárium. Strážný ve snaze Laru zasáhnout (ta se uhýbala střelám – pozor na ubývající život), akvárium rozstřelil a voda která vytekla vyřadila infračervené paprsky. Lara rychle doběhla k vypínači na pravé stěně (vlevo od žlutých dveří), stisknutím je otevřela a proběhla dovnitř oválné místnosti se sedacími soupravami (již při tomto pohybu, před počátkem videa se snažila skokem přeskočit bližší sedací soupravu). Dveře se za ní zavřely. Ve videoklipu Lara viděla, jak si strážný laserem propaluje otvor ve dveřích, všimla si i kamery automatických kulometů.

Veškerou další činnost Lara prováděla pod tvrdou palbou automatických kulometů! Proto pracovala rychle, přesně a podle potřeby si doplňovala život!. Ihned po ukončení videoklipu (rádiového spojení se Zipem), se co nejrychleji dostala k vypínači vlevo od průchodu na konci oválné místnosti (je za válendami) a přepnula ho. Po jeho přepnutí musela přepnout i druhý vypínač vpravo od průchodu, aby si otevřela dveře vlevo od něj. Rychle vběhla do průchodu, proběhla otevřenou částí dveří a co nejrychleji se dostala z dosahu kulometů. V chodbě přistoupila k šedým automatickým dveřím, kterými se dostala k počítači vpravo, ovládajícím teleport v sousední hale. Lara přešla halu, průchodem vlevo se dostala do sousední světlé místnosti, s různě umístěnými kovovými bednami na podlaze. Blízko vchodu si všimla prasklé dlaždice na stropu – tajný poklop. Vahou vlastního těla ho otevřela, vytáhla se větrací šachty nad stropem a tou se dostala do místnůstky, kde vypínačem zapnula rentgenové zařízení. Větrací šachtou se vrátila do světlé místnosti (díky záření viděla obsah beden) a z příslušné bedny si vyndala datadisk “Teleporter disc” (ve všech ostatních byly nastraženy výbušniny). Získaný disk použila do počítače v sousední hale, aby aktivovala systém. Pak přeběhla do středu teleportu (bílý kříž uprostřed) a “Iris artifact” který vlastnila, vložila do vidlice teleportu. Když byla teleportace dokončena, našla otvor v podlaze, tím se spustila do větrací šachty, kterou pokračovala až k žaluziím na levé straně. V krátkém videoklipu uskutečnila rádiové spojení se Zipem a všimla si tajného kódu “1672”, který vyťukával strážný v chodbě za žaluziemi do klávesnice. Ihned, jak strážný prošel dveřmi, Lara seskočila na konci šachty dolů, prolezla nízkou částí do chodby, dala doleva, proti dveřím sebrala další zelenou lahvičku “Bottle of chloroform” a vyťukala na klávesnici odpozorovaný kód “1675”. Otevřenými dveřmi prošla do chodby, tou běžela nahoru (další činnost opět pod nepříjemnou střelbou strážného) a na jejím konci přelezla barevnou bednu vpravo. Za ní sebrala lékárnu, přelezla přes ni zpátky, oběhla sloup vpravo a na něm přepnula vypínač. Tak vypnula rentgenové záření v šedé chodbě za sklem velkého ovládacího panelu v této místnosti. Rychle se otočila doprava, přeběhla místnost, vlezla do červeně ozářeného nízkého otvoru větrací šachty. Po žebříku vpravo vylezla nahoru, pokračovala kupředu, dokud se před ní neotevřel automatický poklop. Poklopem se spustila do oválné místnosti, ve které na začátku této části hry odložila na bílou mramorovou poličku svou zbraň. Vzala si tedy svoji zbraň, proběhla již bezpečnou šedou chodbou, oválnou místností za ní a dala se chodbou doleva. Vlevo u šedých dveří zkontrolovala obrazovku vnější videokamery, ve které viděla strážného na vnějším schodišti. Pak rozstřelila (z bezpečné vzdálenosti) hasící přístroj těsně vedle šedých dveří. Výbuch dveře vyrazil a Lara jimi prošla. Krátkým pohledem na svůj obrázek se dostala do další části hry…

V první části úvodního videoklipu viděla rozhovor v rozsáhlém sálu a v druhé části helikoptéru před mrakodrapem.

Lara stála na částečně zničeném schodišti, vedoucím podél zdí kamsi nahoru. Podívala se šikmo doprava nahoru a jedinou ranou do hlavy zastřelila strážného na plošince (ve videoklipu přerazil zábradlí a spadl dolů). Po schodišti vystoupila až na jeho konec a s rozběhem přeskočila k protější plošince, zachytila se jí a vytáhla nahoru. Nyní vyběhla po schodišti na plošinku u šedých dveří (vlevo). Otočila se doprava, rozběhla se po další části schodiště a asi uprostřed se odrazila, aby přeskočila na protější plošinku. Ozval se výbuch část schodiště se zřítila a okolo proletěl vrtulník. Lara se pověsila rukama nad právě zborcenou část schodiště a po ní sešplhala dolů, kde výbuch uvolnil vstup do výklenku ve stěně vlevo. Na konci výklenku našla první zlatou růži [Secret 1].

Z okraje pak přeskočila šikmo na visící schodiště, vyšplhala na plošinku, pokračovala nahoru, přeskočila malou průrvu ve schodišti a na další plošince se otočila doprava. S rozběhem přeskočila podél hnědé zdi k protější plošince, zachytila se jí a vytáhla nahoru. Znovu se rozběhla po další části schodiště, asi uprostřed se odrazila, aby znovu přeskočila bortící se část na protější plošinku. Před sebou prokopla prasklou zeď u země a nízkým průlezem se dostala do čtvercové šedé místnosti se stropem z mříží, nad kterou chodil strážný (statický pohled kamery). Na bližší pravé části stropu vyskočila na držadlo poklopu, vlastní vahou ho otevřela, vylezla nahoru a strážného zastřelila (pokud nebyla dostatečně rychlá a strážný zjistil její přítomnost, seskočil k ní dolů a musela se s ním utkat dole – nevýhoda kamery). Po krátkém rádiovém spojení se Zipem v části chodby s bednami, sebrala na nižší z nich speciální náboj (kotvička se svinutým lanem) “Grappling Gun Ammo”. Na vyšší bedně pak normální náboje. Nyní došla k okraji chodby s tmavou podlahou, na které viděla bílé pruhy. Na konci této chodby ustřelila červené kolečko na potrubí vlevo a unikající pára jí částečně zviditelnila infračervené paprsky zabezpečující chodbu (smrt). Ty překonala tak, že počkala, až se paprsky objeví poprvé a vzápětí podruhé. Následovala krátká přestávka, během které přeběhla přes bílou čáru na další tmavou část podlahy. To opakovala u každého svazku paprsků, až se dostala na druhou stranu do další chodby. Tady si nejdříve vylezla na vysokou bednu vlevo pro lékárnu, spustila se na zem, vytáhla zbraň a postupovala směrem k výtahu na konci. Jakmile se výtah otevřel, strážce který z něho vyšel ihned zabila. Výtahem pak přejela do dalšího patra. Připravila si zbraň a zastřelila dalšího strážného schovaného v chodbě těsně za levým rohem. Pak prošla levými ze dvou světlých dveří před výtahem do střelnice. Tady sebrala z pultu vlevo náboje a stoupla si k tlačítku uprostřed žaluzií. Stiskla tlačítko, vytáhla zbraň, žaluzie vyjely nahoru a vzápětí se začaly na konci střelnice objevovat terče. Celkem jich bylo pět a začaly se po pěti drahách přibližovat k pultu.

 • Pokud je nestihla sestřelit dřív, než přejely určité místo na dráze, dojely až k pultu. Lara je v poklidu rozstřílela a slyšela, jak se otevírají pravé dveře na konci chodby vpravo. Nyní by sice mohla pokračovat v plnění úkolů, ale ztratila by možnost získat druhý sekret…….
 • Pokud je stihla sestřelit dřív, než přejely určité místo na dráze, Lara slyšela, jak se otevírají:
 • Výše zmíněné pravé dveře na konci chodby vpravo….. (Mohla by pokračovat v plnění úkolů.)
 • Ale navíc ještě sousední dveře – vstup do druhé střelnice….. (Ve které měla šanci vystřílet si přístup k druhé zlaté růži.)

Lara samozřejmě sestřelila terče včas, takže vyšla na chodbu a dveřmi vlevo vešla do druhé střelnice. Dveře se Larou zavřely! Sebrala z pultu vpravo náboje a stoupla si k tlačítku uprostřed žaluzií. Zde však měla úkol složitější:

 • Jakmile stiskla tlačítko, z otvorů vpravo i vlevo začal do střelnice vnikat zelený jedovatý plyn, což značně stěžovalo zaměřování ale mohlo končit i smrtí, pokud by nesplnila úkol, protože dveře byly zablokovány.
 • Navíc zde musela sestřelit deset terčů, které se objevovaly v určitých “vlnách” (celkem byli čtyři). Opět musela sestřelit terče té které vlny dřív, než přejely určité místo na dráze, aby se objevily terče vlny následující. (Pokud terče nestihne sestřelit včas, další vlna terčů se neobjeví a Lara zemře!).
 • První vlna: Sólo terč uprostřed, hned na to sólo terč na dráze vlevo od středu a vzápětí sólo terč v dráze u zdi vpravo….
 • Druhá vlna: Dva terče současně – ve druhé dráze od zdi vpravo a v první dráze až u zdi vlevo….
 • Třetí vlna: Dva terče současně – v první dráze až u zdi vpravo a v první dráze až u zdi vlevo….
 • Čtvrtá vlna: Tři terče současně – na prostřední dráze, na sousední dráze vlevo a na sousední dráze vpravo….

Když úspěšně sestřelila všechny terče, slyšela zvuk otevíraných dveří ve střelnici (rychle vyběhla z otráveného prostředí) a navíc se otevřely dveře na konci chodby vlevo. Lara tedy běžela chodbou doprava a na konci zaběhla do otevřených dveří vlevo. V této zbrojnici našla na podlaze náboje a druhou zlatou růži [Secret 2].

Vyběhla na chodbu, (zde již se obě cesty spojují) a dveřmi naproti zaběhla do další zbrojnice. Z podlahy sebrala náboje a ve výklenku se zelenými paprsky si vzala novou zbraň “Grappling gun”. Okamžitě se otočila doprava a zastřelila strážného, který vešel do zbrojnice (dveře se za ním zablokovaly). Potom z pultu vpravo u dalších dveří sebrala speciální náboj “Grappling Gun Ammo” a prošla do velkého skladiště. Brzy vyšel z rohu za bednami vlevo další strážce, takže zlikvidovala i toho. Přes bednu v pravém rohu se dostala na sousední vyšší, sebrala z ní náboje a seskočila šikmo doprava na nižší bednu blíž středu skladiště. Použila novou zbraň a vystřelila náboj do mřížky klimatizace uprostřed stropu. Kotvička se zde zasekla a z ní se rozvinulo lano. Lara na něj přeskočila a po rozhoupání pak k protější stěně, kde se zachytila nenápadné prasklinky mezi tmavšími cihlami. Ručkovala doprava, okolo rohu a vytáhla se do klimatizační šachty. Připravila si svou univerzální zbraň (v módu Sniper), sklouzla po šikmině na chodbu a zde zastřelila dva strážce, kteří proti ní postupovali zespoda chodby. Vběhla do výtahu, přejela do předchozího patra a na konci chodby zabila strážce, který se ukrýval za rohem vpravo na konci. Potom stejným způsobem jako poprvé překonala infračervené paprsky v chodbě nalevo, spustila se do čtvercové šedé místnosti (opět statická kamera) a průlezem se dostala do prostoru schodiště. Tady zamířila novou zbraň na schodiště nad hlavou (vlevo od světle-modrého bodu), vystřelila a z kotvičky se opět uvolnilo lano. Lara na něj přeskočila, rozhoupala se a přeskočila do otvoru s mřížkou, v protější hnědé stěně (nebo se zachytila jeho okraje a vtáhla se dovnitř, pokud jí skok nevyšel). Hned za otvorem sklouzla po krátké šikmině, ze které se před koncem odrazila (jinak by spadla do ohně) a přeskočila k protějšímu výstupku, zachytila se ho a vytáhla nahoru. Nízkým průlezem se dostala pod strop malé místnosti, ve které dole slyšela kroky strážce. Úspěch následující akce záležel na rychlosti a koordinaci Lařiných pohybů. Pozadu se do místnosti spustila, již za letu vytáhla zbraň (přepnutou do módu nepřetržité střelby), ihned po dopadu provedla salto a zastřelila strážce dříve, než stihl tlačítkem mezi bednami spustit kameru automatického kulometu, který by vyjel ze stropu = smrt! Když se jí to povedlo, přepínačem vedle dveří si je otevřela, přeběhla chodbou doprava a výtahem přejela do dalšího patra. Vytáhla zbraň a vešla na schodiště velké haly s dveřmi pod žlutým panelem “H”. To už se od stropu spouštěli na lanech dva strážní, které zastřelila. Potom od zámku ve tvaru lichoběžníku vedle dveří, s rozběhem přeskočila na lano, rozhoupala se a přeskočila na vysokou bednu u protější stěny. Před sebou viděla u stropu šikmý poklop. Vahou vlastního těla ho otevřela, okamžitě vytáhla zbraň a zabila strážce, čekajícího ve větrací šachtě za poklopem. Ihned se otočila o 180° a zabila druhého strážného, který jí už střílel do zad, zezdola od dveří pod žlutým panelem “H”. Pak se vytáhla do větrací šachty, přešla až k tmavé desce v podlaze, která se pod ní otevřela, jakmile se chtěla přiblížit k červenému tlačítku na stěně. Po šikmině sklouzla dolů, pokračovala šachtou do chodby až na křižovatku, kde byly dva východy blokovány infračervenými paprsky. Dala se doprava k další křižovatce s infračervenými paprsky vlevo. V dlouhém prostoru za nimi viděla narovnané tlakové láhve. Nyní šla volnou chodbou doprava, protáhla se nízkým průlezem, po žebříku vylezla do větrací šachty, ve které se automaticky otevřela mřížka na konci. Lara byla před místností, kde se musela utkat s androidem (pán v černém). Lara seskočila šikmo doprava na bednu a snažila se celý boj vézt z této bedny. Nejdříve střílela androidovi do jeho volné levé ruky, až se začal obnažovat kovový vnitřek. Pokračovala ve střelbě tak dlouho, dokud se nezačal objevovat kov na jeho pravé noze. Od tohoto okamžiku střílela do této nohy a to tak dlouho, dokud kov nezačal jiskřit zkratovanou elektřinou. (Pokud by při boji spadla z bedny na podlahu, nyní by byl poslední okamžik, kdy se musela vytáhnout na bednu!) Teď zamířila na červené kolečko na potrubí pod větrací šachtou, kterou sem přišla. Z potrubí vytekla voda a androida zabila (Pokud by Lara stála na zemi, byla by elektřinou zabita také!). Nyní sebrala z bedny náboje a s rozběhem přeskočila na nejnižší šikmou větrací šachtu v rohu a pověsila se rukama za její okraj. Vytáhla se nahoru a saltem dozadu s otočkou o 180° ve vzduchu a následným úchytem [CTRL+ALT+END] přeskočila k vyšší šachtě za zády a opět se pověsila za její okraj. Opět se vytáhla nahoru a saltem dozadu s otočkou o 180° ve vzduchu, ale bez úchytu [ALT+END] přeskočila k vyšší šachtě za zády, od ní se odrazila [ALT] a saltem pozadu přeskočila na rovnou část další větrací šachty. Udělala čelem vzad a na mřížce vlevo sebrala další speciální náboj s lanem. Vytáhla se na vyšší šachtu vlevo, na jejím středu se otočila o 90° doleva a vystřelila náboj do mřížky uprostřed stropu. Z toho místa pak přeskočila na lano, rozhoupala se a přeskočila do protější otevřené mřížky. Na konci výklenku přehodila spínač, kterým vypustila vodu z místnosti, ale zavřela si mřížku v protější šachtě. S rozběhem přeskočila na lano, z něho na protější šachtu a přes šikminu se svezla na podlahu. Tady sebrala lékárnu a blízko androida ležící první část klíče “Key bit (left)”. Stejnou cestou jako poprvé se dostala ještě jednou do výklenku a přepnutím spínače napustila vodu do místnosti a otevřela si mřížku v přístupové šachtě. S rozběhem přeskočila na lano, z něho na větrací šachtu a pověsila se rukama za její okraj. Pustila se, ihned se chytila jejího spodního okraje a vtáhla se dovnitř. Protáhla se nízkou částí a pokračovala až ke křižovatce (infračervené paprsky byly deaktivovány) a před Larou, v dlouhém prostoru stály již zmíněné skupinky tlakových lahví. Další činnost Lary závisela na její rychlosti a obratnosti, protože musela přeběhnout celý prostor před sebou až do místnosti na konci a to pod palbou kulometu z vrtulníku, který létal za okny vpravo.

I tady se nabízelo víc řešení:

 • Ideální bylo, za běhu místa kde stály tlakové lahve přeskakovat, aby je nerozstřelila ani helikoptéra. (Podstoupila nebezpečí, že bude zasažena jejich výbuchy, pokud je vrtulník zasáhne.) Tím se nevytvořily průrvy v podlaze, ani po nich nezbyly nebezpečné ohně (Což se samozřejmě Laře povedlo). To jí velmi usnadnilo běh tímto prostorem zpátky.
 • Lara mohla lahve rozstřelit sama, tím by se vyhnula nebezpečným výbuchům, ale ty by vytvořily v podlaze čtyři průrvy, které by musela při zpáteční cestě přeskakovat. Navíc by se musela vyhýbat zbylým ohňům.

Když přeběhla do místnosti na konci prostoru, zabočila doleva a opět pod palbou vrtulníku musela zaběhnout za bar, tam doprava do rohu (krátké rádiové spojení se Zipem), kde přehodila spínač, kterým vypnula infrapaprsky v jiné části lokace. Nyní (opět pod palbou) přeběhla do sousední místnosti, kde se setkala s dalším androidem, který hned do ní začal střílet. Do androida nestřílela, na něho musela použít zcela odlišný způsob likvidace.

 • Pokud se jí povedlo poprvé přeběhnout prostor tak, že tlakové lahve zůstaly neporušené, co nejrychleji (opět pod palbou vrtulníku zleva (navíc do ní střílel android, který jí pronásledoval), přeběhla prostor (na konci infrapaprsky) a zaběhla do chodby vpravo.
 • Pokud zvolila variantu, při které sama láhve rozstřílela, nebo některé z nich rozstřílel vrtulník, co nejrychleji (opět pod palbou vrtulníku zleva, navíc do ní střílel android, který jí pronásledoval) střídavě běžela přes prostor, přeskakovala průrvy v podlaze a vyhýbala se nebezpečným ohňům.
 • První díru přeskočila snadno a navíc by v ní nenašla nic.
 • Pokud se stalo, že spadla do druhé z děr, mohla v ní najít lékárnu vlevo vedle bedny, přes bednu se dostat na podlahu a pokračovat v běhu.
 • Ve třetí mohla najít nízký průlez v rohu do pravé zdi a na jeho konci lékárnu. Vrátit se ven, vylézt přes bednu na podlahu vpravo a pokračovat v běhu.
 • Pokud by spadla do čtvrté díry, v té by nenašla nic, musela by jí rychle opustit a pokračovat v běhu do první odbočky vpravo….

Co nejrychleji přeběhla prostor (podle toho, jaký způsob si zvolila, nebo jí prostě vyšel) a zaběhla před koncem prostoru do chodby vpravo. Co nejrychleji přeběhla přes zvýšenou část (povšimla si prosklené stěny vpravo v širší části chodby). Stále co nejrychleji zabočila doleva, na křižovatce opět doleva a první odbočkou opět doleva dolů. Seběhla pod mřížku horní chodby a sledovala, aby android, který ji pronásledoval, byl právě nad touto mřížkou (těsně před otevřenými dveřmi). Přehodila spínač na stěně, kterým zavřela dvoje dveře a tím i androida do pasti. Vyběhla po šikmině, dala se doleva a na křižovatce s blokovanými dvěma východy infračervenými paprsky zabočila doleva. Dveře se automaticky otevřely a Lara vstoupila do místnosti se zablokovanými dveřmi vpravo i vlevo. Do místnosti ihned začal pronikat zelený jedovatý plyn. Přeběhla místnost rovně do protějších dveří, kterými se dostala do podobné místnosti (opět jedovatý plyn – v případě nutnosti si mohla vždy kleknout a nadechnout se čerstvého vzduchu u podlahy). Tady zabočila doleva a dveřmi se dostala do třetí místnosti s jedovatým plynem. Vpravo od vchodu našla nízký průlez a na jeho konci sebrala třetí zlatou růži [Secret 3].

Vylezla zpátky do místnosti a přehozením páky na stěně nad šedou kostkou si otevřela jedny ze dvou zablokovaných dveří v první místnosti s plynem. Udělala čelem vzad, proběhla do sousední místnosti, kde zabila strážce v plynové masce, který se skrýval za šedou kostkou vlevo. Hned na to druhého u dveří za rohem vpravo, proběhla dveřmi a v této první místnosti zabočila do dveří vpravo. Ty se otevřely a Lara byla v místnosti se skleněnou stěnou vlevo. Za ní viděla androida, jak pobíhá mezi zavřenými dveřmi (Pokud tam androida neviděla, musela pokus o jeho uvěznění v této části chodby opakovat!). Přepnula spínač na stěně nad šedou kostkou, tím zelený jedovatý plyn přestal vnikat do místnosti kde stála a začal proudit do části chodby za skleněnou stěnou, kde brzy androida zabil. Lara přepnula spínač zpátky, proběhla protějšími dveřmi do sousední místnosti a z té pak dveřmi vpravo do chodby. U paprsků se dala doprava, po šikmině vpravo seběhla ke spínači a jeho přehozením si otevřela dveře k mrtvému androidovi. Blízko něho sebrala druhou část klíče “Key bit (right)”, který hned zkompletovala s jeho první částí. Tím získala klíč “Helipad access key”. Nyní běžela přes zvýšenou část chodby ven do prostoru se střílející helikoptérou, zabočila doprava, u infračervených paprsků doleva a na konci (mezi šedými dveřmi po stranách se vytáhla do horní větrací šachty. Otočila se o 180°, přeskočila z okraje na žebřík u protější stěny a šplhala až pod strop (i když před ním žebřík jako by skončil). Přelezla do šachty vlevo a otevřeným poklopem se spustila (krátké rádiové spojení se Zipem) na vysokou světlou bednu. Z té se spustila na podlahu, vyběhla po schodišti ke dveřím pod žlutým panelem “H”a do schránky vlevo vložila kompletní klíč. Odemčenými dveřmi vběhla do chodby a tou se dala nahoru….