V tomto díle si pořadí etap po absolvování Indie může hráč určovat libovolně až do poslední etapy v Antarktidě. Námi zvolené pořadí je osvědčené, protože v Nevadě bude Lara obrána o svůj arzenál. Volte však podle sebe.

Dříve než Lara začala sjíždět dolů po šikmině, vyskočila vpravo nahoru na zelenou plošinku. Sjela jednou dolů, otočila se doleva směrem ke žluté skalce u které před chvílí stála a přeskočila na malou, zelení porostlou plošinku pod ní. Na zemi našla ležet brokovnici a náboje do Uzi samopalů. [Se­kret 1]

Jakmile vše posbírala, mohla začít sjíždět po šikmině dolů. Před kládou příčně spadlou mezi skalami nad propastí se odrazila, zachytila se jejího okraje a vytáhla nahoru. Tady zastřelila pobíhající opici a pak se pověsila úplně vlevo za ruce tak, aby byla čelem do jízdy. Seskočila na šikminu, sjela na malou plo­šinku vlevo, kde našla lékárnu a náboje do brokovnice. Dala pozor na valící se balvan, přeskočila podél levé stěny směrem ke stromu a ve vzduchu se mírně otočila doleva. Tam pak za stromem sebrala save gem a náboje do brokovnice. [Sekret 2]

V místě kde si vzala save gem seskočila pozadu na výstupek. Pověsila se za ruce a seskočila dokončit sjezd. Vlevo sebrala další save gem a vylezla na zeď vlevo. Spustila se za ní dolů do úzkého prostoru, kde našla granáty, nahoře u vodopádů v prvním výklenku zleva světlice a ve třetím náboje do brokov­nice [Sekret 3].

Když se vrátila zpátky dolů, dala si pozor na pohyblivé písky. Vešla do kamenného vchodu za nimi, na louce zastřelila opici a blízko ní sebrala lékár­ničku. Za malým keříkem našla chodbu a na jejím konci vpravo přehodila páku. Vrátila se zpátky na louku a našla otevřenou mříž za stromem. Vlezla dovnitř místnosti, přehodila páku na stěně a rychle se schovala do protějšího výklenku před projíždějící stěnou s otrávenými hroty. Vylezla do uvolněného otvoru a lanovkou přejela na druhou stranu vody. Vylezla na blok a přeskočila do protějšího otvoru, kde dole zlikvidovala tygra. Dala se doprava a za stromem nahoře sebrala náboje do UZI, pak v pravé části zastřelila opici a na kameni sebrala lékárničku. Prošla dutinou stromu a ve výklenku vlevo u vody sebrala světlice. V dutině stromu přehodila páku, která uvedla do pohybu balvan kterému uskočila. Šla do míst, kde původně balvan stál a zastřelila další opici. V otevřené místnosti přehodila páku, která otevřela bránu za rohem. Tam čekal další tygr. Za maskovaným vchodem za keříky vpravo sebrala náboje do brokovnice. Vrátila se zpět a pokračovala v cestě. Za rohem vpravo čekal další tygr. Došla do poměrně velkého prostoru, kde se vyhnula díře uprostřed a zastřelila opici. Sebrala náboje do brokovnice a UZI vpravo v rohu u stromů a pod padlým stromem pokračovala dál plazením. Za ním přešla na konec úzkého prostoru. Na konci se otočila a šla po kmeni stromu. Opět na ni čekal souboj s tygrem, který vyběhl z otvoru proti Laře a sebrala save gem. U kamenného sloupu přeskočila na zelený převis vlevo, došla až ke kmeni a přeskočila na další plošinku vlevo, kde sebrala náboje do MP5. Vrátila se zpátky na kmen stromu a přešla na jeho druhý konec. Tady seshora zastřelila dole opičku a sjela na kamennou podlahu. Došla k okraji díry v podlaze před konec stromu. Přeskočila přes ní k dutému konci stromu po kterém přišla a chytila se okraje dutiny. Vlezla dovnitř a sebrala zde světlice náboje do MP5 [Sekret 4].

Z dutiny vylezla pozadu, pověsila se za ruce a z levého konce seskočila dolů. Ihned po dopadu na šikminu se odrazila a skákala tak dlouho do strany, až dopadla na podlahu mimo past s ostny. V výklencích za ní posbírala v okolí náboje do Desert Eagle. Pak slezla do černé díry. Opatrně prošla tunelem přes ostny, za nimi na konci vpravo vylezla nahoru a vrátila přes strom na podlahu k díře. Prošla chodbičkou k ostnům a zlikvidovala opičku v protější puklině nahoře Otočila se a vyskočila na zelený převis nad hlavou. Vytáhla se nahoru, sebrala save gem a seskočila na stříšku nad klecí. Pověsila se na ostrou stěnu a přeručkovala doleva na výstupek. Na něm sebrala lékárničku. Chytila se praskliny kde zastřelila opici, přeručkovala doleva, vylezla nahoru a šla do tmavé chodby. Zastřelila opici na konci chodby vlevo. Došla pod balvan, vylezla do praskliny vlevo a sebrala harpuny a raketu. [Sekret 5].

Když vylezla zpět, přehodila páku, kterou si otevřela bránu dole a utekla před balvanem ven z tmavé chodby. Slezla až úplně dolů, kde zastřelila dalšího tygra a na konci zelených schodů prošla otevřenou mříží do nové lokace. Hned vlevo ve výklenku mezi stromy sebrala světlice. Dala se doleva do volného prostoru a vyhnula se balvanům, které se valily z křoví. Vyběhla do míst odkud se balvany valily a prošla skrz keříky. Sebrala lékárničku před dírou. Opatrně skočila dolů na výstupek. Obrátila se, zachytla se okraje díry, pustila se o něco níže a vlezla do otvoru, kde sebrala světlice a save gem [Sekret 6].

Když se dostala ven z díry, pokračovala až k řece, kde vpravo u ústí ze břehu sebrala náboje do UZI. Vrátila se na mělčinu na druhém konci řeky a odtud přeskočila na ostrůvek uprostřed. Vylezla na nejvyšší bod ostrůvku, odkud vyskočila na plošinu nad hlavou. Přehodila páku, slezla zpátky na ostrůvek a přeskočila na protější skálu, kde se otevřenou mříží dostala dovnitř a po větvích stromu přešla k lanovce. Lanovkou sjela dolů do chodby. Prošla do nových prostor, kde si došla pro save gem. Zlikvidovala dole dva tygry. Po výstupku v rohu vylezla do otvoru nad ním a proběhla chodbou do místnosti s bazénem a ostrůvkem uprostřed, kde sebrala světlice. V pravém rohu došla až na konec podesty u zdi a dvakrát vytáhla kvádr. Prošla otevřenou mříží kterou prve minula a přehodila tam páku. Přelezla přes vytažený kvádr a seskočila otevřenou mříží. Proplavala až k mostíku, kde přehodila dvě páky. Otevřenými mřížovými vraty pod vodou proplavala zpět do místnosti s bazénem a vešla do nově otevřených dveří. Odsud pákou zaplavila prostory s vodopády. Vrátila se tam a doplavala do chodby za jedním z vodopádů. Prolezla vodopády nahoru a přehodila páku, která otevřela mříž u dna mezi sloupy. Skočila do vody a proplavala touto otevřenou mříží do malé místnosti, kde zlikvidovala tygra. Sebrala ve tmavých rozích náboje do MP5, vylezla po žebříku nahoru, zlikvidovala opici a sebrala klíč “Indra”. Popošla na konec zelené plošiny nad schody, odstřelila dole tygra a skočila dolů. V malém výklenku vlevo od brány sebrala náboje do brokovnice. Klíčem si otevřela bránu v rohu, a tekutými písky prošla do úrovně…….

Tu začínala Lara v lese, kde nejprve sebrala v dutině stromu lékárničku a postřílela dva hady ukryté v křoví. V pravém rohu přehodila páku a skočila do otevřeného otvoru za skalkou. Podlezla nízkou část tunelu a sebrala lékárničku vlevo. Otočila se, prošla dál, zabila hada vlevo za rohem a ve čtvercové jeskyni zastřelila dvě opice. Vylezla ven do prostoru u řeky. Posbírala náboje do brokovnice a UZI na skalkách vlevo. Na břehu u stromu si stoupla napravo od kmenu a přeskočila na podélnou kamennou zídku uprostřed hladiny. Z ní sebrala lékárničku a pak přeskočila směrem ke zdi na lehce zatopené kamenné chod­níčky u zdi. Přehodila vpravo v rohu páku, otočila se, šla rovně až na konec lehce zaplaveného chodníčku, skočila do vody a proplavala zatopeným tunelem, který se otevřel ve stěně. Dostala na velké volné prostranství s hliněným svahem. Odstřelila dvě opice, vyskákala po méně strmých plošinkách na kopec a přeskočila na kamennou římsu vlevo. Zbavila se dalších dvou opic a přeběhla po římse až ke krajnímu vodopádu, kde došla až k chodbě vedoucí u zdi doprava. Přeskočila šikmo na protější zídku, kde sebrala náboje do UZI. Seskočila na zem a stejnou cestou přes svah se dostala až do místa, odkud šla pro poslední náboje. Pak teprve prošla chodbou doprava, zastřelila opičku a vyšla do volného prostoru s vodopády naproti. Na kraji podesty sebrala save gem a přeskočila na větev stromu šikmo vlevo. Ve větvích sebrala náboje do Desert Eagle a ve výklenku zdi světlice. Opatrně seskočila na zem a přeskočila na ostrou zídku u vody, vytáhla se na ni a přeskočila na protější větev. Rozběhla se, přeskočila na kamennou plošinku nad jezírkem a odtud na větev stromu u vodopádu, kde sebrala lékárničku. Skočila do vodopádu vlevo a prolezla otvorem ve skále na druhou stranu stromu. Pozadu sjela vodopád a zachytila se jeho okraje. Přeruč­kovala vpravo a uvnitř výklenku sebrala náboje do brokovnice. Pak přeskákala na plošinu s velkou prasklinou ve stěně, kde zastřelila opici. V prasklině hned za rohem zabila hada. Sjela po šikmé rampě a tunelu zastřelila dalšího hada. Sjela pravou stranou po dlouhé rampě dolů. Dostala se do místnosti s obří sochou. U ní vlevo sebrala náboje do brokovnice a vpravo od sochy v rohu místnosti našla kvádr, který mohla vytáhnout. Za ním sebrala další náboje do brokovnice a objevila otvor, kterým se proplazila do další obrovské místnosti. V té “obživla” obří socha se šesti meči. Vpravo na římse nad svahem viděla save gem a dvě páky – těch si zatím nevšímala. Nejdřív zlikvidovala obří sochu. Skočila do díry v zemi, zatlačila na kvádr a v nových prostorech se vyhýbala šipkám, v díře sebrala lékárničku dřív než ji zavalil balvan a v další místnosti světlice. Ve výklencích další místnosti sebrala lékárničku a náboje do brokovnice. [Se­kret 1]

Vrátila se k ústí díry, přehodila na stěně páku, kterou si otevřela mříž nahoře. Vylezla nahoru a vešla do otevřených dveří. Bez zastavení přebrodila te­kuté písky podél levé stěny. Vylezla na svah, otočila se a dostala do horní chodby. Zastřelila opičku, sebrala lékárničku poblíž a došla až k páce na stěně. Přehozením otevřela dveře, za nimi přeskočila sekající čepel a přeběhla zbývající prostor, jak nejrychleji to šlo. Vyšla po schodech, kde zastřelila opičky v místnosti s klecí. Vytáhla pod prostředním sloupem vpravo kvádr a posunula ho dvakrát doleva. Přes kvádr vyskočila na horní část klece a obešla ji na druhou stranu. Vyskočila do díry ve stropě, zachytila žebříku a vylezla do horní malé místnůstky, kde přehodila páku na stěně a sebrala náboje do brokovnice a MP5. [Sekret 2].

Po žebříku slezla co nejníže a seskočila na podlahu místnosti. Pak přehodila další páku dole na sloupu u klece, posunula si dvakrát kvádr zpět a vylezla k otevřenému otvoru, do kterého skočila. Spadla do vody, kde na stěně přehodila páku. Proplavala zatopenou chodbou do většího prostoru a přehodila tam dvě páky ve výklencích proti sobě. Pak rychle plavala zpátky do zatopené chodby, v jejímž stropě se ji otevřela mříž. Vylezla do obrovské haly s vypuštěným bazénem uprostřed. Prošla do další místnosti skočila do bazénku, kde přehodila dvě protilehlé páky pod sochami, které začaly chrlit ohně a ozařovat dosud neviditelné plošinky nad vodou. Pak nalezla pod vodou ještě jednu páku, která na omezený čas otevřela mříž v protější stěně. Rychle tam vplavala a sesbírala si nalezené věci [Sekret 3].

Plavala zpět, vylezla ven a vyskočila na dříve neviditelnou plošinku. Přeskákala až k páce nad podestou prostředního sloupu. Přehodila ji, rychle sesko­čila doprava a cestou k mříži sebrala save gem. V podlouhlé síni přehodila páku u stěny s bodáky a sprintovala na opačnou stranu pro první klíč “Key Of Ganesha”. Sebrala ho, otočila se a sprintovala se schovat do vchodu v pravé stěně. Když nebezpečí minulo, vrátila se pro náboje do MP5 a lékárničku. V místnosti se voda změnila v tekuté písky. Podél levé stěny přebrodila k protějšímu svahu a do chodby vpravo nahoře. Šla po schodech nahoru, kde ve vý­klenku vlevo sebrala světlice. Otočila se, vyprovokovala balvan, před kterým se schovala ve vchodu a pokračovala až ke dvěma mřížím, které se otevřely samy. Dala se těmi napravo. V úzké chodbě zastřelila opičku, poblíž ní sebrala lékárničku, přehodila páku na stěně a pokračovala stále rovně do místnosti se zlatou mříží v podlaze, kde sebrala save gem. Na konci široké chodby se pověsila za ruce a seskočila dolů zpátky do místnosti se zlikvidovanou obří sochou. Vylezla po kopci hlíny na římsu a přehodila ty dvě páky, kterých si posledně nevšímala. Nově otevřeným vchodem se dostala do místnosti s vypuštěným bazénem uprostřed. Proběhla do další místnosti, kde nad vodou sochy chrlí ohně. Skočila do vody, přeplavala na druhou stranu a na stěně přehodila páku. Tím otevřela mříž pod vodou. Plavala zatopeným tunelem – pozor na otrávené šipky. Doplavala do vysoké místnosti, sebrala si z plošinky vpravo lékárničku a vylezla na plošinku na protější straně. Z ní po žebříku nahoru a saltem dozadu přeskočila na hořejší plošinku. Po skalních výstupcích přeskákala až do hor­ního otvoru. (Zastřelila po cestě hada.) Po vstupu do otvoru se na ni začal valit balvan, před kterým uskočila dozadu a pověsila se za ruce na okraji chodby. Když ji balvan přeskočil, vylezla dovnitř a podlezla šipky i sekající břity a sebrala lékárničku vlevo. Seskočila do propasti s bodáky tak, aby dopadla mimo ně. Prolezla nízkým tunelem, odstřelila hada a posbírala náboje do Desert Eagle, brokovnice i save gem [Sekret 4].

Východem seskočila do vody a vylezla po skalkách stejnou cestou zpět nahoru do otvoru se sekajícími břity, kde přes propast přeskočila. Napravo od výklenku, kde sebrala save gem posunula kvádr ve zdi dopředu. Pak další vpravo protlačila až do další místnosti. Po levé straně zůstaly posunovatelné další tři kvádry. Za prostředním z nich našla páku, tak ji přehodila. Pokračovala novou chodbou, vyhnula se padajícím balvanům tak, že se držela přesně uprostřed. Přeskočila bodáky a seskočila dírou do vody. Plavala do místnosti, kde se právě zaplnil bazén a přehodila pod vodou páku. Za otevřenou bránou sebrala druhý klíč “Key Of Ganesha”. Oběma klíči otevřela velká vrata v hlavní místnosti. V nové hale zastřelila opičky a rychle se musela vyšplhat nahoru dřív, než ji zabil seshora jedoucí ostnatý strop! Zastřelila další opičky, sebrala save gem a vysunula kvádr napravo v rohu. Přes kvádr vyskočila nahoru a přehodila páky. Seskočila na zem a vyhnula se padajícím balvanům. V chodbičce se vyhnula plamenům a ve velké hale vylezla hned vedle vchodu k soše na podestu. Dole ožily dvě obří sochy. Vždy, když se zaštítily meči je vyprovokovala tím, že se pověsila za ruce, znovu se vytáhla a střílela do nich tak dlouho, až je zdolala. Potom jim sebrala meče “Scimitar” a oba pak vložila do prázdných rukou sochy na podstavci, odkud střílela. Ve vodě pod sochou sebrala lékárničku a na podstavci naproti náboje do brokovnice. Pokračovala otevřeným východem, v jámě za vchodem sebrala náboje do UZI, pak se otvorem u stropu ať už v pravé, či v levé části chodby protáhla do další haly. Ve čtvercové místnosti se vznášející se postavou nad oltářem uprostřed zlikvidovala další obří “obživlou” sochu. Sebrala první klíč pod postavou uprostřed místnosti. V této místnosti pod druhou vznášející se postavou u stěny sebrala světlice. Došla ke mříži, která se v její blízkosti otevřela. Posvítila si světlicí a přehodila páku na protější stěně, rychle přehodila i páku na pravé stěně a skočila do otevřené mříže v podlaze v pravém rohu místnosti. Zde sebrala před mříží druhý klíč. Prošla do další haly se třemi zámky v pravé stěně, na konci sebrala save gem a skočila do díry zaplavené vodou. Ihned ji strhl silný proud vody, plavala ostře podél stěny, kde přehodila páku. Plavala zpátky pod otvor a opět ostře – tentokrát na druhou stranu, kde přehodila druhou páku. Tím vypnula podvodní proudy a mohla sebrat třetí klíč na schůdku pod otvorem, kudy do vody skočila na začátku. Když Lara vylezla ven, odemkla třemi klíči tři zámky na zdi. Za zády se jí otevřel průchod do další úrovně…..

Tuto úroveň Lara začínala u řeky. Terénní čtyřkolku zatím nechala zaparkovanou kde byla. Vpravo u nájezdové rampy pro skok přes řeku slezla po žebříku k vodě a doleva na zelený výstupek. Nyní absolvovala několik skoků po skalkách vodním tunelem až do místa, kde mohla vlézt do otvoru v pravé stěně. Vytáhla se na ostrou zídku vlevo u vchodu a třemi na sebe navázanými skoky vyskákala přes pasti nahoru. Z plošiny sebrala náboje do brokovnice a na opačné straně mezi plameny lékárnu a save gem [Sekret 1].

Stejnou cestou se vrátila nahoru ke čtyřkolce. Za ní u vodopádu vlezla do praskliny a posbírala náboje do MP5 a světlice. Slezla zpátky, nasedla na čtyřkolku a z rampy přeskočila na protější břeh řeky. Držela se pravé stěny a před další prohlubní, kterou musela přeskočit zastavila. Slezla po žebříku do propasti, kde sebrala náboje do brokovnice, lékárnu a světlice [Sekret 2].

Vrátila se nahoru a pokračovala na čtyřkolce přes propast. Vyjela přes rampy k zavřené mříži. Sesedla a vrátila se pěšky k horní rampě, přeskočila do otvoru vlevo a proplížila se dovnitř. V tunelu zastřelila hada, přeskočila díru a zastřelila druhého hada. Poblíž něho sebrala lékárničku, seskočila do otvoru v podlaze a zmáčkla tlačítko na stěně, které jí otevřelo mříž. Zlikvidovala dvě opice, sebrala save gem a dojela až na rozcestí. Tady se mohla zvolit ze dvou cest:

  1. Dát se vpravo dolů, přeskočit řeku a pokračovat přes ruiny starého chrámu. Tato cesta samozřejmě také vede do další části hry, ale Lara nemá možnost posbírat sekrety č. 3 a 4 !
  2. Nebo pokračovat odbočkou vlevo, kudy je cesta sice náročnější a delší, ale Lara při ní získá výše jmenované sekrety !

Tato část návodu popisuje kratší cestu – tedy tu vpravo přes řeku:
Projela na čtyřkolce úzkou soutěskou vpravo dolů k řece a přeskočila na protější břeh, kde sesedla (pokud nespadla dírou hned do podzemí). Za-střelila opičku, u kořenů stromu sebrala lékárničku a otvorem který byl poblíž seskočila do podzemí. Minula výklenek v pravé stěně, došla až na roh a zabočila doleva. Po několika krocích vylezla další opička z nízkého průlezu pod stropem výklenku vpravo. Lara ji zabila a toto místo si zapamato-vala.
Pokračovala rovně, přeskočila zelenou šikminu a zabila další dvě opičky. Nad šikminou vlevo se vytáhla na zelenou zeď a prošla zarostlým prů-chodem jako-by zpátky do malého výklenku, kde zabila hada, otočila se o 180°, protáhla se nízkým průlezem, za kterým našla a sebrala první klíč „Gate Key“. Stejnou cestou jako sem se vrátila nad zelenou šikminu, kde si ve vysoké chodbě všimla zámku za mříží v pravé stěně a našla už jenom zamčenou bránu. Nakonec prolezla otvorem v zelené zdi vlevo, za kterým našla sebrala světlice a zásobníky do UZI samopalů. Nyní se už mohla vrátit k otvoru pod stropem zelené zdi, který na začátku minula, ale pamatovala si, kde je.
Tím se pak protáhla do chodby, kde zabila opičku, z podlahy pod mříží v levé stěně sebrala lékárničku, otočila se k dvěma sloupům s ohni na vr-cholech a hned vlevo v nejbližším výklenku sebrala náboje do brokovnice. Zabila další opičku co se jí objevila za zády, u sloupů s ohni zabočila doleva a brzy narazila na výklenky v obou postraních stěnách, v nichž nepřehlédla zámky. Pokračovala okolo nich do úzké chodbičky, kde otvorem ve stropě vytáhla na volné prostranství. Na něm hned zabila opičku vlevo a další na horní podestě vpravo od zamčené brány. Stoupla si čelem k bráně, pak vlevo od ní ze zeleného kamenu vyskočila šikmo vlevo (směrem ke stromu), zachytila vrcholku zelené zdi a vytáhla se nahoru. Ze zdi přeskočila na větev stromu a z ní do průchodu v protější světlé zdi. Pokračovala na větev protějšího stromu, odkud zabila opičku na podestě za stro-mem vlevo. Přes větve pak přešla na tuto podestu a okolo mrtvé opičky mříží do horní místnosti chrámu. Obešla otvor v podlaze do sousední míst-nosti, kde ihned zabila dvě opičky. Na konci vlevo pak nejprve sebrala náboje do UZI samopalů. Zastřelila další dvě opičky, co se objevily. Pak sebrala raketu a druhý klíč „Gate Key“. V sousední místnosti se pověsila rukama za okraj otvoru v podlaze a spustila se do spodní místnosti (pozor na plameny). Rychle zabila další opičku, přešla do sousední místnosti, kde si tlačítkem ve výklenku otevřela branku a otevřela (druhou) velkou bránu nad pohyblivými písky. Zabila opičku co se vzápětí objevila, prošla brankou na volné prostranství, kde postřílela další tři opičky. Nyní už věděla, že vpravo od ní je otevřená brána nad pohyblivými písky. Lara se však vydala doleva úzkou uličkou, kterou se dostala na prostranství k řece. Tady zabila další dvě opičky na své straně řeky (případně další dvě na protějším břehu). Nyní se od stromu vpravo vydala posbírat potřebné předměty na podestách u protějších zdí, pak se vrátila zpátky na břeh.

Nyní se už mohla vydat úzkou uličkou zpátky na prostranství se stromem. Vlevo od něho se přes výstupky v zelené zdi dostala na světlou zeď. Přes větev a zelenou zeď za ní se dostala na zem, okol stromu vlevo od zamčené brány se vrátila do místnosti chrámu s ohni na vrcholcích sloupů. Tady vložila oba klíče do zámků ve výklencích, aby si odemkla první bránu. Pak se protáhla otvorem pod stropem do sousední chodby, dala se dole-va a vylezla nahoru na volné prostranství k řece, kde nechala zaparkovanou čtyřkolku (pokud s ní nespadla do otvoru už při přeskoku řeky).
Nasedla, projela otvorem do podzemí a jedinou možnou cestou, přes první bránu dojela na prostranství před druhou bránu. Tady přes krátký ná-jezd přeskočila přes pohyblivé písky druhou branou. Dala se doprava a úzkou uličkou dojela k řece, kterou přeskočila na protější břeh. Pokud je již nezabila při své první návštěvě, zabila nyní poslední dvě opičky a sebrala save gem. Vlevo pak narazila na rozcestí. (V tomto místě se opět scházejí obě cesty tato první kterou jsem zde popisoval, i ta druhá – delší, ale za to obsahující již zmíněné sekrety ).
Cesta přímo vede na prostranství mezi skalami, kde se Lara nemá šanci dostat nahoru. Cesta vpravo vede k vodopádům, kudy se Lara dostane do další části hry.

o Tato část návodu popisuje delší, náročnější cestu – tedy odbočkou vlevo, ale obsahující sekrety č. 3 a 4 !: Překonala na čtyřkolce další propast, vyjela při pravé stěně až nahoru. Otočila se doleva sjela po několika skalkách dolů na skalnatou rampu, kde zastavila a sesedla. Pak přeskočila na skalní výstupek vpravo, kde sebrala náboje do Desert Eagle. Vyskočila, chytila se praskliny a vylezla do ní. Uvnitř sesbírala harpuny, save gem a náboje do UZI [Sekret 3].

Vrátila se zpět, nasedla na čtyřkolku, přejela skalnatou rampu rovně, přeskočila trhlinu a jela až na rozcestí. Tady sesedla a došla ke konci kaňonu ke stromu. Skočila ke stěně vpravo od něho, pak přes propast na skalní převis naproti, odkud zastřelila dva supy a sebrala náboje do UZI. Stejnou cestou se vrátila ke čtyřkolce, nasedla, našla úzký chodníček nalepený ke skále. Po něm vyjela podél skal až nahoru. Před koncem se pořádně rozjela a přeskočila přes propast na protější stranu. Sesedla, sebrala save gem, sešplhala po žebříku na skále vpravo dolů do výklenku, zastřelila čekajícího hada a sebrala náboje do Desert Eagle.
Vylezla zpět, nasedla a přeskočila poslední propast. Podél skal vlevo sjela po výstupcích dolů, sesedla a zastřelila dva supy. Vylezla podél skal naho-ru a přeskočila na podélný převis. Z něj přeskočila do výklenku naproti mezi skalami. Popošla doprava a přes propast skočila na protější převis. V protější zdi vpravo zahlédla otvor. Skočila dopředu k šikmině vlevo od otvoru, zachytila se, přeručkovala doprava, přitáhla se a vlezla do nízké jeskyně, kde sebrala náboje do Desert Eagle a lékárničku [Sekret 4].

Vylezla na plošinu před jeskyňkou, skočila šikmo vpravo na šikmou skalku a z té se hned odrazila, aby dopadla na převis, odkud se již snadno dostala zpět ke čtyřkolce. Nasedla a jela dolním kaňonem, kde přejela dvě opičky, minula odbočku vlevo, (V tomto místě se opět scházejí obě cesty tato druhá kterou jsem zde popisoval, i ta první – kratší, ale neobsahující již zmíněné sekrety ) a sebrala save gem na břehu řeky.

Cesta přes řeku nevede, Lara na čtyřkolce řeku nepřeskočí. Cesta vlevo vede k vodopádům, kudy se Lara dostane do další části hry.

o Tato část návodu popisuje dokončení popisované části hry, kterou Lara musí absolvovat bez ohledu na to, kterou cestou se před tím dala:
Vrátila se do soutěsky, dojela odbočkou vpravo k vodě a sesedla. Po skalním chodníčku přeběhla k vodopádům. Přeskočila na další chodník a postřílela supy, kteří se objevili. Podél skal přeskočila na malou plošinku, zastřelila dalšího supa a slezla na spodní výstupek, kde sebrala náboje do Desert Eagle a harpuny. S rozběhem skočila k protější skále a zachytila se praskliny v ní. Přeručkovala doprava, přitáhla se a jakmile to šlo, vlezla dovnitř. Sebrala zde náboje do brokovnice, harpuny a save gem [Sekret 5].

Pak seskočila do vody, na dně sebrala lékárničku a vylezla na skalku před vodopády. Prošla vodopádem a přes výstupky vylezla do otvoru ve skále. Spustila se na dno tunelu, kde již následovala další úroveň:

V této úrovni musela Lara vyřešit jedno velké bludiště bez sekretů. Na první křižovatce šla doprava, podlezla škvírou, a začala pozadu sjíždět po rampě. Na konci vyskočila a valící se balvan se provalil pod ní. Popošla doleva, stoupla si čelem k výklenku a pak následovala dvě salta doleva, ihned dvě salta zpátky doprava a skok kupředu, čímž se vyhnula dalšímu kamenu z rampy vlevo. Dostala se přes škvíru do spleti chodeb, kde vlevo ve výklenku zastřelila hada za rohem. Našla chodbičku s posuvným kvádrem na konci, kde byla zvednutá podlaha. Přitáhla kvádr k sobě. Do uvolněné chodby se teď musela dostat zleva. Touto chodbou pokračovala až k díře, kde seskočila dolů. Po cestě si posbírala poházené věci Došla na konec, prolezla další škvírou, pak pokračovala další změtí chodbiček k místnosti s dírou dolů uprostřed. Vzala si save gem a světlice. Do díry seskočila tak, aby dopadla přesně doprostřed dolní místnosti. Zapálila světlici a opatrně postřílela nejprve čtyři hady okolo sebe. Uskočila před balvanem padajícím zezadu, jakmile vstoupila mezi dvě šikminy u stěn. Pak postřílela další čtyři hady cestou ven z této místnosti. Když byla hotova, proběhla chodbou dozadu až k dalšímu save gemu, kde také našla lékárnu. Sjela po rampě dolů a připravila se na souboj s Bossem. Skákala po plošinkách okolo něho a neustále střílela. Když se Laře povedlo Bosse udolat, za velkého třesku se změnil na “Infada Stone”. Nejdříve Lara po okolních podestách sebrala granátomet, granáty, lékárničku a na centrální plošince “Infada Stone”. Dávala si pozor, aby nespadla do horké lávy okolo nich.

Hned po sjezdu ze skal Laru napadli dva supi – zastřelila je. Na zemi proti ležel had, takže ho také zastřelila. Šla za skálu vpravo, za keřem byl další had – zastřelila ho a sebrala raketu. Přešla za jezírko na protější stranu kaňonu a našla průchod. Po cestě tunelem našla vlevo pohyblivý kvádr – zatlačila do něj a vzala si náboje do brokovnice. Pokračovala dál a přeskočila na prostřední výstupek. Pověsila se za ruce a skočila dolů. Postřílela tři hady a sebrala save gem, lékárničku, i světlice [Sekret 1].

Aby se dostala ven, opět našla a zatlačila kamenný kvádr. Pokračovala soutěskou, až došla ke kovovému bunkru. U něj se dala doprava a před koncem cesty přeskočila na převis protější strany kaňonu. Šla po něm až ke keři, kde byl ukryt had. Přeskočila na protější nejbližší část převisu a pokračovala až na konec. Tady seskočila rovně dopředu o jeden převis níž, pak ještě jednou a za rohem vpravo sebrala lékárnu. Vrátila se zpět o jeden stupeň výš, postavila se zády ke stěně a s rozběhem přeskočila k protější šikmé skále – vlevo z jejího pohledu, kde se zachytila a vytáhla nahoru. Pokračovala stále výš až ke kovo­vému bunkru. Cestou zastřelila dalšího hada. Ve stropě kovového bunkru našla otvor a proskočila jím do vody. Vylezla na pevninu a pokračovala k okraji ohromného kaňonu s vodopády. Tady se dala doprava, přeskočila s rozběhem na převis, pak z místa na plošinku, kde následoval útok dalšího supa. Došla až před poslední výstupek, ze kterého s rozběhem přeskočila na protější stranu kaňonu. Zachytila se, popolezla dolů, pustila se a znovu se zachytila praskliny. Přeručkovala doprava, vylezla a za rohem našla náboje do Desert Eagle a světlice [Sekret 2].

Odtud skočila do vody, na dně a ve výklencích u vodopádů posbírala světlice, 2x náboje do UZI a 2x náboje do brokovnice. Pak vyšplhala na malou čer­venou plošinku u vodopádů, z té na vyšší červenou skálu. S rozběhem přeskočila na podestu přímo přes kaňon. Ničeho se nechytala! Z této podesty skočila podél skal na další vpravo, kde za ostrou skálou vlevo dole našla náboje do brokovnice. Aby se Lara dostala na podestu odkud sem dolů skočila, musela pou­žít salto bokem. Pak přeskočila přes vodu na protější stranu kaňonu na plošinku, ze které po popraskané stěně vylezla nahoru, odkud vyšla na začátku své cesty kaňonem. Znovu se vydala stejnou cestou, jako poprvé, ale tentokrát se držela jenom horní cesty vpravo až na konečnou nejvyšší plošinku na této straně. Podél skal po pravé ruce přeskočila na protější stranu kaňonu. Dál pokračovala po převisech podél skal. Cestou zastřelila hada za keřem. Skočila mírně doleva na plošinu. Pověsila se za ruce směrem nad vodu, pak se pustila a hned se chytla praskliny níž. Přeručkovala doleva, kde se mohla postavit. Chytila se nad hlavou, přeručkovala za roh doprava a vylezla nahoru. Sebrala lékárničku, save gem, pak šla do jeskyně a za náloží TNT prošla do další jeskyně, kde sebrala světlice. Vrátila se zpátky, z okraje plošiny skočila mírně doprava na svah, chytila se rukama kraje a ručkovala doleva, kde se postavila. Z místa sko­čila k protějšímu ostrému svahu mezi vodopády. Vytáhla se, a při sjezdu se odrazila na protější pěšinu, kde sebrala lékárničku. Prasklinou ručkovala doprava do jeskyně za vodopády, tam se pustila a saltem pozpátku skočila na plošinku. Pak na další vpravo a hned na tu u protější stěny. Po chodníku došla na břeh. Po čtyřech podlezla skalní převis v rohu po levé ruce. Postavila se, vylezla po žebříku nahoru, zastřelila hada a sebrala Uzi samopaly s náboji [Sekret 3].

Slezla zpátky, pokračovala za sloup, zastřelila hada a obešla stroj s velkým kolem, kde zastřelila hlídače. Vyšplhala na stroj a pokračovala dál po pravé straně. Sestřelila další dva ptáky. Pak si prohlédla prostor (pozor je tam had), našla a sebrala granáty. U dvou potopených žlutých sloupů se potopila a pře­hodila páku. Otevřela si malou místnost za zády a sebrala světlice v ní. Plavala vpravo a na konci v pravém rohu dole, přehodila další páku na stěně – otevřela si mříž ve dně mezi dvěma vodopády tekoucími po kovové stěně. Nadechla se a plavala dolů. Hned na kraji tunelu přehodila další, špatně viditelnou páku, kterou otevřela poklop uzavírající tunel na konci nahoře. Plavala dál a hned za rohem přehodila další páku, otevřela si dveře v chodbě za tunelem kterým pla­vala a zpřístupnila si spínač na konci chodby. Dostala se tak ke spínači a přepnula ho. Tím uvedla do chodu stroj s velkým kolem, popojel i výtah s klíčem k detonátoru a také vypustila vodu z koryta řeky. Vyšla z místnosti doprava, sjela po vodopádu a došla do vyschlého řečiště. Tam sebrala velkou lékárnu a naproti na převisu malou lékárničku. Na konci vyschlého řečiště seskočila na spodní plošinu vpravo u vodopádu. Odtud skočila do výklenku za vodopád, kde sebrala raketu. Pak zpátky na původní plošinu a z té na plošinku vpravo pod vodopádem u hladiny. Přeskakovala po plošinkách, až se dostala z jeskyně ven. Seskočila na zem a přeskočila řeku. Obešla stroj který byl již v provozu a našla průchod vpravo do další jeskyně s výtahem. Nejdříve zastřelila hlídače, se­brala save gem a na výtahu “Detonator Switch”. Teď nastal čas vrátit se k detonátoru a TNT – náloží. A to po plošinkách, kudy jsi sem přišla. Jen u ústí velkých vodopádů skočila šikmo vpravo na plošinku co je u ní prasklina kterou ručkovala. Z té pak mírně vpravo na skálu na protější stranu kaňonu, co se po ní dá lézt. Zachytila se, popolezla dolů, pustila se a ihned se znovu chytila níž. Pak se vytáhla a postavila se na plošinu šikmo vpravo čelem ke stěně. Z místa skočila a když se zachytila, vylezla nahoru k detonátoru. Použila “Detonator Switch” a ihned saltem vlevo, se vyhnula valícímu se balvanu. V oblasti vyho­zené náloží vyšplhala na nejvyšší a největší převis. Po kolenou pak prolezla do dalšího volného prostoru u “prvního vojenského objektu ”. Seskočila dolů a za keři sebrala granáty. Oběhla okolo elektrického plotu vlevo až na konec. Vlezla do úzkého tmavého průchodu. Tam kde se cesta dělila do směru nahoru a dolů, si vybrala tu nahoru. Tedy na horní převis a dál až k vodě. Proplavala místností a přehodila v ní dvě páky – jednu za sloupem a druhou v tunelu, které ote­vřely “malou budovu”. Vrátila zpátky k prvnímu vojenskému objektu. Našla vchod do jeskyně se širokou šikminou, po které sjela a dostala se před “druhý vojenský objekt”. Zabila dva hady a stiskla spínač v malé budově – zatopila tím místnost v budově na sloupech. Vrátila podruhé do tmavého průchodu u prvního vojenského objektu a pokračovala na rozcestí cestou dolů. Za nízký průlezem vylezla u “třetího vojenského objektu”. Na volném prostranství zlikvi­dovala dva strážné. Přešla přes plochu na protější stranu, postavila se k plotu pravým bokem, čelem k budově na sloupech, a po pravém z nich vylezla na­horu. Zatopenou místností proplavala jen do vedlejšího okna. Z toho pak přeskočila přes plot. Ihned po dopadu Laru napadli dva strážci. Vešla do vchodu hned za rohem a zlikvidovala dalšího strážného. Vyšla ven a v druhé budově zlikvidovala dalšího strážného, za bednami vpravo – tam našla i náboje do UZI. Zezadu přes bedny vylezl další strážný. Když ho zastřelila, sebrala pod ním lékárničku. Teď nasedla na čtyřkolku “Quad”, na které vyjela po šikmině na střechu budovy. Na střeše sebrala “Generator Acess” a sjela dolů před první budovu. Kartu použila v místnosti s počítači. Otevřela si tak dveře napravo, zlikvidovala stráž a teď mohla vypnout vysoké napětí do plotů všech objektů. Nasedla na čtyřkolku, dojela k bráně, sesedla a otevřela si bránu přepínačem. Znovu nasedla a sjela po šikmině do spodní jeskyně. Tady se co nejrychleji rozjela a jediným velikým skokem ze šikmé skály přeskočila plot druhého vojen­ského objektu, do dalšího levelu……

Lara byla zatčena, ve věznici a u sebe neměla nic, jen jednu malou lékárničku. V okně bylo bezpečnostní zařízení. Vylezla do okna a přivolala tak stráž­ného “MP”. Vyběhla otevřenými dveřmi z cely a spínačem otevřela dveře vedlejší cely. Spoluvězeň zlikvidoval strážného. Sama mezitím otevřela dveře u ostatních cel. V cele šikmo vlevo naproti na pavlači našla nad umyvadlem prostor kam vylezla a zatlačila na kvádr. Objevila vlevo u podlahy prostor na pla­zení. Prolezla a zatlačila první kvádr z druhé strany zpátky do průchodu. Pak dvakrát zatlačila na kvádr po pravé ruce. Objevil se další prostor na lezení. Prolezla před první kvádr a ten dvakrát vytáhla k sobě. Opět podlezla za tento kvádr a našla malinký prostor, kde sebrala lékárničku [Sekret 1].

Nyní vylezla přes druhý kvádr nahoru do koridoru a vydala se na jeho konec. Překonala dvě pasti s ostnatým drátem. Na konci koridoru přepnula spí­nač. Vylezla na chodník vlevo, asi uprostřed slezla po žebříku o kus níž a tam hned jak to šlo, tak do chodby po levé ruce. Šla chodbou, přeskočila první propadliště a druhým seskočila do velínu. Tady přepnula spínač na stěně, kterým vpustila spoluvězně, aby zlikvidovali strážného. U jeho mrtvoly sebrala “Keycard Type A”. Vyšla z velínu a hned ve vedlejší místnosti našla místo, kde “Keycard Type A” použila. Otevřenou mříží prošla hned vlevo, přepnula spínač a dveřmi do umývárny a WC. Přepnula další spínač a dveřmi prošla do skladiště. Krabici dotlačila pod otvor ve stropě, vylezla nahoru do červené místnosti, přeskočila rouru a přepnula velký spínač za rohem. Skladiště i WC s umývárnou se zatopilo vodou. Proplavala skladištěm šikmo do protějšího rohu a vylezla dírou ve stropě. Tady přeskočila doprava (přes otvor do kuchyně) do místnosti s červenou podlahou. Pokračovala koridorem, zdolala dvě pasti s ostnatým drátem a na konci se dala dolů. Spínačem na stěně si otevřela dveře do žluté místnosti (Vpravo, stála-li čelem ke spínači), ve které přepnula velký spínač. Ten vypnul ohně hořáků v kuchyni. Vrátila se stejnou cestou nad kuchyň a dírou ve stropě už mohla skočit dolů. Sebrala lékárničku a přepínačem otevřela dveře. V krátké chodbě otevřela nejdříve dveře vpravo za rohem (ústupová cesta) a pak teprve dveře vlevo, odkud vyšel strážný. Utíkala ústupovou cestou do haly k celám, kde strážného spoluvězni zabili. U jeho mrtvoly sebrala lékárničku a v místnosti odkud vyšel “MP”přepnula spínač. Zpřístupnil Laře v kuchyni přístup za větráky. Vylezla k větrákům a sebrala save gem. Pozpátku sjela šikmou rampu a na konci se zachytila, aby přeručkovala doleva na plo­šinku. Otočila se doleva a vytáhla se do nízké průrvy. Po kolenou prolezla doleva, pak po žebříku nahoru a pod poklopem do chodby vlevo. Kolega na roš­tech nad hlavou jí otevřel poklop. Skok na protější stranu roštu, vylezla nahoru a šla na opačnou stranu, než je vypínač. Pak doleva a nahoru. V zelené strmé hale (hned vlevo na kraji leží lékárnička), se Lara chovala tak, aby její přítomnost nezjistil strážný na vrcholu haly. Když prošel doleva, utíkala nahoru, tam doprava, průchodem okolo bedny a hned zase doleva. Seskákala do nejnižší části, sprintovala chodbou rovně a co nejrychleji otevřela celu, aby vypustila kolegu, který se postaral o strážného. Strážný upustil “Keycard Type B”. Sebrala ho a vrátila se nahoru, okolo bedny doprava a hned vlevo ho použila u dveří. V malé místnosti sebrala náboje do UZI, lékárnu a přepnula spínač. Tím vyřadila elektronickou ostrahu a střeleckou věž nad zeleným roštem za bednou vpravo. Nyní už tudy mohla projít. Došla až nakonec a po žebříku slezla dolů. Prošla úzkým průchodem, ihned doleva dolů, rovně a otevřela celu vlevo. Vypustila kolegy, aby vyřídili stráž nahoře. Nyní otevřela i druhé dveře. Vrátila se nahoru na volné prostranství. Tam u mrtvého strážného sebrala světlice a “Yellow Security Pass”, který použila hned u dveří vedle raketometu. Prošla otevřenými dveřmi. V jednom místě je na pravé straně nízký průlez, pokračovala skrze něj, a plazením se dostala do místnosti s vypínačem a strážným. Zmáčkla vypínač, když byl strážný po levé straně, stála-li Lara čelem k vypínači. Otevřely se dveře po její pravé ruce a zároveň se spustil červený elektrický paprsek, který zlikvidoval strážného po opětovném vypnutí a zapnutí tohoto paprsku. Pak sama paprsek přeskočila a šla až na konec chodby. Z okraje skočila ke střeše, chytila se rukama okraje a vytáhla se nahoru. Radar obešla zprava a seskočila na plošinu. Postavila se zády ke zdi a z místa přeskočila do další chodby naproti dolů. Tou došla do radarového centra. U okna přepnula vypínač a radar na střeše pod sebou uvolnil otvor. Spínačem si otevřela dveře a vrátila se na místo, odkud skákala na střechu k radaru, ale tentokrát seskočila na plošinu pod nohama. Pověsila se na ni za ruce a seskočila dolů. Obešla sloupy s dírou uprostřed na druhou stranu a vylezla po žebříku do chodby. Na jejím vrcholu si klekla a po kolenou lezla doprava až na konec. (Vlevo stál MP, chovala se tedy tiše, aby ji nezjistil – místo, kde stál MP si zapamatovala, později tam našla tajemství). Na konci chodby si stoupla a vylezla do nízkého prostoru vpravo, kde sebrala “Yellow Security Pass”. Vrátila zpátky, oběhla díru mezi sloupy, chodbou dolů a slezla po žebříku. V místnosti vlevo za rohem přepnula spínač. Šla do druhé části a našla zámek, kde použila “Yellow Security Pass”. Nyní vylezla do místnosti nad sebou (žebřík je hned vpravo). Seskočila na plošinu pod okrajem na kterém stála. Skočila do vody, pod plošinou proplavala otvorem, sebrala save gem, plavala tunelem, u poklopu sebrala světlice, přehodila páku, plavala dál, sebrala lékárničku a vyplavala na hladinu. Vylezla na plošinu a přeskočila přes tři elektrické paprsky na vyšší plošinu. Z ní opět do vody, plavala vlevo a na konci vylezla vlevo do nákladového prostoru s bednami. Pře­lezla přes bedny hned na kraji po levé ruce, dole si vypínačem otevřela dveře a vešla dovnitř. Tady sebrala lékárnu, pistole a Desert Eagle s náboji. Jakmile vyšla zpátky ven, začala na Laru střílet střelecká věž nad vchodem. Proběhla proto rychle pod kovovou plošinu vpravo u okna. Nyní mohla přelézt přes bedny do haly. Šla šikmou chodbou z haly doprava. Postřílela MP co ji napadli v šikmé chodbě, pak dalšího na volném prostranství vlevo a jednoho psa. Z posledního MP vypadl “Blue Security Pass”. U mříží vlevo našla místnost kde sebrala lékárnu. Teď se musela vrátit do místnosti pod radarem – tedy pro­plavat tunely až do hlavní zatopené místnosti pod radarem. V té šikmo dole v rohu našla otvor dalšího tunelu. Proplavala jím a cestou sebrala lékárničku. V místnosti kde vylezla, zastřelila dalšího MP. Nyní po žebříku nahoru, chodbou, obešla sloupy s dírou uprostřed na druhou stranu, po žebříku nahoru, kde zastřelila MP. Z něj vypadl “Keycard Type B”. Tou si otevřela dveře vlevo, kde našla granátomet [Sekret 2].

Teď se mohla vrátit opět stejnou cestou do haly nákladového prostoru. Na konci poslední šikmé chodby vlevo je žebřík, po kterém vylezla nahoru. Po­užila “Blue Security pas”, otevřely se dveře za rohem a ihned zastřelila MP. V místnosti jsou dva spínače. (Levý – nemusela použít – vpustil by branou dole jednoho MP a psa – ty by pak musela likvidovat až by slezla dolů.) Přepnula tedy pravý, uvedla do pohybu krabice na pásu. Teď se vrátila do haly náklado­vého prostoru. Tady přes krabici po pravé straně a žebříku vylezla na plošinu – rozjel se jeřáb – ale Laru neohrožoval. Otočila se a po prostřední rampě stropu přeručkovala na protější plošinku pro lékárničku. Otočila se a po stejné rampě stropu ručkovala asi doprostřed haly a tady doleva na plošinu se zábra­dlím. Vylezla nahoru nad skleněný strop haly a zastřelila tady již posledního MP. Sebrala u něho “Yellow Security Pas” a save gem. Slezla stejnou cestou až na zem nákladového prostoru. Na protější stěně použila “Yellow Security Pas”a otevřenou mříží mohla projít na horní prostranství k nákladnímu autu. Za­střelila MP, prošla za náklaďák vlevo do haly, kde zastřelila dalšího MP vlevo za rohem. Vytáhla první krabici vpravo až u stěny, za ní sebrala náboje do UZI a granáty. V levém rohu nahoře pod stropem našla díru mezi krabicemi, kde sebrala náboje do Desert Eagle a lékárničku. Slezla dolů a proti sobě vpravo u vchodu viděla bedny už naložené na náklaďák. Vlezla tam – a tady končil tento level……..

Jakmile Lara vylezla z náklaďáku, nejdříve zastřelila MP dřív než stihl spustit elektrické paprsky na konci v levé části haly. Pak se vrátila k náklaďáku a v díře za bednami vpravo sebrala lékárničku. Došla na konec haly a v místnosti vlevo sebrala samopal MP5 s náboji. Přepínače na zdi si nevšímala! Vyšla ven a přepnula spínač na stěně, který otevřel mříž vedle u země. Prolezla dovnitř a sebrala lékárnu. Vylezla nahoru, podlezla a zůstala v poloze na kolenou (nad hlavou jí totiž jezdily smrtící lasery). Lezla doleva, na konci se postavila, zapálila světlici, aby našla lékárnu. Opět na kolena a když odjel laser na opačnou stranu, lezla rovně dopředu. Když jí přejel laser za záda, postavila se, doběhla na konec chodby, vylezla dvakrát nahoru a opět podlezla sníženou částí. I tady zabila MP dřív, než spustil alarm. Pak vlevo spínačem otevřela dveře, aby vypustla kolegu a za dveřmi sebrala lékárničku. Vyšla ven do dlouhé chodby. Před prvními třemi elektrickými paprsky si klekla, podlezla je a hned za nimi vlezla do nízkého prostoru vpravo, tam doleva a sebrala světlice. Vylezla nahoru, podlezla další nízkou část, šla rovně a doleva nahoru. Na konci koridoru zastřelila MP dřív, než spustil alarm! Pak za poloviční bednou v místnůstce vpravo sebrala harpuny, granáty a raketu. Vyšla ven a na konci proskleného koridoru se postavila ke spínači. Přepnula spínač a ihned skočila salto doprava dřív, než se propadla podlaha. Potom těsně u spínače slezla dolů. Vytáhla MP5 a zprava za sloupem (pokud možno do zad) zastřelila odstřelovače dřív, než spustil alarm. Pokud by to stihl, znepřístupnil by tajemství a vypustil by psy. Za pilířem vpravo sebrala náboje do brokovnice, pak šla k druhému pilíři a pod ním v nízkém průlezu sebrala granáty. Teď seskočila dolů na rošty v místě proti spínači dole, a hned ho přepnula. Vlevo se otevřel poklop. Seskočila dolů a zastře­lila MP. Našla dva proti sobě ležící nízké průlezy. V jednom z nich sebrala save gem [Sekret 1].

Nyní vlezla do protějšího. Hned napravo sebrala náboje do Desert Eagle. Pokračovala, dokud se nemohla postavit. Vpravo sebrala náboje do “MP5”, otočila se a popošla dopředu. Pod nohama se otevřel poklop v roštu. Ihned po dopadu zlikvidovala MP, sebrala lékárničku co z něho vypadla a šla rovně a doleva. Sepnula spínač u dveří, aby vypustila vězně – bude likvidovat MP. Uvnitř po kolenou vlezla do průlezu a doprava, kde našla lékárnu. (Kolega již mezitím likviduje MP.) Přešla přes skleněnou podlahu a našla vlevo nízký průlez. Vlezla po kolenou do průlezu, sebrala lékárnu a brokovnici. Pokračovala dál, šla doleva a upozornila na sebe odstřelovače. Utekla před ním do místa, kde našla brokovnici. Jakmile kolega sejmul odstřelovače, přehodila oba spínače v rozích místnosti. Uprostřed dlouhého koridoru opatrně vlezla mezi dvě šikminy a ihned se utekla schovat do známého místa, aby mohl kolega sejmout další dva odstřelovače. Pak u jednoho z nich sebrala lékárničku a vešla do otevřených dveří vlevo. Přehodila spínač, který otevřel průlez u podlahy v druhé míst­nosti. Podlezla a prošla skrz paprsky alarmu (vyvolala sice poplach, ale jiné řešení zatím Lara nenašla). Na šikmině odstřelila MP, pak šla nahoru a na křižo­vatce doprava. Zabila odstřelovače nahoře za raketou. Na konci plošiny se pověsila za ruce a seskočila dolů. Na druhé straně vylezla po žebříku na plošinu, kde sebrala “Code Clearence Disk”. S tím se vrátila přes křižovatku nahoře a šla na druhou stranu. Stejným způsobem jako prve se dostala dolů. Tady zpo­zorněla! Nad zemí totiž našla natažené elektrické paprsky – spustily by střeleckou věž. Vložila disk do ovládacího panelu vpravo. Jeřáb zvedl dvě rakety. Neustále dávala pozor na natažené dráty! Pod raketami ve tmavém rohu vlevo sebrala lékárničku. Vylezla na transportér a vyskočila na plošinu vlevo u raket, kde sebrala náboje. Zpátky na transportér a přeskočila s úchytem na žebřík mezi dvěma stojícími raketami vpravo. Vylezla nahoru a zabila odstřelovače. Využila nejvyššího místa u stropu a přešla k jeho mrtvole a sebrala “Hangar Acess Key”. Napravo od jezdícího jeřábu seskočila na spodní podestu. Rozstře­lila žaluzie v okně úplně vpravo a vlezla do něj. Na konci koridoru slezla po žebříku a sebrala save gem [Sekret 2].

Stejnou cestou se vrátila do místnosti s nastartovanou raketou. Slezla po žebříku k její patě a šla chodbou v této úrovni za raketou. (Díra v chodbě vlevo u stěny dolů vede k odpalovacímu zařízení rakety – ale na to ještě nebyla Lara připravená.) Došla v horní úrovni na konec chodby, použila “Hangar Acess Key” a prošla dveřmi. Zabila MP na vlakovém nástupišti. Slezla do kolejiště a prošla doleva až na jeho konec. Vylezla po žebříku a přepnula spínač. (Na nástupiště přijel zezadu vlak.) Vrátila se tedy k němu a po kolenou podlezla vodící rampu vlaku na druhou stranu. Před vlakem vylezla po žebříku do kont­rolní místnůstky, kde sebrala náboje do brokovnice. Slezla dolů k vlaku a ze šikminy po levé ruce vyskočila na vlak. Vlevo na konci vlaku vyskočila nahoru do díry nad hlavou. Přešla přes první podlahu i první rošty. Po druhé šedé podlaze se rozběhla a přes druhé rošty přeručkovala po stropě. Dávala si přitom pozor na jezdící lasery a šla dál. Na konci slezla po žebříku, přeskočila přes kolejiště a zabila MP dřív, než vběhl do chodby vlevo, a přivolal si posily. V kolejišti vpravo sebrala náboje do brokovnice. Vylezla na nástupiště a prošla klikatou chodbou do kopce. Nahoře je celý potemnělý prostor jištěn elektric­kými paprsky. Jejich přerušení spustí střeleckou věž na konci chodby naproti, i druhou následně na konci druhé chodby vlevo. Řešení brzy nalezla tak, že první paprsek přeskočila, druhý také přeskočila, a třetí podlezla. Došla na konec chodby vlevo a přes bedny přelezla do haly. Zlikvidovala MP, jinak by spustil poplach v dolní hale! Na horních roštech přepla spínač nejdříve vlevo – při pohledu na ně. Zlikvidovala odstřelovače, který se objevil dole. Pak se po bílém vrcholu ovládacího panelu dostala na druhý rošt – vpravo. Přepnula spínač a opět musela zlikvidovat druhého odstřelovače! Nyní – vzhledem k tomu, že vrata i poklop mezi nimi jsou otevřené jen určitý čas, počkala u tohoto spínače, až se vrata i poklop zavřely. Potom přepla spínač u kterého stála, rychle se dostala k druhému, přepla i ten, seskočila na podlahu místnosti a proběhla do další haly. Zlikvidovala odstřelovače za ovládacím panelem po levé ruce. Panel má pět přepínačů. Postavila se k nim čelem a přepínala je v tomto pořadí: ten nejvíce vpravo, pak hned ten nalevo od něho a ze zbylých tří přepnula ten prostřední. Tím si zpřístupnila halu, kde stojí UFO. Prošla chodbičkou zpět do haly, odkud sem přišla, dále přes bedny, pak doprava a zas doprava do haly s UFO. Vzadu vpravo za UFO přepnula spínač a po žebříku vylezla nahoru. Před vrcholem saltem přeskočila na plošinu za zády. Sebrala náboje do brokov­nice. Pak po kovových trámech pravou stranou přeskákala až na plošinu vedoucí k UFO, skočila na ní a pak dolů na UFO, kde sebrala “Launch Code Pass”. Slezla z UFO na zem a vrátila se do chodby, kde dříve minula díru v podlaze u zdi. Skočila do ní, chytila se žebříku a slezla dolů. Spínačem otevřela dveře na konci chodby, vešla a vlevo použila “Launch Code Pass”. Odkryl se ochranný kryt spínače pro odpálení rakety. Po stisku tlačítka musela Lara rychle udělat salto vlevo, přemet a sprintovat do chodby co nejdál před plameny motorů odpálené rakety! Nyní vyšplhala do haly vlevo, kde byla odpálena raketa. Po žebříku vpravo u vchodu vylezla na nejvyšší rošt. Na konci roštu přeskočila přes zábradlí na protější plošinku pro lékárnu a vrátila se zpátky na původní rošt. Po žebříku vyšplhala o patro výš, z žebříku slezla doprava a odstřelila MP. Spínačem otevřela dveře do nízkého průlezu, který se za ní hned po vstupu zavřel. Plazila se po kolenou a když odjel laser na opačnou stranu se postavila, vyskočila a chytila se stropu, po kterém přeručkovala na druhou stranu. Se­skočila a opět průlezem. Postavila se sebrala granáty a šla doprava až na konec. Vylezla nahoru a zlikvidovala odstřelovače proti sobě nahoře na věži! Zabila i MP, který přišel zleva. Teď si mohla vylézt na strážní věž pro náboje do MP5. Zpátky na zem, vpravo sešla dolů chodbou a zabila dalšího odstřelovače. Z toho vypadl “Code Clearence Disk”. Spínačem na stěně otevřela poklop nahoře v podlaze. Po žebříku sešplhala dolů, prošla pod poklopem za plotem nahoře a překonala laser! Před koncem chodby přeskočila na stěnu, chytila se a slezla dolů. V šikmé chodbě se dala doleva nahoru a opět přes paprsky – pře­skočit, přeskočit, podlézt – do haly k UFO. Šla do chodby na své úrovni a vlevo použila “Code Clearence Disk”. Na konci vpravo vešla do místnosti s mumií, kde v pravém rohu na podlaze sebrala lékárničku a save gem. Prošla do veliké místnosti s akváriem a na konci vlevo sebrala světlice a náboje do Desert Eagle. Vrátila se k UFO a po žebříku vylezla nahoru na kovové trámy a opět pravou stranou – ale tentokrát až na trám za plošinou – a odtud mohutným skokem s rozběhem do otevřené chodby ve stěně naproti. [Sekret 3].

Po cestě chodbou zvládla problém s lasery a seskočila do akvária, sebrala zde save gem, vylezla z vody a opět přes lasery na okraj chodby. Tady se po­věsila za ruce a seskočila na zem. Spodním poklopem vlezla do létajícího talíře. Kudy procházela, likvidovala odstřelovače. V nejvyšším patře UFO sebrala relikvii “Ora Dagger” a tím ukončila level Nevada……..

Když se Lara vynořila z vody, naskytl se jí krásný pohled na pobřeží s pláží a palmami. Opět se potopila, aby našla na dně zátoky vpravo klíč “Smug­gler´s Key”. Pak plavala vlevo, kde naproti pláži je kámen trčící z moře. Vylezla na něj, sebrala lékárničku a přeskočila na šikmou skalku vedle zelené plošinky doleva ke skalám. Chytila se jejího okraje a přeručkovala doprava na popisovanou plošinku. Přeskočila na další šikmo za skalkou, pak chytila se okraje skal vlevo a po jejím okraji přeručkovala vpravo na další plošinku, kde sebrala náboje do MP5 [Sekret 1].

Pak už mohla skočit do moře a doplavat na pláž. Tady se cesty dělily. Každá z nich byla trochu jiná ale obě se pak setkaly ve vesnici.

  • Jedna začíná sjezdem po písečné rampě mezi šedou a zelenou skalkou na pláži vpravo u palmy na pláži.
  • Lara pokračovala druhou z nich:

Na pláži vylezla do chatrče. Klíčem si odemkla zámkem bambusovou mříž v podlaze a seskočila dolů. Sebrala save gem, klekla si a lezla úzkou chodbou po kolenou. Tak podlezla bodáky, které nečekaně vyjely z pravé stěny. Dostala se do obrovské, dlouhé, zatopené jeskyně. Nejdříve z plošinky zastřelila bojovníka na převisu vpravo vzadu nahoře, který na ni střílel otrávené šipky. Pak zlikvidovala dva aligátory ve vodě. Potopila a posbírala na dně harpunu pod plošinkou u v chodu, náboje do harpuny hned vedle, další o kousek dál vpravo u skal a na opačném konci vlevo další. Vrátila se a vylezla na plošinku u vchodu, skočila podél skal vlevo a chytila se protější plošinky. Přeskákala až na plošinu, kde hořelo světlo. Tam se chytila lián nad hlavou a přeručkovala na opačnou stranu jeskyně. Tam seskočila na plošinku pod sebou, přeskočila na chodník vpravo a došla na jeho konec. Vylezla přes vyšší výstupek na další a po úzkém převisu šla doleva. Na konci přeskočila k protější skále, chytila se a vlezla do praskliny, kde sebrala náboje do MP5. Vylezla zpět, a saltem dozadu přeskočila zpátky na převis. Vrátila se na plošinku a podél skal po levé ruce přeskočila na protější plošinu nad vchodem do jeskyně. Na této zarostlé plošince se opět chytila lián nad hlavou a přeručkovala na skalní převis nad pochodní, okolo které před chvílí šla. Po tomto převisu přeběhla opět na protější stranu jeskyně, prošla kolem mrtvého bojovníka až na konec. Skočila na skluzavku vlevo, sklouzla dolů a úplně na konci skluzavky se odrazila a skočila na chodník. Přeběhla na konec, přeskočila přes past na žebřík a po něm vylezla nahoru. Opět na ni střílel domorodec, takže se ho zbavila. Ve výklenku kam vylezla se­brala lékárnu, zachytila se okraje plošiny a přeručkovala na další vlevo za skálou. Přešla po převisu k mrtvému bojovníkovi, sebrala lékárničku a save gem. Na konci chodníku pod sebou si všimla plošinky s nízkou prasklinou, vedoucí doleva. Přeručkovala po té římse, na konci přeskočila na vyšší a šla dál tunelem. Z bambusové lávky přeskočila podél skal doprava na vyšší výstupek, z toho na další plošinku za roh a opět na další za skálou vpravo, kde sebrala granáty [Sekret 2].

Vrátila se na bambusovou lávku, přešla jí na druhou stranu a vešla do vchodu. Hned vpravo za levým rohem zastřelila dalšího válečníka. Otočila se, pod­lezla po čtyřech pod výsuvnými břity. V místnosti s vodopádem kam vešla, ihned přehodila přepínač na stěně vpravo za rohem, čímž vyřadila past, která by se spustila u vody. Nyní sebrala lékárnu, přeskočila přes vodu na nyní bezpečnou stranu a dala si pozor na otrávené šipky, které začnou létat hned, jakmile sebrala save gem. Pak skočila do otvoru v podlaze a sjela šikmou chodbou do vesnice.

Tady se opět obě cesty setkávají.

Hned jak Lara vyšla na volné prostranství u chatek, zastřelila bojovníka naproti u chatrčí, pak dalšího vlevo nahoře v lese. Cestou mezi chatrčí a skálou dalšího, který na ni vyskočil vpravo za skalkou. Soutěskou mezi skalami došla na prostranství se stromem uprostřed. Za ním zastřelila dalšího, pak vylezla na skalku u rohu baráku vlevo a u rumpálu na stěně zastřelila dalšího. Dostala se k rumpálu, kterým zatočila. Tím si zakryla bambusovým roštem past v úzkém průchodu u chatrčí. Když slezla na prostranství ke stromu, zastřelila dalšího válečníka. Prošla soutěskou a mezi chatrčemi zastřelila dalšího. Pak šla podél skal nalevo až k chrámu, kde u jezírka zastřelila dalšího. Došla si do chatrče vlevo od vchodu, kterým do vesnice sjela pro raketu, potom do chatrče s ohněm upro­střed pro lékárničku. Z této chatrče se vydala k chrámu, u sloupů s ohni nahoře doprava, kde si v rohu sebrala save gem. Chatrč obešla hned doleva, ale lékárnu uvnitř nechala ležet kde byla. (Past) Pokračovala soutěskou mezi zdí a skalami až k zakryté pasti, na kraji vyskočila na horní zelenou podestu, kde sebrala náboje do brokovnice. Seskočila zpátky na zem, prošla pod podestou mezi další chatrče. Obešla zprava chatrč po pravé ruce, prošla úzkým tunelem a za ním vpravo v jeskyni zastřelila dalšího bojovníka. Pak teprve sebrala náboje do brokovnice a MP5 [Sekret 3].

Vrátila se na prostranství mezi chatrče, kde zastřelila dalšího válečníka. Prošla průchodem mezi chatrčemi a v levé z nich sebrala světlice. Z této chatrče došla doleva ke zdi, na kterou vylezla. Po chodníku se dala opět doleva a mezi dvěma chatrčemi vpravo obešla strom a vstoupila do chatrče vlevo. Uvnitř protočila rumpál a ihned zastřelila dalšího bojovníka. Rumpálem si otevřela poklop do chatrče se žebříkem. Vylezla do ní, prošla k oknu, které se otevřelo. Vylezla do okna a přeskočila na bambusovou lávku vlevo u zdi chrámu. Vešla do chodby, kde vlevo hořely ohně. Šla doprava, zabila dalšího domorodce a z okna vpravo přeskočila na protější bambusový chodník. Přeskočila široký otvor v chodníku a vlevo ve skalním výklenku sebrala harpuny. Pokračovala doleva až na konec chodníku, tam vylezla na střechu chatrče vpravo. Z vrcholu vyskočila, chytla se vegetace nad hlavou a přeručkovala přes pasti pod sebou nad předposlední stříšku. Na tu se spustila, přeběhla na poslední stříšku a z ní na podestu se zábradlím před chatrčí vpravo vzadu. Vešla dovnitř a přehodila spínač na stěně. Zabila dalšího válečníka, který ji hned po přehození spínače napadl. Spínačem si Lara spustila bambusový rošt nad ohně v chodbě chrámu. Známou cestou přes žebřík do chatky, pak oknem na bambusovou lávku a vešla do chodby. Tady přeskočila doleva na bambusový rošt nad ohněm, z roštu na podlahu chodby. Došla na konec, kde přehodila další spínač. Okamžitě ji napadl další domorodec, takže ho zlikvidovala. Druhého přepínače za bambusovou mříží si nevšímala, byla to past. Vydala se otevřenou chodbou, sprintovala okolo rotujících břitů a na konci otočila dalším rumpálem. Ten jí otevřel mříž v okně vlevo a poklop ve dně jezírka u chrámu. Sjela šikminu za oknem, na konci se zachytila a pak teprve seskočila na zem u zdi chrámu. Doleva, došla k jezírku a ponořila se do otevřeného otvoru. Po pár tempech se otočila a rychle se vrátila na břeh, odkud zastřelila aligátora, který ji pronásledoval. Potom teprve proplula zatopeným tunelem rovně a doleva nahoru. Vylezla na podestu a po žebříku vylezla nahoru. Prošla kamennou soutěskou, pak přes bambuso­vou lávku. V chodbě se postavila až na konec a z místa přeskočila na protější bambusovou podestu před chatrčí. Takto došla k raněnému vojákovi. Ten ji předal mapu “Swamp Map” s vyznačenou cestou přes bažiny. Tímto “intrem” končí úroveň……

Lara tedy seskočila z domku dolů a došla k bažině. Prohlédla si mapku a podle vyznačených červených bodů bažinu přeskákala. Těsně před posledním skokem viděla šikmo vlevo ve skalách výklenek. Skočila do něj a našla 2x náboje do MP5 [Sekret 1].

Přeskočila zpět na plošinku v močále a z ní teprve na pevnou zem. Prošla lesem a šikmo vlevo přeskočila na skalku, kde našla granáty. Seskočila dolů a běžela přes údolí. Zaútočil na ni první dinosaurus. Proběhla okolo něho až na konec, za jezírkem vyskočila na plošinku, odkud ho zastřelila. Přelezla skalky, pokračovala tunelem, až seskočila dolů na veliké prostranství s troskami havarovaného letadla. Zlikvidovala dalšího útočícího dinosaura zleva. Dala se doprava uličkou okolo letadla a z nejvyššího místa se stala svědkem boje dvou vojáků s dinosaurem. Vítěze pak zastřelila sama a sebrala náboje do MP5. Vrátila se zpět k letadlu, kde seskočila do tmavého tunelu vlevo ve skále za stromem. V tunelu sebrala náboje do MP5 a došla až na konec, kde se jí samy otevřely mří­žové dveře. Ty se zavřely hned, jak vešla do čtvercové místnosti, kde uprostřed ležel mrtvý voják. Postřílela pět zelenožlutých ptáků a pak si teprve sebrala lékárnu a samopal MP5. Ve výklencích přehodila páky, aby si otevřela dveře. Vrátila se k letadlu, šla doleva a za zelenou skalkou vlevo našla vchod do skalní soutěsky s tunelem dole. Na konci vylezla nahoru a na zelené plošině sebrala náboje do PM5. Pak zastřelila vojáka chodícího dole na prostranství pod stromy. Jakmile sestoupila dolů, zlikvidovala dva dinosaury a u mrtvého vojáka sebrala náboje do MP5. Vpravo od vchodu z plošiny s lebkami vyskočila do větví stromu, kde našla lékárnu. Z konce větve přeskočila na protější, kde sebrala světlice [Sekret 2].

Seskočila z větve na zem. Sjela širokou šikmou plochu vpravo, vedoucí do další jeskyně. Ihned postřílela žlutozelené ptáky. Naproti šikmině na skalce sebrala lékárničku. Napravo od kráteru v rohu sebrala lékárničku z výstupku. V kráteru ležel zabitý voják a u něho klíče “Commander Bishop´s Key”, takže je sebrala. To už se na Laru řítil Tyranosaurus Rex. Proběhla rychle okolo něho a schovala se do výklenku, vlevo od široké šikminy, po které sem sjela, u kte­rého hořela louč. Odtud ho už s přehledem zlikvidovala. Potom ve výklenku přehodila páku a sebrala světlice. Páka otevřela a osvítila loučí druhý výklenek naproti. Doběhla tam pro světlice a přehodit páku, která ji otevřela východ v prvním výklenku. Zlikvidovala dalšího dinosaura. Za prvním výklenkem na schodech sebrala světlice a lékárničku. Vyšla nahoru, v rohu slezla dolů, na konci tunelu vylezla nahoru a u letadla šla doprava. Přes kopec u ocasu letadla se dostala k řece, kde ve skalách vpravo u vodopádu našla další tunel. Asi v jedné třetině je špatně viditelná odbočka doprava. Tudy vyšla na prostranství s velkým stromem vlevo řekou proti sobě, přes kterou vedl bambusový mostík. Na prostranství vpravo zabila dinosaura a vojáka, u kterého pak sebrala ná­boje do MP5. Vyskočila na skalku vpravo u vchodu, pak na vyšší za ní a po skále vylezla nahoru. Saltem vzad doskočila na šikminu za zády, ihned se odra­zila a doskočila na větev silného stromu, kde nejdříve odstřelila dalšího dinosaura. Z větve skočila k šikmému převisu skály, zachytila se kraje a přeručkovala doprava, kde vytáhla se na malou plošinku. Z té se dostala na protější vysunutou větev vysokého stromu. Odstřelila dalšího dinosaura na větvích vpravo. Z kamenné podesty sebrala save gem a přeskočila na nejbližší větev vpravo. Po ní přešla doleva až k šikmé části (vodopád měla po levé ruce) a z místa přesko­čila šikmo doleva k vyšší větvi, zachytila se jí a vytáhla nahoru. Tam objevila náboje do MP5. [Sekret 3].

Nyní po šikmé části větve sklouzla na její spodní část, přešla k visící návnadě a sestřelila ji dolů dravým rybičkám v řece. Přeskočila na protější zelenou plošinu u stromu a vlevo za kmenem sebrala lékárničku. Nyní se pověsila za ruce nad hladinou vody a seskočila do řeky. Přehodila páku pod vodou, která Laře otevřela vstupní mříže do chrámu. Vylezla na břeh, poradila si s dalším dinosaurem, vešla do chrámu a zlikvidovala dalšího. Posvítila si a jakmile přeho­dila páku na stěně proti dveřím, napadl ji další dinosaurus. Posvítila na druhou páku na té samé stěně vpravo a přehodila ji, stejně jako poslední páku vpravo v rohu. Opět ji čekal boj, tentokrát se dvěma dinosaury najednou. Pak už mohla vylézt nahoru do místnosti nad kamennou podestou, kde u mrtvého vojáka našla druhé klíče “Lt. Tuckerman´s Key”. Jakmile je však zvedla, zaútočil poslední dinosaurus v tomto chrámu. Sebrala save gem u otvoru a s oběma klíči se vrátila k letadlu. U dveří na boku letadla vyskočila, chytila se šikmého okraje a ručkovala doleva až na zelené maskování. Tam se mohla vytáhnout nahoru. Došla k oknům pilotní kabiny, vyskočila nad ně a prošla okolo otvoru do trupu letadla k ocasu a šla doleva až na větev stromu. Z té přeskočila do skalního výklenku naproti. Sestoupila do malé jeskyně a vpravo sebrala náboje do UZI. Postavila se na okraj hlubokého kráteru, přeskočila k protější stěně, kde se chytila nad hlavou a přeručkovala až k výklenku. Tam seskočila na podestu pod sebou a za rohem přehodila páku. Opět vylezla do výklenku, otočila se a přeručkovala po stropě až k protější zdi, pustila se a ihned se zachytila. Slezla kousek níž, pak doleva a vylezla do výklenku, kde přehodila druhou páku. Otočila se, z šikminy pod výklenkem se odrazila a dopadla na kamenný sloup uprostřed kráteru. Sebrala save gem a přeskočila na podestu, kde přehodila první páku. Opět ji přehodila a z výklenku přeručkovala zpět do míst, odkud spatřila kráter poprvé. Tam doručkovala až ke stěně po pravé ruce, pustila se a ihned se zachytila stěny, po které slezla dolů až na konec. Saltem pozadu doskočila do výklenku za zády, kde přehodila další páku. Pak přeskočila znovu na stěnu po které sem slezla, popolezla kousek výš a doprava do výklenku. Stoupla si čelem k mříži na levý okraj a přeskočila na zadní šikminu vlevo za pro­středním sloupem. Zachytila se jejího okraje, přeručkovala pod výklenek s druhou pákou, vytáhla se a saltem pozadu přeskočila na prostřední sloup. Z něj přeskočila na podestu, kde přehodila první páku, vylezla do výklenku výš a přeručkovala zpět až do jeskyně vlevo. Vylezla ven, přeskočila na protější větev a přes křídlo a trup letadla došla k otvoru do trupu. Spustila do letadla, zlikvidovala dinosaura a sebrala náboje do MP5. V pilotní kabině použila oba klíče, které otevřely dveře v nejspodnější části letadla – přístup k přepínači pod pilotní kabinou. Po přepnutí se uvolnil zadní prostor letadla a vyjelo velké dělo. Dělem odstřílela nejdříve všechny dinosaury a nakonec zdi vlevo za řekou. Tím si teprve uvolnila východ z této úrovně. Nepřehlédla save gem a lékárnu v místnosti za pravou rozstřílenou zdí……

Na opačné straně prostoru za palmou, kde Lara začínala tuto úroveň, vylezl zelený ještěr plivající otrávené sliny, kterého zastřelila. Šla do míst, odkud hned na začátku vylétli netopýři a vylezla do otvoru nad hlavou. Tady sesbírala granáty, náboje do UZI a lékárničku. Seskočila na zem a zlikvidovala druhého ještěra, který vylezl od řeky. Pak lezla dolů, odkud vylezl ještěr, až na třetí plošinu vlevo. Přeskočila na balvan vyčnívající z vln. Přeskočila na druhou stranu řeky, zachytila se okraje břehu a přeručkovala doleva až k zelené plošince u konce. Tady se pustila a ihned se zachytila praskliny o kousek níž. Vlezla do ní, dostala se k vypínači vlevo a cestou sebrala save gem. Vypínačem otevřela bambusovou mříž za zády. Vrátila se k ní a vylezla na zelenou plošinku. Tady si mohla vybrat:

Mohla by po stejném břehu kde stála, přeručkovat vpravo po okraji břehu až do míst, kde by se mohla postavit. Vylezla by na břeh a dostala by se za kolmou skálu, kde by přepnula spínač, který by Laře otevřel cestu ke kajaku. Vrátila by se přeručkováním k vyčnívajícímu balvanu z řeky. Saltem by se do­stala na něj a vylezla by zpátky do míst, odkud začala tuto úroveň. Šla by do míst, odkud hned na začátku vylétli netopýři a kde sebrala granáty, náboje do UZI a lékárničku. Pak by seskočila otevřeným poklopem do vody. Nasedla by na kajak a mohla by vyplout .

Lara se však vydala druhou cestou:

Vyskočila, chytila se skály nad hlavou a přeručkovala na druhou stranu řeky. Po dopadu na plošinu se zachytila okraje a ručkovala doprava, až se mohla postavit. Otočila se a podél stejné strany řeky skočila k šikmině. Chytila se jí a opět ručkovala doprava, až se mohla postavit a vyskočit do tunelu šikmo vlevo nahoře. Našla další cestu vpravo dolů, pak vlevo. Ihned jak dopadla na šikminu se od ní odrazila a přeskočila ocelovou past. Prolezla doprava snížený prostor a zastřelila ještěra. Utíkala až na konec převisu, přeskočila šikmo vpravo na zelený strom a sebrala save gem. Cestou zpátky zastřelila dalšího ještěra. Vrátila se na místo před průlezem. Pokračovala přes šikminu, pak po schodech nahoru, kde před vrcholem zastřelila dalšího ještěra. Na konci vlevo dole u mříží přepnula spínač, který otevřel bambusová vrátka v místech, kudy už jednou prošla. Vrátila se k nim. Ocelovou past překonala lezením po levé stěně a nahoru doprava. Prošla bambusovými vrátky, seskočila na plošinu pod nimi a do vodopádu vlevo. Zastřelila ještěra dole pod v prohlubni, sestoupila tam a sebrala náboje do MP5. [Sekret 1].

Vylezla k vodopádu, otočila se k němu zády a vyskočila na strop, chytila se ho a přeručkovala na plošinku šikmo vpravo. Odrazila se ze šikminy, aby přeskočila k protějšímu sloupu za ohněm dole. Vytáhla se nahoru a přeskočila přes prostřední sloup se save gem, který sebrala za letu, až na třetí sloup. Z něho skočila do výklenku naproti. Otočila se a zabila dole u vody ještěra. Vylezla do chodby a vlevo sebrala lékárničku. Pak se po kolenou plazila na druhou stranu chodby, aby podlezla otrávené šipky a sjela po šikmé rampě. Po stropě přeručkovala doleva a na bambusovém mostě sebrala save gem. Stejnou cestou se vrátila zpátky na výstupek. Neseskočila, ale ručkovala dále doleva až ke stěně, kde seskočila na výstupek a vlezla do výklenku. Prolezla nízkou část vpravo, na konci se postavila a přeskočila na protější stěnu vlevo, chytila se jí a vylezla nahoru. Po své pravé ruce si všimla za ostrým útesem bambusové plošinky. Dostala se až na ní. Pak doprava na chodník, přeskočila řeku a v chatce sebrala raketu a lékárnu [Sekret 2].

Stejnou cestou se vrátila na bambusovou plošinku. Odtud přeskočila šikmo vpravo dolů na útes za vodou. Vylezla nahoru a opět přeskočila na známou stěnu – tentokrát ji měla po pravé ruce. Zachytila se jí, vylezla nahoru a prošla tunelem až k bazénu. V něm zastřelila dva krokodýly. Pod břehem přehodila páku a otevřela si bambusová vrátka. Vylezla do kajaku a pozpátku se vydala vrátky po řece. Držela se vlevo a snažila se dostat na klidnou hladinu, kde se­brala za vodopádem save gem. Pak pádlovala peřejemi a pod prvními z nich doleva přes “provaz”, aby vypnula sekající břity u ústí. Nyní již mohla proplout okolo nich do dalšího vodopádu. Na hladině pod vodopádem pádlovala doleva do chodby za vodopádem. Na konci tunelu sebrala save gem [Sekret 3].

Nechala unášet proudem do jeskyně s řetězem uprostřed, který vedl od stropu ke kamenné zátce na dně jeskyně. Rozhlédla se a plula do kanálu v protějším pravém rohu jeskyně. Pádlovala až do místnosti s klidnou hladinou. Slezla z kajaku a co nejrychleji vylezla na nejnižší část břehu. Ve vodě ji sice napadl krokodýl, ale nejdříve zastřelila ještěra, který vylezl z výklenku vpravo, kde hořela louč. Pak teprve zastřelila krokodýla. Slezla do vchodu s loučí vyskočila a chytila se stropu. Ručkovala okolo hlav, které chrlily plameny, až do chodby. Dostala se nad levou plošinu ze světlých cihel. Seskočila na ní a pak přeskočila na větší na protější straně. Vešla do vchodu a sebrala raketomet. Přelezla vyvýšenou část a slezla po stěně do další jeskyně. Po pravém břehu došla k vodopádu, sebrala lékárnu a přeskočila podél vodopádu na protější břeh pro náboje do MP5. Stejnou cestou přeskočila zpátky a asi uprostřed břehu objevila výstupek a nad ním vpravo vysutý převis. Vylezla na něj, chytila se stropu a opět ručkování. Tady si dávala bedlivý pozor na vybranou cestu – nejdřív rovně za hlavu chrlící oheň, pak kousíček doprava a hned pokračovala doleva skoro až k vodopádu. Před vodopádem opět doprava až ke stěně, kde seskočila na plošinku. Vydala se po chodníku doleva, před koncem u břitů přeskočila na protější plošinku za vodou. Otočila se a přeskočila s rozběhem na stěnu těsně vedle šikmé plošinky šikmo vlevo od břitů. Chytila se jí a lezla doleva nahoru až nad vodopád. Vešla do chodby a slezla po stěně až na dno. Doběhla ke stu­pínku u kterého si klekla na kolena a tak ji minul valící se balvan. To samé provedla ještě jednou. Vešla do vchodu, kde ji nad hlavou visel další balvan. Stoupla si bokem ke vchodu, aby ho měla po pravé ruce. Pak udělala dva kroky bokem vlevo, následoval přemet bokem vlevo a ihned skok pozpátku s úchytem za konec rampy. Tak se vyhnula dalšímu balvanu. Vytáhla se nahoru, došla k němu a přeskočila do levé chodby. Přeskočila oheň a sprintovala ke stupínku kde si opět klekla, aby se vyhnula poslednímu balvanu. Dál pokračovala Lara k vodě. Chytila se stěny po pravé ruce, po ní lezla doleva co nejníže u hladiny, aby se vyhnula otráveným šipkám. Prolezla průrvou vpravo a prošla tunel k peřejím. Přeskákala po balvanech v peřejích k lanovce. Dojela do kamenné věži s řetězem a rumpálem. Obešla řetěz, vylezla po stěně nahoru a ihned zastřelila ještěra. Našla a přehodila páku. Tím uvedla do chodu rumpál, který vztáhl ze dna jeskyně kamennou zátku. Vstoupila do tmavé chodby, zastřelila ještěra a otevřenou cestou vpravo se dostala ke kajaku. Nasedla, sjela po proudu k obrovskému víru a opatrně do něj vplula. Strhl jí to do poslední haly se dvěma výklenky. Zastřelila aligátora a pod jedním z výklenků přehodila páku. Rychle se vrátila nahoru do výklenku nad pákou, aby zastřelila další dva aligátory. Pak už jen vešla do otevřených dveří a byl tu konec levelu……

Nejdříve Lara zabila dva domorodce v pravé chodbě. Pak šla po schodech a vpravo na výstupku nahoře zastřelila dalšího. Vylezla ještě výš a až když se schody stočily vlevo, zastřelila posledního. Na konci schodů podlezla vpravo. Na konci sebrala lékárničku. Viděla místnost s šesti rotujícími válci a uprostřed save gem. Sjela po rampě dolů. V místnosti s válci se pohybovala tak, že stát mohla jen zády nebo čelem ke zdi a to pouze v místech, kde se válce mezi sebou stýkají ostrými hroty. Přeskakovat je mohla v těch samých místech vždy, když se valily proti ní. Jejím úkolem bylo přepnout spínače v nosech skulptur umístěných vždy v rozích haly. Save gem uprostřed místnosti vzala až když běžela ven z haly do otevřených dveří naproti šikmé rampě. Za dveřmi sjela dolů po levé straně šikminy, vytáhla blok v levém zadním rohu místnůstky, čímž zastavila sjíždějící strop s hroty. Přehodila tři páky, prošla otevřenou mříží, pověsila se za ruce a seskočila dolů. Na křižovatce sebrala lékárničku a přehodila páku vlevo. Pak sprintovala do otevřené mříže a za ní středem chodby hned doprava. Za běhu sebrala dva save gemy. Ocitla se na počáteční křižovatce. Postřílela domorodce vpravo i vlevo, kde u jednoho z nich sebrala lékárničku. Vyšla po schodech až do míst, kde se otáčely zpátky do protisměru. Z místa pro Laru nejvýhodnějšího přeskočila na levou hladkou stěnu, kde se zachytila neviditelné praskliny, kterou přeručkovala až do levého rohu do tajné místnosti osvětlené loučí. Uvnitř sebrala šest zásobníků do Desert Eagle a lékárničku [Sekret 1].

Pak se spustila na schody, došla přes křižovatku do protějších otevřených mříží a sjela šikmým tunelem do kopulovité haly s trůnem na konci. Na ram­pách vlevo i vpravo sebrala lékárničky. Jako zbraň pro očekávaný boj si vybrala Desert Eagle. Po přiblížení k trůnu se trůn otočila a začal boj s těžkým nepří­telem. Jednak Laru ohrožoval blesky a navíc v určitých intervalech vypouštěl zeleného ještěra. V době, kdy bojovala s ještěrem je boss chráněn neprůstřelnou kopulí (stejně tak, jako když je trůn otočen k Laře zadní stranou). Jakmile se začal trůn otáčet, udělala Lara salto vzad a ihned začala skákat salta střídavě vlevo a vpravo, aby se vyhnula bleskům. Současně při saltech střílela. Při boji s ještěrem se snažila udržet směr k trůnu, protože ihned po zastřelení ještěra následovalo metání blesků, kterým se za neustálé střelby musela vyhýbat. Po boji vyňala z trůnu “Element 115” a byl zde konec levelu…….

Londýn přivítal Laru typickým deštěm. Svoji pouť začala tím, že se otočila, přeskočila na podestu nad žlutou stěnou. Zády si stoupla k šikmé stříšce, saltem dozadu s odrazem od stříšky se dostala na železnou podestu nad hlavou. Z jejího okraje se střechami po levé ruce skočila salto doleva, dopadla na šikmou střechu a po krátkém sjezdu se zachytila jejího okraje. Pak seskočila dolů, šla za roh, kde sebrala náboje a save gem. Přes dřevěnou krabici v rohu vylezla nahoru na dřevěnou střechu, ze které přeskočila na jeřáb. Šla doprava a v místě přerušeného zábradlí seskočila na kamenné závaží. Mezi fialovými traverzami seskočila na šikmou střechu pod nohama, sjela po ní a zachytila se jejího okraje. Pak se spustila do výklenku. Opatrně prošla zátaras ostnatého drátu a prošla do chodby vpravo. Zlikvidovala dvě krysy a sebrala raketu s lékárničkou [Sekret 1].

Vyšla z chodby ven, dala se doleva až ke stěně, opatrně prošla ostnatý zátaras a vyskočila na zídku vpravo. Z ní vyšplhala po provazovém žebříku na vyšší zeď vpravo a z té přeskočila na kamenné závaží jeřábu. Vylezla nahoru a v místě přerušeného zábradlí přeskočila s rozběhem k levé budově na zídku šikmo vpravo. Z té přeskočila podél domu na další a vyskočila na ostrou stříšku vlevo, po které sjela dolů. Přes dřevěnou bednu v rohu vylezla na střechu a skočila šikmo přes roh, kde se zachytila ostré stříšky. Ručkovala kousek doleva, vytáhla se a sjela po ní do míst, kde začínala tento level. Postavila pravým bokem k podélné zdi a došla rovně na konec rampy. Seskočila dolů na železnou podestu a níž až na šikmou stříšku. Zachytila se jejího okraje, vytáhla se nahoru a saltem dozadu přeskočila na střechu za zády. Otočila se a zastřelila havrana. Dole přehodila páku, kterou zvedla zelený poklop u protějšího domu. Brzy zjistila, že lanovka na převoz je past. Od páky s rozběhem přeskočila šikmo k protější stěně na podestu s lékárničkou, kterou sebrala. Pozadu sjela po stříšce dolů, chytila se okraje, pustila se a opět se chytla, tentokrát zelené plošiny a vylezla na ni. Páky vlevo si zatím nevšímala. Prošla na druhou stranu domu, zlikvidovala dvě krysy a přes propadající se plošinku přeskočila naproti na podestu. Na konci chodby zlikvidovala chlapáka, ze kterého vypadl klíč “Flue Room Key”, který potřebovala. Vrátila se na podestu, pověsila se za ruce a seskočila na železnou plošinu pod sebou k další páce, kterou otevřela jiný zelený poklop. Z konce této plošiny se spustila na podestu pod sebou, kde sebrala ve zdi harpuny. Pak přeskočila podél zdi na protější kamennou zídku a zeleným poklopem vylezla nahoru. Prošla vchodem, kde za rohem přehozením páky sklopila zelenou plošinku. Seskočila dolů a zlikvidovala vránu. Pověsila se za okraj otvoru nad světle modrými dveřmi a ručkovala doprava. V otvorech posbírala náboje do brokovnice – v druhém [Sekret 2].

Přeručkovala zpátky a vlezla do otvoru nad tmavšími dveřmi (vlevo), aby prolezla barákem na druhou stranu. Tam našla tlačítko, stiskla ho a přes horní plošinku se stejnou cestou vrátila na plošinu u dveří. Seskočila dolů na šikmou střechu, sjela po ní, zachytila se jejího okraje a seskočila na bedny. Odstranila odstřelovače, v rohu za bednami sebrala save gem a nepřehlédla ani světlice. Na protější straně našla náboje do UZI. Po bednách vylezla na nejvyšší z nich, z té skočila podél zdi na dřevěnou zdvojenou bednu, odkud po žebříku vylezla na železnou střechu s vikýři. Z ní vpravo po žebříku již podruhé až na začátek úrovně. Znovu se stejnou cestou dostala k páce pod sebou přehodila ji a přeskočila na stříšku nad zelenou plošinku. Chytila se praskliny a přeručkovala do­prava, kde se na rozcestí dala doprava “dolní cestou”. Přeskočila mezeru mezi domy na další střechu. Za rohem sestřelila havrana a vylezla na horní stříšku, sebrala si lékárnu a přepnula tlačítko, čímž zvedla výtah na malování. Vrátila se k místu odkud na výtah mohla přeskočit. Je to tam, kde jsou vidět anglické vlajky. Z výtahu pak ke dveřím vlevo, otočila se a odstřelila dalšího havrana. Pak si odemkla klíčem a dveřmi se spustila na podlahu v místnosti, kde na konci vzala save gem a přepla tlačítko. Vyhnula se ohňům (první podlezla a druhý v pauze mezi dvěma proskočila) a vrátila se zpátky na malířskou plošinu. Ze strany, kde stojí plechovka barvy a štětka přeskočila k levému baráku na plošinku a známou cestou skrz barák, se pak dostala až na rozcestí, kde šla vpravo dolů. Tam zastřelila dalšího odstřelovače. Tentokrát se vydala nahoru. Než skočila do díry na dně komína, přeskočila na stříšku za ní, vytáhla se a sebrala náboje do brokovnice. Sjela pozadu po šikmé střeše doleva a po provazovém žebříku slezla na balkónek. Sebrala zde raketu [Sekret 3].

Pak se vrátila k díře. Opatrně seskočila dolů, sjela dřevěným tunelem na plošinku mezi baráky a z té přeskočila do protějšího vchodu. Sebrala save gem a než sjela rampu, tak i lékárnu. Sjela dolů, zastřelila dvě krysy a seskočila do řídící místnosti. Tam nejdříve zlikvidovala strážného, přehodila páku na zdi a běžela k druhé nádrži, kterou právě zaplnila vodou. Na dně nádrže sebrala lékárničku a náboje do UZI dřív, než přehodila páku pod vodou na protější stěně od vchodu, čímž otevřela poklop ve dnu první nádrže. Vrátila se do velínu a opět přehodila páku na zdi, snížila tak hladinu v první nádrži a zpomalila otáčky turbín. Běžela k první nádrži, seskočila na plošinku pod vchodem a ještě na tu nižší. Proplavala otevřeným poklopem ve dně a dál skrze zpomalené turbíny. Vylezla z vody, zlikvidovala stráž v chodbě po pravé ruce, běžela na její konec a tam sebrala náboje do brokovnice. V nízkém průlezu vpravo postřílela dvě krysy, prolezla skulinou a sebrala si lékárničku. Na konci chodby přeskočila na protější provazový žebřík a slezla do tmavé haly, kde se pohybuje automa­tický robot. Šla doprava, sebrala save gem a za rohem si spínačem rozsvítila světla. Přešla na opačný konec haly, našla drátěný blok a vysunula si ho ven. Dále ho posunovala tak, aby jezdící zde robot rozbil kontrolní skříňku ve výklenku uprostřed haly, odklopil se kryt spínače v řídící místnosti a otevřel se poklop nad provazovým žebříkem. Vrátila se do řídící místnosti a stiskla odkryté tlačítko. Zastřelila stráž přicházející z chodby a přehodila páku na stěně. Běžela k druhé nádrži a přeplavala do vchodu vlevo, kudy se dostala k třetí nádrži. Jakmile skočila do vody, spustil se alarm a otevřely se dveře vlevo. Přeplavala k nim, zlikvidovala stráž, vešla do místnosti a přepnula tlačítko na stěně. Tím otevřela poklop a odkryla druhý vypínač v řídící místnosti. Vyšla ven, vyprázd­něnou nádrž zdolala přeručkováním po drátěnce na stropě. Dostala do chodbičky u stropu. Zde zastřelila dvě krysy, v nízkém prostoru vlevo sebrala lékár­ničku, pak šla chodbičkou, sebrala save gem, hned za rohem velkou lékárnu a na konci se pověsila za ruce. Pustila se spadla do vody v první nádrži a přepla­vala ke vchodu. Zastřelila strážného a znovu se vrátila do řídící místnosti a stiskla druhé odkryté tlačítko nad poklopem. Nyní šla opět k třetí nádrži. Propla­vala poklopem u dna. Na začátku tunelu sebrala harpuny, plavala dál tunelem, až se dostala na hladinu do gotické haly, kde sebrala lékárničku a náboje do brokovnice v rozích na dně haly. Doplavala k výklenku v rohu, vylezla dovnitř, zlikvidovala stráž a za rohem sebrala save gem. Pak přeskočila na provazový žebřík a vyšplhala nahoru. Prošla opatrně ostnatým drátem na okraj římsy a přeskočila na kovovou plošinu jeřábu. Z ní přeskočila k protějšímu baráku vpravo, kde se zachytila římsy, vytáhla se, prošla ostnatým drátem vpravo u stěny a přes střechu se dostala až nahoru do katedrály. Tady zlikvidovala dva odstřelovače. Na jedné straně střechy jsou dole v ostnatém drátě náboje do Desert Eagle. K ostnatému drátu slezla v pravém rohu u stěny, opatrně došla k nábojům, sebrala si je a stejnou cestou se dostala na chodník ke katedrále. Vešla dovnitř a ze sloupu uprostřed vytáhla kamenný blok k sobě a přes něj vy­lezla na stříšku po pravé ruce. V malé prohlubni za ní sebrala lékárnu. Vylezla zpět na stříšku a těsně podél stěny vlevo přeskočila do prohlubně za protější stříškou. Tady sebrala “Cathedral Key” [Sekret 4].

Slezla na podlahu katedrály, vyběhla ven a našla tu stranu, kde je chodník oplocen. Došla podél plotu vlevo až na samý roh a slezla dolů po skrytém provazovém žebříku. Pak slezla na plošinku u stříšky a opět dolů na nejnižší plošinku, kde v nízké průrvě sebrala velkou lékárnu [Sekret 5].

Vylezla stejnou cestou zpátky na chodník, šla doleva podél plotu a otvorem uprostřed skočila na další chodník vedoucí po střeše naproti a přešla tak do další úrovně……

Hned v úvodu úrovně se Lara při pádu se zachytila vlnité rolety, provedla salto vzad, sjela po šikmině a odrazila se z ní do výklenku v protější zdi, kde sebrala náboje do brokovnice. Vyšla na okraj, skočila do vody, vylezla do chodby a běžela do schodů, až přišla do haly s prodejními automaty, kde zastřelila otrapu. Pak se vrátila do chodby na schodech a našla polorozbořené žaluzie. Rozstřelila je, za nimi sebrala save gem a po pravé stěně vylezla až do nízké haly s traverzami na podlaze. Nejdříve zastřelila pobudu vlevo za rohem, vrátila se k otvoru a nyní proti sobě v rohu sebrala světlice, šla podél stěny a za druhou traverzou našla náboje do brokovnice, v rohu ještě náboje do UZI. Vrátila se znovu k otvoru kudy sem vylezla a jednou vytáhla kvádr s trubkami na povrchu. Oběhla nástavbu a dírou v podlaze seskočila na střechu prodejního automatu na lístky. Dole zastřelila dalšího pobudu, přeskočila na vedlejší automat a dírou ve stropě vylezla po kvádru s trubkami nahoru, aby dalším otvorem seskočila do spodní chodby. Na jejím konci se chytila okraje, slezla níž, na konci se pově­sila a seskočila do recepce. Na podlaze sebrala “Maintenance Key”, v okně lékárnu a spínačem si otevřela dveře. Vyšla ven a v hale s prodejními automaty u mrtvého otrapy sebrala lékárničku. Po eskalátoru v pravém rohu haly seběhla dolů, přeskočila přes propadlé kolejiště, vyšla na nástupiště, kde zastřelila dalšího povaleče i jeho psa. Na konci nástupiště si klíčem odemkla dveře. V místnůstce sebrala náboje do UZI, lékárničku a spínačem za rohem si uvnitř roz­svítila světla, stejně jako na nástupišti. Přeběhla na jeho protější konec, kde sebrala na podlaze u automatu minci “Old Penny”. Prošla mezi sloupy, postavila se čelem k podlouhlé hale a pozpátku seskočila do kolejiště propadlého nástupiště. Běžela dopředu a dříve než ji přejel vlak, seskočila do výklenku v pravé stěně tunelu. Uvnitř zastřelila dva povaleče a vyšla do místnosti osvětlené červeným světlem (dále jen červená místnost). Tady sebrala lékárničku a za bed­nami v rohu save gem (vypínače za bednami v protějším rohu si nevšímala). Když vylezla zpátky na bednu, zastřelila psa pod sebou. Z bedny na které stála skočila saltem na rampičku vlevo, odrazila se od ní a zachytila se protější stěny potažené pletivem. Popolezla výš a pod stropem saltem dozadu přeskočila na plošinku za zády. Otočila se a na bednách vlevo za rohem zastřelila čekajícího otrapu. U něho si sebrala lékárničku. Nyní se postavila zády ke stěně, rozběhla se a při skoku se zachytila drátěnky na stropě, po které přeručkovala na plošinku za zábradlím vpravo za rohem. Sjela dolů po rampičce a přes bednu přelezla na okraj hluboké šachty. Nad hlavou si všimla břitů razícího stroje – ten se dal do pohybu ihned, jakmile vstoupila na šikmou rampičku pod vchodem. Násle­dující sekvenci Lara vyřešila přesně podle popsaných pohybů, skoků a úkonů. Šikminu sjela pozadu, zachytila se jejího okraje, spustila se na propadající se plošinku pod sebou. Udělala okamžitě salto doleva, dopadla na další šikminu, po které kousek popojela, odrazila se, skočila a zachytila se praskliny v protější stěně šachty. Prasklinou přeručkovala doprava a spustila se na další propadající se plošinku. Jakmile se plošinka propadla, Sjela Lara opět pozadu a zachytila se okraje šikminy. Vytáhla se na ni, odrazila se a saltem pozadu s otočkou o 180° ve vzduchu dopadla na další šikminu. I po té sjela pozadu, zachytila se jejího okraje, aby se jí vzápětí pustila a zachytila se praskliny pod ní. Znovu se pustila a opět se chytila praskliny níž. Opět se pustila a tentokrát se již chy­tila okraje podesty, na kterou když vylezla, mohla sebrat save gem a náboje do MP5 [Sekret 1].

Nyní sjela po šikmině vlevo, přelezla přes výstupek v rohu a znovu šla doleva, kde sebrala lékárnu. Vrátila se za výstupek v rohu a vylezla do vyššího výklenku nalevo, odkud přeskočila na protější vyšší plošinku naproti. V pravém rohu vylezla ještě výš, kde za rohem sebrala další save gem. Obešla nádrž s vodou a vyšplhala po stěně s drátěnkou nahoru. Po kolenou podlezla první plameny a vylezla na šedou bednu vpravo – plameny se vypnuly. Ve vyšším výklenku sebrala lékárničku a vylezla na šikmý šedý chodník po levé ruce. Došla na jeho konec, postavila se zády ke stěně a přeskočila na stěnu s drátěnkou šikmo vpravo proti sobě. Vylezla výš a před vrcholem přeskočila saltem vzad do výklenku za zády. Tam přepnula spínač, který otevřel vikýř ve stropě červené místnosti, ale také znovu spustil plameny. Z výklenku přeskočila na stěnu naproti, po které sem vyšplhala, počkala si na pauzu mezi plameny, vy­lezla na vrchol a ihned si klekla. V kleče sebrala náboje do UZI, přelezla na druhou stranu a slezla na šedou podlahu. Šla po ní až za roh doleva, znovu doleva, potom doprava, aby na konci vylezla pod stropem nástupiště. Tady šla po chodníku doleva, zastřelila krysu a za rohem sebrala lékárnu. Vrátila se asi dopro­střed šedého chodníku, kde skrz díru v pletivu (kterého se přidržela) seskočila dolů na nástupiště. Nyní stejným způsobem jako poprvé seskočila do propad­lého kolejiště, pokračovala do červené místnosti, kde stejnou cestou přes bedny vpravo, šikminu uprostřed, protější drátěnou stěnu na plošinu, kde okolo mrtvoly a bednu vpravo vylezla otevřeným vikýřem ve stropě do vykachlíkované haly, kde nejdříve zastřelila pobudu a jeho psa. Otočila se, přes otvor pře­skočila do okna, kde sebrala náboje do brokovnice. Zpátky se pak dostala přes spodní bednu a otvor jako poprvé. Došla si do místnůstky mezi schodišti do MP5. Našla nestabilní podlahu, propadla se dolů, kde jednou zatáhla za kvádr s trubkami, čímž se otevřel poklop nahoře v protějším rohu. Vylezla a seskočila do něho. Pokračovala klikatou chodbou, první díry ve stropě si nevšímala a vylezla až do druhé. Tady našla otevřené dveře do vykachlíkované haly. Další chodbou došla do zelené místnosti se dvěma vypínači na stěně. Postavila se k nim čelem, přepnula pravý z nich a rychle sprintovala chodbou po levé ruce, přes místnost s vodou do dveří nejvíce vpravo v rohu. Uvnitř kovové kobky přepnula spínač, sjela po rampě vlevo a jedinou možnou cestou se vrátila zpět ke dvěma vypínačům. Cestou sebrala světlice. Stiskla podruhé pravý spínač a známou cestou doběhla tentokrát do prostředních dveří. V této kobce vylezla přes výstupek do otvoru ve stropě, kde v chodbě přepnula další spínač. Přes mřížovaný otvor v podlaze prošla tmavým tunelem a na konci seskočila opět u dvou spínačů. Tentokrát přepla ten levý a doběhla známou cestou do dveří úplně vlevo.V této kobce vylezla na výstupek vlevo, po drátěnce na stropě přeručkovala přes vodu, na konci se pustila a zachytila se podlahy, aby se pak vytáhla do místnosti, kde sebrala náboje do brokovnice, save gem a první “Solomon´s Key”. Skočila do vody a proplavala zatopeným tunelem. Vylezla v hnědé chodbě a když se otevřely dveře, zastřelila dalšího otrapu. Po eskalátorech vpravo, skrz propadlé kolejiště se vrátila do červené místnosti. Tady již známou cestou přes bedny vpravo, šikminu uprostřed vylezla nahoru, přeručkovala po stropě a dostala se znovu k hluboké šachtě, tentokrát však na horní část razícího stroje. Přešla přes něj do protějšího otvoru vlevo, kde sebrala druhý “Solomon´s Key”. Šla chodbou dál, spustila se na šedý chodník u stropu, kde dírou v drátěnce seskočila na nástupiště. Z bezpečného místa přeskočila propadlé kolejiště k eskalátorům a vyběhla do haly s prodejními automaty. Tady v prostřední mezeře mezi nimi vpravo za minci “Old Penny” koupila vstupenku “Ticket”. Po eskalátorech – tentokrát po těch v levém rohu haly – seběhla na další nástupiště. Zabila otrapu s loučí a přes hromady hlíny přeběhla k protější stěně. Tam rozstřelila žaluzie, seskočila do zavalené větrací šachty, kde sebrala náboje do brokovnice [Sekret 2].

Vylezla zpět, mezi sloupy prošla na druhé nástupiště, kde v kolejišti postřílela dvě krysy. Nyní běžela po kolejišti do pravého tunelu. Ze dveří v pravé stěně tunelu vyběhl chlapík, kterého Lara zastřelila dřív, než stihl vběhnout do vedlejších dveří. Sama tam pak vešla a v malé místnůstce stiskla tlačítko. Do­stala se přes vodu do otevřené chodby vedle, kde stiskla další tlačítko, které jí otevřelo dveře do větší místnosti, kde Laru čekala trochu složitější hádanka s tlačítky a otevírajícími se dalšími místnostmi (pokud by bloudila, našla by zde save gem). Osvědčil se jí však tento sled přepínání: Šla rovně, na konci doleva a přepnula spínač na konci proti sobě. Otočila se, šla za roh doprava, prošla dveřmi a stiskla levé tlačítko na stěně, kde jsou dvě vedle sebe. Vrátila se do chodby, kde přepínala to na konci, ale stiskla to po pravé ruce hned jak sem vešla. Pak už se jen otočila, šla za roh, hned vlevo, opět vlevo, pak vpravo a naposledy vlevo, okolo hořících loučí, až se dostala do prostorné haly se sloupy, obrazy a fialovými závěsy na stěnách. V místě mezi sloupy sebrala vlevo samopaly UZI a vpravo save gem. Odemkla oběma Solomon´s-klíči dva zlaté zámky na sloupech. Ve zlatém výklenku sebrala “Mansonic Mallet”. Přeskočila past pod podlahou a zastřelila psa. Postavila se zády k výklenku a hned vpravo přes propadající se plošinu, proskočila fialovým závěsem (je jediný až na zem). Za závěsem sebrala “Ornate Star” a opět přeskočila past ven. Našla druhé otevřené dveře, sebrala zde světlice a lékárničku. Vodou proplavala zatope­ným tunelem dál. Vylezla na šikmou plošinu, otočila se a skočila s rozběhem k protější prasklině ve zdi. Chytla se a vlezla do té praskliny a pak slezla na vedlejší podestu se zábradlím. Vyskočila nahoru a přes strop přeručkovala k otvoru vlevo. Tam se pustila, znovu se chytla níž, vlezla dovnitř, pokračovala chodbou a u turniketu použila lístek “Ticket”od pokladny. Postřílela dvě krysy i otrapu. U budky s hořícím ohněm uvnitř šla ke dveřím zleva a použila u nich “Ornate Star”. Zastřelila otrapu, který odtud vyšel. Uvnitř vylezla do díry ve stropě, prošla tmavou hnědou štolou, na jejímž konci seskočila dolů a sebrala save gem [Sekret 3].

Prošla otevřenými dveřmi, na schodech zastřelila psa a v místě s vodou opět skočila s rozběhem k protější prasklině ve zdi. Chytla se jí, vlezla do té praskliny a pak slezla na vedlejší podestu se zábradlím. Vyskočila nahoru a přes strop přeručkovala k otvoru vlevo. Tam se pustila, znovu se chytla níž, vlezla dovnitř, na konci se postavila a pokračovala chodbou, okolo turniketů k budce s hořícím ohněm uvnitř. Tady se dala doprava, seběhla po eskalátorech dolů, kde u dveří se řetězem použila “Mansonic Mallet” a uvnitř stiskla tlačítko. Otočila se ke spínači zády a vyskočila nahoru do škvíry nad vchodem, kde sebrala raketu [Sekret 4].

Vyšla ven a dala se doleva dolů chodbou. Zastřelila pobudu co vyšel z pravých dveří (tudy potom vede cesta zpátky) a poblíž něho našla lékárničku, kterou sebrala. Šla pořád dál, přeskočila díru v podlaze, na schodech za rohem zastřelila psa a sešla na nástupiště. Na jeho konci zastřelila pobudu u ohně, blízko něho sebrala lékárničku a ve výklenku save gem. Na opačném konci tunelu, než stojí vlak je tmavá díra a v ní náboje do brokovnice. Na střeše vagónu zas leží světlice. Posbírala vše a vrátila se zpátky po schodech doprostřed chodby. Seskočila dírou dolů a dostala se otevřeným poklopem dovnitř vagónu. Stiskla tlačítko a nově otevřeným poklopem prošla do široké chodby. Pokračovala rovně a když vyběhl z výklenku vpravo chlap s loučí, nestřílela do něj ale běžela za ním, protože jí svítil na cestu. Za druhým rohem se k němu připojil jeho kámoš. Teď teprve je oba zastřelila a v místnosti vpravo před rampou dolů, sebrala raketu a přehodila oba spínače. Vrátila hlavní chodbou, na jejím konci šla doprava a poklopem vlevo vylezla zpět do vagónu, kde přehodila spínač, dala se poklopem dolů a dalším poklopem nahoru. Prošla okolo mrtvého otrapy dveřmi, přes lávku na nástupiště. Seskočila do propadlého kolejiště a došla do červené místnosti, kde stejnou cestou přes bedny vpravo, šikminu uprostřed, protější drátěnou stěnu na plošinu, kde okolo mrtvoly a bednu vpravo vylezla otevřeným vikýřem ve stropě do vykachlíkované haly. Otevřenými dveřmi v pravé stěně vešla dovnitř, zastřelila pobudu a sebrala náboje do MP5, raketomet, lékárnu. Na konci pak stiskla tlačítko [Sekret 5].

Hned jak vyšla do haly, zastřelila dalšího povaleče, seskočila zpět dírou do červené místnosti kterou sem vylezla, pak o jedno podlaží níž. Z bedny vy­skočila, chytla se drátěnky a přeručkovala po stropě doprava, aby se dostala na horní část razícího stroje v hluboké šachtě. Přešla napříč, chodbou nad nástu­piště a seskočila na něj dolů. Pak poslední šikminou vpravo do sloupů doleva nahoru, šla zpátky do vagónu. Opět přepla spínač, pak poklopem dolů a do široké chodby. V první odbočce vpravo na šikmině nezapomněla vzít lékárničku. Odtud známou cestou pokračovala do místa, kde zabila dva obejdy a stiskla obě tlačítka. Po šikmé rampě na konci sjela dolů, kde je také konec tohoto levelu…….

V této úrovni Lara zjistila, že maskovaní chlapíci jí neubližují! Jeden z nich ji odvedl do místnosti se dvěma bazény. Vydala se chodbou vlevo, sjela po rampě dolů, rychle vyskočila a vytáhla se do otvoru v pravém rohu dřív, než ji zabil sjíždějící strop s ostny! Sjela po další rampě a po okraji skály šla vpravo ke zdi. Otočila se zády do prostoru, chytila se okraje a hned jak se pustila, zachytila se praskliny ve zdi o kousek níž. Tou přeručkovala nad ostnatým drátem doprava a vytáhla se do její rozšířené části na konci. Prolezla do místnosti vpravo, kde sebrala lékárnu a světlice [Sekret 1].

Vyskočila na podestu nad hlavou, pak na plošinu vpravo a z okraje přes roh saltem do boku na šikminu. Sjela do prostou nad drátem, kam prve vyšla. Uvnitř vpravo stiskla tlačítko, vylezla otevřeným poklopem kousek nahoru a skočila saltem pozadu do chodby, kde sebrala lékárnu. Znovu přeskočila na stěnu, popolezla doleva a lezla nahoru až do místa, které je osvětlené červeným světlem. Saltem vzad s otočkou o 180° ve vzduchu, přeskočila na protilehlou stěnu. Vylezla do štěrbiny a sebrala raketu. [Sekret 2].

Vylezla zpátky, popolezla dolů a seskočila na rampu pod sebou, od které se odrazila, ve vzduchu se otočila o 180° a zachytila se zpátky protější stěny a vylezla po ní do otvoru nahoře. Prolezla na konec snížené části, sebrala náboje do brokovnice a vrátila se doprostřed, kde se mohla postavit. Vyskočila na­horu, sebrala lékárničku a seskočila do malé místnosti, kde zlikvidovala strážného. Posunula šedý kvádr ke druhé stěně, stiskla spínač na stěně u dveří, zastře­lila dalšího strážného a běžela do velké místnosti s egyptskými motivy. Přímo naproti za sloupem sebrala lékárničku. Vylezla k žebříku nahoru do otvoru vlevo a posunula v místnosti další kvádr. Přes něj a škvíru nahoře se vrátila zpátky. Uprostřed egyptské místnosti přeskočila na posunutý sloup u vchodu a vylezla do škvíry vlevo nahoře. Tudy se mohla vrátit do místnosti s prvním kvádrem, který teď posunula doprostřed. Pak šla zpět do egyptské místnosti a přes sloup uprostřed vyskočila na podestu vlevo nahoře. Přeskočila k zlaté páce vlevo od žebříku a přehodila ji. Vrátila se na prostřední sloup, postavila se k podestě zády, takže propojené žebříky měla po levé ruce. Ze sloupu skočila dopředu, zachytila se žebříku u stropu a přeručkovala sebrat si save gem doleva za roh. Vrátila se na zem, opět vylezla na sloup a stejnou cestou, ale tentokrát doprava přeručkovala ke škvíře, pustila se a hned se zachytila. Potom se vy­táhla dovnitř a přehodila další páku. Spustila se na zem a přes sloup uprostřed dolezla k žebříku, po kterém vylezla nahoru a na římsu vlevo. Z té po plošin­kách vlevo přeskákala ke slepé chodbičce, kde sebrala náboje do brokovnice a světlice. Pak se dostala k šikmé rampě naproti, sjela ji pozadu, na konci se chy­tila, vytáhla a saltem dozadu s otočkou o 180° ve vzduchu přeskočila k další plošince, které se zachytila a vytáhla nahoru. Pokračovala k další rampě vpravo za rohem, sjela popředu dolů a rychle odrazila a zachytila se protilehlé římsy s mumiemi. Tady sebrala “Embalming Fluid”. Prolezla skulinou, sebrala náboje do UZI, spustila se do chodby, kde zlikvidovala stráž. Vlezla do další skuliny v tmavém konci chodby, aby vylezla v malé místnůstce. Rychle odstřelila stráž, stiskla tlačítko u dveří a za nimi sebrala raketu. Seskočila do díry vpravo a přeručkovala po stropě na protější železnou podestu. Sebrala save gem a z místa přeskočila dolů na hlavu sfingy. Po dopadu si stoupla šikmo do pravého rohu hlavy a skočila kupředu. Dopadla na skrytou plošinku s lékárničkou. Když ji sebrala, skočila na sloup naproti. Odtud skočila k ostré rampě u stěny, vytáhla se na ni a při sjezdu se odrazila, aby dopadla na ochoz. Doběhla si na jeho opačnou stranu pro dvě rakety a save gem [Sekret 3].

Vrátila se zpět do míst kudy sem dopadla a přeskočila na sfingu, po které sjela na zem. Oběhla sfingu a odstřelila stráž na schodech vpravo. U sfingy v rohu sebrala náboje do brokovnice. Oběhla sfingu ještě jednou zpátky a odstřelila ještě jednu stráž. Vyšla po schodech a na jejich konci vyskočila na podestu nad hlavou. Vlevo za zády našla modrou skulinu. Z místa skok, chytla se a vytáhla dovnitř. Našla zde raketu a lékárnu [Sekret 4].

Seskočila zpět dolů na schody. Znovu vylezla na podestu, posunula kvádr jednou k sobě, pověsila se za ruce zády ke schodům, přeručkovala pod posu­nutý kvádr a po něm vylezla nahoru a doprava do chodby. Horní chodbou se dostala za posunutý kvádr, který nyní posunula ještě jednou dopředu. Pak přisunula protilehlý dvakrát k sobě. Stejnou cestou vylezla ještě jednou, seskočila otevřeným vchodem do místnosti s dvěma bazény. Vyběhla zpátky nahoru do úvodní místnosti této úrovně a na modře osvícený oltář (to je ten výklenek s modrým světlem) položila “Embalming Fluid”. Proběhla nově otevřenými dveřmi a skočila do vody. Našla zaparkovaný “podvodní skútr” (UPV). UPV-skútrem vplula do ohromné zatopené haly. Vpravo našla malý otvor do zdi, za ní v malé místnůstce je otvor ve stropě, kde je jediné místo pro nadechnutí. Jakmile ho našla a nadechla se, rychle se otočila a odstřelila blížícího se aligátora. V tomto okamžiku mohla posbírat harpuny, náboje do UZI, lékárnu a lékárničku porůznu rozházené na dně a v okolních místnůstkách za otvory ve stěnách velké haly. Brzy ji napadl další aligátor. Když se ho zbavila, našla u dna tunel, vplula do něj UPV-skútrem a po proudu chodbou vlevo nahoru. Vylezla na kovovou podestu, sebrala harpuny a pod vodou v další nádrži přehodila páku. Plavala do otevřeného poklopu a nahoře stiskla tlačítko. V nádrži se otevřela nová chodba. Plavala touto chodbou až do velikého sálu, kde se snažila zůstat nezpozorována strážným a potápěčem. Hned jak to šlo vplavala vpravo škvírou do malé komory, kde přehodila páku na zdi. Škvírou vyplavala ven a do místnosti hned vedle, kde sebrala náboje do “Desert Eagle” [Sekret 5].

Teď plavala doleva až na konec zatopené chodby. Vylezla na plošinu vpravo, na které se otočila. Odsud viděla potápěče sedícího nahoře, který je klíčem k získání posledního sekretu. Za výstupkem pod potápěčem chodí strážný, který v okamžiku, jakmile by se Lara prozradila křikne na potápěče, ten skočí do vody a zavře dveře k poslednímu sekretu. Proto musela zlikvidovat strážného dřív, než by stihl vykřiknout. Přeskočila na protější podestu u stěny, pak přes šikminu na šedou skalku potápěči za záda. Nejdříve sebrala harpuny na zemi a pak si připravila raketomet ke střelbě. Stoupla si čelem k potápěči, na vzdále­nější konec rovné skalky. Odrazila se, vyskočila k němu na podestu a zastřelila strážného jedinou ranou z raketometu. (Potápěč, jelikož nedostal od strážného hlasový signál, zůstal sedět a rozhlíží se dál – škoda, že si tato operace vyžádala několik pokusů.) Z místa, kde seděl potápěč, skočila Lara za rohem vpravo do vody a rychle vyvezla ven UPV-skútr. Pak se tam vrátila posbírat harpuny, lékárnu a save gem [Sekret 6].

Nyní se mohla vrátit pod potápěče, kde u zastřeleného strážného našla klíč “Boiler Room Key”. Rozhlédla se po šedých dveřích za bednami, kde v díře sebrala “Harpoon Gun” s několika harpunami. Z beden pod potápěčem přeskočila přes vodu na protější stranu. Odtud přeskočila přes vodu ke kovovým kvádrům vpravo, kde našla a sebrala lékárnu. Vrátila se zpátky, přeskočila na protější břeh a naproti ve vodě sebrala další save gem, vylezla zpět a šla ke zdi pod maják. Odtud doleva, vylezla do škvíry v pravé zdi a v kobce za ní sebrala lékárničku. Vrátila se zpět a pokračovala do míst, kde dosud nebyla. Přes šedou skalku vešla do chodby vlevo. V pravém rohu prolezla škvírou pod stropem do místnůstky za ní, kde našla save gem a světlice. Vylezla zpátky a po­kračovala dál. Za posledním rohem zastřelila dalšího strážného. Pokud stihl spustit alarm, nic se nestalo. S UPV-skútrem plula dlouhým kovovým tunelem, cestou zlikvidovala dva potápěče a krokodýla. V obrovské zatopené haly se nejdříve plula nadechnout do vzduchové kapsy do druhého výklenku vpravo nahoře. Sebrala save gem v prvním výklenku vlevo dole, i lékárnu v prvním výklenu vpravo dole. Přehodila páku za rohem jeskyně (s pohledu Lary) vlevo od tunelu a vrátila se nadechnout. Pákou se otevřel pokop ve druhém horním výklenku od tunelu (pokud by Lara byla zády k tunelu). Do otevřeného poklopu doplavala tak, že ve výklenku plavala doleva, těsně před koncem dolů, u dna rovně a doleva. Tam sebrala lékárničku a přehodila další páku. Tou si otevřela další poklop v tunelu, který je ve stěně přímo proti výklenku, kde se Lara nadechuje. K tomuto poklopu se Lara dostala tak, že vplula do výklenku, v něm doleva, sebrala save gem, proplula otevřeným poklopem, ponořila se níž, aby podplula otevřený poklop a hned za ním vlevo přehodila další páku. Tou ote­vřela poklop na dně výklenku, který je hned vpravo od toho, kde se Lara nadechuje. Cestou k nádechu se zbavila dalších dvou potápěčů. Když se nadechla, vplula tedy do vedlejšího výklenku po pravé ruce, na konci doprava a za poklopem rychle nahoru dlouhou kolmou šachtou až na hladinu pod vodopádem. Vylezla z vody, skočila do menší nádrže pod plameny, sebrala zde harpuny a přehodila páku, kterou vypnula plameny na plošinkách. Přeskákala po vyhas­lých plošinkách na druhou stranu do protější šedé chodby a proběhla železným koridorem pod třemi buchary. Na konci přes výstupek vylezla na kovovou plošinu u vodopádu, kde nechala zaparkovaný UPV-skútr. Chytila se drátěnky na stropu, přeručkovala až na druhou stranu, kde za zády v dolním korytě sebrala náboje do Desert Eagle a světlice. Vylezla zpátky, znovu se chytla stropu a přeručkovala k díře ve vodopádu a vlezla dovnitř. Otevřela klíčem dveře, za nimi sebrala save gem a přepnula spínač, kterým otevřela poslední poklop v dolní obrovské zatopené hale. Vylezla z vodopádu, seskočila do vody a po­mocí UPV-skútru proplavala zpátky do haly. Zabila aligátora a vplula do modrého výklenku, tam doleva a na konci opět doleva. Otevřeným poklopem vy­plavala znovu nahoru kolmým tunelem až na hladinu. Na plošině sebrala lékárnu, přeplavala na protější plošinu a přeskákala okolo kyvadel do chodby, kde zastřelila stráž za rohem. Kousek od vchodu do chodby vyskočila nahoru u levé stěny a přes výstupky a rampu se dostala na kraj obrovské větrací šachty. S rozběhem skočila k protější prasklině a chytla se jí. Pustila se a ihned se chytla praskliny níž. Tou pak prolezla k dalšímu vchodu do šachty, ale z jiné strany. Přeskočila do další praskliny naproti, vlezla do ní a pokračovala chodbou dál tak dlouho, až se ukončil tento level…….

Tato poslední úroveň Londýna je vlastně jedním velkým soubojem se Sopfií. Lara využívala každé příležitosti, kde byla v úkrytu před její palbou. Vy­běhla z kanceláře a jakmile se za ní zavřely dveře, začala palba. Vyběhla po šikmé rampě k bednám vpravo, vyskočila nahoru přešla do levé strany a rychle se otočila. Skočila s rozběhem na nižší sloup u protější stěny. Vylezla na stupínek vlevo, otočila se doprava a přitáhla se nahoru. Tady je místo, kam Střely Sophie nedopadají. Otočila se doleva, přelezla na druhou stranu a otočila se čelem k Sophii. Pověsila se za ruce, přeručkovala vlevo, pustila se a chytla se škvíry o kousek níž. Vylezla do ní a na druhé straně sebrala raketu a lékárnu [Sekret 1].

Vylezla zpátky a seskočila dolů na zem. Opět přes šikmou plošinu, bedny u pravé stěny, se dostala na protější sloup. Z něho přes plošinku vlevo, se vytáhla doprava na chodník. Tady místo doleva jako prve pro “sekret”, přeběhla po chodníku stisknout tlačítko pod zlatou hvězdou, kterým si otevřela po­klop nad stupínkem vlevo od chodníku. Cestou sebrala lékárničku, vrátila se zpátky a vylezla znovu na levý stupínek u chodníku a otevřeným poklopem na plošinku vlevo. Otočila se vylezla na chodník o patro výš, kde sebrala lékárnu. Rozběhla se po tomto chodníku, uprostřed sebrala lékárničku a přeskočila na žlutý žebřík šikmo vlevo. Vylezla nahoru, sebrala zde lékárničku a prolezla štěrbinou na druhou stranu. Otočila se, vylezla na podestu nad štěrbinou a s rozběhem přeskočila k protějšímu chodníku. Zachytila se jeho okraje, vytáhla se nahoru, rychle doběhla k rozvodné skříňce a ihned ji rozstřílela. Tím vlastně teprve zlikvidovala Sophii. Dávala si pozor na kovový můstek, který je napojen na vysoké napětí! Vrátila se proto zpátky do místa nad žlutým žebříkem a přeskočila na nižší chodník protějšího domu pod helikoptérou. Běžela nahoru a po dřevěných kvádrech u stěny přelezla do míst, kde spínačem na stěně kra­bice vypnula vysoké napětí do můstku. Nyní mohla Lara sebrat “The Eye Of Isis” a poslední level “Londýna” měla úspěšně za sebou…….

Lara stojí na zasněženém břehu, vlevo vidí loď a vpravo na břehu srub. Přeskočila na kru šikmo vlevo. Z ní skočila doprava ke břehu, obeplula roh do­prava a přes ostrý kraj se vytáhla nahoru. Při tomto svém prvním styku s ledovou vodu si Lara všimla, jak rychle ji opouštějí síly. Pokračovala po pobřeží ke srubu. Vpravo za vlajkou viděla zamrzlou stěnu a za ní užitečné věci. Pro ně si došla tak, že prošla na výběžek břehu vlevo od srubu a z něho přeskočila na protější břeh. U stěny vpravo se vytáhla na výstupek, ze kterého vyskočila opět směrem ke stěně na výstupek výš, jako by zalomený. Na něm se postavila tak, že měla stěnu po levé ruce a srub po pravé. Odtud přeskočila podél stěny vlevo nad šikminu mírně doprava. Obešla roh a z místa přeskočila na ledový převis nad vodou. Proti sobě viděla další zamrzlou stěnu s věcmi za ní. Nyní však přešla po převisu k protější straně a doskočila do otvoru v ledové stěně, mírně šikmo vpravo. Vešla dovnitř a sebrala zde lékárnu, světlice, raketu a save gem. Zjistila, že je za zamrzlou stěnou, kterou viděla za vlajkou u srubu. Vrá­tila se k ústí otvoru, stoupla si k jeho levému okraji, natočila se šikmo doleva a saltem vpravo přeskočila zpátky na převis. Přešla na jeho druhou stranu, oto­čila se doleva a s rozběhem přeskočila na plošinu ke stěně. Pokračovala dopředu, až se dostala na břeh, u něho se dala doprava, až došla k vodě. Nyní měla loď po levé ruce a ledové skály po pravé. Rozběhla se, skočila co nejdál do vody a rychle doplavala k výstupku na protější straně zálivu. Vytáhla se nahoru, pře­šla na druhou stranu, opět co nejdelší skok kupředu, doplavat na protější plošinku a co nejrychleji z vody. U stěny v pravém rohu vylezla na výstupek, z něho na vyšší vlevo. Tady vyskočila, chytila se nad hlavou a přeručkovala až na konec, kde se spustila na spodní plošinku. Z ní pak již mohla přeskočit na palubu lodi. Otvorem v palubě seskočila dovnitř a seběhla po rampě. Naproti sobě viděla dveře a vypínač. Zprava za rohem vyběhla ostraha, kterou Lara zlikvidovala a došla na konec strojovny. Když se vracela ke spínači u dveří, musela zastřelit další ochranku. Přepnula spínač, ale do otevřených dveří nevešla. Prošla okolo mrtvých strážných, na konci strojovny vylezla doprava k motoru, kde na zdi přehodila páku, kterou si otevřela poklop v podlaze za zády. Hned jak seskočila dolů, zastřelila dalšího strážného. Běžela dlouhou chodbou a před koncem vlevo zastřelila dalšího strážného. Potom si přepínačem na konci chodby otevřela protější dveře a vešla do místnosti s otvorem ve stropě. Přepnula spínač u dveří vlevo, ale opět do nich nevešla. Šla na druhou stranu. Pod schody na konci vlevo zastřelila dalšího strážného. Sebrala u něho náboje do Desert Eagle. V této části místnosti našla v rohu otvor v podlaze. Jakmile do něj seskočila, musela odstřelit další ostrahu. Sebrala u něho náboje do UZI a přes černou stěnu se vytáhla nahoru, kde za kulatým oknem viděla žlutý nafukovací člun. Stiskla spínač vpravo a tak si spustila člun na vodu. Stejnou cestou jako došla sem, se vrátila do místnosti s otvorem ve stropě. Vylezla do něho a horní místností se dostala k dalšímu přepínači, kterým si otevřela dveře na zadní palubu lodi. Teď si stoupla čelem ke dveřím a běžela levou uličkou mezi zábradlím a palubní nástavbou. Na konci se otočila doleva a dírou v zábradlí přeskočila do otvoru v protějším ledovci. Uvnitř slezla dolů, kde sebrala náboje do MP5 a save gem [Sekret 1].

Vylezla zpátky, přeskočila na palubu a došla na záď k jeřábu. Vyskočila na jeřáb a po krátkém sjezdu seskočila na plošinku u vody. Otočila se a proti sobě viděla člun spuštěný na hladinu. Dobře si odměřila skok, kterým se dostala do člunu. Nastartovala a zabočila hned doprava. Proplula mezi lodí vpravo a skalami vlevo až před srub, který viděla na začátku levelu. Plula kanálem doleva podél stěny, až se jí povedlo najít tunel do ledovce vlevo. Rychle do něj vběhla, na konci vylezla vpravo nahoru a došla k šikmině. Ze skluzu se odrazila a zachytila se okraje plošiny naproti. Vytáhla se do ní a po čtyřech pokračo­vala doprava. Za zamrzlou stěnou sebrala lékárnu [Sekret 2].

I zpátky se musela plazit nízkou šachtou při pravé stěně. Na konci se pověsila za ruce, přeručkovala úplně doleva a seskočila do vody. Ihned po dopadu se otočila doleva, co nejrychleji doplavala ke člunu a vylezla na něj. Doplula pod otvor kterým spadla do vody, skočila ještě jednou do vody, na dně sebrala světlice a rychle zpátky na člun. Nyní již mohla plout kanálem až k dřevěnému molu u domku vpravo. Tady zakotvila, vystoupila a rychle zastřelila ostrahu. Vpravo v rohu ledovce sebrala na dně kanálu raketu. Když se vrátila zpátky na břeh, vylezla na dřevěnou bednu u stěny, chytila se konstrukce nad hlavou a přeručkovala po ní na protější břeh. U skal se dala doleva dolů, za rohem zastřelila ostrahu a pokračovala soutěskou až ke komplexu zelených budov. Zastře­lila psa, který přiběhl zprava. Obešla barel s ohněm a za rohem budovy sebrala náboje do brokovnice. Toto místo s vysokou konstrukcí s nápisem “RX TECH” nahoře si zapamatovala. Vešla do zelené budovy, v tmavé chodbě zabila psa a za rohem strážného, u kterého pak sebrala náboje do Desert Eagle. Vyšla na prostranství se zelenou budovou vlevo, kde na stěně přepnula spínač. Otočila se doprava, prošla soutěskou a za dřevěným můstkem zastřelila dal­šího strážného. Za můstkem si stoupla na okraj propasti, na jejímž dně zastřelila psa a pak si dolů po žebříku slezla pro granáty. Vylezla zpátky a přes můs­tek se vrátila pod palivovou nádrž, kde mezi podpěrami sebrala náboje do brokovnice. Okolo rohu zelené budovy vlevo proběhla do soutěsky. Na volném prostranství za ní zastřelila dva psy, kteří vyběhli zprava. Vešla do budovy automatickými dveřmi a po schodech se dostala až do horní místnosti, kde zabila strážného. Za chvilku přišel druhý, takže i toho. U jednoho z nich pak sebrala lékárničku. Ve vedlejší místnosti s počítači přepnula vypínač na zdi a v té samé místnosti si za otevřenými šedými dveřmi sebrala lékárničku. Nyní šla do třetí místnosti v tomto patře. Za chvilku přiběhl další strážný, u kterého když ho zastřelila, sebrala náboje do brokovnice. Na podestě pak sebrala páčidlo “Crowbar” a vyšla ven před budovu, kde odstřelila poslední stráž. Nyní se vrátila do oblasti, s vysokou konstrukcí a nápisem “RX TECH” a po levém sloupu vylezla do vchodu vedle tohoto nápisu. Na stěně přehodila páku a u pravých dveří poprvé použila páčidlo. To si znovu sebrala z podlahy, prošla ke kraji okna, vyskočila, chytila se konstrukce nad hlavou a přeručkovala na protější budovu. Tam se otočila doprava a po konstrukci přešla na sousední střechu a po další konstrukci si došla ke skále pro lékárničku. Vrátila se na první střechu a otevře­ným poklopem seskočila dolů do místnosti. Prostudovala si mapu na stěně místnosti a zjistila: Od nádrže palivo proudí přes dva ventily v podzemí, kde však jsou ventily celkem čtyři. První a třetí (červené) musí zůstat zavřené, ale druhý a čtvrtý (zelené) se musí teprve spustit! Takže došla ke dveřím, pákou si je otevřela a venku zastřelila strážného, u kterého sebrala lékárničku. U palivové nádrže našla místo, kde ústila trubka do země. Dírou seskočila na podestu u trubky. Tady si stoupla zády až ke stěně, čelem k vodě tak, aby měla stěnu těsně u pravé ruky. Z místa se odrazila a přeskočila na bílou plošinku uprostřed. Z té s rozběhem přeskočila ke konci kanálu, kde vylezla nahoru. (Tady zjistila, že pokud jí voda sahá pouze ke kolenům, nezabíjí!) Přešla v pořadí k druhému kohoutu, kterým otočila. Na bílé kře sebrala save gem, přešla ke čtvrtému kohoutu, kterým také otočila. Teď už mohla po žebříku vylézt nahoru. Obešla jámu a vešla ke generátoru. Pákou na stěně ho spustila. V rohu u žluté stěny pak sebrala lékárnu. Vyšla ven a v protější budově ve výklenku za rohem zabila mu­tanta ihned, jakmile se zvedl. Když vyšla ven, stoupla si tak, aby měla oheň za zády a proti sobě ledovou soutěsku. Touto dlouhou soutěskou proběhla ke kotcům se psy. Našla, přepla první spínač a zabila psa, který vyběhl. Uvnitř kotce přepla další spínač a zastřelila oba psy. Došla ke stěně baráku, přepla spínač na ní a dveřmi vstoupila dovnitř. V místnosti zastřelila posledního psa. V rohu sebrala z podlážky klíč “Gate Control Key” a v protějším rohu u vchodu náboje do UZI. Vyšla ven, kde zastřelila posledního strážného. Dál běžela okolo kotců doleva, okolo praporku do soutěsky, dál přes můstek, do levého vchodu u zelené budovy, skrz tmavou chodbu a poslední soutěskou na plošinu pod konstrukci. Po té zase přeručkovala k budově, kde seskočila na bednou, oběhla dům a u dveří použila páčidlo. Uvnitř vložila “Gate Control Key” do příslušného panelu a zastřelila strážného, který vběhl dovnitř. Teď už mohla spínačem na zdi zvednout ocelová vrata z vody, nasednout do člunu a pokračovat kanálem do nově otevřených prostor za vraty. Neplula dlouho. Za­stavila v místě, kde musela obeplout ledový výčnělek po pravé straně. Seskočila do vody, ponořila se pod kru, kde na tmavé plošce sebrala klíč “Hut Key”. Nasedla na člun, otočila ho a plula kanálem zpátky k lodi. Tu pak obeplula kolem dokola až ke srubu, který viděla hned na začátku levelu. Zakotvila u převisu, který je mezi lodí a břehem. Vystoupila, došla ke dveřím srubu, které si otevřela klíčem “Hut Key” a zastřelila psa, který zevnitř vyběhl. Uvnitř pak sebrala save gem, světlice a náboje [Sekret 3].

S kořistí nasedla do člunu a doplula zpátky do kanálu a tentokrát zastavila až u červeného praporku. Vystoupila na břeh, zastřelila strážného a na ledu sebrala náboje do UZI. Nasedla do člunu, obeplula okolo rohu kanálu doleva, kde z malé plošinky sebrala náboje do brokovnice. Nyní už konečně mohla do­plout až na samý konec kanálu, kde vystoupila, pře výstupek vylezla nahoru a doleva. Viděla srub s plotem vpravo. Šla doleva, kde zastřelila strážného, prošla soutěskou až k černé svislé šachtě. Obešla ji doprava a vpravo dole zastřelila další ostrahu. Běžela okolo srubu levou stranou a za druhým rohem do­prava, přešla do dalšího levelu…….

V chatce byla Lara oloupena o batoh, ve kterém měla úlovky z předchozích levelů: “Infada Stone”, “Element 115”, “Ora Dagger”, “The Eye Of Isis” i pá­čidlo “Crowbar”. Zloděj s lupem vyběhl přes šikminu k černé svislé šachtě (před chvilkou prošla kolem ní), přivolal si výtah a sjel šachtou dolů. Laře se však podařilo sjet s ním, na střeše výtahu. Ve výtahové šachtě tedy našla nahoře otvor, kterým prolezla do slepé chodby s automatickými dveřmi. Jednou proběhla chodbou kolem dokola, pak se otočila a běžela do protisměru, až před zavřenými dveřmi našla chodbu doleva. Vešla, prolezla sníženou částí a na konci slezla po žebříku na dno šachty. Na zemi sebrala náboje do MP5 a stala se svědkem souboje plamenometčíka se dvěma mutanty. Přepínačem na stěně si otevřela dveře, prošla krátkou chodbičkou a seshora zastřelila plamenometčíka dole na sněhu. Prošla ledovým tunelem do obrovské centrální haly. Vlevo měla dveře se závorou, proti sobě viděla kolejiště v různých úrovních a v levém horním rohu kontrolní budovu. Nejdříve zastřelila mutanta lezoucího dole po zemi. Po kole­jích vyběhla do kontrolní místnosti, u dveří si rozsvítila vypínačem a vpravo uvnitř zastřelila mutanta. Vyšla před dveře, vyskočila a vytáhla se na střechu. Přešla na její druhou stranu, otočila se zády k ledové stěně a zachytila se okraje střechy. Ručkovala doleva, až nohama našla žebřík, po kterém slezla až do visu za ruce. Potom popolezla výš a jakmile se žebříku chytla nohama, udělala salto vzad s otočkou o 180° ve vzduchu. Zachytila se okraje otvoru do ledové stěny a vlezla dovnitř. Sebrala zde granáty a lékárničku [Sekret 1].

Zapamatovala si, že jsou zde zatím zavřené dveře. Nyní vylezla ven a seskočila na zem. Po kolejích došla k vozíku, který je na prostřední úrovni kole­jišť. Nasedla do něj a vyjela do skalního tunelu (brzy zjistila, že klávesami [CTRL] – klíčem ze dna vozíku podle potřeby přepíná výhybky, či zastavuje; [ALT] – používá vestavěnou brzdu; [Z] – sklání hlavu do vozíku před trámy, které jsou napříč přes kolejiště. Zkraje jízdy nebrzdila, jinak by nepřeskočila přes propadlou část kolejiště! Před zatáčkou přibrzdila, stejně tak před další zatáčkou. Včas přepnula páku u kolejiště na první zastávce a vystoupila dřív, než skončil boj plamenometčíka s mutantem. Plamenometčíka pak zastřelila. Sebrala save gem, v průchodu se vyhnula vrtákům a mezi sloupy došla až k ledové stěně. U ní zabočila doprava, kde na konci v díře sebrala světlice. Vylezla zpátky a pokračovala rovně. Šikminu sjela pozadu, zachytila se jejího konce a seskočila dolů. Z protějšího výklenku vyšel obrovský mutant, kterého zastřelila. Našla místo, kde mohla přeskočit přes trhlinu v zemi na plošinku ke stěně a udělala to. Pověsila se na ní za ruce a seskočila na delší plošinu pod sebou. Přešla na její druhou stranu, sjela pozadu po šikmině a dopadla na plošinku ještě níž. Prolezla skrz prasklinu a na druhé straně zastřelila mutanta. Prolezla zpátky, pak se praskliny zachytila a ručkovala doleva, na konci se pustila a zachytila se nižší praskliny, kterou ručkovala zas doprava. Seskočila na plošinku a z té zastřelila mutanta dole u světla. Další prasklinou přeručkovala zas doleva a před koncem jí prolezla na druhou stranu. Zastřelila mutanta a vyšla na prostranství se dvěma konstrukcemi s lávkou nad jezírkem. Nejdříve zlikvi­dovala plamenometčíka a tři mutanty. Ve stěně proti vchodu našla otvor. Aby se do něho dostala, vylezla na skálu vpravo od otvoru, ze kterého přeskočila ke stěně s otvorem, kde se zachytila špatně viditelné spáry, kterou přeručkovala pod otvor a vlezla dovnitř. Spínačem na stěně si otevřela dveře v místě, kde sebrala Sekret 1. Vrátila se na zem, došla k jezírku a postavila se tak, aby měla konstrukci po pravé a otvor ve stěně po levé ruce. Ve výklenku na dně jezírka sebrala raketu. Když vylezla na břeh, vyskočila na lávku mezi konstrukcemi, kde sebrala páčidlo “Crowbar”. Došla ke vchodu a vylezla na skálu vpravo. Z jejího vrcholu přeskočila na další vlevo podél skal. Došla na její konec, přeskočila k protější, kde se zachytila za ruce a vytáhla se nahoru. Přešla až na špičku na konci, opět skok, úchyt a vytažení na poslední útes před otvorem do stěny. Po žebříku vylezla do chodby vlevo a po schodech se vyhnula čtyřem vrtákům. Na prostranství obešla frézu, v rohu našla žebřík a vylezla do vyšší chodby vlevo. Prošla okolo dvou dalších fréz a po výstupcích pokračovala nahoru. V místě, kde musela zabočit doprava, zastřelila čekajícího mutanta na horním výstupku. Zachytila se konce plošiny a spustila se na kolejiště a po krátkém sjezdu doběhla k odstavenému vozíku. Nastoupila a rozjela se. Za stoupáním trochu přibrzdila, přeskočila propadlou část kolejiště. Před zatáčkou doprava opět přibrzdila a když přijela k výhybce, tak ji včas přehodila doleva, jinak by vjela vpravo do slepé chodby. Za výhybkou Laru oslnilo silné světlo a hned za ním musela přeskočit přes další propadlou část kolejiště. Třikrát se sehnula před trámy, než dojela do centrální haly, kde vystoupila. Došla ke dveřím se závorou a páčidlem si je otevřela. Uvnitř našla baterii “Lead Acid Battery”. Podruhé vystoupala po kolejích ke kontrolní místnosti, vylezla na její střechu a dostala se do míst, kde sebrala sekret 1. Teď už mohla projít otevřenými dveřmi do rozlehlé jeskyně. Nejdříve zastřelila mutanta a vlevo za konstrukcí sebrala save gem, náboje do UZI a Desert Eagle[Sekret 2].

Vrátila se známou cestou na zem ústřední haly, nasedla do nejníže odstaveného vozíku a vyjela na trať. Dvakrát se sehnula před trámy, včas přehodila hned první výhybku, aby zabočila doleva, sehnula se před trámem, přeskočila přes propadlou část kolejiště a dvakrát se shýbla před trámy. Na zastávce vystoupila, přešla přes lávku do chodby, přepnula spínač vlevo, udělala salto doprava a prošla otevřenými dveřmi. Dlouhou kovovou chodbou přeběhla až k šikmé rampě. Tu sjela pozadu s úchytem na konci a seskočila do široké kovové místnosti, rozdělené pletivem a s podlahou z roštů, kudy unikala pára. Za­střelila mutanta, který vyběhl z chodby. Touto chodbou běžela, až našla v pravé stěně otvor u podlahy. Rozsvítila světlici a za otvorem pod rošty vpravo sebrala náboje do brokovnice a raketu. Hned jak vylezla zpátky, zastřelila čekajícího mutanta. Na konci chodby vyběhla za pletivem úvodní místnosti, kde v rohu našla žebřík, po kterém vylezla nahoru do chodby vpravo. Prvním spínačem si otevřela východ k odstavenému vozíku. Druhým spínačem si otevřela dveře na schody, sníženou částí prolezla doprava nahoru a na konci se spustila do spodní místnosti. Ihned se saltem otočila zády ke stěně, připravila si zbraň a zastřelila mutanta, který vešel protějšími dveřmi. Za dlouhým ponkem pod oknem sebrala náboje do Desert Eagle. Dveřmi vyšla do jeskyně s jeřábem nad jezírkem. Podél stěny došla na břeh , čelem k jeřábu. Pod hladinou ve výklenku kousek nad dnem sebrala náboje do Desert Eagle a světlice. Vylezla se na břeh ohřát, aby se vzápětí potopila doleva až na dno, kde sebrala kliku “Winch Starter”. Vrátila se do místnosti, v levém zadním výklenku přepínačem otevřela dveře a zabila mutanta za nimi. Na konci chodbičky spínačem otevřela další dveře a došla až na okraj šachty s žebříkem. Tu přeskočila a vyšla prvními dveřmi k vozíku. Nasedla a vyjela na trať. Při prvním sjezdu z kopce přibrzdila před ostrou zatáčkou, výhybku nepřehazovala, přibrzdila před zatáčkou, sehnula se před trámem, v ústřední hale zabrzdila a vystoupila. Po kolejích vyšla k odstavenému vozíku, který je nejvýš. Nastoupila a vjela do tunelu. První zatáčky vůbec nebrzdila, aby měla dostatečnou rychlost k přeskočení propadlé části kolejiště a před zatáčkou přibrzdila. V následujícím stoupání se shýbala před trámy a vrtáky, až dojela do obrovské jeskyně, kde zastavila. Ve vodě pod kolejemi viděla žlutý keson, vpravo jeřáb, a šikmo vlevo na plošině světlice. Vy­stoupila a nejprve si došla pro světlice. Potom došla za jeřáb, kam vložila “Winch Starter”. Seskočila na spodní plošinku vpravo pod jeřábem, kam vložila “Lead Acid Battery” do systému. Tím si Lara jeřábem spustila keson pod vodou níž, do spodní polohy. Na této plošince si našla nejvýhodnější pozici pro první potápění. Stoupla si tak, aby dobře viděla na dřevěné ostění v ledovci pod vodou, těsně nad kesonem. Potopila se a proplula do krátkého tunelu vpravo od ostění a vylezla se ohřát do vzduchové kapsy vpravo. Opět z nejvýhodnější pozice skočila do vody a proplavala otvorem ve spodní části kesonu dovnitř, vylezla na plošinu se ohřát a sebrala zde lékárnu. Stoupla si na okraj tak, aby dobře viděla větší dřevěné ostění v ledovci, kde uprostřed pod zvednutým po­klopem je otvor dovnitř. Jakmile proplavala tímto otvorem, zahnula doprava, kousíček dolů, ihned doprava, nahoru, kde vylezla na plošinku, naposledy se ohřála a sebrala lékárnu. Stoupla si čelem k vodě, ponořila se a šikmo vpravo našla kolmý úzký tunel vzhůru. Tím proplavala, cestou neminula save gem, vylezla se ohřát na plošinku a sebrala si lékárničku. Přes výstupek se dostala do obrovské jeskyně, kde nejdříve ze všeho zastřelila plamenometčíka. Přeběhla lávku na protější stranu a z jejího kovového konce přeskočila k protější kovové kobce, zachytila se jí a vytáhla se na střechu. Odsud z bezpečí zastřelila dva mutanty. Po střeše si došla ke zdi sebrat lékárničku. Sjela na stranu k sochám, přešla až ke stěně, přes konstrukci doprava, kde sjela pozadu šikminu u stěny na spodní chodník. Vešla do otvoru ve skále, kde sebrala lékárnu, granáty a náboje do Desert Eagle [Sekret 3].

Vyšla před jeskyni, přeskočila na protilehlou čtvercovou plošinu, otočila se doprava a přeskočila na opět přes propast na ostrý převis. Z jeho špičky se rozběhla po nejdelší straně a přeskočila na další plošinu naproti. Otočila se a přeskočila na další ostrý převis, kde je ve skále výstupek. Na něm sebrala gra­náty, podél skal přeskočila na delší plošinu, vylezla na vyšší špičku, otočila se čelem k propasti, vyskočila a vytáhla se na lávku. Vlevo přepnula spínač u dveří kobky. Dveřmi vešla dovnitř a po pár krocích ukončila level…

Z kobky Lara prošla automatickými dveřmi do “Ztraceného města”. V levém protějším rohu viděla Lara světlo. Došla k němu a vyšplhala po žebříku do chodby vlevo, na sloupu u okna si pákou otevřela dveře přímo pod sebou. Pověsila se za ruce a oknem seskočila dolů, vešla dovnitř a ve výklenku vpravo sebrala klíč “Uli Key”. Vyšla před budovu, běžela podél zdi doleva, kde získaný klíč použila do zámku, aby si otevřela dvojitou mříž ve výklenku zdi. Vlezla do výklenku a vyšplhala po žebříku do levé horní chodby. Prvním oknem vlevo vylezla na vnější římsu, kde v rohu přehodila páku. Vrátila se do chodby, pákou u mříží si je otevřela a prošla dovnitř. Z druhého okna vlevo přeskočila na sloup na nádvoří a z toho pak na protější římsu u stěny, kde sebrala save gem a raketu. Pověsila se za okraj římsy a seskočila na zem. Podruhé prošla otevřenou dvojitou mříží, přes žebřík do levé chodby. Na první křižovatce se dala doprava a za rohem sjela po rampě dolů. Sestoupila do haly, kde přehodila páku, kterou si otevřela vrata na nádvoří a zároveň vysunula žebřík v další hale. Do té běžela přes nádvoří do levého protějšího rohu a prošla otvorem ve stěně. Po vysunutém žebříku vylezla na římsu nad vchodem s mříží. Viděla pět diaman­tových spínačů. Přehodila je v pořadí první přímo proti žebříku, druhý hned vedle prvního a na konci ten pátý, jako poslední. Seskočila se na zem haly a prošla otevřenými mřížemi na kamenný polorozbořený most. Vpravo z výklenku ledové skály pod stropem vylétají světélkující vosy. Běžela na konec roz­bořeného mostu a s rozběhem skočila k ledové plošině doleva, chytila se jí a vytáhla nahoru. Pokud vosy dorážely příliš nebezpečně, vždy je odstřelila. Se­brala save gem, došla na kraj ledové plošiny, otočila se doleva a vyskočila na vyšší plošinku u stěny. Došla na její kraj podél skály, vyskočila, chytila se ka­menného výstupku nad hlavou a vytáhla se nahoru. Odstřelila další dotěrný hmyz a pokračovala v cestě k jejich hnízdu. Stoupla si zády ke skále, s rozběhem přeskočila k rovné plošce protějšího pilíře mostu. Vytáhla se nahoru a z místa skočila na šikmou plochu pilíře před sebe a hned dalším skokem za ní na další trojúhelníkovou plošku pilíře. Otočila se doprava a pět postřílela dotěrný hmyz. Nyní již viděla, jak letící vosy svými světélkujícími těly osvětlují jinak nevi­ditelné plošinky. Takže z pilíře mostu přeskočila na první osvětlenou plošinku mezi pilíři a z té na plošku levého protějšího pilíře. Stoupla si zády ke kraji této plošky a přeskočila na plošku druhé strany pilíře. Otočila se doleva a přeskočila na další osvětlenou plošinu směrem k otvoru v ledové skále. Nyní zlikvi­dovala všechny vosy, které z hnízda vylétaly. Když přestaly létat, přeskočila do otvoru a vešla do hnízda. (Tmavé jámy uprostřed si nevšímala.) Sebrala zde lékárničku, granáty a náboje do Desert Eagle [Sekret 1].

Zpátky na most se dostala tak, že z okraje hnízda přeskočila na neviditelnou plošinku, přešla na její druhý konec, z toho na pravou plošinku pilíře před sebou, otočila se doprava, odsud na druhou neviditelnou plošinku směrem ke znaku protějšího pilíře a přes pilíř dolů na most. V místě kde je most zavalen, nejprve běžela doleva pro lékárničku. Vrátila se zpět a až potom teprve doprava, kde proběhla tunelem na druhou stranu závalu. Musela zlikvidovat dvě monstra, hned jak popošla po mostě směrem ke chrámu. Jakmile vstoupila do chrámu, podlezla dvě rozhoupané lampy než vešla do komnaty se sochami u schodů vpravo a podloubím vlevo. Nad podloubím u stropu v levém rohu vylétaly z hnízda vosy, takže je všechny postřílela. Prošla podloubím, dále chod­bou dolů, pákou u mříží si je otevřela a vešla do čtvercové haly se třemi zamřížovanými východy. U mříží vlevo si všimla šedého kvádru a výstupku nad ním. Jakmile se Lara začala po místnosti pohybovat, otevřely se postupně mříže, z každých vyšlo jedno monstrum, které musela zlikvidovat. V místnůstce za mříží vlevo od šedého kvádru přehodila páku, kterou si odklopila šedou plošinku z výstupku nad kvádrem. Přes šedý kvádr a výstupek nad ním, po římse podél levé stěny se dostala k nízkému otvoru na cimbuří proti vchodu, kudy sem vešla. Otvorem prolezla pod strop velké a hluboké haly. Před Larou a vlevo od ní se houpaly další dvě hořící lampy. Všimla si otvorů uprostřed všech tří stěn nízko nad podestami. Pod podestou na které stála byl chodník napříč ha­lou, na jehož pravém konci byl tunel s pákou na konci. Nejdříve ze všeho Lara došla na bezpečnou vzdálenost k lampě před sebou, otočila se doleva a v pravý čas s rozběhem přeskočila na podestu s lampou vlevo. Po dopadu doběhla až ke stěně, prolezla otvorem a sebrala zde světlice a náboje do UZI. Vrátila se před otvor a stejnou cestou se vrátila na výchozí místo. Pak se přes chodník vpravo dole a římsu po pravé ruce dostala na římsu proti otvoru, kterým do haly vlezla. Za průlezem přehodila páku, tak sklopila šedou plošinku pod římsou s kývající se lampou. Vylezla ven, přeskočila na římsu vlevo kde přehozením další páky zvedla současně dvě šedé plošinky pod průlezem, kde přehazovala první páku. Takže nyní přeskočila na římsu vpravo, z ní na nižší výstupek a ještě jednou na ten pod ním. Z toho pak ještě níž na šedou plošinku v rohu haly. Dál přeskočila na další zvednutou šedou plošinku podél stěny po levé ruce a stále dopředu na spodní hnědou podestu. Jakmile však seskočila na čtvercovou hnědou podestu u sloupu, vylezla rychle zpátky, otočila se čelem do haly. Z hnízda v rohu nad vodou, pod příčným chodníkem začaly vylétat vosy. Když je všechny postřílela, slezla na zem, na sloupu přehodila páku, kterou si zvedla šedou plošinku nad hlavou. Vylezla na ni a jakmile přehodila páku, udělala salto vlevo, plošinka se po přehození páky sklopí, ale vyklopí se další šedá plošinka pod příčným chodníkem na stěně vpravo pod lampou. Přes plošinky a šedý výstupek se pak dostala na římsu vpravo od otvoru, kudy se dostala do této haly. Na římse za průlezem přehodila páku, kterou si vyklopila šedou plošinku pod římsou, kde se houpe lampa. Vylezla zpátky, otočila se doprava a sestoupila na šedý výstupek vpravo, z toho přeskočila na nově vyklopenou šedou plošinku pod římsou s lampou. Došla pomalu na samý okraj a udělala jeden krok dozadu. Z místa pak přeskočila na šedou plošinku pod příčným chodníkem. Chytila se nad hlavou a přeručkovala do výklenku v protější stěně, kde přehodila další páku. Tak si Lara zároveň otevřela vchodové dveře a vyklopila další šedou plošinku nalevo od výklenku. Z výklenku slezla až na zem a ještě jednou přehodila páku na sloupu dole u země. Prošla dveřmi a chodbou za nimi a ocitla se v prostorné místnosti s jezírky, dvěma sochami, dvěma šedými kvádry a výklenky po pravé ruce. Tady se pohybovala opatrně, ale rychle, aby neprozradila svoji přítomnost. Nejdříve běžela stále podél zdi vpravo, až viděla na výstupku ve výklenku klíč “Uli Key”. Hned jak ho sebrala, vrátila se na výchozí pozici do chodby. Znovu se vydala novou místností, ale tentokrát podél zdi po levé ruce, přímo rovně do výklenku, kde na konci vylezla po žebříku do levé chodby. Pákou si otevřela mříž (zámku si zatím nevšímala) a do­stala se do spodní části haly se světelným sloupem uprostřed. Běžela podél pravé zdi, po schodech nahoru, rovně a po dalších schodech dolů. Přes vstupní halu chrámu přeběhla rovně, v podloubí seběhla po schodech, otevřela si pákou mříže a přes šedý kvádr s plošinkou, po římse se skrz otvor dostala do haly s houpajícími se lampami. Seskočila vpravo na příčný chodník, na konci tunelu si pákou otevřela kamenné dveře na dně propasti pod mostem před chrámem (ale jen na určitý čas). Rychle vyběhla z tunelu, ze spodní části chodníku přeskočila na šedou plošinku vpravo u stěny, z té rovně dopředu na hnědou podestu a pozpátku na zem. Sprintovala dveřmi ven, podél levé stěny do protějšího výklenku, vylezla po žebříku do levé chodby a proběhla mříží. Dál halou po pravé straně, po schodech nahoru, rovně a po schodech dolů do vstupní haly chrámu. Vyhnula se dvěma lampám, doběhla na konec mostu a u závalu se přes vý­stupky vpravo dostala až na dno propasti. Přeběhla zpátky pod chrám, kde již za otevřenými kamennými dveřmi sebrala lékárnu a náboje do Desert Eagle [Sekret 2].

Dveře si otevřela dvojitým přehozením páky a přes výstupky a most se vrátila do vstupní haly chrámu. Prošla mezi sochami doprava a po schodech se dostala do horní části haly se světelným sloupem. Tady na Laru čekaly čtyři zkoušky, za jejichž úspěšné vyřešení mohla získat čtyři masky oceánů “Oceanic Mask”:

“Zkouška Země” * Začínala v šedém tunelu hned vpravo u schodů, kudy do haly vešla. Tekutými písky se brodila vpravo, (Nezastavovala se!) podél stěny okolo dvou run vysoko nad hlavou, a za třetí runou nízko nad písky vylezla z písků na výstupek vpravo. Na sousedním výstupku vlevo se otočila čelem k pískům a přeskočila na okraj skalky za ostrý útes proti sobě. Otočila se doleva a přeskočila k šikmině vlevo, od které se odrazem dostala na plošinu na druhé straně písků. Opět doleva, přes písky přeskočila na další u runy, která je nízko nad písky. Z té prolezla otvorem nad hlavou do kobky, kde přehoze­ním páky spadl kvádr od stropu na zem,ve vstupní hale chrámu. Vylezla z kobky a stejnou cestou se dostala na plošinku, kam vylezla z písků poprvé. Po­kračovala po chodníku soutěskou do kopce. Na rozcestí šla doprava, kde musela zastřelit vosu, pokračovala přes dva skalní převisy až do jeskyně, kde z podesty sebrala první masku “Oceanic Mask”. To vyvolalo zemětřesení, kterým musela Lara projít mezi padajícími kameny. Vracela se soutěskou, na roz­cestí šla opět vlevo, kde musela přeskočit propast s lávou. Z plošinky nad hlubokou propastí přeskočila na protější skalní převis, otočila se doprava a pře­skočila podél skal vlevo na šikmou delší plošinku. Došla na její okraj, rozběhla se a přeskočila přes propast šikmo vpravo na plošinku před vstupem do chodby. Ihned po dopadu vběhla dovnitř. Po žebříku vpravo slezla dolů, prošla vysokou chodbou a po šikmině dolů sjela do chodby ke kývajícím se lampám. Klekla si a vpravo u první lampy sebrala ve výklenku náboje do Desert Eagle. Podlezla obě lampy, na konci si pákou otevřela poklop ve stropě a vylezla po žebříku. Když se poklop opět zavřel, přistoupila k mřížím, které se samočinně otevřely a Lara prošla do spodní části haly se světelným sloupem uprostřed. Jakmile vylezla zpátky do haly, napadly ji vosy, které musela zlikvidovat. Pak vyšla do horní části haly se světelným sloupem, došla k němu a přes chodník doleva vstoupila do dalšího šedého tunelu, kde ji čekala:

“Zkouška Větru” * I tady si dala Lara práci a prolezla všechny chodby labyrintu, aby posbírala: dvě lékárničky, granáty, náboje do brokovnice a UZI. Když narazila na hnědé kvádry s maskami nad sebou, zatlačila spodní dozadu a sebrala vlevo lékárničku a světlice. Pak vystoupala dlouhou soutěskou před válec s ostny. Vylezla na stupínek vlevo a šla po šikmině rovně nahoru. Když se proti ní začal valit podobný válec, vyhnula se mu saltem doprava, dalšímu válci pak saltem doleva a to celé opakovala dvakrát. Nyní si již mohla nahoře na podestě sebrat druhou masku oceánů. Otevřenými dveřmi ve stěně prošla do chodby, na konci skočila do vody a proplavala zatopeným tunelem do známé chodby, kde se mříží dostala do spodní části haly se světelným sloupem. Jak­mile vylezla zpátky do haly, napadly ji vosy, které musela zlikvidovat. V horní části této haly opět kolem sloupu vešla do tunelu, který je vpravo a čekala ji:

“Zkouška Vody” * Na konci tunelu se pověsila za ruce, spustila se do vody a ihned vyplavala na hladinu. Vylezla na plošinu s otáčejícími se břity, ihned si klekla a prolezla otvorem. Na konci chodby se potopila pro lékárnu a vrátila se k břitům. Znovu se potopila, proplavala tunelem na dně do místnosti se čtyřmi otvory, před kterými se otáčely další břity. Proplavala do levého z nich, kde se nejdříve nadechla, pak si pákou otevřela poklop ve vedlejším tunelu (pozor je to opět limitováno časem), přeplavala do tohoto tunelu a kolmou šachtou pokračovala nahoru. Vyplavala v zatopené místnosti s dalšími břity, kde se nejprve nadechla v kapse u stropu místnosti nad šachtou, kudy sem doplavala. Porozhlédla se a když objevila výklenek s další pákou tak ji přehodila. Otevřela si tak mříž do vedlejší jeskyně. Vplula do ní a z podesty sebrala třetí masku oceánů a save gem. Potom přehodila páku v rohu, kterou otevřela ka­menný východ z vedlejší jeskyně s břity. Nejdříve si však posbírala na podestách vedlejší jeskyně náboje do UZI a Desert Eagle. Nádech a vyplula tvorem ve skále, doprava, pak dolů. Pákou na zdi nejprve otevřela mříže, otočila se a plula prasklinou dolů. Na plošince u mříží sebrala náboje do MP5 a plavala se nadechnout do známé kapsy v levém tunelu. Potom proplavala nejspodnějším otvorem, v tunelu za ním doprava, kde ji proud už sám vynesl v úzké chodbě. Přešla suchou část a znovu do vody, na konci doleva, nízkou prasklinou a nahoru kolmou šachtou. Na konci vylezla a přehodila páku. Plošinka se s ní pro­padla a tak se dostala do známé chodby a skrz mříž do spodní části haly se světelným sloupem. Jakmile vylezla zpátky do haly, napadly ji vosy, které mu­sela zlikvidovat. Přešla do její horní části a v protější stěně vstoupila do posledního volného tunelu, kde ji čekala:

“Zkouška Ohně” * Nejdřív ze všeho vylezla na šedý kvádr, prostudovala si mapku sloupů na stropě a vydala se na cestu. Ze břehu přeskočila na levý sloup z těch dvou, co jsou nejblíže břehu. Pak na ten až u protější skály, co je mezi dvěma po stranách. Rozběh a podél skály po levé ruce na další u skály. Zachytila se ho a jakmile se vytáhla nahoru, vypnula na čas plameny na sloupu šikmo vpravo, kde také leží lékárna a náboje. Přeskočila na něj, (lékárnu a náboje nechala ležet – nestihla by časový limit) a s rozběhem přeskočila na podestu u vchodu do chodby. Skrz propadlo spadla na šikminu, po které sjela do haly s lávou a čtyřmi dračími hlavami, které chrlí ohně. Tím osvětlují tři jinak neviditelné plošinky. Ve vhodném okamžiku přeskočila z místa k první plošince, zachytila se jí a zůstala viset za ruce. Vyčkala na vhodnou příležitost, vytáhla se nahoru a s rozběhem přeskočila přes prostřední osvětlovanou plošinku ke třetí, které se opět zachytila. Zůstala viset za ruce, přeručkovala až doleva a vyčkávala na další vhodný čas pro vytažení se nahoru. Musela se stihnout otočit doprava a s rozběhem přeskočit na podestu vpravo u stěny, mezi draky. Přehozením páky vyřadila z činnosti draka, který chrlil oheň na podestu, kde je mříž před východem z této haly. Nyní již mohla přeskočit a zachytit se osvětlované plošinky naproti, přeručkovat na její levý kraj a ve vhodnou chvíli se vytáh­nout nahoru, otočit se doprava a s rozběhem přeskočit na podestu před mříží. Po dopadu se mříž otevřela, Lara po čtyřech podlezla houpající se lampu a mohla sebrat čtvrtou masku oceánů. Otevřenými dveřmi prošla známou chodbou a mříží do spodní části haly se světelným sloupem uprostřed. Jakmile vy­lezla zpátky do haly, napadly ji vosy, které musela zlikvidovat.

Tady vsadila postupně čtyři masky oceánů do otvorů v zadních částech otočných sloupů. Po každém vložení masky se sloup otočil smaragdem k světelnému sloupu. Teď byla teprve vhodná doba pro použití klíče “Uli Key” do zámku u mříží v blízkosti této části haly. Tím vypnula světelný sloup uprostřed haly a otevřela si východ v podlaze spodní části haly. Nyní už Laře zbývalo dojít si pro poslední třetí sekret tohoto levelu. Prošla vpravo halou, po schodech na­horu, rovně, po schodech dolů a vešla do vstupní haly chrámu. Zde si posunula kamenný blok pod žebřík, po kterém vylezla do kobky se dvěma totemy po stranách. Jakmile vstoupila na chodník mezi ně, rozkývala se další lampa. Na konci za ní pak sebrala save gem a lékárnu [Sekret 3].

Jakmile vylezla zpátky do haly, napadly ji vosy, které musela zlikvidovat. Když se jí to podařilo, prošla mezi sochami a po schodech se vrátila do spodní části haly, seskočila do otvoru v podlaze, sjela po šikmé rampě, aby stala svědkem scény, jak byly její ukradené relikvie použity ke stvoření jejího budoucího nepřítele

Lara stála na prostranství ve tvaru pětiúhelníku s kráterem uprostřed. Nad kráterem se tyčily čtyři obří sochy mezi kterými uprostřed se otáčela světél­kující koule – pavoukova nesmrtelnost. Do čtyř stran vedou do skal čtyři chodby, v každé z nich leží v černém kruhu na zemi jedna uloupená relikvie. Pavouk, který na Laru útočil, ji dokázal zabít jediným zásahem. Proto si udržovala odstup a snažila se nejdříve posbírat všechny čtyři relikvie. Obíhala okolo kráteru a ve vhodný okamžik zaběhla do chodby, odkud dočasně vyřadila pavouka z boje. Musela stihnout doběhnout na konec chodby, sebrat relikvii, vyběhnout ke kráteru dříve, než pavouk ožil. To celé opakovala celkem čtyřikrát. Jakmile se Lara zmocnila poslední čtvrté relikvie, světélkující koule spadla do kráteru, roztavila se a pavouk přestal být nesmrtelný. Konečně ho mohla zlikvidovat, což se jí za ohromného třesku podařilo.

Našla si chodbu, která má po stranách vchodu nad lávou žebříky. Po levém vylezla až na vytesanou skulpturu hlavy a saltem vzad přeskočila na rameno obří sochy za zády. Z ramene pak přeskočila na římsu nad chodbou. Prolezla ledovým tunelem, zahnula doleva a šikmým tunelem nahoru. Na konci se zachy­tila nad hlavou a přeručkovala doleva na šedý kamenný převis. Z jeho konce přeskočila na protější šedou plošinku. Otočila se doprava a vylezla na výstupek nad hlavou. Z toho přeskočila opět na protější plošinku šikmo vpravo. Z té pak vylezla na prostranství k černé bedně s červeným světlem. Zahlédla ještě jednu bednu s bílým světlem, ale těch si nevšímala. Našla vchod do ledové stěny, sjela dlouhou šikminou dolů a prošla ledovým tunelem doprava. Vyšla na prostranství se zelenými budovami. Tady postřílela tři samopalníky, dva plamenometníky a posledního samopalníka, který vyšel ze vchodu poslední budovy vlevo. Pak u nich posbírala 2x náboje do Desert Eagle a lékárnu. Spínačem vedle vchodu poslední budovy si přivolala helikoptéru, prošla vrátky do průchodu mezi poslední a předposlední budovu, zahnula doprava a už viděla přilétat vrtulník. Jakmile přistál, prošla vrátky a nastoupila…..

Lara byla vítězně na samém konci svého v pořadí III. Dobrodružství – následovalo závěrečné intro a souhrnná statistika.

Level se zpřístupní pouze po sebrání všech tajemství ve hře!

Nad koncem římsy s ostny prolezla prasklinou vlevo a když na druhé straně vylezla ven, otevřely se otáčecí dveře ve stěně nad varhanami. Za nimi se­stoupila až dolů, kde sebrala lékárničku. Před sebou viděla chodbu s ostny a hořáky. Chytila se konstrukce na stropě a ručkovala dopředu. V době kdy sama vzplanula uslyšela cvaknutí. Ihned seskočila otevřeným poklopem v podlaze do vody, aby uhasila oheň. Plaval zatopeným tunelem, vpravo za rohem se vyhnula bucharu a na konci vylezla na plošinku vpravo, kde se točil majáček. Prolezla sníženou částí a za rohem přepnula spínač. Otočila se doprava, v prasklině nad hlavou sebrala lékárničku a prolezla sníženou částí zpět. Hned vedle objevila kolmou šachtu, kterou se vyšplhala nahoru. Přes zlatý poklop přeskočila (byla to past) a vyšla otevřenými dveřmi na dlaždičkovaný chodník. Na jeho konci vylezla vpravo na vyšší chodník a otevřeným zlatým poklopem seskočila dolů do vody. Vyplavala v nízké místnosti, kde do zámku použila “Vault Key. Otevřenými dveřmi prošla do vedlejší místnosti, kde vlevo sebrala lékárnu a pak teprve skočila otvorem do vody. Plavala zatopenými klenutými místnostmi doleva, před tlející mrtvolou zahnula doprava a na konci u stěny doleva. Vyplavala v místnosti, kde hned zastřelila strážného a jeho psa. Vyhýbala se přitom ohni, který hořel v barelu. Skočila znovu do vody a plavala stále rovně. Na konci zabočila doleva, za rohem sebrala save gem a doplavala zpátky do místnosti s ohněm v barelu. Našla sloup, po kterém se dalo šplhat a vylezla do horní místnosti. Před sebou na podlaze před artefaktem viděla rozházené dvě rakety, náboje do UZI, granáty, lékárnu a náboje do MP5.

Když k nim chtěla přistoupit a sesbírat je, ukončil se tento speciální level…….