Lara přistoupila k svému průvodci a po prvním poučení našla a sebrala na konci zídky u levé stěny 1. zlatou lebku „Golden Skull“ [1]. Doběhla k čekajícímu Von Croyovi a byla varována, že pokud nebude dodržovat jeho rady, nemuselo by se jí to vyplatit. Hned se o tom přesvědčila, když pod schody čekala, až tajemnými gesty v magickém kruhu na pravé stěně, deaktivoval past z ostnů v zemi. Společně pokračovali až na konec první podesty. Tady sestoupila po schodech na straně dolů do vody, kde za rohem v úzkém průchodu našla ve vodě 2. zlatou lebku „Golden Skull“ [2]. Po schodech se vrátila nahoru, podle poučení přeskočila přes vodu a chodbou pokračovala za Von Croyem. Na vrcholu šikmé chodby se vyhýbala divokému praseti, dokud ho Von Croy nezabil. Pak následovala Von Croye na nádvoří s vodotryskem. Po šikmé rampě vlevo sestoupila dolů k vodotrysku. Proběhla okolo něho až do třetího výklenku vpravo, kde našla a sebrala 3. zlatou lebku „Golden Skull“ [3]. Po rampě se vrátila nahoru a podle rad které dostala, přeskákala na opačnou stranu nádvoří. Opět poučena přeručkovala trhlinou ve zdi doprava, vytáhla se do horní chodby a doběhla až na její konec. Po poučení udělala čelem vzad, pověsila se rukama za její okraj a spustila se na spodní nádvoří s bazénem a dalším vodotryskem. Tady dostala první úkol: spustit mříž přechod přes vodu, po které by mohl Von Croy pokračovat dál. Skočila tedy do vody, ale nejdříve se potopila na dno, kde našla a sebrala 4. zlatou lebku „Golden Skull“ [4]. Pak se vynořila nadechnout. Otočila se čelem k vodotrysku a objevila zatopený otvor ve zdi vpravo. Potopila se a proplavala do částečně zatopené chodbičky. Na jejím konci u mříží našla malou i velkou lékárnu a vrátila se zpátky do bazénu. Plavala okolo vodotrysku doprava před nízkou plošinku, přes kterou vylezla do chodbičky, kde vlevo u zdi za sloupem přehozením páky úkol splnila. Opět následovala Von Croye, který otevřel další kamenná vrata a běžela za ním až do místa, kde dostala další úkol: spustit druhý přechod přes vodu. Tentokrát vylezla po žebříku na stěně vlevo do horního výklenku, kde přehozením páky úkol splnila a vrátila se dolů. Následovala Von Croye po schodech úzkou chodbičkou do míst, kde se rukama zachytila pod stropem a přeručkovala přes prostor do protější chodby. Tou se dostala na nádvoří, po kterém běhala další divoká prasata. Opatrně, aby jí neublížili (mohla si počkat až je Von Croy zabije) běžela po nádvoří okolo zdi stále doprava až do rohu, kde našla 5. zlatou lebku „Golden Skull“ [5]. Pak rychle vběhla do chodby v protější stěně. Tou se dostala dolů na další nádvoří a jakmile podběhla pod zavěšeným gongem do místnosti se sloupy, vyhledala za tím nejvíce vpravo 6. zlatou lebku „Golden Skull“ [6]. Opatrně se vyhnula pasti z otrávených trnů a Von Croye doběhla na dalším nádvoří. Dostala další úkol: otevřít ohromná kruhová vrata. V pravém rohu u země našla nízký průlez, kam po čtyřech vlezla. Hned jak to šlo, zabočila doleva, ještě jednou doleva, kde na konci u mřížky našla a sebrala 7. zlatou lebku „Golden Skull“ [7]. Průlezem pak pokračovala do místnosti, kde ve videoklipu sebrala kostlivci v pasti baťůžek. Když intro skončilo, přehodila vlevo u stěny páku, která odvalila kruhová vrata. Průlezem se vrátila na nádvoří k čekajícímu Von Croyovi. Nyní seběhla po schodech dolů, zahnula doprava a dlouhou chodbu, ve které létaly mezi zdmi šipky přeběhla sprintem. Spouštěná vrata na konci překonala kotoulem (pokud to nestihla, podlezla je po kolenou). Šikmou chodbou vyběhla na další nádvoří, kde za zábradlím vpravo od vchodu našla 8. zlatou lebku „Golden Skull“ [8]. Následovala Von Croye dolů po schodech do obrovské haly, kde dostala další úkol: otevřít zdvojená kulatá vrata. Vlevo od vchodu se vytáhla do nízkého průlezu, šikmou chodbičkou vyběhla nahoru na ochoz a dala se doprava. Na konci u zábradlí došla na kraj ochozu a s rozběhem přeskočila k lanu zavěšenému pod stropem, zachytila se ho a po rozhoupání přeskočila na protější ochoz. Na něm vpravo přehozením páky úkol splnila. Rukama se pověsila za okraj ochozu a spustila se zpátky na zem. (Zde doporučuji „save gem“.) Vstoupila do velké chodby za Von Croyem a na jejím konci sklouzla po šikmé rampě do její temné části.

Ve videoklipu sjezd dokončila a byla seznámena s pravidly „zkoušky rychlosti“. Jakmile Von Croy odpočítal zkouška začala:
1a) Z úst obrovské hlavy co nejrychleji běžela za Von Croyem šikmo do chodby, zahnula doprava a dostala se do úzkého koridoru se dvěma jámami. První překonala snadno, druhou širší s rozběhem. Pokračovala úzkým průchodem, za kterým přeskočila nejširší jámu tak, že se na opačné straně zachytila lián na stěně a vylezla nahoru. Zabočila doprava, vběhla do budovy, opět zabočila doprava a pokud byla dostatečně rychlá, stihla proběhnout otevřenou mříží dřív, než ji Von Croy spustil. Pokud časový limit 1a) nesplnila a Von Croy stihl mříž spustit, volila alternativu 1b):

1b) K zavřené mříži vpravo se vůbec nepřibližovala, ale zabočila doleva do malé chodbičky. V úzkém koridoru za ní přeběhla propadající se most, na konci se odrazila a přeskočila past z trnů. Z šikminy kam dopadla se opět odrazila, aby přeskočila druhou past z trnů a dopadla na podestu za ní (případně se zachytila lián na stěně a vylezla nahoru). Opět co nejrychleji proběhla temnou chodbičkou, překonala hromadu kamení a za ní zabočila do chodbičky v pravé stěně. Tou vyběhla před další jámu, přes kterou vedla dřevěná lávka. Přeběhla přes ní na druhou stranu dřív, než ji Von Croy stihl znepřístupnit. Pokud časový limit ani ve variantě 1b) nesplnila a Von Croy stihl most znepřístupnit, volila alternativu 1c):

1c) Seskočila do vody na dně jámy, proplavala zatopeným tunelem na konec, zabočila doprava nahoru a vyplavala na nádvoří u stromu, kde vylezla na podestu nad vodou spojující dva vchody. Co nejrychleji vběhla do vchodu se zvednutou mříží a proběhla dalším koridorem až k poslední, největší jámě. Pokud splnila časový limit 1a), či 1b), byla přes jámu připravená dřevěná visutá lávka. Rychle ji tedy přeběhla na druhou stranu. Pokud musela volit variantu 1c), Von Croy již lávku přeběhl a opět ji znepřístupnil. Proto musela použít lano visící uprostřed nad jámou. S rozběhem k němu přeskočila, zachytila se ho, rozhoupala se a ve vhodný okamžik přeskočila na opačnou stranu (pozor na stříšku nad místem dopadu). Potom kterýmkoli ze dvou oken vylezla na další nádvoří. Z jeho okraje viděla proti sobě obrovskou hlavu sochy, kam se potřebovala dostat. Pověsila se tedy rukama za okraj, seskočila dolů na vyvýšenou zídku a ve vhodný okamžik, aby ji neohrožovala divoká prasata, přeběhla za levý roh protější zdi, kde se zachytila lián na ní a vyšplhala se nahoru. Vešla do úst obrovské hlavy a v ní seskočila dolů do temné místnůstky. Přeběhla do podobné sousední a pokračovala šikmou chodbičkou nahoru. Kterýmkoli ze dvou vchodů zabočila doleva a zamířila do haly s obrovskou rotující kulatou konstrukcí uprostřed. V následném videoklipu se z učitele a přítele Von Croye stává nepřítel. Vyzval Laru aby mu pákou zastavila rotující konstrukci. Pak si spustil most ke sloupu v jejím středu a snažil se zmocnit „Amuletu of Horus“. To způsobilo zemětřesení Von Croy visící na konstrukci za nohu prosil Laru o pomoc. V posledním okamžiku se Laře podařilo opustit prostory bortícího se chrámu.

Na začátku jeskynního komplexu, kde Lara začínala tento level, hned vlevo před sebou sebrala sadu světlic. Udělala čelem vzad, přeběhla přes mříže v zemi a sebrala další světlice v levém rohu. Udělala čelem vzad a běžela k čekajícímu průvodci. Nalevo od něho našla v díře v zemi brokovnici a sebrala ji. (Do každé díry v zemi nejdříve nahlédla. Pokud tam byl potřebný předmět, vlezla si pro něj, ale ihned musela zabít škorpióna, který se objevil. Do prázdných děr nelezla, aby se vyhnula zbytečnému nebezpečí škorpióni.) Pak přešla do sousední jeskyně, kde vylezla na šikminu u skal vlevo pro náboje do brokovnice. Vrátila se na zem a v díře v zemi vedle šikminy nejdříve zabila škorpióna a pak sebrala lékárnu. Pokračovala jeskyní dolů, až našla v pravé skále průchod s jámou v zemi. Jámu přeskočila, zabočila doprava a na konci vylezla do levého horního skalního výklenku, kde sebrala lékárničku [9]. Tou samou cestou se vrátila do hlavní jeskyně, kterou pak pokračovala v cestě dolů. Následoval krátký videoklip z pohledu běžícího psa. Po jeho skončení Lara psa zastřelila. Pak vyběhla na vrchol šikminy před sebou, kde sebrala lékárnu. Do tmavého rohu vpravo od vchodu do modře světélkující chodby si došla pro lékárničku (musela si posvítit) a pak už proběhla chodbou do velké haly, kde už na ni čekal její průvodce. Jakmile sem vešla, vstupní mříž se zavřela. Tady nejdříve zabila dva škorpióny a pak seběhla klikatou chodbou vpravo od vstupu do spodní místnosti s prázdnou jámou uprostřed. Spustila se do ní a pozadu skočila do výklenku v pravém rohu. Z jámy po písku k ní běželi dva škorpióni, takže je nejdříve zastřelila a pak si ve výklenku sebrala náboje do brokovnice [10]. Přes jámu přeběhla do protějšího rohu, kde na kovové kostce nejprve sebrala lékárničku, pak se vytáhla doleva na podestu a chodbou se vrátila do haly. Zabočila doprava a ve stěně našla čtvercový otvor, kam si sáhla pro lékárnu. Udělala čelem vzad a v otvoru v protější stěně kam sáhla, spustila mechanismus, který začal pískem zasypávat jámu ve spodní místnosti. Lara se tam chodbou vrátila, přeběhla zaplněnou jámu nejdříve k pravému podstavci kde sebrala lékárničku a z levého pak první část zlatého oka „Eye Piece“. Tím zároveň otevřela mříž v horní hale, před kterou čekal průvodce. Rychle se tam tedy vrátila a následovala ho chodbou do sousední haly, minuli katafalk uprostřed a další chodbou sestoupili do spodní místnosti. Tady Lara počkala, až průvodce loučí deaktivuje past z ostrých čepelí a pak si doběhla k protějšímu podstavci pro druhou část zlatého oka „Eye Piece“. Nyní se vrátila do haly s katafalkem uprostřed, na který vylezla. Nyní se pověsila na zavěšené lano pod stropem, rozhoupala se a ve vhodný okamžik seskočila na podestu před vchodem do světlého výklenku ve stěně před sebou. Vešla dovnitř a vytáhla se doprava nahoru. Ocitla se v obrovské, do výšky kulaté místnosti, po jejímž obvodu obíhal rotující čepelemi osazený válec. Ve vhodný okamžik došla podél pravé stěny k šikmině, tu přeskočila do vyššího výklenku, kde sebrala lékárničku. Otočila se doleva a vytáhla se na vyšší výstupek, kde si klekla a počkala, až se odvalí válec. Pak s rozběhem (stěnu měla po pravé ruce) přeskočila do protějšího výklenku. Z něho vylezla v přímém směru výš a ocitla se pod stropem místnosti, kde vlevo sebrala sadu světlic. Nyní se spustila do výklenku na opačnou stranu než sem vylezla (stěnu měla po levé ruce). Opět ve vhodný okamžik z okraje tohoto výklenku přeskočila na výstupek dolů, před vchod do světlé chodby a hned vešla do chodby. Jakmile za rohem zleva vyběhl pes, zastřelila ho. Pokračovala chodbou a cestou zastřelila další dva psy. Podél levé stěny došla před šikminu a sjela dolů. V mezipatře kam po sjezdu dopadla, sebrala vlevo UZI samopaly s třiceti náboji [11]. Tady se otočila zády k další šikmině a pozadu klouzala dolů a zachytila se jejího okraje. Pak se už spustila do známé chodby, kde udělala čelem vzad a vyběhla nahoru přes první halu do té s katafalkem. Zabočila doprava k zlatému zámku uprostřed stěny. Nejprve zkompletovala obě části zlatého oka „Eye Piece“, čímž získala „Eye Of Horus“, který vložila do zlatého zámku v kamenných vratech. Ty se otevřely a Lara prošla do sousední jeskyňky, kde nejdříve zastřelila dva psy, kteří vyběhli z chodby vlevo nad šikminou. Pak tam sama zamířila a chodbou běžela dolů. V krátkém videoklipu byla seznámena s novým prostředím obrovskou jeskyní s hlavou sfingy v průčelí, částečně zasypanou pískem. Lara se otočila doprava a do jámy od schodů vpravo se spustila pro náboje do UZI samopalů. Vrátila se nahoru a spustila se do jámy od schodů vlevo pro lékárničku. Vrátila se na schodiště a pak již následovala průvodce, který zaběhl do chodby vlevo. V místnosti kam seběhli počkala až zapálí tekutinu v kanálech po stranách a pokračovali další chodbou po schodišti dolů. Na křižovatce on běžel doleva, ale Lara zabočila do tmavší chodby vpravo, seskočila si do jámy v podlaze pro lékárničku a pokračovala chodbou až do místnosti s bazénem a sochou v průčelí. Odsud pokračovala červenou chodbou vpravo do horní místnosti se zvláštní dlaždicovou podlahou. Hned u vchodu zatáhla za provaz s kuličkami natažený mezi stropem a podlahou, čímž otevřela mříž ve spodní místnosti, kam vstoupil průvodce a opět zapálil tekutinu v bazénu před sochou. Nyní oheň prosvětloval některé z dlaždic v podlaze. Lara si stoupla na nejbližší z nich tu těsně za provazem s kuličkami a přeskočila na další nejbližší, šikmo vpravo rozsvítila dvě z pěti světel v čelní stěně. Nyní přeskočila v přímém směru na další nejbližší dlaždici rozsvítila prostřední světlo. Nyní saltem doleva přeskočila na sousední levou dlaždici rozsvítila levé střední světlo a nakonec přeskočila na dlaždici před mříží rozsvítila poslední světlo. Současně se otevřela mříž a Lara si za ní mohla sebrat přesýpací hodiny „The Timeless Sands“. Mříží, která se právě otevřela, vyšla na schody, po kterých sestoupila na dno obrovské jeskyně před hlavu sochy sfingy. v Pokud by se netrefila na jakoukoli z dlaždic, z dlaždice by vyšlehl oheň a Lara by uhořela. v Jediným správným řešením by bylo vrátit se do vstupní chodby, sjet její šikmou částí doprava dolů, doběhnout do její rozšířené části, zatáhnout za provaz s kuličkami, natažený mezi stropem a podlahou. Uhasit světla i ohně a zároveň otevřít mříž ve vstupní chodbě. Dříve než by opustila tuto část chodby, sebrala by v protilehlém rohu brokovnici (pokud ji už vlastnila, získala by tím šest nábojů do ní). Nyní by se už mohla vrátit do haly s dlaždicemi a opakovat pokusy tak dlouho, dokud by problém nevyřešila. Vlevo viděla hořet světlo mezi červenými sloupy. Doběhla k němu, počkala na průvodce a vydala se za ním do chodby vpravo. Když zabočil do červené chodby doleva, místo si zapamatovala, ale pokračovala stále rovně, vytáhla se na výstupek před žebřík na stěně. Vpravo nepřehlédla zavřenou mříž. Vyšplhala po žebříku na podestu pod strop jeskyně, kde přehozením páky otevřela mříž, které si prve všimla. Sešplhala po žebříku dolů a ve výklenku za otevřenou mříží sebrala dvoje náboje do brokovnice [12]. Podruhé se vyšplhala po žebříku na podestu pod strop jeskyně, přešla po ní doprava a sestoupila na černožlutě pruhovanou boční část hlavy sfingy. Odsud přeskočila okolo rohu skal na část hlavy nad čelem, po ní přešla (skály měla po levé ruce) na její opačný konec, odkud přeskočila opět okolo rohu skály na pravou boční část hlavy sfingy. Z ní už vstoupila na další podestu pod stropem jeskyně, kde sebrala další náboje do brokovnice a v tmavém pravém rohu lékárnu [13]. Nyní se vrátila na nejbližší boční pruhovanou část hlavy sfingy, odkud pozadu sjela po její šikmé části dolů, zachytila se okraje šikminy, pustila se na další šikmou část, opět se zachytila na jejím konci, až konečně seskočila na dno jeskyně. Teď už mohla oběhnout po písku okolo hlavy sfingy, k světlům mezi červenými sloupy a v místě kam zabočil průvodce sešla chodbou do místnosti, kde čekal. V krátkém videoklipu viděla, jak si posvítil loučí na nápis nade dveřmi. Cosi ho tak vystrašilo, že z místnosti utekl, mříž ve východu z místnosti se však přesto otevřela a Lara prošla do chodby, kde hned za rohem postřílela tři škorpióny. Na konci se pak spustila do prázdné jámy v hale. Uprostřed zvýšené části sebrala náboje do brokovnice a v rohu lékárničku. Pak vylezla k soše, které vložila do rukou přesýpací hodiny „The Timeless Sands“. Spustil se zvláštní mechanizmus, který uvolnil otvory ve stropě haly, kudy se začal sypat do jámy písek, kterým byla zčásti zasypána hlava sfingy v horní jeskyni. Krátké video ukázalo Laře další cestu do úst hlavy sfingy. Než se vydala na cestu zastřelila vpravo dole na písku škorpióna. Pak oběhla hromadu písku uprostřed jámy, vylezla do protilehlé chodby a vyběhla do jeskyně, kde vlezla do nízkého průlezu v ústech hlavy sfingy. Na konci se postavila a vpravo začala sjíždět po šikmé části tmavé chodby dolů do další části hry.

Pokračovala ve sjezdu šikmou částí tmavé chodby. V jednom místě, kde chodba zesvětlela se od šikminy odrazila a zachytila se okraje výklenku v jejím stropě. Vytáhla se nahoru a v takto objeveném tajném prostoru našla a sebrala lékárnu [14]. Pozadu seskočila na šikminu v chodbě, dokončila sjezd a dopadla na podlahu místnosti, kde přehodila páku na podlaze u stěny vlevo. To otevřelo mříž v protější stěně a Lara sjela po krátké šikmince do středu plošinky, kde okamžitě sebrala ze země hvězdici „Hand Of Orion“ a ihned plošinku opustila skokem do chodbičky vlevo od sloupu se spuštěným odečítacím mechanizmem. Jakmile se jeho dva terče překryly, spustila se past zlatých šípů. Po krátkém skluzu sebrala ze země náboje do brokovnice [15]. Mříž se samočinně otevřela a Lara prošla vysokou chodbou se sochami po stranách. Jakmile se přiblížila k osmiúhelníkové části chodby, spustila se další past se šípy, kterou ve vhodný okamžik proskočila. Za rohem pak rozstřelila dvě vázy u stěn a pod nimi sebrala lékárničku. Pokračovala dál, obdobným způsobem překonala i druhou osmiúhelníkovou past a po šikmince za ní sklouzla do výklenku, kde do zámku vlevo vložila hvězdici „The Hand Of Orion“. To spustilo mechanizmus rotujících břitů a Lara měla různé volby postupu: v Nejjednodušší a nejbezpečnější z výklenku se odrazila kupředu, rukama se pověsila za sloup pod rotujícími čepelemi a ručkovala doprava. Za třetím rohem se ve vhodný okamžik vytáhla na sloup a ihned saltem pozadu uskočila do chodby za zády. v Složitější a méně bezpečný z výklenku skočila dvakrát kupředu, udělala dvě salta doleva a tak se opět dostala do výše zmiňované chodby. v Nejsložitější a nejnebezpečnější z výklenku skočila jednou kupředu a ihned provedla salto doleva. Dopadla na brokovnici ležící uprostřed sloupu, sebrala ji a seskočila ze sloupu na podlahu místnosti, kde v nejbližším rohu našla a sebrala lékárničku. Vytáhla se zpět do výklenku, z něho skočila s rozběhem kupředu, dopadla na náboje do brokovnice, ihned je sebrala a buďto v se saltem dozadu vrátila do výklenku a do chodby přeručkovala (podle popisu nejjednoduššího způsobu řešení), nebo v dvěma salty doleva, do cílové chodby přeskákala. Chodba, do které se tak složitě dostala, ji přivedla do obětní haly a videoklip jí ukázal nové prostředí. Lara se však ke katafalku s ležící sochou boha nepřibližovala, ale hned od vchodu zabočila do levého tmavého rohu za sloup, kde ze země sebrala lékárničku. Podél levé stěny pokračovala kupředu, minula světlo a zabočila do vchodu vlevo. Prošla krátkou chodbičkou do místnosti se sochou uprostřed a třemi sarkofágy zasazených do stěn. Mezi sochou a levým sarkofágem sebrala ze země lékárničku, pokračovala kupředu a seskočila do dosud prázdného bazénku v levém zadním rohu. Tady se otočila a zaběhla pod podlahu místnosti, kde našla a sebrala lékárničku a náboje do brokovnice [16]. Nyní se vrátila až do obětní haly, za vchodem zabočila doleva, kde v tmavém rohu za sloupem sebrala ze země náboje do brokovnice a teprve nyní přistoupila po schůdkách u nohou ležící sochy ke katafalku. Ve videoklipu viděla, jak z prsou sochy sebrala „Amulet Of Horus“ a kanálky v podlaze začala proudit krev. Lara se vrátila krátkou chodbičkou do místnosti se sochou uprostřed a třemi sarkofágy zasazených do stěn a přistoupila přímo k soše. Sarkofágy ve stěnách se otevřely. Lara pohnula sochou jednou kupředu a pak ji dotlačila na kruh na podlaze vedle levého prázdného sarkofágu. Krátký videoklip jí ukázal další cestu. Přistoupila tedy k mumii, ta ožila, Lara před ní ustoupila do místnosti a mumie ji pronásledovala. Uvolněným sarkofágem se pak protáhla do chodby, na jejím konci se spustila dolů a vyběhla na začátku jeskynního komplexu. Tím běžela kupředu a na nejsvětlejším místě asi uprostřed zastřelila dva psy, kteří přiběhli od průčelí protějšího chrámu, u kterého pak našla vlevo začínající, do skály vytesané schody. Po nich začala stoupat nahoru. Před zavřenou mříží vysoko ve skále zahnula doleva, když si všimla hodně světlé jámy po pravé straně u skalní stěny. Přes výstupek tam seskočila a na konci za levým rohem našla lékárnu [17]. Vrátila se na schody, pokračovala směrem nahoru a ve snížené části, kde viděla v dálce průčelí dalšího chrámu, zahnula okolo skály s loučí doleva. Přeběhla vysutý mostík a vběhla na schody široké chodby, kde jakmile se probudili dva odpočívající psi v mezipatře, oba zastřelila. Vyběhla nahoru, prošla otevřenou mříží a hned za rohem vlevo se spustila dolů do chodby, kterou se dostala před obrovskou, osmiúhelníkovou, centrální místnost. Vlevo nad osamělou malou podestou viděla ve výklenku ležet náboje do brokovnice. Z místa kde stála přeskočila na levou podestu, stoupla si zády k výklenku až na samý okraj podesty, těsně k šikmině. Malinko se pootočila doprava (ukázal se kousek podlahy výklenku) a saltem pozpátku si do výklenku pro náboje doskočila a sebrala je [18]. Pak sklouzla po šikmé stěně místnosti dolů a přes nižší podestu vylezla na vyšší, dlouhou podestu. Přešla po ní doleva, přeskočila podél stěny na další podestu a otočila se na ní doleva. Přes místnost pak přeskočila nad pastí na protilehlou podestu, ze které vyskočila a zachytila se žebříku uchyceného na výstupku nad hlavou, po kterém vyšplhala nahoru. V protějším výklenku přehodila páku, která otevřela mříž u podlahy stěny. Vyšla z výklenku na podestu pod ním, otočila se k otevřené mříži a s rozběhem skočila co nejdál na šikmou část pravé stěny, po ní sklouzla na podlahu a na konci chodbičky za otevřenou mříží vylezla po žebříku do horní místnosti se dvěma pákami. Jedna je na stěně vpravo a druhá před Larou. Tu přehodila a ve videoklipu viděla, jak se místnosti otáčejí okolo osy o 90°. Udělala čelem vzad a na konci místnosti vyskočila do chodbičky vpravo, tou se vrátila k ústřední místnosti a po její šikmé stěně sjela na podlahu. Tady objevila otvor, kterým se spustila na spodní šedou podestu, kde sebrala hvězdici „The Hand Of Sirius“. Jedinou chodbičkou vedoucí z místnosti se dostala k žebříku, po něm vyšplhala nahoru a vystoupila na první podestu. Z té přeskočila v přímém směru na vyšší podestu před pastí ze zlatých šípů. Tady si klekla a po čtyřech lezla kupředu ke stěně a doleva. Postavila se a přeskočila podél stěny do vchodu chodbičky. Otočila se doprava a běžela kupředu bez zastavení! a jakmile spadla do otvoru na konci, zachytila se žebříku na protější stěně a sešplhala dolů. Udělala čelem vzad a vstoupila do čtvercové místnůstky se spícími mumiemi. Lara zatáhla za provaz s kuličkami mezi stropem a podlahou. V následujícím videoklipu viděla, jak se místnosti otáčí opět o 90°. Po skončení videa před probuzenými mumiemi utekla otevřenou mříží v protější stěně a vyšplhala po žebříku nahoru, do centrální místnosti. Ve výklenku se otočila, přeskočila na podestu u pravé stěny a z té vylezla na tu vyšší za ní. Zde vložila hvězdici „The Hand Of Sirius“ do prázdné schránky, čímž se z kamenného bloku u stropu spustilo lano. Vrátila se na kraj podesty, přeskočila k lanu, zachytila se ho, rozhoupala a přeskočila na podestu před vchod uprostřed stěny za ním. V chodbě sebrala z podstavce „Scarab Talisman“, protáhla se mezi podstavcem a zdí, aby pokračovala chodbou doleva za roh. Postřílela dva psy, pokračovala dál, zabila třetího psa a na konci chodby seskočila otevřenou mříží na schody v jeskyni. Mříž se ihned zavřela. Opět stoupala po schodech vzhůru, ale tentokrát nikam neodbočovala. Došla až k průčelí chrámu se širokým žebříkem na stěně a sochami po stranách. Po žebříku vyšplhala do horní místnůstky, kde rozstřelila obě vázy a pod nimi posbírala lékárničku a náboje do brokovnice. Pak vylezla do sousední místnosti se dvěma spícími mumiemi. Z podstavce v rohu místnosti sebrala „The Golden Serpent“. To sice probudilo mumie, ale zároveň otevřelo mříž v protější stěně, kam se Lara před mumiemi vytáhla. Na konci krátké chodbičky si stoupla zády k šikmině a pozadu klouzala dolů. Krátce se zachytila jejího konce a seskočila na písek. Okamžitě se otočila doprava a podél stěny sprintovala v přímém směru až do rohu místnosti. Tam musela stihnout doběhnout dřív, než ji přibývající písek pod nohama přitiskl k otráveným ostnům stropu. Otvorem ve stropě pak vylezla do chodby, kterou prošla až k otvoru v zemi na jejím konci. Tady nejdřív sebrala lékárnu a pak se přes skalní výstupek v rohu otvoru spustila na schody ústřední jeskyně. Po nich seběhla až dolů, kde dříve než vstoupila do chodby chrámu se zlatými sloupy po stranách, zastřelila posledního psa. V chodbě přelezla barevný kvádr a vešla do vysoké čtvercové místnosti s pískem na dně, na které spala mumie. Do pravé schránky v čelní stěně vložila „The Golden Serpent“ a do levé „Scarab Talisman“. Místnost se začala plnit pískem a Lara začala unikat z dosahu probuzené mumie. A to tak dlouho, dokud písek nenaplnil místnost natolik, že se mohla vytáhnout (otvor ve stropě je v rohu nad schránkou „Scarab Talisman“) do širší části horní hnědé chodby. Tou pokračovala kupředu, vytáhla se u pravé stěny do její užší části, kterou běžela stále kupředu, dokud ji následný videoklip nepřenesl do další úrovně hry . Ve videoklipu Lara vyběhla z chodby na poušť, z batohu vytáhla „Amulet Of Horus“ a při luštění nápisu se jí vybavil rituál, při němž byl jeden z Bohů uložen do sarkofágu, přikryt víkem opatřeným trny a z kanálku začala téct krev. V reálu se jí však pokoušeli o artefakt připravit. Následoval výbuch a .

Z místa kde stála viděla vlevo zaparkované oplachtované šedé auto a vedle modrý jeep. Hned jak sestoupila na písek planiny, podstoupila tvrdý střelecký souboj s nepřáteli, kteří se objevovali z různých stran. Když zabila pět nepřátel, v krátkém videu viděla, jak její průvodce jde k šedému autu a nastoupil. Pak dokončila boj s posledními dvěma protivníky a posbírala po písku roztroušené věci, které po nich zbyly: troje náboje do UZI samopalů, dvě lékárny, lékárničku a klíčky „Ignition Key“ k modrému jeepu. Nyní si stoupla čelem ke vchodu kde začínala a šla do rohu skal vpravo. Vylezla na konci tmavého výklenku do temné malé jeskyňky, kde našla náboje do brokovnice a brokovnici [19]. Vrátila se na písek, proběhla okolo vchodu a v rohu skal za ním, vylezla na první skalní výstupek. Otočila se doprava a přeskočila k okraji skalní plošiny, zachytila se jí a vytáhla se nahoru. Ocitla se na plošině nad vchodem kde začínala, kde posbírala náboje do UZI samopalů, dvoje náboje do brokovnice a lékárničku [20]. Po jedné ze šikmin po stranách vchodu pak sklouzla dolů na písek, doběhla k jeepu a za použití „Ignition Key“ nastoupila. To už vyhodil průvodce z šedého náklaďáku první granát. (Ty pak házel po celou dobu jízdy, kdy ho Lara v jeepu pronásledovala.) Jakmile granát vybuchl, vyrazila Lara v patřičné vzdálenosti za ujíždějícím náklaďákem. V úzké soutěsce mezi skalami se držela její pravé strany a když vyjela za posledním pravým rohem na otevřenou planinu, přejela vpravo čekající dva střelce. Projela další skalní soutěskou a v místech, kde začínala šikmá cesta u skal stoupající vpravo nahoru zatavila a vystoupila. Běžela po cestě nahoru, kde co nejrychleji zlikvidovala střelce čekajícího na skalním oblouku. Pak se vrátila zpátky na začátek cesty, přistoupila k okraji jámy, otočila se k ní zády a pověsila se rukama za její okraj. Po její stěně pak sešplhala o kousek níž a přelezla doprava pod převis, kde našla nízký průlez, kam se vytáhla. Na druhé straně slezla do tmavé jeskyně, kde sebrala lékárničku a náboje do granátometu [21]. Stejnou cestou jako sem se dostala zpátky k jeepu. Nastoupila a podél skal vlevo se rychle rozjela a přes převis, pod kterým před chvílí nalezla sekret, přeskočila přes jámu v zemi a dál přes planinu pronásledovala auto před sebou. v Dalším řešením by bylo po zastavení popsaným způsobem slézt pro a pak nastoupit do auta. Po šikmé cestě podél skal vpravo jet nahoru, čekajícího střelce přejet, pokračovat dál, na druhé straně sjet podél skal vlevo dolů … Pak vjela do další soutěsky ve skalách, opět při její pravé straně a přejela dalšího čekajícího střelce za posledním rohem vpravo, těsně před místem, kde soutěska končila. Tady Lara zaparkovala, vystoupila a pokračovala pěšky po úzké klikaté cestě místy vedené podél skal, místy pak přetínající hluboký kaňon. Po chvíli narazila na čekajícího střelce stojícího na oblouku nad kaňonem. Jakmile ho zlikvidovala, vrátila se k jeepu, nastoupila a nyní již nikým neohrožována opatrně absolvovala tuto část jízdy až do míst, kde musela vjet do další skalní soutěsky, v Dalším řešením by bylo nezastavovat, pokračovat v jízdě po cestě přes kaňon a čekajícího střelce přejet. V soutěsce sjela po svahu dolů a jakmile se začala vyjíždět protější strmé stoupání, krátkým videoklipem se přenesla do další části hry.

Videoklip přenesl Laru do nevelké haly s kamenným blokem uprostřed. Za protějším východem viděla stát pronásledovaný náklaďák. Tady Lara vystoupila z vozu a vlevo od bloku posbírala na zemi ležící dvoje náboje do brokovnice i lékárnu. Pak se vytáhla do výklenu vpravo od východu, z náklaďáku hned vyhodili granát. Lara uskočila zpátky do haly, nastoupila do jeepu a vyrazila za náklaďákem – stoupající chodbou nahoru a okolo obřích soch stojících po pravé straně. Před průjezdem v protějších skalách zastavila a vystoupila. Připravila si zbraně a běžela po písku za průchodem rovně, zabít střelce stojícího na dřevěné konstrukci. v Dalším řešením by bylo nevystupovat, jet rovně, konstrukci s čekajícím střelcem podrazit a spadlého střelce na zemi přejet. Pak se vrátila k autu, nasedla, jela rovně, dřevěnou konstrukcí projela (zbourala ji) a na konci zabočila doprava. Hned jak projela dalším průjezdem, zaparkovala auto a vystoupila. Pěšky se vrátila za nejbližší průjezd, otočila se doleva a vylezla na skalní výstupek. Po čtyřech pak vlezla do nízkého výklenku, kde sebrala lékárnu [22]. Vrátila se zpátky na planinu se zaparkovaným jeepem. Pokračovala pěšky do ulice zbočující mezi zdi obestavěné lešením a která končila zavřenou zamřížovanou bránou. Nejdříve ze všeho zlikvidovala střelce čekajícího na vyšším patře lešení u levé zdi. v Dalším řešením bylo autem projet do ulice mezi lešeními a to vlevo s čekajícím střelcem jeepem podrazit. Spadlého střelce na zemi přejet a pak teprve sesednout. Nyní si vylezla do levého výklenku od brány pro lékárnu. Když se vrátila na zem a popoběhla po ulici od brány, uprostřed (nyní) levého lešení se vytáhla na jeho vyšší část, běžela doprava a zabočila doleva za roh. Tam vylezla na dřevěnou bednu, hned seskočila zpátky a zabila střelce lezoucího na ni z její opačné strany. Pak bednu přelezla, seskočila do otvoru v lešení a běžela směrem k bráně, kde sebrala lékárničku a lékárnu [23]. Vrátila se zpátky na dřevěnou bednu, ze které přeskočila na pokračující lešení za pravý roh zdi. Asi uprostřed sebrala lékárnu v pravém výklenku, udělala čelem vzad a pomocí lana zavěšeného uprostřed prostranství přeskočila na lešení u protější zdi. Šla doprava, vyskočila na páku nahoře na zdi, pověsila se na ni a jejím přehozením si otevřela bránu. Doběhla si pro auto, projela bránou a zaparkovala ho vpravo od brány. Do výklenku mezi prvními sloupy si vylezla pro náboje do UZI, proběhla okolo průjezdu a do výklenku mezi prvními sloupy za ním si vylezla pro lékárnu. Pak se pěšky vydala levou stranou nahoru stoupajícím průjezdem. Když vypadl ze stropu chumáč ostnů a Laru minul, přešla na pravou stranu a pokračovala nahoru. Jakmile ji minul druhý chumáč ostnů, přešla opět doleva, šla dál a když se i třetí chumáč ostnů odvalil, stoupla si pod otvor ve stropě, (čelem dolů) odkud vypadl. Vskočila, zachytila se stěny otvoru, vyšplhala výš a saltem dozadu s otočkou o 180°ve vzduchu se dostala do výklenku, kde sebrala náboje do granátometu [24]. Vrátila se pro auto a vyjela průjezdem nahoru. Pokračovala levou stranou skalní soutěsky, vyhnula se jámě v zemi, až se dostala na rovnou planinu. Projela mezi dvěma jámami a před vjezdem do další soutěsky zastavila a vystoupila. Došla mezi jámy, stoupla si zády k té větší (do tvaru „L“), rukama se pověsila za její okraj a po stěně šplhala dolů. Nad ostny na dně objevila nízký průlez kam vlezla a sebrala náboje do brokovnice a šípy do kuše [25]. Vrátila se k autu, vjela do tunelu ve skále, minula jámu v zemi a středem protějšího svahu vyjela na další planinu. Tady již čekal náklaďák a ihned začaly létat granáty. Bez ohledu na ně ho začala Lara pronásledovat. Zabočila za ním do průjezdu vlevo a stále, aby ho měla v dohledu, jela v jeho stopě přes obrovskou poušť s vysokými dunami (sice se tím připravila o možnost zlikvidovat střelce na dřevěné konstrukci, ale zase se bez problémů vyhnula zákeřným jámám v písku). Vjela za ním i do zděného průjezdu ve svahu duny. V následujícím videoklipu pokračovala v jízdě pouští. Před prámem u přívozu se sice na ni chystala léčka, ale i tu se jí podařilo překonat. Dostala se na prám a nechala se převézt se přes vodu. V krátké animaci byla svědkem rozhovoru bývalého průvodce s Von Croyem. Až nyní zjistila, že Von Croy nezahynul a navíc její bývalý průvodce pracoval pro něho. Byla už noc, když se dostala do oázy, kde navštívila svého přítele Jean Yvese, který jí přečetl úryvky ze starých pergamenů. Po kratičké animaci s amuletem se už přenesla do nové části hry.

Když v kratičké animaci dojela na nádvoří komplexu jmenovaného chrámu, poměrně nešetrným způsobem zaparkovala a vystoupila z vozu. Vlevo od něho pak Lara přelezla přes velké kamenné bloky zborcené zdi. Za nimi se krátkým skluzem dostala na nádvoří s obeliskem uprostřed. Tady nejdříve zastřelila dva škorpióny a potom teprve sebrala u obelisku ležící lékárničku. Nyní se teprve mohla rozhlédnout. Vlevo od obelisku viděla zeď se třemi vchody, za obeliskem vchod do chrámu lemovaný sloupy po stranách a vpravo rozvalinu další zdi. Vešla do prostředního vchodu vlevo a přes kamenný blok vylezla doprava na horní podestu. Popošla doleva, s rozběhem přeskočila doleva na sousední podestu, kde sebrala náboje do UZI samopalů a do výklenku ve zdi si doskočila pro náboje do brokovnice. Pak udělala čelem vzad a přeskákala až k protější zdi. Šla doprava, asi uprostřed podesty sebrala lékárničku a došla až na samý kraj zdi. Otočila se doleva a okolo levého rohu zdi přeskočila na výstupek. Tady se otočila ke vchodu do chrámu se sloupovím dole (všimla si tam ležících nábojů) a s rozběhem přeskočila na šikmý výstupek vlevo od něho. Z toho pak přeskočila šikmo doprava, zachytila se okraje plošinky a vytáhla se na ni pro náboje do brokovnice. Spustila se na nádvoří a vydala se do vchodu se sloupy po stranách. Prošla první místností do druhé, kde se zadívala doprava nahoru. Přes kamenný blok se vyšplhala do horní místnosti se dvěma zamřížovanými výklenky. Nejdříve přeskákala obě díry v podlaze až ke zdi, kde sebrala vlevo náboje do UZI samopalů a vpravo náboje do brokovnice. Přeskočila na podestu mezi otvory, kde po stranách sáhla dovnitř otvorů uprostřed zlatých dlaždic ve stěně. Tím přehodila páky, které otevřely mříže výklenků. Lara přeskočila na podestu před nimi, v levém výklenku sebrala ze země lékárničku a z podstavce brokovnici. Do sousedního výklenku si pak doběhla pro džbánek „Canopic Jar 1“. V krátkém videoklipu viděla místnost s bazény, schodištěm a dveřmi, kam se nyní potřebovala dostat. Vrátila se nádvoří s obeliskem, podruhé vešla do prostředního ze tří vchodů a přelezla kamenný blok. V místnůstce vlevo se spustila do otvoru v podlaze, prolezla nízkým průlezem v rohu a na jeho konci si rychle stoupla, aby zastřelila blížícího se škorpióna. Přeběhla až na konec haly, kde rozstřelila šedou vázu na kamenném bloku vlevo, kam si pak vylezla pro náboje do brokovnice. Pak prošla mřížemi vpravo do sousední haly s vázami a výklenky po stranách. Tady nejdříve postřílela dva škorpióny co vyběhli zleva i zprava z prostředních výklenků a nakonec třetího na konci vlevo. Pak rozstřílela šedé vázy. Pod nimi pak posbírala lékárnu, náboje do UZI samopalů, brokovnice a sadu světlic [26]. Stejnou cestou jako se dostala sem, se opět vrátila na nádvoří s obeliskem, oběhla ho a vylezla na polorozbořenou zeď za ním. Stála před malým nádvořím s hromadou písku vpravo a sloupy s průchody v průčelí. Nejdříve vylezla doprava na vyšší kamenný blok, ze kterého s rozběhem přeskočila šikmo okolo pravého rohu zdi na hromadu písku. Podél zdi se pak dostala na podestu nad sloupy, kde posbírala náboje do UZI samopalů, brokovnice a lékárničku vpravo u zdi. Přes hromadu písku sestoupila dolů na nádvoří a vstoupila mezi ty úplně vlevo na konci. V polorozbořené místnosti zastřelila škorpióna co vyběhl na konci z pravého rohu a opatrně, aby nespadla do díry v podlaze, si došla do levého zadního rohu pro světlice. Pak se už mohla spustit do díry v podlaze. Prošla krátkým tunelem a na konci vylezla do obrovské haly se dvěma bazény po stranách ústředního schodiště lemovaného sloupy (viděla ji ve videoklipu). Ve zdi nalevo, mezi první dvojicí sloupů od levého bazénu, objevila otvor. Vytáhla se do nízkého průlezu za ním, na jeho konci se postavila a za levým rohem sebrala dvoje náboje do UZI samopalů a světlice [27]. Průlezem se vrátila do haly, v prázdném levém (bližším) bazénu zabila škorpióna lezoucího na dně a přešla k pravému (vzdálenějšímu) bazénu. I v něm zabila škorpióna a pak si slezla na dno pro lékárničku. Když vylezla zpátky, stoupla si na šedou kostku, vyskočila a zachytila se nad hlavou a přeručkovala přes bazén na opačnou stranu. Tady ihned, jak seskočila na šedou kostku, zastřelila škorpióna běhajícího po zemi. Pak vylezla na dlouhý blok u stěny, kde stiskla hnědé tlačítko na zdi. To otevřelo dveře za jejími zády. Lara se tedy spustila na schodiště, zastřelila škorpióna co přibíhal seshora a ve výklenku za otevřenými dveřmi sáhla do otvoru ve zdi, kde zatáhla za páku. V krátkém videoklipu viděla, jak váza na sloupu u paty schodiště sjíždí dolů. Takto uvolněným otvorem se spustila do spodních prostor. Přeskočila spuštěnou vázu mezi sochami a z bloku u zdi za sochami sebrala lékárnu. Potom vylezla do průchodu za sochu vlevo, kde do schránky v pravé zdi vložila džbánek „Canopic Jar 1“. V krátkém videoklipu viděla, jak se otevřely dveře v místnosti, přes kterou běžela, když šla pro džbánek. Než se tam však vydala, vrátila se do části místnosti kde sebrala lékárnu, proběhla průchodem za druhou sochou a dostala se až k vodnímu kanálu. Vpravo u zdi do něho skočila, potopila se a plavala za sloupy pod podlahu místnosti, kde našla a sebrala dvoje náboje do brokovnice. Vyplavala ven ale proud vody ji nepustil jinam než k míse před sochami. Přeskočila ji, dala se doprava a vytáhla se do nízkého průlezu vysoko ve zdi vpravo. Pokračovala touto jedinou cestou a před šedým kamenným blokem nepřehlédla světlice v pravém výklenku. Pak šedý kvádr přelezla a pokračovala dalšími průlezy až na nádvoří s hromadou písku vlevo. U protějšího sloupu na ni vyskočila a okolo sloupu se dostala na nádvoří s obeliskem. Tady se dala vpravo do vchodu lemovaného sloupy a v první místnosti objevila v pravé stěně otevřené dveře (viděla je v předcházejícím videoklipu). Ještě však do nich nevstoupila. Doběhla až k bazénu, skočila do vody a potopila se až na dno, kde z roštu sebrala sadu světlic. Pokračovala v plavání otvorem ve stěně kousek nad dnem. Nejprve zatopeným tunelem rovně, pak dolů, kde na konci otevřela dveře vpravo. Za nimi plavala rovně, na konci tunelu doleva a v místě, kde byla šedá podlaha nejsvětlejší objevila ve stropě otvor. Vynořila nadechnout do vzduchové kapsy nad ním, kde také objevila výklenek s náboji do UZI samopalů a šípy do kuše [28]. Otočila se čelem k vodě, znovu se potopila a plavala dál tunelem nejdříve rovně, pak do vyšší šedé prostorné chodby, kde vlevo u stropu našla otvor ve tvaru trojúhelníku. Tím proplula do malé místnůstky, kde na zemi posbírala náboje do UZI samopalů, brokovnice, šípy do kuše a lékárničku [29]. Jakmile vše posbírala vyplavala ven, zahnula hned doprava a vyplula se nadechnout do známé vzduchové kapsy. Pak už mohla vyplavat tunelem do bazénu a v něm nahoru a vylézt z vody. Od bazénu seběhla do místnosti s otevřenými dveřmi v levé stěně a po šikmině za nimi přešla do další části hry.

Dokončila sjezd a dopadla na podlahu vysoké místnosti. V levém rohu vylezla do průchodu, kterým se dostala na malé nádvoří. Po levé ruce viděla sloupy s průchody, v protější zdi vysoko nahoře otvor (do něj se nebylo možné dostat) a vpravo vchod do zdi lemovaný tmavými deskami. v Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak vyřešit tuto část hry bylo: vejít do vchodu napravo, hned za ním zabočit do levého rohu a pokračovat podél zdi stále doprava. Na konci světlé chodby s převisem vlevo nahoře zabočit doleva a shlédnout krátký videoklip od této části by bylo stejné pokračování, jaké si zvolila Lara . Volila složitější způsob, protože chtěla poznat nové prostory co nejpodrobněji. Nejdříve si došla na kámen pod protější zdí pro náboje do brokovnice a vydala se mezi sloupy doleva. Zabila škorpióna a vlevo sebrala lékárničku. Vpravo pak světlice a hned zabila dalšího škorpióna, který se vzápětí objevil. Pak přeběhla přes nádvoří a vylezla do protějšího vchodu. Hned se dala doprava, kde zabila dva škorpióny v nevelké místnosti. Vylezla na prostřední kvádr u zdi, otočila se o 180° a vytáhla se do horní místnosti s řadami sloupů. Za první řadu sloupů si došla do výklenku vlevo pro náboje do UZI samopalů. Za druhou řadu sloupů si došla do výklenku vpravo pro náboje do brokovnice. V třetí řadě sloupů naproti místu kudy sem vylezla objevila nad hlavou konstrukci, které se zachytila a ručkovala nejprve rovně, pak zahnula doprava, kde seskočila na podestu mezi sloupy. Přeskočila díru v podlaze do tmavého výklenku u zdi, kde sebrala světlice. Pak se dostala do výklenku v protilehlé zdi, kde zas našla náboje do brokovnice. Přeskočila nejbližší otvor v podlaze, pak přes díru mezi sloupy vlevo a nakonec na světlý převis šikmo doleva. Po něm běžela doprava, kde našla náboje do UZI samopalů a za rohem lékárničku. V místě kde ji sebrala se pověsila rukama za okraj převisu a spustila se do světlé chodby. (Tady se obě cesty setkaly.) Pokračovala doprava a v krátkém videoklipu viděla, jak po poušti přijela auta a Von Croy poručil svým mužům, aby Laru vypátrali, uloupili jí získané předměty a zlikvidovali. Podél levé zdi přeskočila hlubokou propast a dostala se na malé nádvoří. Všimla si otvoru v levém rohu pravé zdi a vydala se prozkoumat prostory za ní. Objevila zavřené dveře se zámkem na stěně vpravo. Zapamatovala si místo kde je objevila, vrátila se na nádvoří a vešla do další místnosti. Vlevo na zemi sebrala lékárničku, na kamenech u levé zdi pak náboje do UZI samopalů a nakonec v pravé části místnosti sklouzla po šikmé rampě dolů, do nové části hry.

Dokončila skluz a v místnosti kam dopadla, se v levém rohu vytáhla na podlahu sousední místnosti a vyšla ven na polorozbořenou ulici. Dala se hned doprava a když z tmavého koutu začali vylétli tři netopýři, všechny postřílela. Rychle udělala čelem vzad a zastřelila krokodýla, který se přibližoval po ulici mezi kameny. Z osamělého kamene u zdi po pravé ruce pak sebrala lékárničku a běžela ulicí stále kupředu (všimla si otvoru ve zdi) až do míst, kde se svažovala do vody v příkopu okolo stavby uprostřed. Vběhla po kolena do vody, otočila se o 180° a ve vodě pod šikmou částí silnice zastřelila krokodýla. Pak se otočila zpátky a viděla, jak od protější pláže připlouvají další krokodýli. Jakmile je měla na dostřel, zlikvidovala je. Teď se konečně mohla vrátit k otvoru ve zdi, kterého si všimla při běhu. Vytáhla se do nízkého průlezu, na konci krátkého tunelu pak na uzavřené nádvoří se dvěma obelisky uprostřed vodního příkopu. Hned zastřelila škorpióna co vylezl zleva za rohem a vzápětí druhého, přilézajícího zprava. Vysoká vrata byla zavřená, proto nádvoří opustila, ale zapamatovala si místo, kde ho nalezla. Při cestě zátky na ulici, musela zabít v horní místnosti čekajícího škorpióna, sebrala v pravém rohu světlice a za průlezem se spustila na ulici. Běžela doprava, přeplavala na protější písečnou pláž a po ní okolo zavřených mříží ve stavbě za vodním příkopem vpravo až objevila vchod do haly se sloupy. Hned jak vstoupila, zabila tři netopýry a otvorem v podlaze pod světlem na protější stěně se spustila do spodních prostor. Po stupních se dostala až k šikmé rampě svažující se dolů. Stoupla si doprostřed a sklouzla po ní dolů a dopadla na sloup k bambusové tyči. v Pokud by dopadla mimo sloup s bambusovou tyčí (nebo by nezvládla přeskoky k další tyči) skončila by ve vodě ve spodní místnosti. Pak by musela proplavat zatopeným tunelem a kolmou šachtou nahoru do vodního příkopu před pláží. Znovu by se musela vrátit do místnosti s bambusovými tyčemi a pokus opakovat. Po bambusové tyči šplhala nahoru a v místě, kde začínala druhá tyč se otočila tak, aby saltem pozadu mohla přeskočit na sloup k ní. Opět lezla vzhůru po druhé tyči a v příhodném místě, se dalším saltem dozadu přeskočila na sloup u stěny místnosti. Z toho se vytáhla do nízkého průlezu, kterým se dostala do chodby a tou pak do místnosti, kde zatáhla za provaz s kuličkami, na šedé podestě. V krátkém videoklipu viděla jak se otvírá mříž budovy za vodním příkopem, i dva krokodýly za ní. Stejnou cestou se pak vrátila na sloup v místnosti pod průlez. Stoupla si zády ke zdi, skočila kupředu a zachytila se bambusové tyče, po které sjela dolu. Pustila se a přeskočila k protější tyči, opět se jí zachytila, sjela dolů a pustila se jí. Stoupla si čelem k vodní hladině dole a uskočila dozadu. Kolmou šachtou spadla do vody, potopila se na dno, kde sebrala ze dna lékárničku a pak vyplavala v polozatopené místnosti. V protějším levém rohu sebrala světlice, pořádně se nadechla a rychle proplula zatopeným tunelem (začíná v pravém rohu), na jeho konci pak kolmou šachtou nahoru a dostala se tak do vodního příkopu u pláže. Co nejrychleji se dostala na pláž a zabila krokodýla, který ji pronásledoval. (Druhý krokodýl pokud nebyl v dohledu, plaval uvnitř otevřené budovy) Proplavala otevřenou mříží do budovy a v ní do levého zadního rohu, kde vylezla na plošinu. (Odsud krokodýla zabila pokud ani tady nebyl, vydala se ho hledat ven.) Z plošiny vylezla na podestu u stěny vlevo, přeběhla po ní směrem k mříži a přeskočila do výklenku vpravo od ní. Tady sebrala náboje do brokovnice, otočila se doleva, skočila do vody a přeplavala do pravého zadního rohu místnosti, kde se přes plošinku dostala na podestu u zdi. Asi uprostřed sebrala lékárnu, pak přeskočila do výklenku vlevo od mříže, kde sebrala náboje do brokovnice. Otočila se do místnosti a viděla u paty schodů pod mříží zavřený poklop v podlaze pod vodou, kousek od něho pak zatopený, volně přístupný otvor dolů. Uprostřed stěny proti mříži pak sloup, který končil těsně pod hladinou. Skočila do vody, potopila se pod zmíněný sloup a na jeho spodní straně našla světlou páku, kterou přehodila. Tím si otevřela dosud zavřený poklop za zády. Doplavala nad něj čelem k mříži a nadechla se. Potopila se, na dně pod otevřeným poklopem kousek rovně, kde otevřela dveře a vplula do zatopených katakomb za nimi. Plavala rovně, na konci doleva, pokračovala rovně členitým tunelem, na jeho konci doprava, pak kousek nahoru, pak doleva, na konci doprava, až se vynořila ve vzduchové kapse malé místnůstky, kde se nadechla a sebrala na dně lékárnu. Nyní z pozice čelem k tunelu se do něho potopila, plavala rovně, pak nahoru, zahnula doprava, až vplula do místnosti se zrcadlem v čelní stěně. Doplavala k němu a teprve v něm viděla skrytý otvor ve stropě za levým ramenem. Otočila se tedy a v objeveném otvoru se vynořila. Vytáhla se do tmavé chodby, kterou se dostala do místnůstky, kde z podstavce sebrala džbánek „Canopic Jar 2“. Následoval krátký videoklip, v němž viděla jak se otevírá mříž v jiném tunelu (je to ten za volně přístupným otvorem v podlaze). Dřív než místnost opustila, sebrala vlevo i vpravo od vchodu do chodby náboje do UZI samopalů. Došla na konec chodby, skočila do vody, otočila se doleva a vplula do katakomb. Nejdříve rovně, pak kousek dolů, opět rovně, podruhé kousek dolů, pak doprava, na konci doleva a stále rovně členitým tunelem. Na jeho konci doprava a za dveřmi kolmo nahoru, kde se na hladině nadechla. Nyní se mohla potopit do sousedního volně přístupného otvoru a začala plavat rovně kupředu. Za otevřenou mříží přešla se do další části hry .

Lara pokračovala v plavání a před koncem tunelu se otvorem ve stropě vytáhla do tmavé chodbičky, kterou stoupala po výstupcích nahoru až na konec, kde se spustila do známé velké haly. Zabočila do prvního vchodu vlevo a v průchodu za zády sochy vložila druhý džbánek „Canopic Jar 2“ do schránky. V krátkém videoklipu viděla, jak dlouhými žlábky od úst soch začala proudit zelenavá tekutina do mísy, ta se naklonila a tak se dostala tekutina do vodního kanálku. Vrátila se zpátky okolo mříže, do sousední místnosti (nyní Lara mohla běhat po kotníky ve vodě namísto plavání, jako při své první návštěvě v této části) přeběhla vodou do sousední haly, kde po schodech vystoupila za trůn sedící sochy. Tady nejdříve sebrala náboje do UZI samopalů a vešla do chodby ve stěně za trůnem. Na jejím konci se vytáhla vpravo do horní chodbičky, ze které se spustila na kamenný blok před prostranstvím s jezírkem, za kterým se tyčily dva obelisky. Odsud nejdříve postřílela tři krokodýly, pak sebrala na dně jezírka vlevo náboje do brokovnice a zatopeným tunelem pod podstavcem obelisků proplavala do komory, kde stiskla tlačítko ve stěně. V krátkém videoklipu viděla, jak zajela klec mezi obelisky do podstavce. Plavala zpátky do jezírka, vlevo na pláži sebrala náboje do brokovnice a vylezla na podstavec mezi obelisky. Ze sloupku sebrala stříbrný klíč „Hypostyle Key“ a zlatou sošku „Sun Goddess“. Přeplavala jezírko, přes kamenný blok se vytáhla do horní chodby, ze které se pak spustila do tmavé spodní chodby. Proběhla do haly se sedící sochou, pokračovala do místnosti za sochami s mísou uprostřed, kde v pravé stěně našla známý průlez. Vytáhla se do něho pokračovala jedinou možnou cestou, až se spustila na nádvoří s hromadou písku. Tady si připravila zbraně a hned jak vyběhla z výklenku, zabočila doprava k hale s prázdnými bazény. To už na ni z haly začal střílet první z mužů Von Croye (ve videu viděla, jak je poslal). Když ho zlikvidovala, vstoupila do haly a ihned uskočila zpátky na nádvoří, kde si počkala, až z haly vyběhne další útočník, kterého také zastřelila. Pak proběhla halou doleva, okolo otevřených dveří, seskočila do podchodu u levé stěny a na jeho konci vylezla doleva nahoru. Mezi sloupy vyšla na nádvoří a zabila dalšího střelce, který přelézal kamenné bloky vpravo. Hned po jeho likvidaci udělala čelem vzad a jakmile z průchodu mezi sloupy vyběhl čtvrtý protivník, zabila i jeho. Přelezla polorozbořenou zeď na nádvoří s obeliskem a běžela rychle doprava ke vchodu se sloupovím po stranách. Zevnitř právě vylézal poslední protivník, kterého zastřelila. Nyní seběhla do místnosti, kde prošla známými dveřmi doprava a skluzem se dostala do další části hry.

Dokončila skluz a ze známé místnosti vylezla doleva a vyšla na nádvoří. Tady už na ní za rohem vlevo čekal nový nepřítel červenočerný ninja. Brzy přišla na to, že se brání tím, že zvláštní točí zelenou skládací zbraní, kterou kulky odráží. Zasunula tedy zbraně a počkala až svoji zbraň složí. Pak je rychle vytáhla a zastřelila ho. (Někdy musela tuto taktiku opakovat i několikrát.) Jakmile ninju zabila, sebrala po něm zbylé náboje do UZI samopalů. Vylezla do vchodu v pravé zdi a hned jak vstoupila dovnitř, zlikvidovala druhého ninju. Od vchodu se pak dala podél zdi doleva až do známé, světlé chodby s převisem nalevo nahoře. Jakmile zabočila doleva za roh, vyskočil další ninja a již za boje ji napadl další ninja zezadu. Za neustálého uskakování se jí nakonec podařilo oba zastřelit. Přeskočila hlubokou propast na konci vlevo za rohem a vstoupila na malé nádvoří s vchodem v pravé stěně. V rohu, nalevo od vchodu, pak viděla známý nízký otvor, který si pamatovala ze své první návštěvy. Tím se protáhla do chodbičky za ním a stříbrným klíčem „Hypostyle Key“ si odemkla dveře na konci. Hned jak vstoupila do obrovské haly se sloupy, viděla jak ze vchodu v protější zdi vyběhl ninja. Nalevo pak další šplhal na kamenný blok. Couvla do vchodu, počkala na prvního ninju a zlikvidovala ho. Pak vběhla do haly, zastřelila toho na kamenném bloku a sebrala ze země UZI samopal, co po něm zbyl. Pak proběhla malou místností za vchodem odkud vyběhl první ninja do sousední (druhé) prostorné haly. Hned od vchodu zabočila doprava, oběhla nejbližší sloup a za šikmým hnědým kamenným blokem našla skrčeného ninju, kterému vběhla do zad. Jakmile ho zastřelila, sebrala na sousedním kameni vlevo náboje do brokovnice. Pak proběhla prvním vchodem (za užším barevným sloupem) vpravo, malou místností za ním, do sousední (třetí) prostorné haly. Hned za vchodem zabočila před žlutou zídkou doprava, na jejím konci přeskočila šikmo doleva, kde vlevo v prohlubni v zemi našla dalšího skrčeného ninju. Jakmile zlikvidovala i toho, vylezla si na žlutou zídku pro světlice. Z této zídky pak přeskočila ke vchodu kterým sem přišla a zachytila se vyšší podlahy, kam se vytáhla. Otočila se o 180°, zachytila se konstrukce nad hlavou a ručkovala (třetí) halou nejprve rovně a pak doprava. Doručkovala až ke stěně, tam se pustila a hned se zavěsila za hnědou páku, kterou svou vahou přehodila. V krátkém videoklipu viděla, jak se v sousední (druhé) hale zvedl hnědý poklop a propojil tak konstrukci pro ručkování. Opět se zavěsila nad hlavou a ručkovala nejdříve rovně a pak zahnula do prvního vchodu doleva. Tam se pustila, proběhla malou místností, na jejím opačném konci se opět zavěsila a ručkovala (druhou) halou nejprve kupředu a pak doleva, až seskočila na podestu pod nohama. Rychle se otočila o 180° a zastřelila ninju, který ručkoval za ní. (Zapamatovala si kam spadla jeho mrtvola později tam našla náboje do brokovnice.) Opět se otočila o 180° a došla si do levého rohu podesty pro náboje do UZI samopalů, opět udělala čelem vzad, vylezla na první vyšší stupínek naproti, na něm se naposledy otočila o 180° a vytáhla se na podestu nad hlavou. Ocitla se v nejvyšší části (druhé) haly. Šla kupředu, přeskočila okolo sloupu (vlevo za něj) na podlahu s otvory. Po ní se pohybovala opatrně aby nespadla dolů (vzdálený pohled kamery). Běžela šikmo za široký sloup vpravo a pistolemi sestřelila hnědou kouli z hlavy barevného sloupu vlevo. Ta prorazila v podlaze haly otvor další cestu pro Laru. Dlouho se zde nezdržovala.Přeskočila s rozběhem (podél stěny vpravo od sloupu) na kosou zeď, pozpátku se sklouzla dolů, zachytila se jejího okraje a spustila se na výčnělek pod nohama. Otočila se doleva a tak, aby nespadla do proraženého otvoru, přeskočila na podlahu haly. Doběhla si do míst, kam dopadl sestřelený ninja pro náboje do brokovnice. v Nyní mohla vyhledat ninju ručkujícího jí nad hlavou, který se snažil ji přepadnout seshora a sestřelit ho. Opatrně došla k okraji proraženého otvoru v podlaze, pověsila se rukama za jeho okraj a seskočila dolů. V malé místnůstce s koulí uprostřed si po čtyřech vlezla do nízkého výklenku pro náboje do UZI samopalů a pak přes výstupky vylezla do chodby, z jejíž rozšířené části vedly dva malé východy vlevo. Za nimi ve čtvercové místnosti stál uprostřed podstavec se světélkujícím modrým jehlanem na vrcholu. Mezi dvěma vchody byl natažen mezi stropem a podlahou provaz s kuličkami a do tří stěn pak vedly otvory. V místnostech za nimi byly pod rošty zavěšené hranoly na jedné straně zaostřené. Z toho usoudila, že je bude muset natočit tak, aby jejich zaostřené konce směřovaly k modrému jehlanu. Vydala se tedy tento úkol splnit. Jedním ze dvou vchodů proběhla do chodby, zahnula doleva, pak ještě jednou a vyskočila do otvoru ve stropě, kde se zachytila žebříku a vyšplhala do horního výklenku. Vešla do místnosti s rumpálem uprostřed. Doběhla k němu, postavila se čelem k madlu (čep rumpálu měla vpravo) a jednou na něj zatlačila. Otočila tedy rumpálem i zavěšeným hranolem dole o 45°. Vyhnula se madlu a chodbičkou proti sobě proběhla do druhé, podobné místnosti. Stoupla si k madlu (čep rumpálu měla vlevo) a otočila jím o 90°. Po skončení otáčení tedy stála čelem proti chodbičce, kterou sem přiběhla. Udělala čelem vzad a protější chodbičkou doběhla do třetí místnosti. Tady oběhla čep rumpálu zprava, stoupla si k madlu (takže chodbičku kterou přiběhla měla vlevo) a otočila jím o 45°, takže na konci otáčení stála čelem proti chodbičce. Teď už mohla proběhnout všemi místnostmi, na konci výklenku slézt po žebříku do spodní chodby a vrátit se do místnosti s modrým jehlanem. Pohledem se přesvědčila, že jsou hranoly natočeny zkosenými konci proti jehlanu a jednou zatáhla za provaz s kuličkami. V krátkém videoklipu viděla, jak zvláštní palice udeřila do konce jednoho hranolu a z jeho kosého konce vyšlehl výboj, stejně, jako z dalších dvou. Výboje se setkaly na modrém jehlanu, který se s třeskem rozpadl a na vrcholu podstavce po něm zbyl zlatý valoun. Lara tedy vylezla na podstavec a zlatý valoun „Sun Disk“ sebrala. Slezla z podstavce a v místě mezi dvěma bloky u zdi (naproti provazu) našla otvor v podlaze, kudy se spustila do tmavé chodby. Tou se rozběhla kupředu a přešla tak do dalšího pokračování hry.

Světlou chodbou ve které se ocitla, vyběhla na známém uzavřeném prostranství, se dvěma obelisky obklopenými vodním příkopem. Rychle běžela kupředu, přeskočila přes příkop s vodou a postřílela tři škorpióny běhající po okolí. Pak seskočila do vody, kde našla na dně náboje do brokovnice. Objevila i zatopený výklenek pod obeliskem, kde sebrala lékárničku. Vylezla z vody a stoupla si před zvláštní špičatý jehlan mezi obelisky tak aby viděla nápisy pod zlatým oválem na něm. Pak zkompletovala zlatou sošku „Sun Goddess“ se zlatým valounem „Sun Disk“ a kompletní „Sun Talisman“ umístila na vrchol tohoto zvláštního jehlanu. V krátkém videoklipu viděla vyšlehnout ze zlatých oválů nad třemi branami výboje, brány se otevřely a zlatá soška se vznesla mezi vrcholy obelisků. Nyní se Lara otočila doleva a vběhla do protějšího vchodu. Na konci chodbičky přeskočila na bambusovou tyč a sjela dolů. Sestoupila do vody a ponořila se do zatopeného kanálku, k nábojům do brokovnice na dně. Sebrala je, pokračovala kanálkem až k zavřeným dveřím a ve výklenku vpravo od nich sebrala lékárničku. Pak si dveře otevřela a zatopeným tunelem za nimi plavala nejprve rovně, na konci zahnula doprava a vynořila se v tajné komůrce, kde z podstavců posbírala lékárnu, explozivní šípy do kuše a náboje do brokovnice [30]. Proplavala tunelem zpátky, vylezla na pravý břeh, obešla sloup uprostřed a na opační straně se potopila do dalšího kanálku, na jehož konci sebrala náboje do brokovnice. Plavala zpátky, vylezla na břeh vpravo, kde nepřehlédla náboje do UZI samopalů. Pak vylezla na sloup uprostřed a po bambusové tyči šplhala nahoru. Saltem pozadu přeskočila na výstupek u stěny, kde sebrala světlice a pak s rozběhem přeskočila do vstupní chodbičky. Vrátila se ven, přeběhla přes prostranství do protějšího vchodu, kde si vlezla po čtyřech do nízkého výklenku pro lékárničku. Opět se vrátila na prostranství a vběhla do chodby v prostředním vchodu (ten vpravo). Krátkou chodbičkou a po schodech vlevo vystoupila do nevelké haly se sloupy a hromadou kvádrů uprostřed. V levé zdi vylezla do výklenku, kde posbírala lékárničku, náboje do UZI samopalů a brokovnice. Sestoupila do haly, vylezla na nejvyšší z kvádrů uprostřed haly, zachytila se konstrukce nad hlavou a ručkovala k širokému, ale nízkému otvoru ve stěně proti vchodu. Jakmile uslyšela křik netopýrů seskočila na podlahu a všechny postřílela. Podruhé vyšplhala na nejvyšší kvádr v hale a tentokrát doručkovala až ke stěně s otvorem. Pustila se, rychle se chytla okraje otvoru a vytáhla se dovnitř. Po čtyřech jím prolezla, postavila se a vyběhla šikmou chodbou až ke stěně naproti. Otočila se doleva a vlezla si do nízkého výklenku pro náboje do UZI samopalů. Vrátila se na šikminu a vlezla opět po čtyřech do protějšího výklenku. Na konci se postavila, udělala čelem vzad a vytáhla se do horní chodby. Šla podél zdi, uprostřed se otočila doleva a s rozběhem přeskočila dlouhým skokem zakončeným úchytem, do protějšího východu. Odsud, z levé strany, opět s rozběhem přeskočila na šikmou kamennou zeď otvoru v levé zdi. v Také mohla slézt na šedé dlaždice před vchodem, dojít pod otvor a skokem šikmo doleva přeskočit ke zdi, zachytit se a vytáhnout nahoru. Hned jak vylétli netopýři v místnosti za otvorem je sestřelila, seskočila na podestu za zdí, přeběhla do pravého rohu a pověsila se rukama za její kraj a spustila se do spodní místnosti. Seskočila na schodiště, přeběhla do sousední místnosti, kde z podstavců sebrala UZI samopal a světlice. Pak sestoupila po schodišti na uzavřené prostranství se sloupy a zelenými sochami po stranách vchodu do protějšího chrámu. Zamířila k nim ale jakmile se přiblížila k zámku vpravo od zavřených vrat. Ve videoklipu Lara vstoupila otevřenou branou dovnitř hrobky, když uslyšela známý hlas. Následný rozhovor s Von Croyem skončil tak, že vytáhl ze zámku kouzelný amulet a Laru uvnitř hrobky zavřel.

CESTA KE VŠEM SECRETŮM VEDE POUZE POKUD PROHRAJETE V SENETU!

Tuto část hry Lara začínala v malé místnůstce. Rozstřelila dvě šedé vázy u stěn, pod levou sebrala náboje do UZI samopalů a vpravo pak lékárnu. Následoval skluz svažující se chodbičkou dolů a v krátkém videoklipu pak dopadla na podlahu široké místnosti. K Laře běžely stovky masožravých brouků. Jakmile klip skončil, rychle se otočila doprava a hned jak to bylo možné vyskočila a zavěsila se rukama za konstrukci pod stropem. Přeručkovala na opačnou stranu chodby, seskočila na šikminu, po které sjela do malé kobky s otvorem uprostřed. Po bambusové tyči sjela o jedno podlaží níž a saltem pozadu přeskočila na podlahu nízké rozlehlé haly. Uprostřed pokračovala tyč otvorem dolů. Za zrádnými, špatně viditelnými otvory po obvodu čtvercové podlahy viděla u zdí dva šedé kamenné bloky. Jeden byl prázdný, nad druhým hořel na podstavci oheň a před ním ležela na stupínku hnědá louč. Na světlých kamenných blocích u další zdi stály vázy a uprostřed byly vysoké zavřené dveře. Lara začala tím, že vázy rozstřelila a pod levou z nich sebrala lékárničku. Dostala se na stupínek, kde sebrala louč, kterou hned u ohně zapálila. Tu pak hodila otvorem u tyče dolů a svezla se za ní. Nabízela se dvě řešení: v Jakmile slezla z tyče, louč sebrala a to způsobilo, že se většina brouků držela v uctivé vzdálenosti. Někteří však Laru okusovali dál. Pak oběhla postupně všechny tři otvory ve výklencích a přehodila uvnitř páky, čímž si otevřela vysoké dveře o patro výš. Aby mohla do otvorů sáhnout, musela vždy louč odhodit, takže byla okamžitě napadena brouky. Po přehození pák zas louč zvedla a to vše opakovala celkem třikrát. Tato činnost si vyžádala použít poměrně dost lékárniček. v Ještě než seskočila s tyče, natočila se proti výklenku, kde chtěla přehazovat páku. Jakmile saltem dozadu seskočila s tyče, (aniž by sbírala louč), udělala ještě jeden přemet dozadu (vyhnula se tak broukům), pak jeden skok kupředu a sprintovala k výklenku, kde přehodila páku v otvoru. Ihned dvakrát uskočila dozadu (vyhnula se tak broukům), saltem udělala čelem vzad a co nejrychleji vyskočila na tyč uprostřed. Toto vše opakovala celkem třikrát. Bylali dostatečně rychlá, obratná a přesná, nemusela použít ani jednu lékárničku! Po přehození všech tří pák vyšplhala po bambusové tyči o patro výš, kde už našla otevřené vysoké dveře. Těmi se dostala do malé místnůstky, kde si v levé stěně otevřela žlutočervené dveře (zatlačila na ně). Na konci chodby za nimi se pověsila za ruce a spustila se do spodní haly. Před sebou viděla hrací stůl s jakoby šachovými figurkami. Otočila se doleva a přes sloup v levém rohu se dostala do výklenku nad figurky s barevnými hlavicemi. Tady našla žebřík, po kterém vyšplhala nahoru a doprava do místnůstky, kde sebrala náboje do brokovnice a lékárničku [31]. Vrátila se dolů, pak na podestu za figurkami, kam seskočila hned zezačátku. Průchodem vyšla do prostorné chodby, tou se dala vlevo, seběhla schody, i šikminu, až k prvnímu průchodu doleva. Vpravo, naproti průchodu našla žebřík na stěně, po kterém vyšplhala do horní chodby, Za její zvýšenou částí se spustila na spodní podestu a otočila se čelem do obrovské spoře osvětlené haly s bazénky po stranách. Svým pohybem vyprovokovala dva psy a jakmile přiběhli, hned je oba zabila. Pak už sestoupila do haly a proti sobě, za dvěma sloupy viděla šlehat z otvorů ohně. Okolo sloupů k nim doběhla a stoupla si před první zprava. Jakmile na chvíli zhasl, rychle přistoupila k otvoru, sáhla dovnitř, přehodila páku a dvěma skoky zpátky uskočila dřív, než opět vyšlehly plameny. To samé udělala u prostředního otvoru. Tím si otevřela tajný vchod (odsunula kamenný kvádr) vpravo od plamenů. Přesto si ještě sáhla do třetího otvoru, pro lékárničku a pak prošla otevřeným vchodem. Okolo bazénu se dostala nad výklenek se třemi ohnivými otvory po stranách. Seskočila mezi ně a obdobně jako u předchozích, musela zatáhnout za páky ve všech otvorech. Vypozorovala, že začít musí u nejvzdálenějšího vlevo (vyndala si z něho náboje do brokovnice), pokračovala tím naproti (odměnou byly lékárnička), pak první zprava od místa kudy slezla dolů, následoval sousední vlevo, nato ten naproti a poslední vlevo od něj. Tím vysunula po stranách sousední haly dvě bambusové klece a otevřela tajný kamenný východ z místnosti. Vylezla na podestu opačné strany, zachytila se konstrukce pod stropem a přes hlubokou jámu ručkovala rovně, na konci zahnula doleva a seskočila. Od východu vpravo pak vylezla na vysunutou klec, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila na plošinu vpravo od sloupu. Po té šla kupředu a uprostřed vlevo objevila poslední otvor s plameny. I v něm v příhodném okamžiku zatáhla za páku a uskočila před plameny. Tím vypnula plameny v nejspodnější části haly. Pozadu se pověsila za kraj plošiny (pravým bokem k výklenku) a ručkovala doprava. Brzy našla na stěně hnědý žebřík. Popolezla výš, zachytila se ho i nohama a pokračovala v lezení stále doprava, okolo rohů, až narazila na výklenek, kam se vytáhla. Uvnitř sebrala náboje do brokovnice a lékárnu [32]. Vrátila se na žebřík, slezla nejníže jak to šlo a seskočila na zem vedle plamenů. Svažující se chodbou mezi sloupy seběhla do nejnižší části haly, kde ve výklenku na konci sebrala z podstavce desku s návodem ke hře „The Rules of Senet“. V krátkém videoklipu viděla, jak se otevřel poklop ve stropě chodby a tím i přístup k ovládání hry. Vyběhla tedy po šikmině, okolo sloupů, přes podestu vylezla do chodby pod stropem a na jejím konci slezla po žebříku na stěně před halu s hrou a figurami. Přes tuto halu přeběhla na druhou stranu do chodby a po žebříku vylezla do lodžie, kde jakmile přistoupila k ovládacímu zařízení na levé stěně, viděla krátký videoklip (představení oponenta) rituální masky v protější lodžii. Hra spočívala v otočení destiček v držáku na stěně (padlyli čtyři černé, točila dvakrát po sobě) a pak si stoupla na jednu z barevných dlaždic (červená, zelená, modrá) u zábradlí. Tím posunula svou figuru (ty s barevnými hlavicemi) o určitý počet polí po šachovnici. Účelem bylo, aby na šachovnici zbyly jen figury Lary, což znamenalo vítězství. Zbylyli na šachovnici zlaté figury (ty byly oponenta), byla to Lařina prohra. Z toho vyplývaly dva možné postupy: v V případě, že Lara vyhrála, vyjelo z šachovnice po které přemisťovala figury pět bambusových klecí. Slezla po žebříku do chodby, dala se doleva, po šikmé části vyběhla nahoru a zabočila do haly. Z podesty přeskočila na nejbližší klec a přes další přeskákala na protější podestu. Vyběhla z průchodu do chodby, tou pokračovala (je jedno kterou stranou) a na konci se spustila na široké schodiště. Po něm se dostala do dolní chodby k velkým vratům se symbolem amuletu. Když se k nim přiblížila, samy se otevřely a Lara zastřelila dva psy, kteří vyběhli ze zadní místnosti. Po schodišti sešla do mezipatra, kde rozstřelila vlevo dvě vázy a pod pravou z nich sebrala náboje do UZI samopalů. Kterýmkoli schodištěm se pak dala dolů, rozstřelila vázu na prostředních stupních a sebrala pod ní náboje do brokovnice. Když sestoupila až dolů, zabila dalšího psa a otvorem v podlaze u stěny se spustila do spodní místnosti. V té pak do dolní chodby s kamennými bloky. Co nejrychleji se snažila ji přeběhnout (ze stropu začali padat známí masožraví brouci) a na konci vyskočila přes šikminu do nízké místnosti. V té opět co nejrychleji na bambusovou tyč a vyšplhala o patro výš. Zde rozstřelila dvě vázy v rozích a pod pravou z nich sebrala lékárnu. Přeběhla vedlejší halu se třemi paprsky, které se po odrazu od zrcadel setkávaly v krystalu na katafalku uprostřed, (psi na podestách zatím leželi bez hnutí) do levého protějšího vchodu. Za ním byla vysoká místnost s bambusovou tyčí. Postřílela netopýry co vzlétli hned jak přistoupila k další bambusové tyči. Po tyči pak vyšplhala o patro výš a saltem dozadu přeskočila do malé místnosti se zlatými bednami. V tmavém rohu za každou z nich sebrala šípy do kuše. Pak přeskočila přes díru do místnosti vlevo a přistoupila k zavřeným dveřím, které se samy otevřely. Lara se spustila do místnosti nad halou se zrcadly. Tady přemístila podstavce s barevnými krystaly na vrcholu na barevné dlaždice v podlaze. Červený na červenou, modrý na modrou a zelený na zelenou. Vždy když umístila podstavec na správné místo, přerušil se světelný paprsek dopadající na spodní zrcadlo. Jakmile přerušila poslední paprsek, katafalk ve spodní místnosti se odsunul na stranu a uvolnil otvor v podlaze a probudili se psi a otevřela se i brána ve vchodu. Lara se vrátila k bambusové tyči, sjela dolů a zastřelila oba psy. Seskočila do nového otvoru, prolezla nízký otvor a na druhé straně si stoupla. Jakmile prošla do sousední vysoké místnosti . Následoval videoklip přenášející ji do další úrovně . v V případě, že Lara prohrála, v podlaze haly vedle šachovnice, se otevřely čtyři poklopy. Slezla po žebříku do chodby, přelezla přes šachovnici na druhou stranu a spustila se do otvoru vlevo (stálali k šachovnici zády). Začala sjíždět po šikminách dolů. Z konce třetí se odrazila, přeskočila k protějšímu výklenku, chytla se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Na opačné straně slezla do malé kobky k bambusové tyči, sjela po ní dolů a v malé místnosti sebrala ze země náboje do UZI samopalů. Rozstřelila dvě vázy a pod nimi sebrala náboje do brokovnice a lékárničku [33]. Vrátila se do horního výklenku, seskočila na šikminu tak aby jela jejím prostředkem a dokončila sjezd. Na konci přeskočila na bambusovou tyč a chytla se jí. Seskočila z tyče v té samé úrovni do výklenku, kde sebrala v jednom náboje do UZI samopalů a v druhém lékárničku.Pak sjela po tyči dolů. Stála pod stropem hluboké haly, odkud ihned sestřelila dva netopýry, pak podél stěny vlevo přeskočila na sousední podestu. Vešla do vchodu ve stěně, po schodech vyběhla do sousední místnosti, kde zabila dva psy. Potom přemístila zlatou figurku z konce dlouhého výklenku mezi dvě zavěšené palice. Zatáhla za páku vedle vchodu a palice figurku roztříštily. Zbyla po ní první část Kartuše „Cartouche Piece 1“, kterou sebrala. Vrátila se do hlavní místnosti, stoupla si vlevo od východu a s rozběhem přeskočila na bližší provaz visící od stropu. Sjela až na jeho konec, rozhoupala se a přeskočila na podestu nad bránou se symbolem amuletu. Tady zatlačila na červené dveře a když se otevřely, posbírala za nimi šípy do kuše a lékárničku [34]. Vrátila se do hlavní místnosti a stoupla si zády do ní, těsně k šikmině, až na levý kraj podesty. Saltem doleva pak na šikminu přeskočila, po kratičkém sjezdu se chytla jejího okraje a pak už se bezpečně mohla spustit na podlahu místnosti. Našla žebřík uchycený na světlém sloupu v rohu, lezla po něm nahoru a těsně před vrcholem přeručkovala okolo rohu sloupu doleva, kde sestoupila na kamennou podestu. Brzy našla nízký otvor do zdi, kterým se protáhla a z výklenku na konci přeskočila na protější podestu táhnoucí se napříč místností. Ve výklenku jednou zatáhla za zlatou figurku, obešla ji a pak ji dotlačila mezi zavěšené palice. Okamžitě uskočila dozadu dřív, než se palice samočinně spustily a figurku rozbily. Lara pak sebrala druhou část Kartuše „Cartouche Piece 2“. Nyní oba kusy Kartuše „Cartouche Piece 1 a 2“ zkompletovala a tak získala „Ba Cartouche“. To už slyšela dole pod sebou vytí psů. Sestoupila na kamenný blok mezi podestou a vchodem, zabila oba psy a vešla do místnosti odkud vyběhli. Rozstřelila dvě vázy a pod nimi sebrala lékárničku a náboje do brokovnice. Pak se vrátila skrz průlez nahoře do hlavní místnosti. Přešla po podestě doleva, vyšplhala po žebříku na podestu pod strop a zastřelila netopýra, co jí napadl. Po bambusové tyči vyšplhala o patro výš a v protilehlých výklencích sebrala náboje do brokovnice a šípy do kuše. Po tyči pak sjela na spodní sloup a po žebříku na něm pak až na podlahu místnosti. Do schránky ve zlaté desce (blíž k žebříku) u brány vložila kompletní „Ba Cartouche“ a ihned si připravila zbraně. Brána se otevřela a Lara hned zastřelila oba psy, kteří z ní vyběhli. Vešla do sousední místnosti a dala se doprava. Z konce podesty přeskočila s rozběhem na páku na protější zdi a vlastní vahou ji přehodila (tím dočasně vypnula plameny). Hned jak dopadla na zem se otočila, rychle přeběhla do sousední místnosti, na konci se chytla bambusové tyče (je jedno které) a vyšplhala nahoru. Vedle stojící figurku táhla od stěny po podestě dokud to šlo (vzápětí se plameny rozhořely). Pak znovu přes páku, spodní místnost a po bambusové tyči se dostala za figurku. Tu dotlačila mezi palice a uskočila zpátky dřív, než se palice samočinně spustily a figurku rozbily. Lara sebrala Kartuš „Ra Cartouche“. [Pokud by se stalo, že by zůstala uvězněna ve spodní části této místnosti, v rohu by nalezla otvor u podlahy a po žebříku za ním by vylezla do horní části místnosti, aby pokus opakovala.] Získaný „Ra Cartouche“ vložila do schránky ve zlaté desce vedle dosud zavřené brány a otevřela si ji. Po schodišti vyběhla před obrovskou halu, kde viděla od stropu viset tři provazy za sebou. Jakmile do ní seskočila, vylétla proti ní ohnivá hlava a snažila se Laru zapálit. Lara proto vyběhla po šikmině u zdi vpravo, z jejího vrcholu se dostala do chodby vedoucí doprava a tou seběhla až k páce, kterou otevřela víko protější šedé kostky. Z té vypustila vodní hlavu, která ohnivou hlavu zahnala. Teď už mohla posbírat lékárny na podestách mezi sloupy po stranách a vrátit se do míst, odkud viděla tři provazy poprvé. Přeskočila na první, rozhoupala se, přeskočila na druhý, opět se rozhoupala a přeskočila na třetí. Rozhoupala se a přeskočila v přímém směru na podestu u protilehlé stěny. Vešla do výklenku, kde sebrala náboj do revolveru, granátometu a UZI samopalů [35]. Pak přeskočila zpátky na provaz, otočila se tak, aby po rozhoupání přeskočila na podestu pod stropem haly vpravo. Běžela kupředu po kamenné lávce, před koncem se otočila a zastřelila dva netopýry, co přilétali zezadu. Pak s rozběhem přeskočila na sloup s bambusovou tyčí uprostřed další místnosti, po které pak vyšplhala nahoru a pozadu přeskočila na podestu pod stropem mezi sklopenou plošinkou a pákou na sloupu. Zastřelila další dva netopýry, otočila se doleva a přeskočila k páce na sloupu, pověsila se na ni, svojí vahou ji přehodila a tak zvedla sklopenou plošinku před sloupem. Z místa kam spadla musela znovu přeskočit na sloup uprostřed, vylézt po tyči a přeskočit na podestu. Oběhla sloup, vyšla na zvednutou plošinku a z otvoru vytáhla louč. Tu hodila dolů na podlahu místnosti. Oběhla sloup na podestu, seskočila na plošinku pod páku a z ní pak na podlahu. Našla na podlaze louč a doběhla ji zapálit k plameni hořícím na podstavci v místnosti pod provazy. Pak loučí zapálila dvě zhasnuté pochodně na stěnách místnosti pod lávkou a tak si otevřela otvor v podlaze mezi nimi. Louč hodila otvorem dolů a slezla po žebříku za ní. Sebrala louč, došla až k rotující čepelové pasti. Prohodila louč na druhou stranu, stoupla si bokem k pasti a v příhodném okamžiku jí saltem do strany proskočila na druhou stranu. Vešla do místnosti s pěti podstavci, na kterých ležely na druhém vlevo náboje do brokovnice, vpravo světlice, oslepující náboje do granátometu a pod světlem v průčelí lékárna. Jako první vzala náboje do brokovnice vlevo, přešla mezi podstavce vpravo a sebrala kteroukoliv ze dvou věcí. Ihned byla napadena masožravými brouky. Saltem udělala čelem vzad, sebrala druhou věc a začala před brouky unikat. V příhodnou chvíli sebrala lékárnu pod světlem [36]. Běžela ke vchodu, na kraji za vchodem viděla otvor v podlaze po dlaždici naskytly se jí tedy dvě únikové cesty: v Seskočit do otvoru a klikatou chodbou se dostat až k žebříku, po kterém se vrátila do horní místnosti (sice neriskovala zdolání rotující čepelové pasti, ale celou cestu byla obtěžována brouky. v Přeskočit otvor (brouci za ní nemohli), překonat rotující čepelovou past, v další chodbě proběhnout krátký úsek s brouky a vyšplhat po žebříku do horní místnosti. Nyní opět známou cestou přes tři provazy a sloup s tyčí se naposledy dostala pod strop haly, mezi zvednutou plošinku a páku. Oběhla sloup s plošinkou, přeskočila s rozběhem podél pravé stěny díru v podestě a vběhla do vchodu ve zdi, kterého si už víckrát všimla. Před koncem chodby se vytáhla otvorem ve stropě do horní místnosti, otočila se o 180° a přeskočila k špatně viditelné páce na stěně nad otvorem. Svojí váhou ji přehodila (vysunula bambusovou klec na konci horní místnůstky), Vytáhla se zpátky nahoru a přes šikminu vylezla na klec. Otvorem ve stropě se vytáhla do horní kobky, kde posbírala UZI samopal, lékárnu a šípy do kuše [37]. Spustila se na vrchol klec a chodbičkou se dostala až k otevřeným dvířkům, kterými seskočila do větší místnosti. Jakmile prošla do sousední vysoké místnosti . Následoval videoklip přenášející ji do další úrovně . (Pouze prohraná partie hry umožňuje získat všechny dostupné sekretů!) .

V místnosti, kde Lara začínala, objevila u levé stěny vedle katafalku v podlaze otvor, kam seskočila. Po šikmině sjela do dolní klikaté chodbičky, ve které musela překonat dvě rotující čepelové pasti, které proskočila osvědčeným saltem do strany. Šikminu na konci chodbičky sjela pozadu, na okamžik se zachytila jejího konce a spustila se do místnosti s plastickou mapou uprostřed. Za mapou se vytáhla do vchodu ve stěně a nízkým otvorem vpravo, prolezla do sousední haly plné nástrah. Přistoupila k hnědému rumpálu a otáčela s ním směrem k sobě (asi 5x), dokud úplně neotevřela padací dveře na vzdálenější straně místnosti. Pak co nejrychleji oběhla rumpál zleva, běžela po podestě doprava, přeskočila na protější podestu, z té přeskočila na další, po ní běžela doprava a hned zas doleva a dostala se za dveře dřív, než se zavřely. Všude kudy probíhala se zdržela nezbytně nutnou dobu, jinak byla zabita sekajícími čepelemi. [V případě, že by tento úkol z jakýchkoli důvodu nedokončila, spustila se na spodní podlahu místnosti. Vrátila se na opačný konec haly a tmavé kostky zapuštěné v podlaze přeskakovala byly v nich ukryté čepelové pasti. Za sloupem vylezla do otvoru ve zdi, pak vyšplhala po žebříku nahoru a nízkým průlezem se vrátila do místnosti na podestu k rumpálu, aby pokus opakovala.] Když se jí povedlo za dveře dostat, těsně za nimi se zastavila. Z místa přeskočila kupředu (aby se vyhnula nožům, co vyjely z podesty), pak už přeskočila na podestu ve tvaru kříže s podstavcem uprostřed. Stoupla si tak, aby stála mezi modrými svislými pouzdry na podstavci, protože jakmile z něho sebrala klíč „Golden Vraeus“, z těchto pouzder vyjely nože. Pak podél stěny za podstavcem přeskočila na šikminu na boku místnosti a sklouzla na podlahu. Stejným způsobem jako je popsáno výše, se vrátila k hnědému rumpálu. Přes nízký otvor ve výklenku se vrátila do místnosti s mapou a vložila klíč do schránky na stěně. Ve videoklipu viděla, jak se rozložil přístroj zavěšený u stropu a paprsek který z něho vyšlehl otevřel Velkou pyramidu na mapě. Aniž by jí paprsek ublížil, Lara sebrala modrý hranolek „Guardian Key“, který v pyramidě ležel. Ten vložila do kosočtvercové schránky na zdi a tak si otevřela otvor v podlaze vpravo. Seskočila do něj a sjela po šikmině do spodní prostorné chodby ve tvaru „L“. Běžela doprava, kde našla na zemi lékárničku, kterou sebrala. Tady se také mohla zavěsit na konstrukci pod stropem, po které ručkovala směrem odkud přiběhla. Když minula otvor kudy sem sklouzla, uslyšela křik netopýrů. Seskočila na podlahu a oba netopýry zabila. Vrátila do výchozího místa, opět se zachytila nad hlavou a tentokrát doručkovala až k nízkému otvoru pod stropem vlevo, kam se pak vytáhla. Dlouhým nízkým průlezem se dostala pod strop tajné místnosti se čtyřmi šlehajícími plameny z otvorů. Pověsila se rukama za okraj podesty vpravo od průlezu a v místě, kde ji neohrožovaly plameny se spustila na podlahu. Stála před truhlou, na které ležely náboje do brokovnice. Ve vhodný okamžik si sáhla do otvoru vpravo od nich a vyndala náboje do brokovnice. Pak tam sáhla ještě jednou, páka uvnitř způsobila, že oheň v otvoru za jejími zády přestal hořet trvale a ona si do tohoto otvoru mohla sáhnout pro náboje do UZI samopalů. I v něm napodruhé přehodila páku, která zajistila zhasínání ohně v otvoru napravo a úplně vyřadila oheň v otvoru vlevo. Do toho (levého) však nesahala, protože by páka uvnitř otevřela otvor ve stropě, odkud by začali padat masožraví brouci. Z pravého otvoru však vytáhla lékárnu, pak sebrala na truhlách ležící náboje do brokovnice a šípy [38]. Po žebříku na stěně vylezla na podestu a nízkým průlezem se vrátila do prostorné chodby. Běžela doprava odkud začínala ručkovat a dala se doleva. Co nejrychleji přehodila páku vpravo od zavřených dveří, aby otevřela cestu do dalších částí chodby. Tím také vypustila posvátného (nesmrtelného) býka, co byl za nimi. (Pokud to nestihla, býk je rozrazil sám.) Proto celou svoji další činnost prokládala úhybnými úskoky a rychlým během. Případné střety a zranění léčila doplňováním životu lékárničkami. Navíc musela zabíjet otravné netopýry. Od páky běžela na opačnou stranu chodby, kde si stoupla před ocelové dveře. Těsně před tím, než ji o ně býk rozdrtil ho přeskočila kupředu. Býk dveře rozrazil a otevřel další cestu do haly. Tam však prozatím nešla, ale naopak běžela k druhým dveřím (ty s pákou vedle), proběhla do chodby za nimi a zabočila doleva. (Všimla si louče, která hořela na stěně nad výstupkem.) Opět zabočila doleva, na konci pak doprava, ještě jednou doprava, až doběhla do tmavé místnosti s otvorem v čelní stěně, zhasnutými loučemi na stěnách po stranách a zavřenými dveřmi v rohu. Cestou sem střílela netopýry. Vyběhla zpátky do chodby a když si byla jistá, že ji žádní další netopýři nebudou ohrožovat, vrátila se do tmavé místnosti a z otvoru ve stěně vytáhla louč (stále se musela vyhýbat útokům býka). S tou běžela k hořící louči nad výstupkem a svou louč o ni zapálila. Vrátila se do tmavé místnosti, svojí loučí zapálila ty dvě na stěnách a tak si otevřela dveře v rohu místnosti. Seskočila do spodní chodby za nimi a prošla do místnosti se třemi podstavci. (Věci na nich sbírala osvědčeným způsobem a navíc se nezdržovala uprostřed místnosti, protože z poklopu ve stropě brzy vypadla železná koule opatřená čepelemi.) Z podstavců posbírala lékárnu, náboje do brokovnice a šípy do kuše [39]. Vrátila se do tmavé místnosti a odsud přeběhla přes celou prostornou chodbu, jedněmi i druhými dveřmi až do vysoké haly s lustrem. V této hale byly tři sloupy, s deskami s emblémem oka. Postavila se před sloup naproti vchodu kterým sem přiběhla a nechala býka, aby do desky narazil tím zapnul ústřední spínač. Pak ho obdobně nechala rozbít desku na sloupech vpravo i vlevo od vchodu a tím se otevřely vysoké dveře ve stěně proti spínači. Vběhla do dveří vpravo a v chodbě vpravo za rohem vyšplhala po žebříku na stěně nahoru. Po schodech vyšla na ochoz, který byl okolo celé haly. Dala se doleva podél zdi, až ke vchodu do místnůstky vlevo. Pokud se k věcem vydala přes barevné dlaždice hned za rohem od vchodu, nevypadla z poklopu uprostřed místnosti železná koule s noži. Posbírala podél stěn z podlahy lékárničku, náboje do brokovnice, UZI samopalů a vrátila se na ochoz. Pokračovala v cestě doleva a v místě, kde se podlaha zvedá, se z vrcholu šikminy vytáhla otvorem ve stropě do tajné místnosti. Tady viděla na třech podstavcích ležet lékárnu, lékárničku a náboje do brokovnice. Opět vypadla koule s noži poklopem uprostřed. Musela si vybrat, kterou ze tří věcí si vezme, protože jakmile si vzala první z nich, zbylé dvě začaly hořet [40]. Pokud by vypadla druhá koule s noži nad otvorem kudy sem vylezla, zpátky na ochoz se dostala tak, že si klekla a do otvoru se musela spustit. Seskočila na podlahu ochozu, našla schody, na jejich konci slezla dolů po žebříku a hned jak vyběhla do haly, zabočila doprava a vběhla do sousedních dveří. Na konci chodby objevila žebřík, po kterém šplhala nahoru… V následujícím videoklipu pohrozila průvodci pistolí a dozvěděla se, že Von Croye musí hledat v Alexandrie. Průvodce omráčila, použila jeho oblečení a v přestrojení se dostala do vlaku na nádraží.

V krátkém videoklipu vlak jede pouští a Lara začíná tento level v uzavřeném železničním vagónu. Přehozením páky na podlaze si otevřela dveře a přeskočila na plošinku sousedního osobního vagónu, otevřela si dveře a vstoupila dovnitř. Běžela uličkou a jakmile zleva vyskočil červenočerný ninja, hned se ho osvědčeným způsobem zbavila. Pak se vrátila na začátek tohoto vagónu, otvírala postupně všechny dveře do kupé a v každém z nich rozstřelila dřevěnou bednu. V prvním kupé našla lékárničku, ve druhém náboje do brokovnice a ve třetím nic. Otevřela si dveře vagónu a na konci plošinky si počkala na ninju až přiběhne blíž (pokud si zvolila správný pohled kamery viděla, jak zezadu za vlakem přijelo auto a z něho přeskočil na vagón ninja) a zabila ho. Pak na plošinový vagón přeskočila a ve videoklipu viděla, jak z jedoucího auta podél vlaku, přeskočila na tento vagón další ninja. Ihned jak to šlo ho zlikvidovala. Nyní přeskočila na prázdný plošinový vagón, přeběhla po něm a z konce po pravé straně přeskočila k dalšímu vagónu, zachytila se jeho stěny a vyšplhala na střechu. Jakmile se dostala za poklop, ten se otevřel a už se nahoru dral další ninja. Současně vylézal z pokopu druhého vagónu další. Po tvrdém boji (pozor na pád z vaku) oba zlikvidovala. Uvnitř vagónu zabila ninju schovaného za bednami v rohu, sebrala z podlahy náboje do brokovnice a rozstřelila nízkou bednu na podlaze, pod níž našla další náboje do brokovnice. Nyní mohla buďto ze dveří přeskočit na stěnu sousedního vagónu a vyšplhat na střechu, nebo se vytáhnout poklopem. Pokračovala směrem k zádi vlaku a přeskočila na plošinový vagón přikrytý zelenou plachtou. Tady se pověsila rukama za boční stranu vagónu (je jedno kterou) a přeručkovala na jeho opačný konec. Jakmile se vytáhla opět nahoru, v krátkém videoklipu prolétla nad vlakem helikoptéra. Nyní přeskočila na levou stěnu sousedního (posledního) vagónu, vylezla na jeho střechu, rychle přeběhla na jeho opačný konec, aby sestřelila dalšího ninju, který právě lezl nahoru. Otočila se zády ke kolejím a pověsila se rukama za okraj střechy zadní strany vagónu. Pod ní se v tom okamžiku otevřely dveře, Lara se krátce pustila a hned se zachytila podlahy otvoru. Vytáhla do otvoru a uvnitř vagónu našla lékárnu, šípy do kuše a náboje do revolveru [41]. Vylezla znovu do vstupního otvoru, zády ke kolejím se pověsila rukama za okraj, přeručkovala doprava a vyšplhala se na střechu. Popošla dopředu a asi v jedné třetině se pověsila rukama za okraj střechy na pravém boku vagónu a obdobným způsobem jako prve se dostala do otvoru, který objevila pod sebou. Na podlaze uvnitř našla brokovnici, náboje do ní a páčidlo „Crowbar“. To hned použila do mechanizmu na podlaze, aby si otevřela dveře vagónu (otvor kterým sem vlezla se za ní zavřel) a zároveň změnila vzhled vagónu se zelenou plachtou, přes který musela poprvé ručkovat. Vytáhla zbraně a zabila ninju, kterého objevila za bednami vpravo u otevřených dveří. Těmi pak přeskočila na vagón se zelenou plachtou, vylezla na jeho nejvyšší bod a viděla na dalším vagónu hlídkovat ninju (pokud se pohyboval v dostřelu, tak ho zabila pozor, aby neopětoval palbu). Nyní pokračovala směrem k vagónu na jehož střeše běhal a zabila ninju uvnitř, který vyskočil z levé strany. Pak si stoupla zády těsně k šikmině zelené plachty a z místa do vagónu přeskočila. Vytáhla se poklopem na jeho střechu a zabila dalšího ninju, ale to již vylézal z mezery mezi vagóny třetí, kterého zlikvidovala vzápětí. Pak se poklopem vrátila do vagónu, kde si páčidlem otevřela dveře na konci uličky vlevo, kde na zemi ležel granátomet a dvě nízké bedny, které hned rozstřelila. Pod nimi sebrala granátomet a dvoje náboje do něj [42]. Vytáhla se zpátky na střechu a přes sousední vagón pokračovala směrem k lokomotivě. Když byla na plošinovém vagónu, ve videoklipu na něj přeskočil z jedoucího auta další ninja. Jakmile klip skončil, podstoupila boj s dvěma najednou. Když se jich zbavila, pokračovala přes vagón s plachtou k lokomotivě a z jeho konce zabila ninju uvnitř osobního vagónu, kam potom z konce vagónu přeskočila (saltem do strany). Proběhla jím a pořádně si rozměřila skok do dalšího vagónu (Pozor na úder do hlavy o střechu vagónu a následný pád pod vlak!), ve kterém začínala tuto část hry. Když se dostala dovnitř, páčidlem si otevřela bednu přímo proti vstupním dveřím, kde našla lékárničku [43]. Pak vložila páčidlo do mechanizmu na podlaze vedle páky a jakmile zatáhla, odpojila zbytek vagónů, které vzápětí zmizely v mlze. Otočila se a běžela do dveří směrem k lokomotivě. V krátkém videoklipu viděla, lokomotivu s jedním vagónem (Lara byla v tom vagónu), jak jede do další části hry.

V úvodním videoklipu stála lokomotiva v depu a Lara se ocitla v ulicích Alexandrie. Od plotu kde stála, běžela ulicí okolo plakátů, v tmavém rohu zabila dva škorpióny a našla zde lékárničku. Po schodech v průchodu vyběhla na náměstí s kašnou uprostřed. Za ní byl schován střelec, kterého hned zabila. Napravo od průchodu stála budova (knihovna) s dveřmi mezi sloupy a pákou vysoko na stěně vlevo nahoře. Dveře si otevřela a uvnitř zabila schovaného vlevo za rohem. Vyšla na náměstí a šla do ulice doprava. Z té vešla do baráku hned vlevo (skladiště s dřevěnými bednami). Z druhé místnosti vlevo za pomalovaným sloupem brzy vyšel střelec, kterého zabila a šla se podívat dovnitř. Když zjistila, že tam není nic zajímavého, vrátila se zpátky a když zprava z beden slezl další střelec, zabila i jeho. Vrátila na náměstí, běžela okolo baráku se sloupy a cimbuřím nahoře a zabočila do úzké uličky doprava. Na jejím konci vpravo viděla motorku s přívěsným vozíkem za mřížemi, ke které zatím neměla přístup. Sebrala tedy na zemi náboje do brokovnice, vrátila se na náměstí a otevřela si dveře do budovy se sloupy a cimbuřím, okolo které prve jen proběhla. Uvnitř vyběhla po schodišti do patra a ve videoklipu navštívila svého přítele JeanYvese v jeho pracovně a dozvěděla o katakombách, Von Croyovi a další zajímavosti. Po skončení videoklipu sebrala z komody vedle vchodu laserový zaměřovač, náboje do brokovnice a šípy do kuše. V tmavém rohu naproti vchodu mezi regály s knihami našla náboje do brokovnice, připravila si zbraně a vyšla na cimbuří nad náměstím. Po něm šla rychle doleva a zlikvidovala střelce na podestě u protějšího domu (vpravo za sloupy). Na kraji cimbuří si pak počkala na druhého střelce co přišel po podestě zleva a zabila i jeho. Pak tam přeskočila, sebrala si náboje do UZI samopalů co po něm zbyly a přešla po podestě doprava a vlevo za roh. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila k protější budově, kde se zachytila okraje střechy. Ručkovala doprava až za roh budovy, kde objevila páku na zdi. Pustila se, pověsila se na páku a vlastní vahou ji přehodila. Seskočila na zem a vešla do knihovny vpravo. Naproti vchodu našla pákou otevřenou tajnou místnost za regálem, kde posbírala lékárnu a dvoje šípy do kuše [44]. Vyšla na náměstí, dala se ulicí doprava, minula vchod vlevo a hned jak vešla do nízkého průchodu, zlikvidovala čekajícího střelce vlevo ve výklenku. Došla si pro lékárničku co po něm zbyla a pokračovala dál. Jakmile zabočila na konci doleva na schody, přešla do další části hry.

Běžela po schodech dolů, ale nepřehlédla na posledním z nich lékárničku a sebrala ji. Vyšla na náměstíčko se dvěma palmami. Za nimi viděla v podloubí dva průchody vedle sebe, ale tam zatím nešla. U druhé palmy zabočila do podloubí vpravo a na náměstíčku objevila prkny zatlučený průchod pod nápisem „Egyptian Adventure“. Rozstřelila prkna a uličkou za nimi došla k místu, kde za mřížemi viděla viset zlaté klíče. Odsud se dostala do chodby, kde vlevo byla místnost s hracím automatem s fakírem, o kousek dál další prkny zatlučený průchod s tabulkou „No Entry!“ a na konci ústila do místnosti s pyramidou uprostřed, šikminou vedoucí dolů a sarkofágem v rohu mezi schody. Když se přiblížila k sarkofágu, tak se otevřel a z něho vyjela mumie s otáčející se hlavou mechanický strašák nijak však neškodil. Lara nejdříve rozstřelila prkna s tabulkou a opatrně sestoupila po schodech do místnosti, kde zůstala na schodišti stát! Podívala se doprava, kde bylo po celé stěně zrcadlo, ve kterém byly dobře vidět skryté, zapuštěné části podlahy (pasti s trny) a v levém rohu předmět na podlaze. Lara se orientovala podle obrazu v zrcadle a vyhýbajíc se pastem si pro předmět došla a sebrala ho. Zjistila, že je to kuš „Crossbow“, kterou hned zkompletovala s laserovým zaměřovačem. Aby zjistila účinnost nové zbraně, jako první druh šípů si zvolila typ „Explosive“. Opatrně se vrátila na schody a došla do místnosti s pyramidou, kde sjela po šikmině dolů. Na konci zůstala stát na plošince, která se právě zvedla a na protější straně se odkryly tři řady terčů. Brzy pochopila, že pokud v časovém limitu nesestřelí terče, plošinka se sklopí a ona spadne na řady kopí, které vyjedou z podlahy místnosti. Nejjednodušším způsobem sestřelení terčů bylo použít explozivních šípů z kuše. Tím se deaktivovala past v podlaze, Lara na ni seskočila a běžela ke zlaté skulptuře hlavy na protější stěně. Z otvoru pod ní vypadl zlatý žeton „Token“, který hned sebrala. Nízkým otvorem v levé stěně se pak vrátila do místnosti s pyramidou, odsud přeběhla do místnosti s hracím automatem, kde do kasičky na sloupku před ním vhodila žeton. Ve videoklipu pak viděla, jak fakír zahrál na píšťalku, otevřel se proutěný košík a z něho se vysoukal provaz, který se nakonec vytáhl do otvoru ve stropě místnosti. Lara tedy po něm vyšplhala nahoru, kde nejprve v rohu malé místnůstky sebrala násadu z rozbitého smetáku „Broken Handle“ a ve výklenku si páčidlem z levé stěny vydloubla hák „Wall Hook“. Ihned ji také napadlo obě získané věci zkompletovat a tak získala „Hook And Pole“. Nyní se spustila do spodní místnosti, chodbou doprava a vyšla po schodech na nádvoří. Tady si stoupla těsně ke světlému kameni pod mříží a použila nový nástroj. Ve videoklipu pak vyvlékla v místnosti za mříží zlaté klíčky z háčku a hodila je vedle sebe na dlažbu. Když je sebrala, získala „Gate Key“. S těmi se vrátila z nádvoří se vrátila na náměstí s dvěma palmami. U nich zabočila doprava a proběhla podloubím do pravého ze dvou vchodů. Sestoupila po schodech do místnosti s bazénem, přeskočila přes vodu na protější podestu, ze které pak k nízkému otvoru šikmo vlevo v protější stěně. Zachytila se ho, vtáhla dovnitř a prolezla na druhou stranu. Spustila do vysoké místnosti, kde vpravo na stěně našla žebřík, po kterém vyšplhala do horní chodby. Na jejím konci sestoupila po schodech a dostala se na volné prostranství před chrám. Běžela podél něj doleva aby získala přehled, když v krátkém videoklipu viděla záběry pokračování její cesty. Přešla prozkoumat chrám nejblíže vlevo, kde brzy zjistila, že jedinou potřebnou věcí jsou šípy do kuše, které nalezla ve výklenku ve zdi naproti kamennému kvádru u zdi nad hnědou šikmou cestou k chrámu. (Pokud by při přeskoku zpátky spadla do vody, našla by v trhlině v pravém břehu náboje do granátometu, ale pozor na silný proud bránící vynoření veliké nebezpečí utonutí!) Pak šla po louce, kde zlikvidovala kostlivce, který se tu objevil (Nový nepřítel ideální protizbraní je kuš s výbušnými šípy). Zatopené rokli se zatím vyhnula, stejně jako dalšímu chrámu se vchodem z vody. Přes kopečky se dostala k nenápadnému průchodu do chrámu napravo mezi svahy. Jakmile jím prošla, v krátkém videoklipu byla seznámena s prostředím i dvěma kostlivci (z nich jeden zmizel hned po dotyku se zemí). Počkala si tedy na druhého a sestřelila ho brokovnicí do díry vlevo, kde visel přivázaný balvan (pokud chtěla šetřit explozivní šípy). Ve snaze najít další cestu, slezla po žebříku na stěně díry dolů. V průchodu napravo našla na zemi louč, kterou zapálila ohněm v drátěném koši za rohem. Vrátila se k balvanu, stoupla si pod kladku s uvázaným provazem, se zapálenou loučí vyskočila a provaz podpálila. Jakmile přehořel, balvan spadl na výstupek a odvalil se ke schodům. Nyní Lara mohla prolézt nízkou dírou, kterou si takto zpřístupnila. V malé kobce z ní narazila na zamřížované dveře. Ty se jí povedlo otevřít páčidlem a prolezla dalším nízkým otvorem za dveřmi. Za ním pokračovala chodbou kupředu [byla v části katakomb „Catacombs“]. V chodbě si všimla děrovaných dlaždic ve stropě a pokračovala dál až do malé místnosti. Uprostřed byla díra s hnědou dlaždicí na dně, a za ní zvláštní sloup stojící až u zdi. Brzy zjistila, že zde již víc nesvede, proto se vrátila na nádvoří nad díru [opět v části „Coastal Ruins“], kde předtím zabila kostlivce. Pak se z výstupku vytáhla na podestu nad stěnu vpravo, z jejího opačného konce pak přeskočila na další podestu ve tvaru „U“, ze které pak přeskočila k výklenku té samé stěny (vpravo). Zachytila se ho, vytáhla do něho a sebrala zde náboje do brokovnice s lékárničkou. Pak seskočila zpátky na „U“ podestu, z té pak přeskočila na podestu před vchodem do protější chodby. Na jejím konci vlevo použila zlatý klíč „Gate Key“ do zámku na bráně a otevřenou branou vešla do chodby, kterou se dostala do další části hry.

Proběhla chodbou do místnosti s kusy sloupů na podlaze. Chodbičkou s dírami v podlaze vpravo, proběhla do sousední místnosti s klesající částí podlahy před sloupem po pravé straně. Lara přistoupila k velké desce s emblémem hlavy (spínač) na stěně a zatlačila na ni. Ve videoklipu viděla, jak v místnosti, pod dírou na nádvoří, vyjela hnědá deska a zaplnila otvor v podlaze. Vrátila se tedy na nádvoří, slezla do díry a když se dostala až do místnosti, popotáhla sloup stojící u zadní zdi na hnědou desku v podlaze a podepřela tak strop v místnosti (podlahu horní místnosti). Stejnou cestou se vrátila přes nádvoří do té zadní, horní místnosti (tam kde stiskla spínač), kde již byla podlaha podepřena sloupem. Napravo do vchodu povytáhla zvláštní monolit do středu před chodbičku a pak ho touto chodbičkou protlačila až ke zdi sousední místnosti. Z kostky uprostřed monolitu vylétla známá hlava, která hned začala Laru napadat. Proto se otočila doprava, kde se otevřely dveře ve stěně, proběhla chodbičkou za nimi a na jejím konci se mohla rozhodnout: v Seskočit na podlahu místnosti, přeskočit otvor v ní v přímém směru a další chodbičkou doběhnout do místnůstky, kde je v zemi zapuštěn zvláštní kříž, postavit se k němu a čekat, až se hlava kříže dotkne a za třesku zmizí. v Seskočit na podlahu místnosti, zahnout doprava (vyhnout se otvoru) a další chodbičkou vpravo doběhnout do místnůstky, kde je v zemi zapuštěn zvláštní kříž, postavit se k němu a čekat, až se hlava kříže dotkne a za třesku zmizí. Teď se Lara mohla vrátit do místnosti s otvorem v podlaze, do které vede tyč. (Tuto místnost si zapamatovala!) Přeskočila na ni a sjela dolů do zvláštní kobky, šla kupředu okolo vázy až ke stěně, která se vzápětí samočinně zvedla. Lara za otřesů přešla k páce v rohu a přehodila ji. Tím se zvedly okolní stěny a Lara zůstala stát na podestě pod stropem velké haly. Jakmile se přiblížila k okraji, krátký videoklip ji ukázal nové prostředí a naznačil cestu. Lara měla několik možností dalšího postupu: v Přeskočit na žebřík připevněný na zdi napravo od podesty, slézt na podlahu haly a pokračovat dál. v Přeskočit na bližší provaz zavěšený pod stropem, rozhoupat se a přeskočit na druhý (vzdálenější). Pak přeskočit v přímém směru na podestu před vchodem do protější stěny. Ve výklenku pak přeskočit na zeď, po které mohla slézt co nejníže to šlo, seskočit na schodiště a jít na podlahu haly, kde pak lze pokračovat dál. v Lara si však vybrala nejdelší a nejsložitější cestu: Přeskočila na bližší provaz zavěšený pod stropem, rozhoupala se a přeskočila na druhý (vzdálenější) provaz. Nyní se otočila tak, aby měla provaz ze kterého prve přeskakovala po levé ruce a podestu s vchodem do stěny napravo. Když se dobře podívala na protější stěnu, viděla pod stropem nízký otvor. Rozhoupala se, přeskočila k otvoru, zachytila se jeho okraje a vytáhla dovnitř. Na druhé straně se spustila na kamenný výstupek, kde nalezla brokovnici, světlice a lékárnu [45]. Pověsila se za okraj výstupku kde sebrala věci a spustila se dolů. Nešla však do haly, ale zabočila do chodby napravo, vystoupila po schodišti a přeskočila otvor v podlaze.Rozstřelila vázu za ním a sebrala si pod ní náboje do brokovnice. Pak se spustila na šikminu pod otvorem, po které sklouzla do vody a potopila se. Plavala doleva a vylezla na schody u levé stěny. Po nich vyšla až na podestu ve tvaru „L“. Viděla, že je v částečně zatopené místnosti s ústřední podestou uprostřed, na které se vzápětí začal pohybovat kostlivec. Lara z nejvhodnějšího místa k němu přeskočila a brokovnicí ho sestřelila do vody. Pak se vrátila na podestu u schodů, ze které s rozběhem přeskočila podél pravé stěny na menší podestu naproti. Z té, (stále podél stěny) na podestu před výklenkem s pákou. Jakmile ji přehodila, tak se vysunuly dva kamenné bloky ze stěny po pravé ruce. Podél stěny tedy přeskočila na ten bližší, z něho pak na vzdálenější a nakonec na kamenný sloup s vázou. Tu rozstřelila a pod ní sebrala náboje do brokovnice. Otočila se doleva (zlikvidovala dalšího kostlivce na středové podestě), zachytila se černé mřížky na stropě a ručkovala přes místnost k protějšímu výklenku s druhou pákou na podestě před ním. Byla už skoro u podesty, když z úst kamenného reliéfu hlavy za pákou vylétla známá hlava a hned začala Laru obtěžovat. Lara přesto doručkovala až nad podestu, přehodila páku a tím vysunula další dva bloky ze stěny tentokrát nalevo. Aby se zbavila nebezpečné hlavy, seskočila do vody a plavala k protější stěně, podél ní doprava, kde brzy narazila na zatopený výklenek. Tam doplavala ke známému kříži a vyčkala, až se ho hlava dotkne a zmizí. Pak se přes schůdky a podestu u nich dostala na středovou podestu, zlikvidovala dalšího kostlivce. Pak přeskočila na hlavu samostatného sloupu a z něj na nově vysunutý blok u protější stěny. Přes sousední blok se dostala až na podestu ve vchodě nad vodou. Tady se otočila doleva, přeskočila do výklenku za ním a pověsila se rukama za jeho okraj nad vodu. Ručkovala doprava až za roh, kde konečně mohla seskočit na podestu vedle vody. Chodbou se dostala na římsu před velkou halu. Na ni vpravo nejdříve rozstřelila vázu a pod ní sebrala náboje do brokovnice. To už se objevili první dva kostlivci, kterých se hned zbavila. Pak přeskočila na zavěšené lano pod stropem a z něho na delší podestu vpravo od sloupu s podstavcem, na kterém ležel trojzubec. Odsud přeskočila na sloup s podstavcem, ze kterého sebrala trojzubec „Token“. To se už zvedl kostlivec na podestě, kam doskočila z lana takže ho zlikvidovala. Ze sloupu přeskočila na podestu s kulatým kamenným erbem nad ní (ne na tu s dvěma okny), vytáhla se na horní římsu nad ní, kde našla lékárnu. To už pod římsou běhali další kostlivci, které všechny zlikvidovala. Pak šla podél stěny s kulatým kamenným erbem, přeskočila díru do protějšího výklenku, kde vlevo objevila žebřík na stěně. Vysokým komínem vyšplhala nahoru, vešla do malé místnosti, kde nejdříve zlikvidovala dalšího kostlivce a pak sebrala z podstavce druhý trojzubec „Token“. Po tyči uprostřed pak vyšplhala o patro výš, seskočila z tyče do malé místnůstky, kde rozstřílela vázy, sebrala pod jednou z nich šípy do kuše a opět přeskočila na tyč. Vyšplhala ještě o jedno patro výš a přeskočila do chodby. Tou běžela až ke dveřím, které se samočinně otevřely a Lara se ocitla v místnosti (ve které již byla a pamatovala si ji) s otvorem v podlaze a tyčí, po které hned sjela dolů. Šla kupředu okolo vázy, zlikvidovala dalšího kostlivce a došla na kraj podesty, před známou velkou halu. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila na žebřík uchycený na zdi, po kterém slezla na podlahu haly, kde ihned zlikvidovala další dva kostlivce. Na delší ze stěn haly našla připevněný krátký žebřík, po kterém vylezla do výklenku a po schodech za ním sestoupila do bludiště katakomb. Hned jak vyběhla ze vchodu, měla po levé ruce průchod doleva, ale ten minula. Šla rovně a za sloupem u pravé zdi (na zemi leží váza) měla průchod doprava. Kdyby pokračovala rovně až na konec, vešla by do vysoké šachty výtahu (toto místo si dobře zapamatovala)! Lara tedy šla doprava, zabočila ještě jednou doprava a vešla do vchodu vlevo. V křížové místnůstce nejdříve zlikvidovala kostlivce a pak sebrala na zemi náboje do UZI samopalů. Vyšla z křížové místnosti, zabočila doprava, pak doleva a za průchodem ještě jednou doleva. Tak se dostala k prvnímu průchodu, který viděla, když do těchto prostor vešla poprvé. Hned za průchodem zlikvidovala dalšího kostlivce, šla podél levé zdi nejprve rovně, pak zabočila doprava a v pravé zdi objevila výklenek, kde na zemi ležel další kostlivec. Když ho rozstřelila, na konci tohoto výklenku zjistila, že může šplhat po zdi nahoru. Vysokým komínem se dostala do prvního patra prostor, ze kterých sem právě vylezla. Hned ve vchodu sebrala náboje do brokovnice a jakmile došla rovně kupředu na konec podesty, zlikvidovala dalšího kostlivce za dírou v podestě. Pak tam přeskočila (nalevo měla výklenek s oknem), šla doprava a podél stěny přeskočila do protějšího výklenku, kde sebrala lékárnu. Skočila zpátky a zabila dalšího kostlivce. Pak pokračovala na širokou podestu, ze které podél zdi po pravé ruce přeskočila na podestu vpravo od sloupu, kde sebrala dvoje náboje do brokovnice a přeskočila zpátky. Pak podél levé stěny přeskočila na podestu vlevo od sloupu, kde na levé stěně objevila žebřík. Po něm vylezla nahoru do druhého patra. Šla po podestě podél zdi, v průchodu sebrala náboje do brokovnice a za průchodem vpravo sebrala z podstavce třetí trojzubec „Token“. Nyní slezla po žebříku o patro níž, přeskákala přes místnost do místa, kudy mohla po stěně komínu slézt až na zem a vyšla z výklenku. Dala se doleva, v rohu pokračovala rovně, za prvním průchodem šla doleva a pak rovně až na konec do výtahu. Ten se rozjel nahoru a když zastavil, vytáhla se do malé místnosti, kde sebrala náboje do brokovnice, šípy do kuše a lékárnu [46]. Chodbičkou co z místnosti vedla šla až na konec a seskočila na podestu prvního patra. Pokračovala doprava, přeskákala po podestách až k žebříku a podruhé vylezla do druhého patra. Nyní přeskočila podél pravé stěny na úzkou delší podestu, z té pak na prostřední největší podestu, ze které přeskočila na malou podestu blízko podstavce, kde vzala trojzubec. Ve výklenku za touto podestou sebrala lékárnu a náboje do brokovnice. Pak se vrátila na prostřední, největší podestu a zlikvidovala kostlivce nalevo. Proti sobě viděl sloup a napravo od něho visel ze stropu provaz. Přes podestu vpravo se dostala před provaz, přeskočila na něj a po rozhoupání přeskočila na podestu vpravo od sloupu. Zleva přibíhal další kostlivec, takže ho hned zlikvidovala. Z podesty kam doskočila, se pak z nejbližšího rohu s rozběhem odrazila a přeskočila do výklenku ve sloupu (je v boku sloupu ze strany od provazu). Tady našla tyč, po které vyšplhala o patro výš, kde seskočila a rozstřelila na zemi ležícího kostlivce. Pak pokračovala ve šplhání po tyči ještě o jedno patro výš, do posledního třetího patra těchto prostor. Tady rozstřelila první hromádku kostí na podlaze, pak pokračovala jedinou chodbou, rozstřelila další dvě hromádky kostí a vešla do místnosti na konci. Vlevo v rohu byl výklenek a kousek od něho kostlivec, kterého rozstřelila. Vpravo pak čtvrtou hromádku kostí, kostlivce v rohu na zemi a poslední pátou hromádku kostí ve výklenku za podstavcem s trojzubcem. Jakmile rozstřelila poslední hromádku kostí, propadla se rohová kostka vlevo od vchodu. V takto přístupném výklenku Lara sebrala šípy do kuše (V krátkém videoklipu viděla, jak se otevřely dveře v místě nad podestou) [47]. Nyní sebrala z podstavce čtvrtý trojzubec „Token“ a mohla si zvolit, jakou cestou bude pokračovat: v Na konci výklenku za podstavcem vylézt nahoru, zabít kostlivce v chodbě, páčidlem si otevřít nejprve jedny, vzápětí druhé mřížové dveře a dostat se na volné prostranství před chrámem, kde v úvodu našla šípy do kuše ve výklenku nad hnědou šikminou. A vrátit se přes louku okolo vody do chrámu, přes nádvoří okolo díry s balvanem, do hlavní haly, odkud vyšla . Lara se však vrátila chodbou k tyči, po ní se svezla do výklenku ve sloupu, ze kterého přeskočila šikmo doleva na nejbližší podestu. Z té pak přeskočila podél stěny za sloupem na další úzkou podestu (zabila kostlivce) a přeskočila na velkou rohovou podestu, na které objevila otevřené dveře. Ve výklenku za nimi sebrala šípy do kuše, dvoje náboje do brokovnice a lékárnu [48]. Vyšla zpátky na podestu a našla nejvýhodnější místo, odkud se spustila o patro níž, pak přeskákala po podestách ke vstupnímu komínu, ve kterém po jeho stěně slezla dolů. Vyšla z výklenku, dala se doleva, v rohu pak šla rovně a za prvním průchodem zahnula doprava a po schodech nahoru. Po žebříku na konci slezla do hlavní haly. Lara se vydala do vysokého průchodu (vlevo od vody v rohu), po schodech za ním nahoru a po pár krocích přešla do další části hry…

Lara dokončila výstup po schodech a u otvoru vlevo v zemi se zastavila. Po pravé ruce viděla výklenek se známým křížem (likviduje hlavy), vlevo pak žebřík na stěně, který končil cihlami, po kterých se dalo lézt. Přeskočila na něj a slezla dolů. Zjistila, že stojí před velkou dírou v podlaze, v centrální hale, odkud se rozbíhají další místnosti a chodby do čtyř stran. Stoupla si zády ke stěně po které sešplhala a opatrně, aby nespadla do jámy zabočila do první chodby napravo. Přes stupínek vylezla do její vyšší části, pokračovala dopředu, až k jejímu ústí do místnosti se sloupy okolo prázdného bazénu. Tady si počkala na dva kostlivce, kteří ji napadli a sestřelila je brokovnicí do prázdného bazénu. Pak se do něj sama spustila a do jednoho ze tří výklenku v jedné ze stěn, po čtyřech vlezla pro šípy do kuše a lékárničku [49]. Vylezla z bazénu, vrátila se do ústřední místnosti s dírou a přešla okolo zdi do první místnosti doleva a stoupla si zády až k ohromné hlavě s vyplazeným jazykem v čelní stěně. Když se dobře podívala na stěnu od průchodu vpravo, viděla otvor ve stropě, kam pak po stěně vylezla a skočila saltem pozadu do místnosti. Pokračovala až do místnosti se sochou Poseidona nad bazénkem, do kterého brokovnicí sestřelila kostlivce, který na ni vyskočil zprava. Pak rozstřílela vázy v rohu a pod nimi sebrala náboje do brokovnice. Přeskočila na podstavec k soše a nasadila na její prázdné kopí první trojzubec „Token“ (uslyšela zvuk spuštěné vody). To z úst hlavy ve stěně spodní místnosti začala téct voda. Přeběhla k otvoru v podlaze a po stěně slezla dolů. Jakmile však prošla vysokým průchodem, vylétla známá nebezpečná bílá hlava a začala Laru ohrožovat. Aby se jí zbavila, oběhla Lara zeď doprava, tam našla zeď po které sem poprvé slezla a co nejrychleji lezla nahoru. Před vrcholem saltem pozadu přeskočila do výklenku za zády a stoupla si ke známému kříži. Počkala si, až se hlava kříže dotkne a zmizí. Pak opět slezla po stěně do ústřední místnosti s dírou uprostřed. Podruhé zabočila do první chodby vpravo, dostala se podruhé do místnosti s prázdným bazénem, který oběhla do další místnosti. Pod velkou skulpturou hlavy našla nízký kanálek, kterým se proplazila a vytáhla se do další místnosti za sochou. Vázy na podlaze rozstřílela a sebrala pod nimi náboje do UZI samopalů. Otočila se doprava a přešla před další místnost, která měla na podlaze různě rozmístěny desky s černými kruhy (hořáky, které začaly hořet, jakmile se k nim přiblížila). Opatrně tak, aby se pohybovala mimo ně, prošla až ke stěně za vázami, pak je v kleče rozstřelila a hned na to zlikvidovala dva kostlivce, kteří se objevili. Pak teprve sebrala na zemi náboje do kuše a brokovnice. Opět opatrně se vrátila do sousední místnosti se sochou Poseidona a známým způsobem mu nasadila na kopí druhý trojzubec „Token“. Aby se dostala do ústřední místnosti s dírou, podplavala zatopeným kanálkem pod hlavou, oběhla již zaplněný bazén v místnosti se sloupy a přebrodila částečně zatopenou část chodby. V ústřední místnosti se dala opět doprava, doběhla k další hlavě s vyplazeným jazykem a ve zdi vlevo viděla nízký otvor, nad deskou s černým kruhem (hořák). Opatrně si stoupla těsně vedle levého bližšího rohu kostky s kruhem a z místa přeskočila k otvoru, zachytila se jeho kraje a vtáhla se dovnitř. Za ním našla dva kostlivce ležící na zemi, které rozstřelila, stejně tak vázu na podlaze, pod kterou sebrala lékárničku a na prázdné kopí sochy umístila třetí trojzubec „Token“. Když se vracela k průlezu, vyskočil na ni další kostlivec, kterého se zbavila. Prolezla na druhou stranu a spustila se na zem. Od ústřední místnosti zabočila doprava, odkud doposud nevytékala voda. Doběhla až k tyči před hlavou s vyplazeným jazykem, po ní vyšplhala nahoru a seskočila pozadu na podlahu místnosti. Přešla do sousední křížové místnosti, kde vlevo zlikvidovala kostlivce ležícího na zemi, stejně jako jeho kolegu u bazénku se sochou. Pak rozstřílela vázy v pravé části místnosti, pod nimi sebrala náboje do brokovnice a šípy do kuše. Nakonec nasadila na kopí sochy Poseidona poslední čtvrtý trojzubec „Token“. Po tyči se svezla dolů, přeběhla místnost, přeplavala zatopenou část chodby a došla na kraj díry v ústřední místnosti, která už byla zaplněna vodou ze čtyř kanálků. Lara do ní skočila, potopila se a ve stěně vlevo brzy objevila otvor. Proplavala do zatopeného tunelu a na jeho konci pak do kanálku u dna, kterým proplavala doleva. Vynořila se v místnosti, kde se vytáhla na schody a kterýmkoliv ze dvou průchodu pokračovala dál. Na schodišti zlikvidovala čekajícího kostlivce a na konci seskočila do místnosti se čtyřmi bazénky, dvěma vázami ve výklencích po stranách a dvěma hořícími loučemi v čelní stěně. Hned jak sem seskočila, vylétly známé nebezpečné hlavy a začaly Laru pronásledovat. Rychle pistolemi rozstřelila obě velké vázy po stranách. Tím odkryla dva známé kříže, likvidující létající hlavy. Počkala až se všechny dotknou křížů a zmizí. Teď mohla v klidu přistoupit k artefaktu mezi hořícími loučemi na stěně, odsunout jeho víko na stranu a vytáhnout z něho levý rukávník „Left Gauntlet“. Zároveň se otevřely dveře po stranách artefaktu. Nyní si mohla zvolit mezi dvěma cestami: v Ve výklenku za jedním z křížů viděla velkou desku s reliéfem hlavy (spínač), kterou když by stiskla, propadla by se rohová dlaždice v podlaze ve výklenku za protějším křížem. Lara by sešplhala po žebříku do spodní tmavé chodby, posvítila by si na cestu a na opačné straně by vylezla po žebříku do horní místnosti. [Opět by se octla v části „Coastal Ruins“.] Zlikvidovala by kostlivce, páčidlem by si otevřela zamřížované dveře vpravo a vyšla by v chrámu se vchodem od vody, už kdysi viděla a minula ho. v Lara však zvolila kratší, přímou cestu do další úrovně: Prošla (kterýmikoli) dveřmi vedle sarkofágu a asi uprostřed zadní spojené chodby objevila nízký otvor u stropu chodby. Vytáhla se do něj, prolezla na jeho druhou stranu a další chodbou šla doleva, dokud nepřešla do další části hry.

Na konci chodby Lara prolezla nízkým otvorem u země a na druhé straně se spustila do chodby. Kteroukoli stranou se pak dostala do velké centrální haly s velkými vázami po stranách vysokých dveří. Vpravo i vlevo byly další dveře, stejně jako na balkónech. Otevřela prostřední dveře v levé stěně (stálali čelem k vázám), v malé místnůstce přeskočila na tyč a tak, aby ji co nejméně zasáhl rotující ostrý břit sjela o patro níž. Ve vhodném okamžiku projela okolo dalšího břitu a nakonec okolo třetího až na podlahu spodní chodbičky. Na jejím konci pak po další tyči musela vyšplhat okolo další čepele do vyššího patra. Když seskočila na podlahu, viděla v sousední místnosti na sloupu zlatou hvězdu. Hned jak vešla do místnosti, napadl ji zlatý rytíř s modrým kamenem na hrudi (jeho jediné zranitelné místo, kam bylo dobré střílet pistolemi). Když se ho zbavila, páčidlem vydloubla ze sloupu zlatou hvězdu „Golden Star“. Otočila se ke sloupu zády a oběhla otáčející se ozubené kolo po pravé straně až ke zdi. Pověsila se rukama za okraj podlahy, kde mohla po žebříku slézt dolů. Pak seskákala po stupních níž, kde ve výklenku sebrala lékárničku, náboje do revolveru a UZI samopalů [50]. Vyšplhala zpátky nahoru a šla podél stěny ke sloupu, na něm objevila žebřík a vyšplhala na horní podestu. Vešla do vchodu, kde našla další tyč, po které sjela o patro níž. Ve velké místnosti pak osvědčeným způsobem zlikvidovala dva zlaté rytíře najednou. Pak přešla do postranní části místnosti, v rohu našla otvor v podlaze a po žebříku v něm slezla o další patro níž. Prolezla nízkým otvorem u země a jakmile vstoupila do další místnosti, ve videoklipu viděla, jak zlatý rytíř nasedl na zlatého koně a vyjel proti ní. Stále před ním uskakovala, snažila se ho mít stále před sebou a střílela do modrého kamene na jeho hrudi. Když se jí povedlo sestřelit ho z koně, pokračovala v boji, dokud ho nezabila. Ze země potom sebrala modrý krystal „Horseman´s Gem“, který po něm zbyl. Nyní našla zavěšené závaží v jedno rohu, střelila do něho výbušným šípem a to otevřelo mříž vpravo. Vylezla do výklenku, kde sebrala lékárnu, náboje do brokovnice a UZI samopalů [51]. Vrátila se přes místnost a nízký průlez k žebříku, vylezla o patro výš a v této místnosti našla zavřenou mříž. Napravo od ní byla schránka, do které vložila modrý krystal, mříž se otevřela a Lara v místnůstce za ní zatáhla za provaz s kuličkami. Ve videoklipu viděla, jak se v zatopených prostorech pod podlahou otevřela další mříž. Z místnůstky šla doprava, vyšplhala po tyči a po sloupu vpravo slezla na zem. Nalevo byly dva vysoké průchody. Lara vešla do levého z nich a když před sebou viděla houpající se řetězy rozhodla se, zda bude okolo nich probíhat, po čtyřech se plazit okolo stěn, či problém řešit saltem do strany. Zvoleným způsobem se pak dostala do místa, kde se otáčelo velké ozubené kolo. Napravo od kola objevila v podlaze poklop, který si otevřela (do vody však neskákala) a vrátila se okolo řetězů ke vchodu. Vstoupila do pravého vchodu, osvědčeným způsobem se dostala do místa s druhým ozubeným kolem. I tady našla poklop v podlaze, otevřela ho a tady už skočila do vody. Zatopenými prostorami plavala doleva, hned doprava a u hnědého sloupu doleva. Pak rovně, kde uprostřed byla ve stropě mříž a vzduchová kapsa (nádech). Od ní pak plavala doprava, otevřenou mříží a na konci vylezla v malé kobce z vody. Z pravé stěny páčidlem vydloubla další dvě zlaté hvězdy „Golden Star“ a stoupla si do vody čelem k východu z kobky. Potopila se a zatopenými prostorami plavala přímo do protějšího výklenku. Na konci zahnula doprava, kde se už mohla vynořit a vylézt otevřeným poklopem z vody. Známou cestou se pak osvědčeným způsobem vrátila do místnosti, kde získala první zlatou hvězdu, přeběhla k tyči a ve vhodný okamžik seskočila okolo rotující čepele dolů. Přeběhla chodbičku k druhé tyči a zachytila se jí. Třikrát popolezla výš (tři pohyby šplhání), počkala na vhodný okamžik a popolezla ještě jednou a rychle saltem pozadu přeskočila na podlahu o patro výš. Tady rozstřelila dvě vázy a sebrala lékárnu, i náboje do brokovnice. Opět skočila na tyč, stejně jako prve popolezla třikrát nahoru pak ještě jednou okolo dalšího břitu a přeskočila na podlahu o další patro výš, rozstřelila vázu a sebrala pod ní lékárničku. Naposledy přeskočila na tyč a stejně jako dvakrát předtím se dostala na podlahu horní místnosti. Vyběhla v ústřední hale, kde otevřela poslední dveře nalevo v protější stěně. Ve výklenku chodbičky rozstřelila vázu, sebrala pod ní lékárničku, pak doběhla do místnosti s malbou oblohy na stropě a kruhy na podlaze. Vpravo od vchodu stál globus s modrým lemem, který přemístila na tmavý bod uprostřed místnosti a nad ním se hned rozsvítilo zvláštní světélko. Doběhla ke stěně se dvěmi zavřenými mřížemi blízko sebe a do schránky mezi nimi vložila první zlatou hvězdu, čímž si obě mříže otevřela. Ve výklenku za pravou mříží našla další globus s šedým lemem, který přetáhla na tmavý bod prvního kruhu od středu. Nyní z levého výklenku vytáhla globus se zeleným lemem a místila ho na tmavý bod druhé kružnice od středu. Nyní šla umístit druhou zlatou hvězdu do schránky ve zdi nalevo od vchodu a globus s hnědým lemem přesunula na tmavý bod třetí kružnice od středu. Poslední zlatou hvězdu zasadila do schránky u poslední zavřené mříže a globus se zlatým pruhem umístila na volný tmavý bod nejvzdálenější kružnice od středu. Ze zlatého kruhu v sousedním výklenku vyšlehl paprsek, propojil všechny globusy a otevřel se v něm průchod. V chodbě za ním Lara rozstřelila vázu a sebrala lékárnu. Pokračovala dál, u zavřených dveří vlevo pak další vázu a pod ní náboje do brokovnice. Chodbou napravo pokračovala do další místnosti. Tady byly po obvodu rozmístěny sochy sedmi hadů. Na zadní straně měla každá socha páku. (Pokud by do této místnosti ani nenakoukla, nemohla by sebrat pergamen s návodem k tomuto hlavolamu.) Vrátila se ke dveřím, kde prve rozstřelila vázu, otevřela dveře a vyšla na balkón ústřední haly. Po něm běžela doprava a otevřela třetí, poslední dveře napravo. Ve výklenku chodby za nimi rozstřelila vázu a sebrala pod ní lékárničku. Jakmile vstoupila do místnosti na konci chodbičky, vyběhli z postranních výklenků dva zlatí rytíři. Lara před nimi utekla zpátky ke dveřím a odsud vždy vstoupila do chodby, střílela do přicházejících rytířů, opět před nimi uskakovala a to vše tak dlouho, až jednoho po druhém zlikvidovala. Pak v místnosti sebrala z kamenného podstavce pergamen „Fire Circle Scroll“ (návod k hlavolamu). S tím vyběhla na balkón, přeběhla do otevřených dveří a chodbou za nimi pokračovala do místnosti se sochami sedmi hadů. Podle pergamenu tedy začala přehazovat páky: (tím zažíhala zhasínala ohně na soše a na dalších dvou dalších, propojených čarami na podlaze) nejdříve na té u vchodu, pak na té vlevo, a opět nalevo a tak pokračovala kolem dokola (přeběhla i desku pod nápisem na stěně), až se vrátila zpátky ke vchodu. To samé opakovala ještě jednou a to se již uprostřed místnosti vysunul kamenný blok, po kterém vylezla pod otvor ve stropě a na vrcholu si stoupla čelem ke vchodu. (Pokud ji začala napadat ohnivá hlava je další řešení stejné až k bazénku.) Vytáhla se do horní chodby, po schodech vyběhla nahoru k bazénku (sem by skočila a hlavy by po dotyku s vodou zmizela), zabočila do místnosti vpravo. Vlevo rozstřelila vázu, sebrala náboje do UZI samopalů, přeběhla další místnost se svitky, po schodišti pokračovala dolů, až se dostala ke dveřím, které otevřela. Po balkónu přeběhla na protější stranu a otevřela poslední dveře nalevo. Jakmile z chodbičky vešla do místnosti, z hořícího lustru vylétla další hořící hlava a začala Laru obtěžovat. Proto se rychle obrátila, vyběhla na balkón, do dveří kterými sem vyšla, přes místnosti se svitky a skočila do bazénku, kde hlava zmizela. Nyní se vrátila do místnosti odkud utekla a z podstavce sebrala „Pharos Pillar“. Vlevo si všimla poklopu v podlaze, proto ho preventivně otevřela. Vyšla na balkón, dala se doleva, minula prostřední dveře a ty další, v té samé zdi otevřela. Na konci chodbičky si zapálila světici, seskočila na šikminu pod otvorem a klouzala dolů. V jednom místě si všimla stěny se žebříkem vedoucím nahoru. Rychle se odrazila a zachytila se ho dřív, než sjela až dolů. Vylezla až na vrchol hlavy sochy lva. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila na podestu u zdi, kde sebrala lékárnu a šípy do kuše [52]. Podél pravé stěny pak s rozběhem přeskočila na šikminu, po které viděla valit se modrou kouli. Sklouzla dolů, seběhla se podívat do prolákliny pod hlavu lva a v krátkém videoklipu viděla záběr na páku vedle šikminy. Přeskočila zpátky na podlahu haly a šla doleva. Když zezadu vyběhl zlatý rytíř, za neustále střelby před ním couvala až ho zabila. Vystoupila po šikmině kam až to šlo a ihned uskočila do strany před druhou valící se koulí. Opět vystoupila na šikminu a z místa přeskočila k páce na stěně vlevo, pověsila se na ní a tím jí přehodila. Z podlahy vlevo vyjel kamenný blok na který hned vylezla a přeskočila na podestu u sousední stěny. Tady našla otvor ve zdi, vylezla do něj, pak výš, až vyšla na kraji výklenku před druhou sochou hlavy lva. Z levé strany výklenku pak s rozběhem přeskočila na levý kraj obočí (těsně nad oči sochy), otočila se doprava a vylezla až na vrchol hlavy, kde zatáhla za provaz z kuličkami. Tím pootevřela tlamu této sochy. Nyní pozadu sklouzla po čumáku sochy, zachytila se jeho šikmého konce, pustila se, zachytila se okraje spodní čelisti a vytáhla se do pootevřené tlamy a po kolenou prolezla dovnitř hlavy. Po tyči vyšplhala do horní místnosti, tady přistoupila nejprve k pravé mříži, pak k té nalevo a tou pak prošla (hned se zavřela) do další místnosti. Nalevo našla na zemi louč, sebrala ji, pak si stoupla na kanálky před hnědými sloupy, tím zažehla ohně na podstavcích a u nich louč zapálila. Chodbou pak seběhla do místnosti s otvorem v podlaze zatlučeným prkny. Hodila louč na prkna, počkala až prohoří a vzniklou dírou se dostala do spodní místnosti. Tady sebrala ze země pergamen „Music Scroll“, pak rozstřelila vázu, sebrala pod ní náboje do brokovnice a otvorem ve stěně místnost opustila. Otevřela si dveře do ústřední haly (vchod měla nalevo) a vydala se do prostředních dveří napravo. Klikatou chodbou se dostala do místnosti, kde z hořícího lustru vylétly dvě ohnivé hlavy a začaly ji napadat. Zabočila hned za roh doprava a chodbičkou se dostala do místnosti s třemi bazénky, kde skočila do prostředního. Když hlavy zmizely, vylezla ven, v druhé chodbě rozstřelila vázu, sebrala pod ní lékárničku a s touto jedinou kořistí se vrátila do ústřední haly. Vběhla do třetích dveří protější stěny úplně vpravo, chodbou za nimi rovně kupředu a v místnosti se sedmi sochami se přes kvádr uprostřed dostala otvorem ve stropě do horní chodby. Známou cestou pak na balkón ústřední haly (do protějších zavřených dveří nešla, byla tam jen prohořelá podlaha), ale otočila se doleva a otevřela si sousední dveře. V chodbě za nimi rozstřelila vázu, sebrala náboje do UZI samopalů a pokračovala do místnosti, kde na kamenný pultík položila pergamen „Music Scroll“ a ve videoklipu si zahrála na vedle stojící harfu. Tím otevřela tajné dveře, kterými prošla na balkónek ústřední haly nalevo od velkých modrých dveří. Zatáhla za provaz s kuličkami a tak si velké modré dveře otevřela. Aby se nezdržovala složitou cestou k nim, přeskočila přes zábradlí na podlahu a prošla těmito velkými dveřmi do další části hry.

Lara seběhla po schodech do haly a zabočila do vchodu vpravo. Šikmou chodbičkou vyběhla do patra, kde sebrala z kamenného podstavce „Pharos Knot“. Vrátila se do haly, vběhla do protějšího vchodu a další šikmou chodbičkou vyběhla nahoru. Ve videoklipu se setkala s Von Croyem a jeho lidmi. Když na ni začali střílet, seskočila z balkónu do haly. Připravila si zbraně a jakmile nepřátelé seběhli dolů, je zabila. Opět vyběhla chodbičkou nahoru a lampu na podstavci posunula po poškrábané podlaze směrem k regálům. Otevřely se tajné dveře, kterými zmizel Von Croy. Lara jimi prošla a dírou v podlaze se vrátila do části hry…

Dopadla do vody, vylezla z bazénku a vpravo, v místnosti se čtyřmi sloupy uprostřed, sebrala lékárnu a šípy do kuše. Na podstavci mezi sloupy pak našla rozbité brýle „Broken Glasses“ [53]. Nad sebou objevila otvor ve stropě. Postavila se čelem k bazénku čelem k bazénku, vyskočila a zachytila se žebříku na stěně v něm. Vyšplhala do horní chodby, kterou pak vyšla na volné prostranství před chrám. Šla na břeh směrem k chrámu vlevo, vlezla do vody a hned vpravo, v rohu pod vysokou hnědou skálou našla zatopený otvor vchod do jeskynního komplexu. Potopila se, plavala rovně, na konci zahnula doleva a u malé pyramidy, tam kde tráva ukazovala směr spodního proudu zahnula doleva. Na konci odbočila doprava a brzy byla stržena silným proudem okolo trávy na dně do další části hry…

Ocitla se v ohromné zatopené jeskyni s chrámem. Plavala k němu do míst, kde nad velkými vraty viděla dřevěná vrata s výklenky po stranách. Nad chrámem byla vzduchová kapsa s plošinku, kde se mohla nadechnout. (Nízkým průlezem však nelezla, dostala by se opět do části hry Coastal Ruins.) To už viděla připlouvat žraloka. Tak, aby ji nezranil plavala do pravého výklenku, kde na konci chodbičky vložila „Pharos Pillar“ do schránky ve zdi. Znovu se ponořila, plavala okolo dřevěných vrat do sousedního levého výklenku, kde do schránky vložila „Pharos Knot“. Tím si pootevřela velká vrata do chrámu u dna jeskyně. Ponořila se, a proplula otevřenými vraty na schody. Po něm se dostala do místnosti se dvěma sochami a otvorem v podlaze mezi nimi. Připravila si brokovnici a jakmile se objevil kostlivec, sestřelila ho do toho otvoru. Pak tam sama seskočila a doplavala do zatopené místnosti se třemi zavřenými dveřmi. Otevřela nejdříve ty vlevo od vchodu, pak protější (ty napravo od vchodu) a těmi proplula do chodbičky. Plavala nad šikminou na konci a dírou ve stopě vylezla do velké místnosti s bazénem uprostřed a třemi schodišti. Z levého schodiště vylétl zlatý pták, kterého hned zabila. Nyní rozstřílela truhlice v rozích místnosti a posbírala pod nimi šest krabiček nábojů do brokovnice, lékárničku a lékárnu. Pak vystoupila po schodišti vpravo od vchodu a na konci chodby přešla do části hry.

Vešla do zahrady s kašnou, oběhla okolo ní do nízkého vchodu pod balkónem v protější stěně. Po šikmé rampě šla nahoru, kde rozstřílela dvě truhlice a sebrala pod nimi dvoje náboje do brokovnice a lékárnu. Pak si otevřela páčidlem zavřené dveře, stejně jako na konci tmavé chodby za nimi. Došla k otvoru v podlaze na konci a po šikmině pod ním sklouzla do zvláštní kapaliny. Co nejrychleji se postavila a brodila se doleva za roh, kde vylezla na plošinku vpravo za zdí. To musela stihnout dřív, než oheň tekoucí žlábkem kapalinu zapálil. V desce na zdi vpravo viděla zasazeného zkamenělého černého brouka „Black Beetle“, kterého páčidlem vydloubla a sebrala. Z okraje výklenku pak přeskočila na podestu u protější zdi, přešla po ní doleva a odsud s rozběhem přeskočila okolo levého rohu zdi na podestu výklenku zdi proti vchodu. Otočila se čelem ke vchodu, kde se šikmina změnila na výstupky. Z nižší části podesty přeskočila s rozběhem ke vchodu, zachytila se jeho okraje a vytáhla dovnitř. Po výstupcích vyšplhala nahoru, chodbami, přes šikminu, okolo kašny se vrátila do chodby a na jejím konci pak přešla zpátky do části hry.

Jakmile sestoupila po schodišti do místnosti s bazénkem, zabila zlatého ptáka, který se objevil nad schodištěm po pravé ruce. Nyní vyběhla po protějším schodišti (vchod měla vlevo), na konci chodby prošla vysokými dveřmi, které se za ní zavřely, jakmile vstoupila do haly se sochou bohyně Isis v průčelí. V rozích haly vpravo i vlevo od sochy byly sloupy a nad nimi známí zkamenělí brouci. Doběhla k soše a nejdříve vylezla na sloup vlevo a páčidlem brouka „Broken Beetle“ vydloubla. Z otvoru po něm začali vylézat masožraví brouci (a ještě ke všemu ten brouk byl poškozený). Z podlahy po levé ruce Lary však vyjel kamenný blok. Proto rychle seskočila na zem, na blok vyskočila, vylezla až do výklenku nad ním a stiskla velké tlačítko na zdi. Hned jak seskočila na podlahu, rychle přeběhla k sloupu vpravo od sochy a vytáhla se nahoru. Páčidlem vydloubla druhého brouka „Black Beetle“ (další masožravci), ale to už vyjel z podlahy další blok po její pravé ruce, přes který se dostala do výklenku, kde zatlačila na spínač na konci. Tím se otevřel otvor v podlaze před sochou. Lara seskočila na podlahu, pak do nového otvoru, kde zůstala viset na žebříku. Když poslední brouci napadali dolů, seskočila na sloup pod sebou a z něho na podlahu dlouhé místnosti. Přeběhla na její opačnou stranu k šikmému výstupku vpravo, vyskočila a zachytila se jeho okraje. Pak se vytáhla nahoru a ihned saltem pozadu přeskočila na podestu za zády. Tady nejdříve sebrala z podstavce klíč „Winding Key“a pak stiskla velké tlačítko na zdi, které otevřelo vstupní dveře v místnosti se sochou. Postavila se zády k tlačítku, seskočila na podlahu, rychle přeběhla k protějšímu sloupu a vyskočila na žebřík. Vyšplhala nahoru a po dalším pak až do haly se sochou, kterou otevřenými dveřmi opustila. Když se přiblížila k bazénku v místnosti pod schody, objevil se kostlivec, kterého do něj sestřelila brokovnicí. Nyní vyběhla po prostředním schodišti do malé místnosti, kde nejdříve rozstřílela truhlice a posbírala pod nimi náboje do UZI samopalů, brokovnice, lékárničku a lékárnu. Ve vchodu do haly s černou pyramidou uprostřed, zabila dalšího kostlivce. Od pyramidy vlevo našla v podlaze otvor a po šikmině pod ním sjela do známé hořlavé kapaliny, kterou přebrodila rovně a vylezla na plošinku na konci vpravo za sloupem. Brouka po pravé ruce na sloupu si nevšímala (byla to past). Vydloubla toho na zdi vlevo a tak získala třetího „Black Beetle“. Oběhla okolo sloupu a z nejvýhodnějšího místa přeskočila zpátky do vchodu. Vrátila se do haly s pyramidou a seskočila do další díry opět vlevo. Kapalinou přebrodila rovně a na konci se vytáhla na podestu, kde vydloubla čtvrtého „Black Beetle“. Stejně jako před chvilkou oběhla sloup, přeskočila do vchodu a vrátila se do haly s pyramidou. Všechny čtyři brouky zasadila do schránek ve čtyřech stranách pyramidy. Ta se rozložila, vrchol se nadzvedl a Lara si ve světle pod ním sebrala mechanického skarabea „Mechanical Scarab“. Zkompletovala „Winding Key“ a „Mechanical Scarab“ a tak dostala „Mechanical Scarab With Key“. Teď se mohla vrátit do místnosti s bazénkem uprostřed, podruhé vystoupila po schodišti vlevo do chodby a na jejím konci přešla do části hry.

Seběhla ke kašně a skočila do bazénku. Napravo u dna našla zatopený kanálek, kterým proplavala do místnůstky, s otvorem ve zdi, zatáhla v něm za páku, která spustila propadlo v rohu jiné místnosti této sekvence. Proplavala zpátky a tentokrát vešla po schodech (vpravo od malého průchodu pod balkónem) do široké chodby. Rozstřelila truhlici vpravo ve výklenku a sebrala pod ní lékárnu. Pokračovala chodbou doleva, kde pod dalšími truhlami ve výklencích našla šípy do kuše a náboje do revolveru. Šla chodbou až do míst, kde viděla na stěnách namalované ptáky a na podlaze znak skarabea s tmavým bodem. Na ten položila „Mechanical Scarab With Key“, který se rozjel dopředu a deaktivoval past z trny. Lara proběhla uvolněnou chodbou a na konci si skarabea sebrala. Z malé místnůstky běžela šikmou chodbičkou doleva a zastavila se až u zlatého sarkofágu. Na něm odsunula víko a zevnitř vytáhla pravý rukávník „Right Gauntlet“. Zabila kostlivce co se objevil vpravo, saltem do strany proskočila past a seběhla do místnůstky, kde odbočila do vchodu vlevo, s obrazem dvou hlav nad ním. Vyšla do široké chodby před zavřenými vraty. Zabila kostlivce co se objevil vpravo a (podruhé) položila mechanického skarabea na znak na zemi před chodbičkou, kde se objevil kostlivec. Když byla deaktivovaná past, doběhla si ho sebrat a octla se v široké chodbě, ze které vešla do místnůstky napravo (opět past). Odsunula víko sarkofágu a zevnitř vytáhla krabičky s náboji do brokovnice s lékárničkou. Zlikvidovala dalšího kostlivce a vrátila se do chodby, kterou pokračovala doprava, až do místnosti s modrým stropem a dvěma dřevěnými sloupy. Za nimi u zdi odsunula víko na dalším sarkofágu a zevnitř sebrala lékárničku. Otočila se doleva a vešla do chodbičky, se dvěma sloupy na konci. Hned se však vrátila, proběhla mezi dřevěnými sloupy a když nad protějším schodištěm vylétl zlatý pták, tak ho zabila. Teď už se mohla konečně vrátit do chodbičky s dvěma sloupy na konci, odkud se vrátila zabít ptáka. Vyšla z ní do místnosti, ze které vedla první chodba doleva (nevstupovat past), druhá s namalovanými ptáky na stěnách a obrazem na zdi v místnosti na konci. Tady (potřetí) použila mechanického skarabea na deaktivaci pasti. (Pokud by se ho pokusila použít počtvrté, explodoval by.) Uvolněnu chodbou se dostala do místnosti, kde odsunula víko na sarkofágu, vyndala z něho čtyři krabičky nábojů do brokovnice a lékárničku [54]. Teď už se mohla vrátit chodbičkou, přes místnost a chodbičku se sloupy po stranách do místnosti s dřevěnými sloupy. U prvního zabočila doprava, minula schodiště i zlaté dveře po pravé ruce a doběhla k otevřenému propadlišti. Seskočila dolů, rozstřelila truhlici a pod ní sebrala šípy do kuše. Vytáhla se zpátky do místnosti a vpravo viděla výklenek se zavřenými vraty. Šla k nim a zabila dalšího kostlivce napravo. Na pravé stěně u vrat našla páku, na kterou musela vyskočit a vlastní vahou jí přehodit. Vrata se otevřely a vpravo se vysunul z podlahy kamenný blok. Lara na něj vylezla, přeskočila ke stěně vlevo, zavěsila se za prasklinu v ní, kterou pak ručkovala doprava tak dlouho, až se mohla vytáhnout do výklenku a postavit. V chodbě rozstřelila truhlici, sebrala pod ní šípy do kuše, pak se šikmou chodbičkou dostala do místnosti s bazénkem (past) a když odsunula víko na sarkofágu vlevo, vyndala z něho „Right Greave“. Zabila kostlivce vpravo, proskočila past, seběhla dolů, zabočila doprava a seskočila do místnosti s palmou a kvádrem, odkud sem vylezla. Oběhla kvádr i propadliště a v široké chodbě už našla otevřené zlaté dveře v levé stěně. Uvnitř místnůstky se sloupy nejdřív rozstřílela truhlice, posbírala lékárnu i šípy do kuše a když odsunula víko sarkofágu, vytáhla zevnitř „Pharos Knot“. Vyběhla do chodby, dala se doleva, u dřevěného sloupu opět doleva, proběhla chodbičkou se sloupy na konci a v místnosti za ní vystoupila po schodech do výklenku. Tady sebrala ze země náboje do brokovnice, pak vložila „Pharos Knot“ do schránky na zdi a otevřela si tak vysoké dveře vpravo do vysoké haly. Nad hlavou viděla lávku, ochozy, římsy a zavěšenou plošinu pod stropem. Z prohlubně v podlaze pak vyčnívaly dva sloupy. Lara vylezla na ten blíž ke dveřím a když sebrala lékárničku co na něm ležela, objevil se na protějším sloupu její vlastní zlatý hologram, okolo kterého začala svítit spirála stejně jako kolem ní samotné. Současně vyjel z podlahy místnosti u levé stěny kvádr. Vylezla na něj. Otočila se doprava, pověsila se rukama na plaňky pod lávkou nad hlavou a přeručkovala do protějšího výklenku. V něm se otočila, vytáhla se nahoru na lávku, doběhla do jejího středu a přeskočila na sousední lávku. Po ní se dala doprava, vytáhla se do výklenku ve stěně a chodbičkou šla nahoru. Jakmile zaslechla křik zlatého ptáka, rychle se otočila, vrátila se až doprostřed lávky, otočila se doleva a zastřelila zlatého ptáka, co se blížil zleva dřív, než napadl její hologram, nebo ji samotnou. Nyní se vrátila přes výklenek do horní místnůstky, rozstřelila ležícího kostlivce na podlaze a přeskočila na plošinu zavěšenou pod stropem uprostřed haly. Otočila se doleva, stoupla si doprostřed na kraj plošiny a přeskočila k páce na barevném bloku nad hlavou, pověsila se na ni a tím ji přehodila. Už jak padala na lávku pod sebou, vytáhla kuš a hned jak dopadla, se otočila doprava a zabila dalšího zlatého ptáka. Podruhé se vrátila na plošinu zavěšenou pod stropem. Stejně jako poprvé přehodila i páku na bloku vpravo a po dopadu na spodní lávku, se potřetí vrátila na plošinku zavěšenou pod stropem. Nyní již mohla přeskočit na římsu u levé stěny (dávala při tom pozor, aby se nebouchla do hlavy o barevný blok) a ve výklenku za otevřenými dveřmi si sáhla do otvoru pro „Hathor Effigy“. Stejně obezřetně se přes plošinu pod stropem dostala na římsu u protější zdi. Tady nejdříve rozstřelila truhlici napravo a sebrala si pod ní lékárnu. Pak rozstřelila ležícího kostlivce ve výklenku za otevřenými dveřmi a do otvoru si sáhla pro „Ornate Handle“. Obě posledně získané věci hned zkompletovala a získala tak „Portal Guardian“. Pak se přes zavěšenou plošinu pod stropem dostala k zavřeným dveřím na římsu vpravo, „Portal Guardian“ položila na úzký podstavec vedle nich a tím si je otevřela. Hned jak vstoupila do chodbičky zabila dalšího kostlivce a po prvním schodišti sestoupila do mezipatra, kde vlevo pod rozstřelenou truhlicí sebrala náboje do UZI samopalů. Otočila se doprava a viděla před sebou ozdobnou komnatu se sloupy po stranách a trůnem u protější zdi. Dříve než do ní vstoupila, si připravila granátomet a zvolila super náboje. Jakmile vstoupila na schody, ve videoklipu došla k trůnu a sedla si na něj. To už se po stranách komnaty otevřely vysoké dveře a z nich vystoupili její strážci. Ihned po skončení videoklipu udělala salto doprava a co nejrychleji proběhla okolo strážce vpravo do místnůstky za ním, kde se před střelami jeho kolegy schovala za roh a vytáhla granátomet. Jakmile vešel první strážný, vystřelila jeden granát, který vzápětí svým druhým výbuchem strážce roztrhal. Stejným způsobem (jediným výstřelem) zlikvidovala i jeho kolegu. Pak odsunula víko sarkofágu a vytáhla z něj brnění „Breast Plate“. Přeběhla přes komnatu do protější místnůstky, kde ze sarkofágu získala „Left Greave“. Vrátila se do komnaty a některým ze dvou otevřených poklopů v podlaze po stranách podstavce před trůnem seskočila do spodní chodbičky. Po širokém schodišti se dostala do další části hry. Ve videoklipu našla ve zdemolované JeanYvesově pracovně vzkaz od Von Croye, že se zmocnil jejího přítele. Nasedla na motorku s přívěsným vozíkem a vydala se ho hledat… Ani postřik z vrtulníků nezachránil město před zničujícím náletem sarančat. I kolony aut na poušti byly napadeny. Lara dojíždí z pouště k městu, které je již zcela zdecimováno a jen zázrakem nebyla sarančaty sama napadena.

Lara začínala tuto část hry pod palbou nepřátel, u zavřené brány vedle stojícího motocyklu. Co nejrychleji běžela po schodišti (po levé ruce) kupředu okolo sloupů do rohu, kde na ni z výklenku za sloupy střílel protivník. Připravila si brokovnici a vždy když vyskočila podél výstupku vystřelila. Tak protivníka zabila, aniž by ji vážněji zranil. Pak si na výstupek vylezla pro revolver, který tam po něm zbyl. Sestoupila na schodiště, podél zdi došla na úroveň motorky a pozadu sestoupila až na poslední schod. V zaměřovači kuše se podívala na střechu budovy před sebou, kde zahlédla kus hlavy dalšího odstřelovače. Několika normálními šípy ho zlikvidovala. Šla k zídce na níž stál automatický kulomet a hned za ní vpravo za rohem zabila dalšího střelce. Pokračovala prostředkem ulice a za dalším rohem vpravo zabila několika obyčejnými šípy z kuše odstřelovače, co se skrýval za nízkou zídkou. Vrátila se k motorce, nasedla a jela ulicí rovně, doprava, doleva a za dalším rohem přejela dalšího střelce, stejně jako jeho kolegu čekajícího za hromadou písku ve slepé uličce (rovně) za křižovatkou. Po něm hned sebrala na zemi náboje do brokovnice. Nasedla na motorku, u hromady písku zabočila do ulice vpravo a co nejrychleji dojela ke zdi zeleného baráku naproti (začali na ni střílet dva automaticky naváděné kulomety z jeho střechy), zabočila podle stěny doprava a zaparkovala ve výklenku u zavřené brány, kde sesedla. Šla těsně podél zdi zeleného baráku až na jeho konec, přeběhla ulici k protější stěně a podél ní se opatrně vracela zpátky. Neustále se po pár krocích snažila dostat do laserového zaměřovače (na revolveru) zadní část kulometu s červenou skvrnou (byly otočeny do směru, kde byla naposledy zaměřena). Jakmile se jí to povedlo (nejprve u vzdálenějšího), hned ho rozstřelila. Opět popošla a zlikvidovala i ten bližší. Otočila se doleva, přeběhla ulici a vlezla si do výklenku pro granátomet a lékárničku. Vrátila se na ulici, šla doprava a šikmo vlevo u bílé zdi, vylezl další nepřítel na kamenný blok. Zdálky ho sestřelila několika obyčejnými šípy z kuše (mířila mu na nohy, výš měl vestu a hlavu mu krylo pověšené prádlo). Pak pokračovala dopředu, seběhla šikminu a vpravo za rohem zlikvidovala posledního střelce. Vrátila se zpátky k motorce a vylezla do výklenku s náhrobky proti bráně. Vykopla dveře do místnosti, kde vlevo našla lékárničku a pak odtáhla z poklopu tělo mrtvého vojáka. Došla k motorce, nasedla, jela podél baráku vlevo, u hromady písku zabočila do slepé uličky, kde sesedla. Prolezla nízký otvor nad kvádrem a dostala se chodbičkou do místnosti, kde přehodila páku. Sebrala lékárničku a pak otvorem ve stropě vylezla do známé místnůstky. Udělala čelem vzad, přeskočila k otvoru ve zdi a vtáhla se dovnitř. Vyběhla chodbičkou nahoru a pákou si otevřela dveře na střeše jednoho z domů. Vrátila se k průlezu a na druhé straně se spustila dolů, přeběhla spodní místností a vrátila se k motorce. Když se dobře rozhlédla, viděla za hromadou písku na křižovatce terasu ohrazenou červenobílými prkny. Nasedla, rychle se rozjela a přes hromadu písku na ni přeskočila. Podlaha se pod vahou motorky propadla a Lara se ocitla ve spodní chodbě, kde hned za rohem vlevo zastavila a sesedla. Blízko motorky našla na zemi lékárničku, kterou sebrala a vylezla do rudě osvětleného výklenku. Seskočila do vody pod otvorem v podlaze. Z ní vylezla do chodby, na jejímž konci vpravo byla místnost se sloupky. Nejdříve postřílela všechny netopýry, pak došla na konec místnosti, vlevo našla světlice, vpravo náboje do brokovnice a napravo od nich průchod se šikminou, po které se sklouzla do úzké chodby. Vpravo našla zaměřovač (nemusela ho předtím vlastnit a byl důležitý), obešla mrtvolu a vlevo v protější stěně si všimla spáry. Vyskočila k ní, pověsila se rukama, ručkovala doprava, přes roh až do místa, kde se mohla vytáhnout do výklenku. Otočila se o 180° a v protějším výklenku za hnízdem, viděla houpající se modrý balónek. Opatrně, aby nezasáhla hnízdo (sarančata) balónek rozstřelila. Otevřela si tak mříž před schodištěm, ale zároveň vypustila známou modrou hlavu, která jí hned začala pronásledovat. Lara seskočila do chodbičky, běžela okolo středu až narazila na schody. Po nich vyběhla k bazénku, do kterého hned skočila (hlava dotykem s hladinou zmizela) a Laru strhla proud doleva k otvoru v podlaze. Proplula tunelem, pak nahoru a vytáhla se na podestu, ze které s úchytem za ruce seskočila zpátky do chodbičky. Oběhla roh vpravo a podruhé vyběhla po schodech, aby se sklouzla do bazénku (díky modré hlavě) voda měla hustotu, že přes ní mohla přejít a vyskočit k páce naproti, kterou si otevřela východ z chodbičky. Vrátila se do chodbičky a prošla otevřenými dvířky v rohu. Další chodbičkou se dostala do sklepení, kde nejdříve sebrala lékárničku na konci a pak teprve zabočila do výklenku, kde si páčidlem otevřela dveře. Za nimi sebrala lékárnu a náboje do UZI samopalů [55]. Přes výstupky se pak dostala k průlezu, na jeho opačné straně (neseskočila!) zůstala viset za ruce a přeručkovala doprava do výklenku, kam se vytáhla. Otočila se o 180° a z jeho okraje přeskočila k páce na protější zdi (vpravo od brány). Vlastní vahou ji přehodila (otevřela se brána vlevo), a hned po dopadu se otočila doleva a zabila dalšího střelce, který právě přicházel. Sebrala lékárničku co po něm zbyla a pokračovala podél zdi, odkud přišel. Seskočila do jámy a vešla do otvoru v levé zdi. Sestoupila po schůdkách a hned jak to šlo seskočila doprava do místnosti, kde zabila dalšího střelce. Tady také našla nízký výklenek, kam si po čtyřech vlezla pro šípy do kuše. Vyšla z budovy, vylezla z jámy, prošla branou a známým způsobem rozstřelila kulomet vpravo na zídce. Pak běžela do místa, kde se propadla s motorkou skrz terasu dolů. Seskočila tam, došla k motorce a nasedla. Objela roh doleva a prorazila protější zeď. Zabočila doprava a projela opět bránou kterou se sem vracela. Sjela do jámy a v budově jela po schodišti stále nahoru, až k šedé šikmé rampičce. Tady zabočila doprava, otočila se a přes rampičku (stále na motorce) přeskočila do otvoru v protější stěně. V místnosti hned sesedla, doběhla k louči za šikminou a ve výklenku vlevo nejdříve postřílela netopýry. Pak přehodila páku, která vysunula blok z podlahy blízko schodiště. Nasedla na motorku, přejela přes šikminu vlevo od výklenku do sousední místnosti, kde ji nechala stát a seběhla po schodech o jedno patro níž. Vytáhla se na vysunutý sloup, z něho do horní chodby a došla až na její konec. Proti sobě měla kulomet (byl v klidu), takže s rozběhem k němu přeskočila a vytáhla na střechu. Blízko kulometu sebrala náboje do revolveru a pak ho rozstřelila. Otevřenými dveřmi vešla do chodbičky a tou pak na další střechu. Z jejího okraje viděla na protější střeše stát vrtulník a vedle barel s palivem. (Mohla střelit do barelu a vrtulník zničit). Z výstupku nad silnicí přeskočila k výstupku protější střechy, vytáhla se nahoru a přeskočila na střechu. Nejdříve sebrala vlevo od helikoptéry lékárničku a pak přehodila páku na podestě. Ta otevřela bránu vedle zelené budovy. Nyní přeskočila zpátky na protější střechu, proběhla chodbičkou, na další střeše došla až na její okraj a stoupla si před otvor v protější stěně. Udělala jeden krůček zpět, pak jednou uskočila dozadu a nyní se dvěma kroky rozběhla a nataženýma rukama se snažila zachytit okraje otvoru. Dopadla však dovnitř, proběhla chodbičkou a seskočila na sloup, ze kterého slezla do místnosti. Vyběhla po schodech vpravo k motorce, nasedla a vyjela o jedno patro výš. Zabočila doprava a na konci plošiny sjela doleva do ulice. Jela podél bílého baráku, zabočila doprava, u zeleného baráku zabočila opět doprava a hned doleva do otevřené brány. Přes pískovou šikminu pak přejela do další části hry.

Na malém prostoru mezi zdmi nechala motorku stát, seběhla po krátké šikmině dolů a hned za rohem vpravo zabila střelce. Na konci ulice stál vysoko na podestě granátometčík. Zaměřovačem na kuši si ho přiblížila a obyčejnými šípy ho zabila. Pak se vrátila pro motorku, sjela pod šikminu, odstavila ji napravo od vchodu do budovy tak, aby stála přívěsným vozíkem u stěny se vchodem a vešla dovnitř. Hned u vchodu si všimla vysokých hnědých sloupů. Proběhla do další místnosti a vylezla do výklenku u sloupu vlevo, kde našla granátomet. Nyní se vrátila k sloupům u vchodu a vylezla na ten vlevo. Z něho přeskočila na plošinu nad protějším vchodem, vyšla na šedou stříšku za ním a přeskočila ke stěně vlevo. Zachytila se trhliny ve zdi a přeručkovala doprava, kde se vytáhla do výklenku. Přeskočila na sousední sloup, zachytila se ho a přeručkovala doprava na jeho opačnou stranu. Seskočila na římsu, otočila se, vešla do výklenku a na konci se vytáhla do chodbičky. Tou se dostala na šedou střechu. Na ní viděla vlevo páku, ale místo k ní se otočila doprava a přeskočila okolo vchodu na římsu za ním, z té pak na malou šedou stříšku vysunutou nad místnost. Odsud přeskočila s rozběhem na lano visící nad místností, rozhoupala se a přeskočila v přímém směru do protějšího výklenku mezi šikmé stříšky. Otočila se doleva a zastřelila super mouchu, která vzlétla z podlahy (mohlo se stát, že brzy přilétla druhá ze spodní místnosti). Pak sebrala náboje do brokovnice a lékárnu [56]. Došla na okraj výklenku vlevo nad místnost a s rozběhem přeskočila zpátky na šedou stříšku vlevo nad vchodem. Známou cestou, prasklinou, přes sloup a po římse se vrátila podruhé do místa, odkud mohla podruhé přeskočit na lano. Podívala se doprava na zem a mohla zahlédnout druhou super mouchu sedět v pravém rohu na podlaze. Na laně se natočila k výklenku mezi šikmými stříškami vpravo nad vchodem, rozhoupala se a přeskočila tam. Hned jak dopadla zabila střelce ukrytého vpravo za rohem (pokud přilétla super moucha, tak i ji) a sebrala na zemi náboje do revolveru s lékárnou. Seskočila na šikminu pod otvorem v podlaze a sklouzla na ulici. Otočila se a ještě jednou vešla do budovy. Prošla jí na opačnou stranu a vyšla na další část ulice. Šla doprava a za rohem zjistila, že je v ulici hluboká jáma. Vrátila se zpátky a všimla si v protější stěně tmavého výklenku. Než tam však vylezla, zastřelila další super mouchu vlevo za rohem. Nyní už mohla vylézt do výklenku, došla na jeho kraj a sešplhala po žebříku na stěně pod sebou do spodní chodbičky. Vlevo měla jedny zavřené dveře a podobné na konci chodbičky. Zabočila za roh, kopnutím do dalších dveří (ty bez světlého pruhu) je otevřela a zabila za nimi schovaného dalšího střelce. Pak se vrátila na ulici, šla doprava a vylezla na její vyšší část. Otočila se doprava (před sebou dole viděla průjezd), vyskočila z okraje silnice, zachytila se okraje římsy mezi šikmými stříškami a vytáhla se nahoru. Prošla nahoru temnou chodbou, našla otvor u podlahy, kterým prolezla do tajné místnosti, kde posbírala světlice, šípy do kuše, náboje do revolveru a lékárnu [57]. Vrátila se stejnou cestou na ulici a vydala se do té části ulice (vpravo stálali čelem ke vchodu do budovy), kde ještě nebyla. Na konci zahnula za roh a viděla na širokém prostranství velký rumpál (kolo s madly). To už se objevil nezničitelný nepřítel a začal ji pronásledovat. (Obrovský strážce s palicí, kterou když udeřil do země, rozšířily se vlny, které Laře ubíraly na životě a znemožňovaly některé pohyby.) Rychle před ním utekla do budovy, proběhla na její opačnou stranu, kde vylezla na levý hnědý sloup u vchodu dřív, než ji dohonil. Opět přeskočila nad vchod, vyšla na šedou stříšku a potřetí se známou cestou dostala na horní střechu, kde si stoupla k páce. Další úspěch záležel na přesnosti a rychlosti následujících akcí. Jakmile přehodila páku, ve videoklipu viděla, jak se zavřely vchody a strážce byl uzamčen v budově. To ale na velmi krátký čas, Rychle známou cestou přeskočila na lano, natočila se na něm k výklenku (doprava) nad vchodem, rychle tam přeskočila, otvorem seskočila na šikminu, sklouzla na ulici a nasedla na motorku. Rozjela se rovně, zabočila okolo rohu doleva a podél zdi pak přeskočila hlubokou jámu v silnici. Dojela až k vyvýšené části ulice (tam nemohla vyjet) a sesedla. Rychle sprintovala dál podél zdi ulicí, zabočila doleva a doběhla k rumpálu, kterým asi pětkrát otočila k sobě. Tím si otevřela vysouvací dveře ve zdi za rumpálem vpravo a vylezla do chodby za nimi dřív, než se stačily zavřít. Na zdi proti sobě viděla žebřík, po kterém rychle vyšplhala do horní chodby. v Pokud by se stalo, že by již přiběhl osvobozený strážce a začal by za dveřmi tlouct holí do země, znemožnilo by to Laře šplhat po žebříku. V tom případě je jediným řešením stoupnout si k žebříku úplně do pravého rohu a šplhat nahoru bez pomocí nohou, tedy zavěšena pouze za ruce. Horní chodbou běžela kupředu a za rohem přešla do další části hry.

Doběhla na konec chodby a seskočila dolů na ulici, kde našla raněného vojáka. Po videoklipu sebrala hned za zídkou náboje do revolveru. Pokračovala ulicí kupředu a v následujícím videoklipu poprvé spatřila dračí příšeru, plivající oheň. Ihned jak skončil videoklip, běžela ulicí okolo ní kupředu, minula odbočku se stojícím autem a vzápětí byla napadena mračnem sarančat. Běžela stále ulicí dál, dokud sarančata neodlétla. (Dávala pozor, aby nespadla do jámy na konci ulice.) Když nebezpečí pominulo, vracela se ulicí zpátky a za prádlem zavěšeným přes ulici, narazila na odbočku vlevo. Přelezla zídku a postupovala kupředu. Z otvoru v protější zdi vylezl krokodýl, kterého hned zabila. Jakmile se přiblížila k otvoru, vylezl druhý krokodýl, kterého také zastřelila a pak po čtyřech vlezla do otvoru, kde v široké díře sebrala šípy do kuše, náboje do revolveru a vrátila se ven. Šla uličkou, vlevo objevila průlez ve zdi a když tam vylezla, ve videoklipu zhlédla prostor se dvěma katafalky osvícený dvěma loučemi. Seskočila dovnitř a brzy doběhla ke třem pákám, nad kterými viděla znaky I, II a III. Přehodila prostřední z nich (pod znakem II), otočila se doleva, vystoupila na výstupek podlahy v rohu a vytáhla se na plošinku nad hlavou. Ve výklenku přehodila další páku, označenou IIII. Vrátila se do výklenku ke třem pákám a přehodila je v pořadí I a III. Tím odsunula oba katafalky a zpřístupnila si chodbičky pod nimi. Spustila se do té druhé (vzdálenější od pák) a na jejím konci použila páčidlo do mechaniky na zemi. Tím si otevřela dveře v chodbičce pod sousedním katafalkem. Přelezla tedy do ní a za otevřenými dveřmi přehodila poslední páku, která otevřela dveře ve zdi vpravo od louče. To už byla napadena dalším rojem sarančat. Proto se rychle otočila a přelezla se před nimi schovat do sousední chodbičky pod katafalkem. Když nebezpečí pominulo, vylezla ven, připravila si zbraně a vstoupila do chodbičky, kde hned postřílela netopýry. Běžela chodbičkou nahoru (další sarančata) a zastavila se na jejím konci. Ve videoklipu viděla, jak je okusována (ale pokud měla dostatek života, přežila). Po skončení videoklipu sarančata odlétla a Lara s rozběhem přeskočila na lano visící nad pohřebištěm. Otočila se na něm čelem ke vchodu odkud právě vyšla a viděla po jeho stranách dva zlaté zvony. Natočila se k tomu vpravo od chodbičky, rozhoupala se a přeskočila k němu. Dopadla do výklenku před zvon, kde nebylo dostatek místa. Opatrně uskočila dozadu, zachytila se jeho okraje a na okamžik se ho pustila, aby se zachytila okraje nízkého otvoru pod výklenkem. Do toho se pak vytáhla a na druhé straně se spustila do tajné místnosti, kde našla lékárnu a šípy do kuše [58]. Prolezla otvorem zpátky a spustila se na podlahu pohřebiště, podruhé vyběhla chodbičkou nahoru (další sarančata), opět přeskočila na lano, rozhoupala se a přeskočila v přímém směru na stříšku protějšího domu, nad modré dveře. Pokud již tady byla napadena super mouchou zezadu, otočila se a zabila ji. Pak podél zdi přeskočila na sousední stříšku z vlnitého plechu, z té pak přes ulici na stříšku nad dřevěnou nástavbu před zdí. Rychle udělala čelem vzad a zabila další super mouchu. Pak se otočila doleva a šikmo za visícím prádlem viděla podobnou stříšku té, na které stála. S rozběhem tedy na ni přeskočila a vylezla do otvoru nad ní pro lékárničku. Vylezla ven, otočila se doleva a opět přes ulici přeskočila na delší stříšku z vlnitého plechu. Přešla na její opačný konec a s rozběhem přeskočila k výklenku v zelenavé zdi, vlevo od oken. Vytáhla se do chodbičky a doběhla na její konec. Stála nad hlubokou jámou. Podívala se doprava právě včas, aby postřílela netopýry, kteří vylétli z ulice za jámou, kde bylo hořící převrácené auto. Pak si rozměřila skok a s rozběhem k němu přeskočila. Již za letu vytáhla zbraně (brokovnici) a hned jak dopadla, zastřelila další super mouchu dřív, než byla sama zabita, nebo shozena do jámy. Šla podél levé zdi okolo auta (zprava hrozilo nebezpečí vznícení) a zastřelila další super mouchu. Pak již mohla sebrat na zemi bombičku „Nitrous Qxide Cannister“. Vrátila se na okraj jámy, z levé strany s rozběhem přeskočila co nejdál na šikminu a po ní sklouzla do ulice. Tou běžela kupředu, podběhla pověšené prádlo, a dostala se až do místa, kde byly vpravo sloupy. Zažehla světlici a běžela kupředu. To už vylétlo další hejno sarančat ze zdi protějšího domu. Lara běžela ulicí doleva (v místě, kde již za rohem vpravo řvala příšera) zahlédla proti sobě ve zdi otvor. Obtěžována sarančaty se do něj vytáhla (doplňovala si život) a otočila se tak, aby mohla slézt do doprava do tmavé chodby. Jakmile do ní seskočila, sebrala na zemi světlice, sklouzla po šikmině, tam sebrala šípy do kuše, o kousek dál lékárnu a běžela na konec chodby. To již zhasla světlice, proto vytáhla pistole a postřílela netopýry, kteří ji začali obletovat. Pak se vytáhla na konci chodby do otvoru v pravé zdi a jakmile se na druhé straně spustila do ulice, udělala čelem vzad a běžela kupředu, mezi zeď vlevo a sloupy vpravo, za kterými řvala příšera a metala ohnivé koule. Na konci (opět sarančata) sebrala ze země lékárničku a náboje do granátometu. Udělala čelem vzad, vyběhla na ulici, zabočila doprava a pronásledována sarančaty běžela až k raněnému vojákovi. Po skončení videoklipu vylezla do horní chodby a tou se vrátila do části hry.

Lara proběhla chodbou až na konec, po žebříku na zdi slezla do spodní chodbičky se zavřenými dveřmi. Za nimi slyšela strážce, jak tluče holí do země. Zabočila doprava a došla až k zídce, na kterou se mohla vytáhnout. Na její opačné straně sklouzla po její šikmé části na ulici, kde hned byla napadena strážcem s holí. Otočila se proto doleva, rychle běžela ulicí (nebezpečné vlny vyvolané strážcem se snažila přeskakovat) a jakmile doběhla k zaparkovanému motocyklu nasedla a vjela do sousedního průjezdu. Vyjela na písečný svah na konci a přešla do další části hry.

Sjela z písečného svahu, zastavila a motorku na tomto místě zaparkovala. Přes protější svah vyběhla na ulici, otočila se doprava, kde na konci viděla palmu. Vytáhla kuš opatřenou zaměřovačem, který zaostřila na světlý kamenný výčnělek na levé zdi od koruny palmy a výbušným šípem ho rozstřelila. Otočila se doleva a na výstupku za sloupy vlevo našla náboje do UZI samopalů. Nyní se vydala vyčistit tuto část od nepřátel. Průchodem se dostala na světlé schodiště, na konci zabočila ulicí doleva (na levé zdi byla dvě světla), doběhla na konec, rychle udělala čelem vzad a zabila na střeše domu se světly odstřelovače. Pak seběhla po schodišti vpravo dolů, zabočila vpravo a nad dalším schodištěm zabila granátometčíka. Vyběhla po schodech a na konci slepé ulice zabila dalšího střelce. Nyní se vrátila po schodech dolů, zabočila doprava a vrátila se do míst, kde viděla poprvé palmu. Proběhla okolo ní a uličkou za průchodem šla doleva, pak doprava až k další odbočce doleva. V té viděla tři bílé sloupy u zdi. Nejdříve zabila střelce schovaného za rohem prvního (nejbližšího) sloupu, pak si připravila revolver se zaměřovačem a pomalu vešla na pískovou vyvýšeninu u třetího sloupu. Otočila se ke sloupu čelem a opatrně dělala pomalé úkroky doleva. Tím získávala přehled nad průchodem za rohem. Když se objevila za průchodem zadní nádržka automatického kulometu, střelila do ní a kulomet zničila. Při této činnosti nespěchala, aby ji nezachytila anténa vyhledávacího systému kulometu. v V případě, že by se tak stalo, Lara by přeběhla ohrožené pásmo k protější stěně, podél ní šla doprava a pak rychle proběhla palebnou zónou do prostoru kde střílel kulomet. Zabočila by doprava za bedny a po čtyřech by lezla do místa, kde je v bednách otvor, kterým by kulomet známým způsobem také zničila. Stálo by to však nějaké lékárničky a navíc nebezpečí sežehnutí plamenometem, kterým je také tento kulomet vybaven. Když kulomet zničila, vyskočila si na písečnou plošinu na konci ulice vlevo pro lékárnu a náboje do UZI samopalů. Pak přešla do prostoru kde zničila kulomet, vylezla na nejvyšší bednu a přeskočila si na římsu vpravo pro náboje do granátometu. Vrátila se na bedny a přeskočila na opačnou stranu do mírně osvětleného výklenku. Otvorem seskočila do spodní chodbičky a v té za prvním rohem nepřehlédla nízký otvor u země v levé stěně. Vlezla tam, jakmile přestala ucházet z přerušené bližší trubky pára, popolezla dopředu a hned se zas vrátila o kousek zpět. Tím vyprovokovala střelce v místnosti za průlezem aby se ukázal. Vytáhla pistole a střílela mu do nohou dokud ho zabila. Opatrně pak prolezla do místnosti, kde po střelci sebrala ze země lékárničku, rozstřelila šedou bednu v rohu, sebrala pod ní náboje do brokovnice a vylezla do levého vyššího výklenku v levé odbočce. Tady udělala čelem vzad, vytáhla revolver se zaměřovačem a skrz protější dlouhý otvor rozstřelila další samočinný kulomet. Pak hned přehodila zaměřovač na kuši a stejným otvorem výbušnými šípy zabila střelce, který vyčkával za zničeným kulometem. Pak prolezla zpátky okolo páry do chodbičky, šla doleva, doprava a na dalším konci objevila u země podobný průlez tomu prvnímu, tentokrát do pravé strany. Prolezla opatrně dovnitř a u mrtvého vojáka sebrala deaktivační kartu „Weapon Code Key“, díky které přestaly Laru ohrožovat samočinné kulomety (sice ji zaměřovaly, ale nestřílely). Opět se vrátila do chodbičky, pokračovala až ke stěně, kde se zachytila v trhlině pod žlutými zářivkami. Tou ručkovala doprava (opět pára) až za druhý roh, seskočila na zem, rychle se otočila doprava a zabila střelce, který přiběhl od převráceného auta. Nechala zbraně venku, došla až k autu, rychle udělala čelem vzad a zabila dalšího střelce, který přiběhl od sloupů vlevo. Konečně mohla přistoupit ke kapotě motoru převráceného auta a páčidlem utrhnout trubičku „Valve Pipe“ z motoru. Tu hned zkompletovala s bombičkou „Nitrous Oxide Cannister“ a tak získala kompletní přídavné spalování “ Nitrous Oxide Feeder“ k motorce, díky níž dosahovala větší akcelerace (přidržením klávesy pro sprint při běhu) a byla schopna překonávat větší (delší) překážky (jámy, pasti a průrvy). Vešla do prostoru za sloupy, kde rozstřelila šedou bednu v rohu nad pískovým hrbolkem, kde pak sebrala lékárničku. Pro další si vylezla na podestu do rohu za kulometem. Nyní stejnou cestou jako sem (ručkováním) se vrátila zpátky k motorce. Hned použila „Nitrous Oxide Feeder“ k motoru, nasedla, otočila motorku a přes svah se vrátila do předešlé části hry …

Vyjela z podloubí na ulici, dala se doleva, zahnula doprava za roh a po úzké pěšince podél levé zdi projela okolo propasti. Zabočila za roh doprava a u vchodu do budovy zabočila doleva nahoru, kde se přes svah vrátila do části hry …

Projela bránou, pokračovala podél zdi zeleného domu doprava, na konci projela esíčkem, sjela ze svahu dolů a ocitla se před velkou propastí, kterou dříve, bez přídavného spalování nebylo možno překonat. Rozjela se a přes levou vyšší část svahu propast přeskočila. Na prostranství kam dopadla přejela střelce a sesedla. Napravo viděla skupinu nahoře šikmých sloupů. Přelezla mezi ně, stoupla si pod první z nich nalevo, vyskočila, pověsila se rukama za jeho horní okraj a vytáhla se nahoru. Ihned se odrazila a saltem pozadu přeskočila na druhý, opět se odrazila, přeskočila na třetí ve tvaru stříšky a dopadla na šedou stříšku (případně se zachytila jejího okraje a vytáhla se na ni). Na opačné straně seskočila do tajného prostoru, kde posbírala náboje do granátometu, lékárnu a šípy do kuše [59]. Vrátila se k motorce, nasedla a přes vyšší část svahu podél levé zdi, přeskočila přes propast zpátky do ulice. Vyjela svah doleva, esíčkem, okolo zeleného baráku a na konci projela bránou vlevo opět do části hry…

Sjela až do ulice, zabočila doprava, pak za roh doleva a podél levé zdi přeskočila menší propast. Hned za ní přejela k pravé zdi, podél které se za použití přídavného spalování rozjela. Přes delší a vyšší schodiště přeskočila do výklenku protějšího domu. Tady hned motorku obrátila směrem ven a sesedla. Po krátké římse vpravo se dostala k otevřeným dveřím a uvnitř chodby zabila strážného. Sklouzla po šikmině do sousední místnosti a zabočila do prvních dveří vlevo. Šla chodbičkou dolů, kde zabila dalšího strážného a vrátila se do horní místnosti. Šla podél stěny do skladiště, kde zlikvidovala posledního nepřítele v budově. Tady sebrala ze země louč a přes sousední místnost přešla do chodbičky, kterou šla dolů. V místnůstce nalevo zapálila louč o další, co hořela na stěně, vrátila se do horní místnosti a po rampičce vyšla na podestu, kde hořící louč chvíli přidržela u protipožárního čidla (červenobílá baňka pod stropem). Začala stříkat voda a otevřely se dveře v levé stěně. Lara prošla do chodby, přehodila páku vlevo a ve videoklipu viděla, jak jeřáb dopravil bednu na dopravník a ta pak vypadla na další bednu ve skladišti. Vrátila se tedy do skladiště, vyšplhala na bedny vpravo od vchodu a s rozběhem přeskočila ke zdi, které se zachytila a vytáhla pod strop. Na druhé straně se spustila do druhé části skladiště, kde nejdříve rozstřílela bedny, posbírala pod nimi lékárničku, náboje do brokovnice, šípy do kuše a pak si stoupla před nově objevené dveře. Revolverem se zaměřovačem rozstřelila petlici se zámkem a z otvoru ve stěně za nimi vytáhla fialový klíč „Roof Key“. Nyní se už přes sousední skladiště, místnost a rampu v ní dostala do chodby, z té na římsu a vlevo k motorce. Nasedla, sjela na ulici, zahnula doprava a v podloubí přes písečný svah se vrátila do části hry…

Sesedla z motorky hned za svahem, popošla kousek vpravo směrem k palmě a zabočila doleva na šedé schodiště za průchodem. Z něho vylezla do výklenku vlevo a na konci sebrala lékárnu. Vrátila se na schodiště, vylezla do protějšího výklenku, kde si stoupla pod hnědý poklop vpravo ve stropě. Vyskočila, pověsila se za šedé držadlo páky na něm a celou svojí vahou za něj trhla směrem dolů. Poklop se otevřel, Lara se vytáhla do nízkého otvoru vlevo a prolezla na druhou stranu. Ve vyšší části sebrala šípy do kuše a prolezla druhou nižší částí do ulice, kde zůstala pověšená za ruce a ručkovala spárou ve zdi doleva až za druhý roh, kde seskočila na římsu. (Doplnila si život na 100%.) Asi uprostřed ní se pověsila rukama za konstrukci na stropě a ručkovala (i když byla napadena sarančaty) přes ulici do výklenku protějšího domu. Hned jak vešla na prostranství za výklenkem, zabila strážného vlevo za rohem, sebrala po něm lékárničku a přistoupila k zeleným dveřím vpravo, nad nimiž prosvítalo červené světlo. Použila klíč „Roof Key“, otevřenými dveřmi se dostala na římsu, kde z její levé části přeskočila (s rozběhem) přes ulici ke spáře ve zdi protějšího domu (ten s dlouhým balkónem bez oken). Přeručkovala do výklenku vlevo, vytáhla se nahoru a na jeho konci si stoupla k nízkému delšímu otvoru v levé stěně. Připravila si zbraň se zaměřovačem (revolver, či kuš s výbušným šípem) a skrz otvor střelila do vzdáleného červeného bodu nad šedou skříňkou. Pak se spustila na ulici, došla k motorce a nasedla, Vyjela do ulice, zabočila doleva a hned doprava pod schodiště. (To vpravo z dvojice schodišť vedle sebe.) Nad ním viděla vyšší pískový násep. Za pomoci přídavného spalování vyjela po schodišti a přes pískový násep se jí podařilo podél pravé zdi přeskočit do prostoru se zavřenými zelenými dveřmi a žebříkem na pravé stěně. Motorku odstavila tak, aby neblokovala protější zelené dveře a sesedla. Vyšplhala po žebříku na stěně do horního vchodu do chodby a na jejím konci pak přešla do části hry…

Lara slezla po žebříku dolů a seskočila do garáže. Přistoupila k raněnému vojákovi na rampě a ve videoklipu od něj získala první část odpalovacího zařízení „Mine Detonator Body“. Na stole vlevo sebrala kliku „Handle“ od heveru „CarJack Body“, který našla na zemi za autem. Stisknutím červeného tlačítka vpravo od rampy si otevřela dveře nad ní a prošla do chodbičky. Tady nejdříve vylezla do nízkého otvoru pro lékárnu, pak vyšplhala po žebříku nahoru. Na konci chodbičky přeskočila šikmo doprava, zachytila se konstrukce nad hlavou a přeručkovala doprava. Protáhla se otvorem ve zdi do sousední místnosti a vylezla na výstupek před cihlovou zídku. Zkompletovala „CarJack Body“ s „Handle“ a tím dostala kompletní hever „CarJack“. Ten položila na zídku a ve videoklipu si otevřela poklop nad hlavou, kterým vylezla na střechu. Tady byla napadena sarančaty, ale díky 100% zdraví to přežila. Okolo sloupů se dostala do místa, kde odsunula předmět uprostřed do sousedního výklenku a ten z výklenku přemístila na desku, ze které šlehaly elektrické výboje. Ve videoklipu pak deska s předmětem i Larou sjela dolů, výboje ustaly a na sousední lávce byla zničena zábrana a naznačena další cesta. Z konce lávky přeskočila k protější zdi, zachytila se žebříku a ručkovala doleva okolo rohů až do místa, kde mohla seskočit na blok před výklenkem. Otočila se zády k žebříku a přeskočila na méně šikmou (prostřední) šedou stříšku. Z té se dostala doprava na terasu, kde ji zase obtěžovala sarančata. Když se jich zbavila, posbírala na zemi lékárnu, šípy do kuše a náboje do granátometu [60]. Z šedé stříšky přeskočila zpátky na blok před žebříkem, vylezla na výstupek vpravo a otočila se zády k otvoru za ním. Pověsila se za jeho okraj, pak seskočila na šikminu pod nohama, když po ní sklouzla, zachytila se rukama jejího okraje a seskočila na další, ze které se už dostala do spodní chodby. Prošla do sousední místnosti s bednami. V rohu, kde byly na sobě navršeny tři hnědé bedny byl zatarasený vchod do chodby. Lara seběhla do výklenku, kde u mrtvého vojáka sebrala ze země čip „Mine Position Data“. Vrátila se do místnosti s bednami, kde už pobíhal posvátný nezničitelný býk. Vždy se postavila před některou z beden, těsně před ním pak uskočila a býk bednu rozbil. Když byly všechny rozbité, posbírala pod nimi lékárničku, světlice a náboje do UZI samopalů. Nakonec si stoupla před ty tři navršené bedny v rohu, které býk odsunul do výklenku za nimi a Lara mohla vyběhnout chodbičkou na horní ochoz. Tady hned zabila čekajícího střelce vlevo a sousedním východem vešla do chodbičky, kterou přešla do části hry…

Z otvoru ve stěně vyklouzla na ulici, průchodem se vydala okolo palmy až na konec ulice, zabočila ke dvěma schodištím doprava a tím vlevo vyběhla do další ulice. Na jejím konci vylezla doprava k hromadě písku, pak na kamenný blok vyčnívající z písku, ze kterého přeskočila šikmo doleva (tam kde viděla žebřík na stěně), zachytila se a vytáhla na plošinku k zaparkované motorce. Po žebříku vyšplhala do horní chodby a na jejím konci přešla do části hry.

Slezla po žebříku do garáže a otevřenými dveřmi vedle auta vešla do chodbičky. Na jejím konci si kopnutím otevřela další dveře a hned za nimi zabila dalšího střelce. Na ulici doběhla do protějšího podloubí pro náboje do UZI samopalů a pokračovala ulicí doprava. Když z rohu za palmou vpravo vyběhl další střelec, okamžitě se ho zbavila. Průchodem vlevo se pak dostala do části hry…

U zátarasu s lebkami a zkříženými hnáty zkompletovala „Mine Detonátor Body“ a „Mine Position Data“. Kompletní „Mine Detonator“ hned použila. Tím odpálila minové pole za zátarasem, kam nyní mohla přeskočit. Na levém sloupu stiskla červený spínač, kterým si otevřela dveře za rohem přístup k motorce. Nasedla, projela dveřmi, zabočila doleva, kde nejdříve přejela dalšího střelce a přes vysoký pískový svah vpravo se dostala do části hry.

Jedinou možnou cestou přijela k zátarasu s lebkami a zkříženými hnáty nad pískovým svahem. (Přesvědčila se, že má doplněn život na 100%!) Při spuštěném přídavném zapalování prorazila zátaras, přeskočila propast za ním a po úzkém šikmém svahu u zdi jela doprava podél propasti. Hned za rohem zabočila do ulice vlevo, za dalším rohem přejela krokodýla, pokračovala kupředu a vzápětí přejela dalšího. Jedinou ulicí jela stále dál a i když v jednom místě byla napadena sarančaty, aniž by začala zmatkovat pokračovala v jízdě. Když projížděla okolo dračí příšery, vyhýbala se ohnivým koulím které metala a dojela až k raněnému vojákovi. Ve videoklipu ho naložila na postranní vozík, dopravila k nákladnímu autu, kterým pak voják dračí příšeru zabil. Auto s vojákem bylo rozmetáno stejně jako motorka a Lara se dostala do další části hry.

Lara popoběhla temnou chodbou kupředu a ve videoklipu osvobodila u sloupu přivázaného JeanYvese. Také viděla, jak Von Croy použil „Amulet Of Horus“ a v tajné místnosti kouzlem oživil stříbrné rytíře. Z úvodní haly s centrálním sloupem proběhla mezi sloupy vlevo do podobné haly, přes ni běžela rovně do výklenku a na jeho konci vyběhla po schodišti do horní místnosti. Tady přehodila páku, která otevřela zlaté dveře v úvodní hale. Pak ve výklenku vlevo sebrala ze země louč, zapálila ji o druhou co hořela na stěně a seběhla po schodech do spodní haly. Tady vyskočila od středového sloupu do levého výklenku a podpálila provaz. Když přehořel, spadlo v úvodní hale závaží na podlahu vpravo od zlatých dveří a prorazilo v ní otvor. Přeběhla tedy do úvodní haly, za zlatými dveřmi sebrala náboje do UZI samopalů a skočila do díry v podlaze. Vběhla do temného tunelu v rohu, na jeho konci, než odbočila doprava v levém výklenku sebrala náboje do brokovnice a vběhla do průchodu. Ve videoklipu viděla, jak stříbrný ninja vyběhl po schodišti k páce. Z okraje průchodu přeskočila na plošinu vlevo. Ocitla se ve vysoké ústřední místnosti s vodou na dně, která byla rozdělena na dvě části. V té pravé viděla pod schody chodbičku s lékárnou, ale tam nešla. Vystoupila doleva na zeď dělící místnost na dvě poloviny a z pravého konce přeskočila na schodiště v její levé části. Vyběhla po něm nahoru, pověsila se rukama za konstrukci pod stropem a ručkovala kousek doleva a pak doprava těsně až ke stěně. Tady se pustila, zachytila se nízkého otvoru o kousek níž a vytáhla se dovnitř. Na druhé straně se spustila do tajné místnosti, kde našla lékárnu a náboje do granátometu [61]. Prolezla zpátky a spadla do vody na dně. Proplavala otvorem ve stěně do pravé části místnosti. Vpravo na výstupku sebrala náboje do granátometu a vynořila se. Vylezla na plošinu, ze které přeskočila přes vodu na vyšší hnědý sloup, vytáhla se na další vlevo a znovu vylezla na zeď dělící obě místnosti. Přešla po ní doprava, Otočila se čelem do pravé části místnosti a pověsila se za okraj zdi rukama. Pustila se a zachytila spáry ve stěně o kousek níž. Tou ručkovala doprava, za rohem se pustila a zachytila se další spáry opět o kousek níž. I tou ručkovala doprava, ale tentokrát až na její konec, kde se vytáhla do nízkého otvoru. Na jeho druhé straně se spustila do chodbičky s vodou na dně. Přebrodila se na opačný konec, sebrala ze dna náboje do UZI samopalů a vytáhla se do dalšího nízkého otvoru. Na jeho druhé straně se spustila na šedou šikminu pod nohama, kousek po ní popojela, odrazila se a saltem dozadu přeskočila na další šikminu, od té se odrazila dopředu a rukama se zachytila další spáry v protější stěně. Tou ručkovala doleva a vytáhla se do výklenku, kde sebrala lékárničku. v Pokud by se jí nepodařilo zachytit se spáry, proplavala by známým otvorem do pravé části místnosti, vystoupila by nahoru a celý pokus by musela opakovat. Z výklenku přeskočila na protější plošinku a hned se otočila doleva, aby zastřelila prvního stříbrného ninju nahoře na schodišti. Běžela nahoru, zastřelila druhého ninju a vyběhla až do chodbičky k páce. Tady se ihned otočila o 180° a zastřelila třetího ninju, který právě vybíhal po schodech za jejími zády. Pak přehodila páku. V chodbičce, kde na začátku viděla ležet lékárnu, začaly šlehat ze stěn plameny. Otočila se zády k otvoru v levém výklenku, pověsila se rukama za jeho okraj a spustila se do této chodbičky. Jakmile vstoupila na jednu desku na podlaze, plameny se vypnuly, Lara mohla sebrat lékárnu a na konci chodbičky seběhnout po schodech dolů. Ve videoklipu byla seznámena s úkolem, který musela vyřešit. Ve vysoké hale kam vešla nejdříve ze všeho posbírala v rozích lékárnu a dvoje náboje do granátometu. Pak se dala do řešení úkolu. Na podlaze stály čtyři podstavce s vtesanými písmeny [S], [N], [E] a [W], na jejich horních ploškách. Z toho usoudila, že se jedná o zkratky názvů světových stran a proto použila k orientaci kompas. Na podlaze byly čtyři kruhy se světlými body. Na ně přemístila tyto čtyři sloupy tak, aby souhlasily písmena na nich se světovými stranami. Jako první přemístila podstavec s písmenem [S] na bod u vchodu, kterým sem vešla. Jako druhý ten s písmenem [N] na bod proti vchodu, třetí podstavec s písmenem [E] přesunula na bod vpravo od vchodu a jako poslední přetáhla podstavec s písmenem [W] na bod vlevo od vchodu. To už se otevřely zbývající tři východy z místnosti. Nejdříve vešla do vchodu za sloupem s písmenem [W]. Seběhla do spodní kobky, vylezla na kamenný blok a nejdříve sebrala v díře vlevo světlice. Pak si stoupla k otvoru uprostřed tak, aby měla vchod po levé ruce a skočila do hlavní zatopené místnosti. Pod hladinou vplula do zatopeného tunelu přímo proti sobě, na jeho konci přehodila páku, kterou našla uprostřed, pod stropem místnosti. Tím zavřela poklop v otvoru, kterým skočila do vody. Proplavala zpátky, nadechla se v hlavní místnosti ve vzduchové kapse a znovu se ponořila. U dna proti sobě našla další tunel, kterým doplavala do bazénku, ze kterého vylezla v místnosti, kde nejdříve sebrala náboje do revolveru a chodbičkou vyběhla do vysoké haly. Vydala se do vchodu který byl hned vlevo, chodbičkou seběhla do místnosti, kde nejdříve zabila dva stříbrné protivníky a přehodila páku. Ta otevřela otvor v potrubí v hlavní zatopené místnosti, kterým část vody odtekla. Vrátila se do ústřední haly a vchodem hned vpravo vběhla do místnosti s bazénkem, skočila do vody a proplavala do hlavní zatopené místnosti. Tady se vynořila, vytáhla se do protějšího vypuštěného tunelu a doběhla si do místnosti, kde přehazovala páku na stropě pro lékárničku. Vrátila se zpátky, skočila do vody a přeplavala k dalšímu vypuštěnému tunelu nalevo. Za rohem přehodila páku, která otevřela dva poklopy v hlavní zatopené místnosti a opět odteklo trochu vody. Vrátila se do zatopené místnosti, skočila do vody a pod levým otevřeným poklopem sebrala náboje do UZI samopalů. Pak vplula do zatopeného tunelu u dna, na konci vylezla do jeho vypuštěné části a doběhla do prázdného bazénku. Rychle vylezla do místnosti, kde zabila posledního stříbrného ninju a sebrala si lékárničku, která po něm zbyla. Seskočila do bazénku, zatáhla za provaz s kuličkami a otevřela si poslední dveře v této místnosti. V jeskyni za nimi se protáhla otvorem ve zdi a na druhé straně se spustila do větší jeskyně, s dřevěnými konstrukcemi. Ve videoklipu viděla, dva stříbrné rytíře, které oživil Von Croy. Otočila se doleva, běžela před nimi do rohu (nezabočovala do výklenku vpravo), na konci vyběhla po prkenné podlaze až k dřevěné konstrukci, která byla zbudována ve vchodu do chodbičky. Počkala až k ní dojdou rytíři a rozmáchnou se. Ráně se vyhnula tak, že seskočila z konstrukce doprava (při tom dávala pozor, aby nespadla do jámy). Rytíři zničili konstrukci ve vchodě. Počkala až se za ní vydali, pak vyskočila na dřevěnou konstrukci vpravo, přes kterou přeběhla do vchodu a vytáhla se do další, ještě prostornější místnosti. Napravo, hned od východu sebrala náboje do UZI samopalů a od nich vlevo pak světlice. Proběhla okolo vchodu do pravé části místnosti a pod sebou viděla otvor v zemí v nižší čísti místnosti, pod hořící loučí. Spustila se tam, postavila se zády k otvoru (stěnu s loučí měla po pravé straně) a pověsila se rukama za její okraj. Pustila se a zachytila otvoru ve stěně, kam se pak vytáhla. Na jeho opačné straně se spustila do tmavého tunelu a to už nad sebou slyšela další dvojici rytířů. Šla dopředu, přeskočila nad šikminku, vytáhla se na výstupek a z něho do další tajné místnosti, kde však rozházené věci na zemi střežili dva rytíři. Za neustálého uhýbání před nimi posbírala ze země lékárnu, náboje do granátometu, revolveru, brokovnice i šípy do kuše [62]. v Pokud by při uhýbání Lara sklouzla po šikmině v rohu dřív než posbírala všechny předměty a přesto by je chtěla, mohla se stejnou cestou jako poprvé do tajné místnosti vrátit a sbírání dokončit. Když vše posbírala, opustila tajnou místnost po šikmině v rohu. Seskočila do nižší části místnosti a v dálce mezi kamennými sloupy viděla prosvítat blikající zelenavé světlo. Rozběhla se k němu a ve videoklipu se znovu setkala s Von Croyem a jeho psy. Když je na Laru poštval, vytáhla ze zámku „Amulet Of Horus“ a Von Croy i se psy zůstal za zavřenou bránou. Lara vyšla z Citadely a skočila do vody, čímž přešla do další části hry…

Širokou cestou mezi dvěma ploty běžela Lara kupředu. Když z výklenku pravé zdi vyběhli dva stříbrní ninjové a začali střílet, hned je za běhu zlikvidovala. Po jednom z nich zbyl na zemi stříbrný klíč „Silver Key“. Sebrala ho a odemkla si s ním dveře. Těmi proběhla do úzké uličky mezi nízké šedé zdi. Na křižovatce se otočila doprava a zastřelila další dva, kteří se blížili zprava. Pak se otočila a běžela na druhou stranu, kde ve výklencích po stranách zavřené brány posbírala lékárničku a náboje do brokovnice. Nyní běžela zpátky za křižovatku mezi zdmi, vylezla na pravou z nich a přes hlubokou jámu za ní, přeskočila s rozběhem na podestu k páce, kterou přehodila. Vrátila se do uličky, vylezla na protější zídku, přeskočila k druhé páce a jejím přehozením otevřela dveře na konci prostoru. Hned se otočila doleva, vytáhla zbraně a osvědčeným způsobem zlikvidovala červenočerného ninju, který se k ní blížil. Pak už přeskočila do uličky a otevřenými dveřmi vyběhla na prostranství mezi dvě propasti. Otočila se doprava, sklouzla po šikmině na výstupek v propasti a přeskočila na další šikmo doleva. Dobře si rozměřila skok a přeskočila k protější straně propasti kde se zachytila a vytáhla nahoru. Minula dveře po pravé ruce a přeskočila na výstupek u levé stěny druhé propasti. Vytáhla zbraně a zlikvidovala střelce vpravo za propastí. Sebrala lékárnu, přeskočila šikmo doprava na další výstupek, odkud se vytáhla nahoru. Kopnutím si otevřela dveře do kopulovité budovy a vešla do skladiště. Uvnitř rozstřílela dřevěné bedny a pod tou vpravo od dveří sebrala náboje do UZI samopalů. Přistoupila k vysokému prázdnému regálu a odtáhla ho na stranu, aby odkryla zamřížovaný otvor u země v pravé stěně. Mřížku rozstřelila, vlezla dovnitř, na konci rozstřelila druhou mřížku a hned jak se dostala do garáže si stoupla, vytáhla zbraně a zlikvidovala střelce v tmavém koutě po pravé straně. Rozstřelila dřevěnou bednu u dvou prázdných regálů a pod ní sebrala železnou část rýče „Metal Blade“. Pak levý regál popotáhla do místnosti, aby se dostala k druhému regálu v koutě, který také kousek popotáhla na stranu. Pod ním našla brokovnici [63]. Nyní doběhla do tmavého koutu vpravo od dveří, po střelci sebrala z podlahy náboje do brokovnice a stiskla vypínač na zdi. Roleta ve dveřích vyjela nahoru, Lara se otočila doleva a dřív, než dva stříbrní ninjové stihli vběhnout dovnitř, je zabila. Vyšla na prostranství mezi propastmi a stejně jako sem, překonala tu nalevo. Když se dostala na druhou stranu, prošla okolo dveří k další propasti před sebou. U levé stěny se sklouzla na výstupek v ní, podél levé strany s rozběhem přeskočila na další výstupek, z něho pak šikmo vpravo na poslední a přes šikminu vyskočila na prostranství, kde vlevo viděla zavřená vrata. Běžela však doprava a v jednom místě se zadívala na svítící náhrobek mezi tlapami ohromné sfingy. Neběžela však k němu, ale pokračovala k další propasti. Od pravé tlapy sfing seskočila na výstupek po pravé straně propasti, vytáhla kuš se zaměřovačem a dvěma výbušnými šípy na dálku rozstřelila dva červenočerné hlídače u brány za propastí. Teď už mohla přeskočit (pozor na rozměření skoku) na malý výstupek u levé strany propasti a přes další výstupek vpravo se konečně dostala na prostranství, kde rozstřelila dřevěné bedny vlevo od vrat. Pod nimi sebrala násadu k rýči „Wooden Handle“, kterou hned zkompletovala s „Metal Blade“ a tak dostala kompletní rýč „Shovel“. Otočila se doprava a přes výstupek se dostala na vrchol pravé tlapy sfingy. Po něm přeběhla doprava, kde sebrala náboje do brokovnice, otočila se doleva a sklouzla do prostoru mezi tlapy. Nyní přistoupila k svítícímu náhrobku. Ve videoklipu si přečetla nápis na něm a po jeho skončení uskočila dvakrát dozadu na rozpukanou část země. Tady použila rýč „Shovel“ a ve videoklipu začala hloubit otvor do země. Po jeho dokončení do něho seskočila a rozběhla se kupředu k tmavé části tunelu a přešla do další části hry…

Loučemi osvětleným skalním tunelem běžela kupředu a proběhla otevřenou mříží, která se za ní hned zavřela. Ve videoklipu se seznámila s novým prostředím ústřední haly. Na stěně mezi sloupy viděla tři kamenné desky, s vytesanými znaky staroegyptského písma. Znak ptáka (vpravo), znak dvou nožů (vlevo) a znak lichoběžníku (uprostřed). Tyto desky se znaky se daly stisknout a sloužily jako přepínače. v Pokud by na začátku řešení hlavolamu stiskla jakoukoliv jinou, než správnou kombinaci, musela by absolvovat nebezpečnou lokaci plnou pastí! Na jejím konci pak otevřít pákou vstupní mříž a vrátit se k tlačítkům, aby se pokusila o správnou kombinaci. Před nimi leželi zatím nehybní posvátní býci. Po stranách přední části haly byly dvě klece, které měly na stěně vedle otevřených mříží páku. Prvním úkolem Lary bylo vlákat (přiblížením se k býkovi ožil) jednoho býka po druhém dovnitř klecí, včas před nimi uskočit, vyběhnout ven a stihnout je v klecích zavřít. Když se jí to povedlo, mohla si v klidu prohlédnout celou ústřední halu. Stálali čelem k tlačítkům se znaky, měla vpravo i vlevo postranní místnosti haly, ve kterých bylo vždy po třech zavřených zamřížovaných vchodech. Lara šla nejdříve doleva, kde pod loučí sebrala pergamen „Scrab Of Paper“, u kostry světlice a vrátila se před tlačítka se znaky. Vytáhla pergamen a začala ho luštit. Na něm byly znaky staroegyptského písma převedeny do arabských písmen, seřazeny v abecedním pořadí. Mezi všemi ostatními našla a jako první přeložila: znak ptáka [ A ] (pravé), znak dvou nožů [ I ] (levé) a znak lichoběžníku [ Q ] (prostřední). [Z toho vyplývalo, že stisknutím různých kombinací tří tlačítek, by se měly otevřít některé z mříží. V prostorách za nimi pak Lara musela splnit určité úkoly. Po splnění každého z nich se vrátila k tlačítkům, stiskla další kombinaci, otevřela si tak další mříž a to tak dlouho, až vše dokončila. Vycházejíc ze základního poznatku, že znaky jsou v abecedě v pořadí [ A ], [ I ] a [ Q ], zkusila tedy tlačítka stisknout v uvedeném pořadí a uslyšela zvuk otevíraných mříží.] v Jako první stiskla kombinaci: znak ptáka [ A ] (pravé), znak dvou nožů [ I ] (levé) a znak lichoběžníku [ Q ] (prostřední) Otočila se doleva, doběhla do levé postranní části haly a prošla prostřední otevřenou mříží. Přeskočila propast, postřílela netopýry, pak i druhou propast vpravo za rohem, postřílela další netopýry v místnosti se zavřenou mříží na konci a sochami po stranách. V bočních stěnách byly čtyři prázdné schránky a nad nimi pod stropem otvory osvětlené různobarevnými světly. Na konci každého otvoru byly vytesány vždy tři staroegyptské znaky. Ty určovaly správnou kombinaci stisku tří tlačítek k otevření jednotlivých mříží a barva světla barvu klíče, který byl v prostorách za nimi ukryt. Aby znaky přečetla, musela použít dalekohled s infraosvětlením a maximálním přiblížením. ! Použití osvětlení dalekohledu i maximální přiblížení byly velmi důležitými podmínkami !
V červeně osvětleném výklenku přečetla kombinaci: [ A ] (pravé), [ Q ] (prostřední), [ I ] (levé)
V zeleně osvětleném výklenku přečetla kombinaci: [ Q ] (prostřední), [ I ] (levé), [ A ] (pravé)
Ve fialově osvětleném výklenku přečetla kombinaci: [ Q ] (prostřední), [ A ] (pravé), [ I ] (levé)
V modře osvětleném výklenku přečetla kombinaci: [ I ] (levé), [ Q ] (prostřední), [ A ] (pravé)
Jakmile tyto informace získala, překonala obě propasti a vrátila se do ústřední haly k tlačítkům. v Jako druhou, stiskla kombinaci: znak ptáka [ A ] (pravé), znak lichoběžníku [ Q ] (prostřední) a znak dvou nožů [ I ] (levé) Opět se otočila doleva, doběhla do levé postranní části haly a zabočila do otevřených mříží vpravo. Ty se hned za ní zavřely a Lara postřílela všechny netopýry. Po pravé straně šla okolo propasti, z konce plošiny přeskočila šikmo doleva na protější výstupek, z toho pak na další, ze kterého přeskočila do prostoru nad šikminu. Tady postřílela další netopýry přilétající zleva. Z této výchozí jeskyně vedly tří nízké průlezy u země do skály vlevo, uprostřed a vpravo. Nejdříve vlezla do toho v levé skále, zabočila doleva a ještě jednou doleva, kde na konci našla na zemi červený klíč „Stone Of Maat“. Otočila se, dvakrát zabočila doprava a vrátila se do výchozí jeskyně. Vlezla do sousedního levého otvoru, v něm zabočila doprava, kde se na konci pod ní propadla dřevěná podlážka a Lara spadla do spodního výklenku, kde sebrala ze země granátomet [64]. Vytáhla se zpátky do průlezu a po zabočení doleva se vrátila do výchozí jeskyně. Nyní vlezla opět do sousedního levého otvoru. Kousek lezla rovně, zabočila doleva, na další křižovatce doprava, na další pak doleva až na jeho konec, kde přehodila páku na stěně, která jí otevřela vchodovou mříž. Zpátky lezla doprava, doleva, doprava, doleva a doprava zpátky až do výchozí jeskyně. Překonala propast a vrátila se do ústřední haly k tlačítkům. v Jako třetí, stiskla kombinaci: znak lichoběžníku [ Q ] (prostřední), znak dvou nožů [ I ] (levé) a znak ptáka [ A ] (pravé) Opět se otočila doleva, doběhla do levé postranní části haly a zabočila do otevřených mříží vlevo. Ty se za ní opět zavřely a Lara prostřílela netopýry. Po levé straně překonala propast a vpravo za rohem postřílela čtyři aligátory ve vodě okolo ostrůvku uprostřed sousední místnosti. Přebrodila se na ostrůvek a rozhlédla se. Tato místnost měla ve zdech po stranách otvory a na stěně proti vchodu páku. Začala od krajního otvoru v levé stěně od vchodu. Sáhla do otvoru a uvnitř přehodila páku a pokračovala tím napravo po přehození páky v posledním pravém otvoru se uprostřed ostrůvku otevřela mříž. Lara seskočila do výklenku pod ní a sebrala zde zelený klíč „Stone Of Khepri“. Na stěně proti vchodu pak přehodila páku, kterou si otevřela vchodovou mříž. Postřílela netopýry za vodou, překonala propast a vrátila se do ústřední haly k tlačítkům. v Jako čtvrtou, stiskla kombinaci: znak lichoběžníku [ Q ] (prostřední), znak ptáka [ A ] (pravé) a znak dvou nožů [ I ] (levé) Otočila se doprava, doběhla do pravé postranní části haly a zabočila do otevřených mříží vpravo. Vešla dovnitř, mříž se zavřela a Lara došla k propasti. Seskočila na výstupek v ní u pravé stěny, z něho přeskočila šikmo kupředu na další, u protější stěny, přes šikminu vyskočila do výchozí místnůstky a postřílela netopýry. Uprostřed byl v podlaze otvor plný vody. Tím se dostala do komplikované spleti zatopených tunelů a kolmých komínů. Cesta k 1. páce: postavila se čelem k louči mezi sochami skočila do vody a plavala komínem dolů až na dno. Jeden tunel odbočoval doleva, druhý rovně kupředu a třetí doprava. Plavala tím vpravo a na jeho konci kolmým komínem dolů. Na dně zabočila doleva, plavala po dně až na konec, zabočila doprava a stále rovně (nezabočovala do tunelu doprava) až ke kolmému komínu dolů. Tím doplavala až na dno, tady se dala jedinou cestou vpravo po dně až na konec k desce se znakem (písmeno „A“) a komínem nad ní nahoru. Vylezla do místnosti kde přehodila páku na zdi, mezi sochami. Cesta k 2. páce: postavila se zády k páce, skočila do vody a plavala až na dno, po něm rovně kupředu a zabočila hned do první odbočky v levé stěně. Tou plavala rovně po dně, minula desku se znakem (zahlédla ji na stěně vpravo) a pokračovala až na konec tunelu. Zabočila doprava a na konci, před deskou se znakem (písmeno „D“) plavala komínem nahoru. Vytáhla se do místnosti, kde přehodila druhou páku na zdi, mezi sochami. Cesta k 3. páce: postavila se zády k páce, skočila do vody a plavala komínem až na dno (nezabočovala v něm doleva). Podél dna plavala kupředu, na konci tunelu zahnula doleva a u desky se znakem (písmeno „F“), kterou nyní viděla na stěně vlevo, plavala kolmým komínem ve stropě nahoru. Vytáhla se do místnosti, kde přehodila třetí páku na stěně mezi sochami. Cesta ke 4. páce: postavila se zády k páce, skočila do vody, plavala až na dno komínu, kde zabočila do tunelu vpravo a plavala podél dna až na konec. Opět zabočila doprava a na konci u desky se vyplavala nadechnout do místnosti, kde již jednou byla. Znovu se potopila a asi uprostřed komínu zabočila do tunelu v jeho boční stěně. Tím plavala rovně a hned jak narazila na první kolmý komín ve stropě, plavala nahoru až pod strop. Tady zabočila do jediné odbočky vlevo, plavala podél dna až na křižovatku, přes kterou plavala dál rovně (nikam neodbočovala) až na konec. Tady dalším kolmým tunelem nahoru, pod stropem zabočila doprava a u desky se znakem (písmeno „I“) kolmým tunelem vyplavala do horní místnosti. Přehodila čtvrtou páku na stěně mezi sochami. Cesta k 5. páce: postavila se zády k páce, skočila do vody. Plavala komínem dolů až na dno, rovně do protějšího výklenku, kde sebrala lékárničku a udělala čelem vzad. Komínem před kterým právě byla, plavala opět dolů až na dno, zahnula doprava, plavala po dně na první křižovatku, na které odbočila do levého tunelu. Plavala po dně až na jeho konec, komínem nahoru až pod strop a dalším tunelem k desce se znakem (písmeno „J“). Odsud pak kolmým komínem vyplavala do horní místnosti. Nejdříve sebrala ze země mezi sochami fialový klíč „Stone Of Atum“, pak mezi sochami u protější stěny pak přehodila pátou páku, kterou si otevřela vchodovou mříž v horní jeskyni. Cesta do výchozí místnůstky: postavila se zády k páce, skočila do vody komínem doplavala až na dno, pak rovně, na konci tunelu dalším komínem dolů na dno a tady kupředu až ke stěně na křižovatce, kde kolmým komínem ve stropě vyplavala nahoru a vytáhla se do výchozí místnůstky. Přes propast přeskákala po výstupcích v ní a vrátila se do ústřední haly k tlačítkům. v Jako pátou, stiskla kombinaci: znak dvou nožů [ I ] (levé), znak lichoběžníku [ Q ] (prostřední) a znak ptáka [ A ] (pravé) Otočila se doprava, doběhla do pravé postranní části haly, prošla prostřední otevřenou mříží, opět se za ní hned zavřela a i tady nejprve postřílela netopýry. Po levé straně překonala propast a dostala se do místnosti, kde v každé ze tří stěn byly tři otvory. Nad každým z otvorů pak byl vytesán znak staroegyptského písma. Otočila se k levé stěně a opět k rozluštění znaků použila pergamen: Na levé stěně: 1. Levé [ D ] (brouci) 2. Prostřední [ R ] (brouci) 3. Pravé [ V ] = Páka uvnitř otevřela vstupní bránu Na prostřední stěně: 1. Levé [ S ] (brouci) 2. Prostřední [ T ] (brouci) 3. Pravé [ F ] = Uvnitř sebrala modrý klíč „Stone Of Re“ Na pravé stěně: 1. Levé [ J ] (brouci) 2. Prostřední [ X ] (brouci) 3. Pravé [ N ] (brouci) (Převedení znaků na arabská písmena nebyl problém, ale několik lékárniček Lara obětovala, než se dopracovala k výše popsanému poznání. Do každého z otvorů musela sáhnout a jak vyplývá z výsledného popisu, neustále se množící masožraví brouci vykonali své.) Ve třetím otvoru levé stěny s písmenem [ V ] přehodila páku, která otevřela vstupní bránu, z třetího otvoru v prostřední stěně s písmenem [ F ] vytáhla modrý klíč „Stone Of Re“, překonala na cestě zpátky ke vchodu propast a vrátila se do ústřední haly k tlačítkům. v Jako šestou, poslední možnou kombinaci, stiskla: znak dvou nožů [ I ] (levé), znak ptáka [ A ] (pravé) a znak lichoběžníku [ Q ] (prostřední) Tím si otevřela poslední šesté mříže vlevo, v pravé postranní části haly. Otočila se doprava, doběhla do pravé postranní části haly a zabočila do otevřených mříží vlevo, která se za ní zavřela. Lara postřílela netopýry, došla k propasti, podél levé stěny ji přeskočila a vstoupila do průchodu ve zdi pomalované lebkami. Chodbičkou seběhla na křižovatku s chodbami po stranách, směřujícími na sever. Každá z chodeb měla ve stropě dva zavřené poklopy (z těch vypadly známé koule s noži) a uprostřed nožovou past v zemi. Když se kteroukoli chodbou dostala za pasti, byla v další chodbě, ze které směrem na sever vedly další tři chodby. Ve všech třech byly čepele, které se po slyšitelném cvaknutí objevily na obou koncích a chodbičkou prolétly. Vše co měly v cestě rozsekly napůl. Krajní chodby navíc měly za rohem rotující čepelovou past, kterou bylo nejlépe překonat proskočením saltem do strany. Prostřední chodba pak měla na kraji a na konci nožovou past v zemi. Když Lara překonala kteroukoliv ze tří chodeb, stála v poslední chodbě vedoucí na sever. Uprostřed musela proskočit (saltem do strany) rotující čepelovou past a na konci pak přehodit páku na stěně, aby si otevřela vchodovou mříž v horní jeskyni. Cestou zpátky pak musela překonávat všechny pasti jako cestou sem, ale v opačném pořadí. Podél pravé stěny pak přeskočila past k protější straně, vytáhla se nahoru a vrátila se do ústřední haly k tlačítkům. [V této lokaci nic nezískala, ale pro úplnost ji mohla absolvovat dobrovolně.] v Pokud by na začátku této části hry stiskla omylem jakoukoliv jinou, než správnou kombinaci, tuto nebezpečnou lokaci by absolvovat musela!. (Aby bylo možné opětovně stisknout tlačítka v ústřední hale, musely se otevřít vchodové mříže jednotlivých místností zevnitř.) Nyní, když vlastnila všechny čtyři barevné klíče, přeběhla přes ústřední halu do její levé části a prošla prostřední mříží. Podél pravé stěny přeskočila první propast, podél levé stěny přeskočila druhou propast a do prázdných schránek ve stěnách vsadila všechny barevné klíče v pořadí, jak určovaly barevně osvětlené otvory nad nimi. Po vložení posledního čtvrtého klíče se otevřely mříže mezi sochami a Lara prošla na konec chodbičky. Přes propast v chodbičce nalevo musela přeručkovala zavěšená pod stropem chodbičky a na opačném konci hned seskočila a postřílela netopýry, kteří ji otravovali. Pak vešla do místnosti se čtyřmi výklenky (po dvou na každé straně), ve kterých ležely čtyři sošky „Holy Scripture“. Jakmile vstoupila do jakéhokoli výklenku, začal sjíždět strop, opatřený rotujícími čepelemi. Začala tou ve výklenku vlevo od vchodu, udělala čelem vzad, sebrala tu v protějším výklenku, opět udělala čelem vzad, přeběhla pro třetí do sousedního výklenku vpravo, opět udělala čelem vzad, jako poslední tu naproti, opět udělala čelem vzad a vyběhla právě otevřenou mříží ve východu vlevo. (Všechny čtyři sošky musela sebrat a místnost opustit dřív, než byla zabita sjíždějícím stropem.) Ze vchodu do další malé místnůstky nevcházela, ale z místa přeskočila do jejího středu (vyhnula se nožové pasti v zemi) a ze středu místnosti přeskočila do protějšího východu (vyhnula se poslední nožové pasti v zemi). V chodbičce se opět pověsila na konstrukci pod stropem a přeručkovala další propast. Na konci seskočila a postřílela poslední netopýry. Dlouhou jeskyní běžela kupředu, dokud nepřešla do další části hry…

Lara doběhla do rozšířené části jeskyně, kde vlevo a vpravo našla a sebrala náboje do UZI samopalů. Pak vylezla na nejvyšší z kamenných bloků, nad kterými byl zavřený poklop ve stropě jeskyně. Zády ke skále vyskočila, pověsila se za páku na poklopu a trhnutím dolů ho otevřela. Otvorem se vytáhla nahoru. Ocitla se na malém prostranství mezi skalami. Soutěskou mezi skalami právě přilézal obrovský škorpión, kterého hned zabila. Vešla do soutěsky, na křižovatce se otočila doleva a viděla zde boj muže s dalším obrovským škorpiónem. Vítěze zabila a po mrtvém muži sebrala ze země náboje do revolveru. Vrátila se na křižovatku, zabočila doleva, kde našla a sebrala lékárnu. Opět se vrátila na křižovatku, opět zabočila doleva a podél levé skály došla až na okraj propasti. Pak s rozběhem přeskočila přes propast a ve vzduchu se natočila trochu doleva. Dopadla na prostranství těsně vlevo od propasti. Průchodem ve skalách se dostala do další soutěsky, kde hned zlikvidovala dalšího obrovského škorpióna, co přilézal zprava. Pak asi uprostřed soutěsky odbočila doleva a podél levé skály opět došla na okraj propasti, přes kterou přeskočila šikmo doprava na plošinku za ní. Hned se otočila doleva a zabila dalšího obrovského škorpióna, který přilézal z rohu skal od pyramidy. Otočila o 180° a zabila super mouchu, která seděla nedaleko na zemi. Pak šla do míst, kde seděla moucha, otočila se doleva a po blocích pyramidy vylezla o dvě řady bloků výš. Otočila se doleva (šikmou stěnu pyramidy měla po pravé ruce) a zastřelila další mouchu sedící na šikmině pyramidy. Tato místa, kde se právě pohybovala si dobře zapamatovala. Nyní sestoupila dolů na zem, šla doleva k další propasti. Tu mohla překonat dvěma způsoby. v Došla až do rohu výstupku nad propastí vlevo, otočila se doprava, přeskočila k ostré skalce, zachytila se jí a vytáhla se nahoru. Po její druhé straně popojela kousek dolů, odrazila se a přeskočila na plošinku za propastí. v Došla až ke skalám za propastí, otočila se doprava a podél skal (měla je po levé ruce) přeskočila na odvrácenou stranu šikmé skalky. Od té se odrazila, přeskočila na další šikmou skalku, od té se opět odrazila k další šikmé skalce a naposled se odrazila, aby dopadla na plošinku za propastí. Na této plošince, kam dopadla se otočila doleva, přeskočila opatrně šikminu, která končila v propasti a zabila další super mouchu sedící na zemi, vlevo od velké kamenné budovy. Jako zbraň si připravila revolver osazený zaměřovače! Pak si otevřela dveře do této budovy a vešla dovnitř. Vpravo ode dveří bojoval další muž s obrovským škorpiónem. Vytáhla revolver se zaměřovačem a ihned začala střílet do těla škorpióna. Ve videoklipu pak viděla, jak škorpión těsně než ho společnými silami zabili odmrštil muže ke stěně a raněný voják předal Laře žlutý klíč „Armory Key“ a na kroužku další tři klíče “ The Guards Key“. Po skončení videoklipu ve všech rozích místnosti posbírala dvě lékárničky a dvoje náboje do brokovnice. Pak vyšla ven, dala se doleva k propasti, přes kterou se sem dostala a přistoupila ke skalám napravo od ní. Vyskočila, zachytila se jejich horního okraje a ručkovala doleva, okolo rohu a za propastí, když už nemohla ručkovat se pustila. Otočila se doleva a přes nejbližší blok vystoupila na dvojblok v nejnižší řadě pyramidy. Z jeho levé strany vylezla opět o jednu řadu výš. Otočila se šikmo doleva a vyskočila na pětiblok o další řadu výš. Šla po něm doleva a s rozběhem přeskočila (odrazila se těsně před jeho koncem, jinak by skok nebyl přesný a Lara by sklouzla do propasti) podél pyramidy na její šikmou stěnu, po které sklouzla o dvě řady níž. Hned jak se postavila se otočila doleva a rozstřelila další super mouchu. Na levém konci čtyřbloku se otočila čelem k pyramidě a vylezla o dvě řady výš. Po dvojbloku přešla doprava a pokračovala opět nahoru o další tři řady. Přešla po dvojbloku doprava a zaslechla zvuk letící super mouchy. Podívala se doprava a zahlédla ji jak létá ve výklenku, před vchodem do pyramidy. Super mouchu zastřelila a s rozběhem přeskočila přes dvojici kvádrů (se stěnou pyramidy po levé ruce) na plošinku před zavřenou bránu. Vlevo od brány použila poprvé klíče „The Guards Key“ do zámku a tím se otevřelo její levé křídlo. Ještě však dovnitř nevstoupila. Otočila se k bráně zády, došla doleva až na okraj plošiny a sestoupila blok o jednu řadu níž. Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila přes dvojici bloků (se stěnou pyramidy po levé ruce) na další blok, kde mohla stát. Hned se otočila a zastřelila další super mouchu. Pak přeskočila šikmo doleva na vyšší řadu bloků, pak ještě o jednu řadu výš a tady se pozorně zadívala doleva směrem, kde tušila otevřenou bránu. Za jedním šikmým blokem pak zahlédla plošinku sloupu zavřeného křídla brány. Saltem do strany na ni přeskočila a sebrala na ni lékárničku. Pak se otočila doleva a přeskočila na sloup u otevřeného křídla brány, kde viděla ležet revolver a sebrala ho [65]. Ihned jak ho sebrala, po stěně pyramidy začali padat masožraví brouci. Uskočila před nimi do výklenku před otevřenou bránu a tou proběhla do skalního tunelu. Běžela kupředu k jeho tmavé části, kde přešla do další části hry…

Lara začínala v chodbě, na jejímž dolním konci se houpala dvě ostrá kyvadla. Běžela k prvnímu, cestou zastřelila netopýra a pak podél stěny, ve vhodný okamžik okolo kyvadla proskočila. Stejným způsobem překonala i druhé kyvadlo a postřílela netopýry v sousední místnosti. Přeběhla na její opačnou stranu, stoupla si na první schod a revolverem se zaměřovačem zamířila na žlutou šesticípou hvězdu nahoře pod stropem a rozstřelila ji. Tím v místnosti dole pod schodištěm otevřela poklop v kontejneru. Sestoupila dolů a zlikvidovala dvě mumie i netopýry. Pak našla v rohu za kontejnerem náboje do revolveru a sebrala je. Přeskočila dovnitř kontejneru, seskočila otvorem do spodní chodby a seběhla dolů do jeskyně s velkou jámou prostřed (past s trny). Přes ni se dostala pomocí lana, které bylo zavěšeno uprostřed. Hned jak dopadla za jámu, vytáhla zbraň a rozstřelila další dvě mumie i netopýry. Tato místnost se na konci dělila do dalších dvou jeskyň s dalšími jámami (pastmi). Lara šla nejprve do té vpravo, pomocí dvou zavěšených lan se dostala za jámu, vyběhla chodbičkou na její konec, kde přehodila páku. Ta otevřela poklop ve stropě na konci chodbičky za sousední jeskyní. Proto se pomocí dvou lan vrátila do místnosti, kde přeběhla vpravo do (levé) jeskyně s jámou, kterou opět pomocí dvou lan překonala a vyběhla chodbičkou na její konec. Připravila si nejlepší zbraně, vytáhla se otvorem ve stropě do horní haly se sloupy, kde v ostré přestřelce zlikvidovala jejího strážce. Páčidlem vydloubla ze stěny na konci první zlatou hvězdu „Western Shaft Key“. Ve videoklipu viděla, jak se v jiné místnosti otevřel tajný východ ve stěně. Sestoupila otvorem do chodby, seběhla k jámě, pomocí lan se dostala na její druhou stranu, pokračovala kupředu, opět pomocí lana překonala poslední jámu, vyběhla chodbičkou nahoru a vytáhla se do kontejneru. Z toho pak vyskočila, vyběhla po schodišti nahoru, zahnula doprava a tady ve stěně objevila tajný, otevřený východ. Chodbičkou seběhla dolů a zabočila do tmavé chodby. Tou běžela kupředu a když zaslechla jasné kovové cvaknutí, okamžitě si klekla na čtyři a počkala, až chodbičkou proletí dvě ostré čepele. Pak už doběhla na její konec až ke stěně a jednou uskočila zpátky. Vyskočila, nad hlavou se pověsila na páku zavřeného poklopu a trhnutím dolů ho otevřela. Jakmile se otvorem vytáhla nahoru, otočila se doprava a zlikvidovala dva obří škorpióny! Když se rozhlédla, zjistila že stojí na prostranství mezi třemi pyramidami a propastí vpravo na konci. Šla doprava k propasti, zabočila do uličky mezi pyramidy, kde v levé z nich objevila výklenek. V něm stiskla čtverhranné kamenné tlačítko. Ve videoklipu viděla, jak se vrchol pyramidy za jejími zády spustil do útrob pyramidy. Ihned se otočila o 180° a zabila dalšího obřího škorpióna, který přilézal zprava od propasti. Vyběhla z uličky na volné prostranství, odbočila podél pyramidy doleva k propasti a tady našla výstupky v pyramidě, po kterých mohla stoupat nahoru a neklouzalo jí to. Vylezla o dvě řady bloků výš, otočila se doprava (šikmou stěnu pyramidy měla vlevo), došla k dvěma blokům těsně za sebou, přes které musela s rozběhem přeskočit na další, který byl v řadě za nimi. (Špatný odraz, odhad skoku či dopadu znamenalo uklouznutí a následný pád do propasti.) Otočila se doleva a po dalších kamenných blocích vylezla až na samý vrchol pyramidy, před otvor do ní. Otočila se k němu zády, pověsila se za něj rukama a po žebříku na stěně slezla na podlahu uvnitř. Přes krátkou šikminu se dostala do místnosti s jámou (past), kterou s rozběhem přeskočila. Na konci místnosti se pověsila rukama za konstrukci pod stropem a chodbičkou vlevo (velmi hluboká a dlouhá jáma místo podlahy) přeručkovala. Na konci seskočila a došla k další jámě, nad kterou se houpalo ostré kyvadlo. Ve vhodný okamžik, podél stěny, s rozběhem přeskočila k její protější straně, zachytila se okraje a vytáhla nahoru. Vpravo za rohem stejným způsobem překonala další, stejnou past. Nezabočovala do chodbičky vlevo, ale potřetí absolvovala přeskok poslední třetí jámy. Na konci, vlevo za rohem zatáhla za provaz s kuličkami natažený, mezi stropem a podlahou. Viděla, jak se v jiné místnosti otevřely vchodové mříže. Vrátila se k první, nejbližší jámě s kyvadlem, známým způsobem ji překonala a našla místo, kde se mohla opět pověsit rukama za konstrukci pod stropem. Přeručkovala chodbičkou vpravo, seskočila v další místnůstce a opatrně se postavila do vchodu před šikminu, svažující se dolů. Když si ji pozorně prohlédla, asi uprostřed objevila podezřelou jámu. Natočila se šikmo doprava a z místa přeskočila na šikminu těsně k pravé stěně, sklouzla dolů. Aniž by se odrazila, dopadla na dno jámy kde sice vyjely ostré trny, ale Laře neublížily. Když se podívala pod nohy na podlahu, viděla zde ležet UZI samopal, který sebrala [66]. Pak se vytáhla na malou plošinku vpravo těsně za jámou. Dokončila skluz po šikmině, těsně před koncem se odrazila a přeskočila otvor v podlaze, na protější šikminu. Po ní sklouzla pozadu do otvoru v podlaze, zachytila se okraje šikminy a spustila se do spodního tunelu. V něm se rozběhla nahoru do kopce k jeho tmavé části a přešla do části hry.

Lara popoběhla kupředu a vytáhla se otvorem (který sama vyhloubila) nahoru do prostoru mezi tlapami obrovské sfingy (svítící náhrobek za zády). Vydala se k propasti napravo a: v Buďto přes výstupky v ní se propracovala na další prostranství před zavřenými vraty, vlevo vpředu… v Nebo došla na samý kraj propasti těsně ke skále vlevo a dlouhým skokem přeskočila přímo na prostranství u sloupu se zavřenou bránou… Pak použila podruhé klíče „The Guardian Keys“ do zámku na levém sloupu a vrata si otevřela. Těmi vešla do kamenné široké chodby a v přímém směru se rozběhla do tmavého tunelu na konci a tak přešla do další části hry…

Lara začínala zády k tunelu a před sebou viděla vchod do domu zatlučený prkny. Rozstřelila prkna, nejdříve zabila psa co vyběhl z uličky vlevo, vešla do domu a uprostřed našla v podlaze zamaskovaný tajný poklop, který otevřela. Stoupla si zády k otvoru, pověsila se rukama za jeho okraj a po prknech na stěně slezla do temné chodbičky na dně. Tady pak našla a sebrala lékárnu [67]. Vylezla nahoru, vyšla ven, šla uličkou doprava a zabila psa který vyběhl zpod zaparkovaného nákladního auta. Oběhla auto a mezi stojany benzínové pumpy sebrala kanystr „Jerrycan“. Vrátila se zpátky, zabočila do uličky vlevo mezi domy a otevřela dveře domu nalevo. Uvnitř nejdříve sebrala v levém rohu náboje do revolveru a pak otevřela poklop v podlaze. Seskočila do podzemní chodby, kterou šla kupředu. Zastřelila psa, došla na křižovatku, kde odbočila doleva. Pokračovala dolů po schodech, zabila další dva psy a vešla do místnosti se třemi sochami lvích hlav na stěnách. Nejdříve sebrala lékárničku a šípy do kuše. Pak si zkompletovala zaměřovač s revolverem a rozstřelila postupně v tlamách hlav tři krystaly. To otevřelo dveře naproti vchodu, rozstřelila výbušným šípem dvě mumie, které vyšly zevnitř a pak si do výklenku za dveřmi došla pro prázdný malý kožený vak na vodu „Small WaterSkin (Empty)“. Vyběhla z místnosti, po schodech na křižovatku, kde zabočila do chodby vlevo. Stoupala po schodech, zastřelila psa, pak druhého a na konci chodby se vytáhla otvorem ve stropě. Postřílela netopýry a jednoho škorpióna. Vyšla z polorozbořeného domu na prostranství mezi dvě propasti. Šla k té vpravo, za zdí vpravo zabila psa a s rozběhem přeskočila propast na nejbližší výstupek u protější levé zdi. Rozstřelila prkna v zatlučeném vchodu a otevřela si dveře ve vchodě za nimi. Uvnitř postřílela netopýry, psa a pak otevřela další poklop v podlaze. Seskočila do podzemní chodby, na první křižovatce odbočila doprava a po schodech běžela dolů. Zabila dva psy i netopýra uvnitř místnosti s dalšími třemi hlavami lvů na stěnách. V jejich tlamách revolverem rozstřelila krystaly a hned nato postřílela další netopýry, kteří se objevili. Nově otevřenými dveřmi proti vchodu, vyšly dvě mumie, které zlikvidovala a do výklenku si došla pro pytlík s pískem „Bag Of Sand“. Vyběhla z místnosti po schodech nahoru a na křižovatce zabočila doprava. Na další křižovatce zahnula doleva a na konci chodby posbírala náboje do revolveru a lékárnu po stranách. Vrátila se na křižovatku, zabočila doleva, zabila psa a na konci chodby se vytáhla otvorem ve stropě do domku, kde hned pozabíjela netopýry, otevřela si dveře a za nimi rozstřelila zátaras s prken. Vyšla ven, pokračovala doleva těsně podél zdi až k propasti, přes kterou přeskočila šikmo doprava na plošinku těsně za rohem pravé zdi. Z té přeskočila stejným směrem, okolo pravého rohu na prostranství za propast. Vešla do polorozbořeného domku vpravo, uvnitř zabila dva škorpióny a otevřela další poklop v podlaze. Podzemní chodbou došla k první křižovatce ve tvaru „T“ a zabočila doprava. Zabila psa, na konci chodby na zemi sebrala louč, vrátila se zpátky a křižovatku přeběhla rovně. Doběhla do vchodu další místnosti se třemi hlavami lvů na stěnách, louč odhodila (dívala se kam spadla), vytáhla zbraně a postřílela tři psy i netopýry. Pak známým způsobem rozstřelila tři krystaly v tlamách soch a tím si otevřela dveře proti vchodu. Těmi prošla do sousední místnosti a zabila dva netopýry. Uprostřed místnosti byly tři podstavce s miskami. Na levém byl vytesán znak vody [vlnovky], na prostředním znak ohně [slunce] a na pravém znak pyramidy [trojúhelník]. Lara obešla podstavce, za nimi našla v podlaze kaluž vody, ve které naplnila prázdný malý vak vodou „Small WaterSkin (Empty)“ a získala tak „Small WaterSkin containing 3 litres“ (tak zároveň zjistila i obsah vaku), došla před levý podstavec a vodu vylila do misky (kožený vak si nechala prázdný pro případné další použití). Písek z pytlíku nasypala na misku na pravém podstavci a benzín z kanystru nalila do misky na prostředním podstavci. Pak si došla do sousední místnosti pro louč, kterou musela odhodit. Tu pak zapálila o louč na stěně, vrátila se do místnosti s podstavci a zapálila benzín v prostřední misce. Otevřela si tak další dveře, v místnosti za nimi zlikvidovala další dvě mumie a páčidlem si vydloubla ze stěny druhou zlatou hvězdu „Northen Shaft Key“. Tím se otevřely další dveře za místností s podstavci. Přeběhla přes ní, nově otevřenými dveřmi se dostala do místnosti, kde po stranách vchodu sebrala náboje do revolveru a šípy do kuše. Vyběhla z místnosti na schody, zastřelila dva psy, na křižovatce zabočila doleva, na konci chodbičky sebrala lékárnu, udělala čelem vzad a hned zabila další dva psy. Vrátila se na křižovatku, opět zahnula doleva a na konci chodby se vytáhla otvorem ve stropě. Zabila škorpióna na zemi, vyšla ven, zabila dalšího vlevo a podél levé zdi došla k propasti. Přeskočila přes ni do uličky vlevo za roh, otočila se o 180° a přeskočila propast tentokrát dopředu, na druhé straně se zachytila okraje a vytáhla do uličky. Otevřela dveře do budovy vpravo, postřílela v ní netopýry a otevřela poklop v podlaze. V podzemní chodbě zabila škorpióna a na první křižovatce zabočila doleva. Na konci chodby zabila dalšího škorpióna, sebrala ze země náboje do revolveru a vrátila se na křižovatku. Opět zabočila doleva, zabila dalšího škorpióna a na konci chodby se vytáhla do polorozbořeného domku. Počkala, až přiběhne pes, zabila ho, vyšla ven, rozstřelila prkenný zátaras v protějším vchodu a otevřela dveře za ním. Uvnitř postřílela netopýry, otevřela poklop v podlaze a seskočila do podzemní chodby. Na křižovatce zabočila do výklenku vpravo, sebrala si tady lékárničku, ihned se obrátila a zabila psa, co přiběhl. Přes křižovatku pak přeběhla rovně, po schodech se dostala do místnosti, kde nejdříve zlikvidovala dva psy a netopýry. Osvědčeným způsobem rozstřílela krystaly v tlamách soch na stěnách a otevřely se dveře do místnosti se třemi sochami opic. Vstoupila dovnitř a v krátkém videoklipu je viděla v pořadí zleva: „Nevidím zlo“, „Neslyším zlo“ a „Nemluvím zlo“. Před sochami na zemi byly mechanizmy, které přehodila pomocí páčidla. (Brzy zjistila, že první dvě zleva nemusí použít černá a průsvitná opice, které se objevily, Laru napadly a musela je zabít!) Před třetí opicí přehodila mechanizmus, objevila se opice, která vylezla na podestu za sochami a zatáhla za dříve špatně viditelnou páku, která otevřela další dveře napravo. V nově otevřené místnosti rozstřelila dvě mumie a ze zdi si vydloubla páčidlem třetí zlatou hvězdu „Southern Shaft Key“. Otevřely se další dveře vlevo od soch opic, přeběhla nově otevřenou místností do chodbičky se schody, na konci sklouzla dolů po šikmině, vylezla přes dva výstupky k šikmině a když se po ní rozběhla, přešla do další části hry…

Lara doběhla na konec klikaté chodbičky, kde se otvorem ve stropě vytáhla do horního domku. Posbírala lékárničku a náboje do brokovnice, (nasadila si zaměřovač na kuši a vybrala výbušné šípy), pistolemi rozstřelila zátaras z prken ve vchodě a vyšla z domku. Otočila se doprava a brokovnicí zabila čekajícího stříbrného ninju v uličce za rohem. Otočila se o 180° a kuší na dálku zabila dalšího ninju v protější uličce za propastí. Šla k propasti, těsně podle levé zdi přeskočila do uličky vlevo za roh domku. Rychle se saltem otočila a zabila střílejícího ninju z protější uličky za propastí. Pak otevřela dveře domku vlevo, ihned zabila ninju za dveřmi, vešla dovnitř a zabila i super mouchu sedící vlevo v rohu na zemi. Uprostřed domku našla v podlaze zamaskovaný tajný poklop, který otevřela. Stoupla si zády k otvoru, pověsila se rukama za jeho okraj a po prknech na stěně slezla do temné chodbičky na dně. Tady pak našla a sebrala granátomet [68]. Vylezla zpátky nahoru a dalšími dveřmi vyšla ven. Za úzkou uličkou otevřela dveře sousedního domku a zabila uvnitř čekajícího ninju. Dřevěný poklop neotvírala (byla pod ním jen hluboká prázdná jáma). Otevřela si další dveře a vyšla na prostranství před propastí, za kterou se tyčila velká pyramida. Došla k domku vpravo, ve vchodě rozstřelila zátaras, uvnitř zabila dvě super mouchy a v rozích posbírala ze země náboje do UZI samopalů a granátometu. Otevřela dřevěný poklop v podlaze uprostřed a do nehluboké jámy pod něj si seskočila pro lékárnu. Vytáhla se zpátky, vyšla z domku a zamířila k propasti před pyramidou. V krátkém videoklipu jí kamera naznačila směr její další cesty. (Podle úhlu položení bloků ve stěně pyramidy se dalo odhadnout, po kterých šlo lézt a po kterých se pouze klouzalo směrem dolů!) V jednom místě do propasti vyčníval výstupek, ze kterého s rozběhem přeskočila přes propast na protější výstupek. Otočila se doleva, po krátké šikmince sklouzla na nižší výstupek, ze kterého s rozběhem přeskočila podél pravé strany propasti k protějšímu výstupku, kterého se zachytila a vytáhla nahoru. Přešla na jeho šikmou sousední část, otočila se čelem k pyramidě a rozstřelila super mouchu vpravo šikmo nahoře. Nyní vylezla do místa, kde mouchu zabila a otočila se doprava (pyramidu tedy měla vlevo a propast vpravo). S rozběhem přeskočila (pozor na odrazy, musí být těsně před koncem odrazové plochy) dvojblok ve stejné řadě a počkala na místě dopadu, dokud se těsně před ní nepřevalil seshora padající kamenný kvádr. Potom stále ve stejné řadě přeskočila přes jeden blok na ten za ním a z toho pak opět přes jeden na dvojblok za ním. Opět počkala až se převalí další seshora letící kvádr, popošla na konec dvojbloku, otočila se doleva a vylezla na blok o jednu řadu výš. Opět se otočila doprava a ve stejné řadě přeskočila přes jeden blok na ten za ním a hned na to opět přes jeden na dvojblok. Došla stále rovně na konec tohoto dvojbloku a z místa skočila kupředu na šikmou stěnu, po které sklouzla dolů, kde zůstala stát nad okrajem propasti. Opět počkala, až se převalí další kamenný kvádr, pak teprve přešla na sousední blok, odkud už dobře viděla na lékárnu ležící na vzdáleném výstupku. K nyní vedly dvě cesty: v Otočila se zády k pyramidě a sestoupila na spodní výstupek nad propastí. S rozběhem přeskočila přes propast k protějšímu výstupku, kterého se zachytila a vytáhla nahoru. Otočila se doleva a rozstřelila super mouchu, která seděla na sousedním výstupku, kam pak s rozběhem přeskočila. Otočila se doleva a opět s rozběhem přeskočila přes propast, zachytila se výstupku vytáhla se nahoru. v Otočila se zády k propasti a stoupla si na samý pravý okraj výstupku, zády nad propast. Saltem doprava (velmi pečlivě si rozměřila směr skoku) přeskočila na šikminu vpravo nad propastí, sklouzla dolů a zachytila se jejího okraje. Ručkovala doprava, okolo rohu a vytáhla se na výstupek… zde se obě cesty setkaly… Otočila se čelem k pyramidě, vytáhla se na vyšší dvojblok před sebou, přešla po něm doprava, vylezla na blok o jednu řadu výš a buďto se hned vrátila pod jeho okraj, kde si klekla nebo popošla rychle kupředu a klekla si, aby počkala až se převalí další kamenný blok. Teď už se mohla otočit doprava šikmo dolů a seskočit si na výstupek pro lékárnu. Tady se otočila a šikmo doleva nahoru přeskočila zpátky na blok, odkud pro lékárnu seskočila. Ve stejném (šikmém) směru pak přeskočila ještě o jednu řadu výš a pak ještě o jednu řadu. Stoupla si doprostřed tohoto bloku, čelem k pyramidě, připravila si zbraň a ve stejné řadě udělala salto doleva. To už zprava seshora vylétla super moucha, kterou ihned zlikvidovala. Pak vylezla po pyramidě o dvě patra výš až na trojblok. Otočila se doprava (pyramidu měla tedy vlevo a propast vpravo dole) a přešla až na jeho konec, odkud z místa přeskočila přes jeden blok na ten za ním (stále ve stejné řadě), pak ještě jednou to samé a hned po dopadu se saltem pozadu vrátila na předcházející blok, aby se vyhnula dalšímu padajícímu kvádru. Hned jak se převalil přeskočila na již bezpečný blok, otočila se čelem k pyramidě a vylezla o dvě patra výš na trojblok. Na něm se otočila doleva a na dálku rozstřelila další dvě super mouchy sedící na konci šestibloku o jednu řadu výš. Nyní mohla vylézt a dojít až na konec tohoto dlouhého bloku o řadu výš (pyramidu tedy měla vpravo a propast vlevo dole) a z konce šestibloku s rozběhem přeskočila na šikmou stěnu pyramidy před sebou, po které sklouzla dolů a zůstala stát na dalším dvojbloku, o dvě patra níž. Otočila se opět do stejného směru (pyramidu tedy měla vpravo a propast vlevo dole), přešla na konec tohoto dvojbloku a s rozběhem přeskočila přes dva bloky (ve stejné řadě) na další blok za nimi. Tady se opět cesty dělily a Lara si mohla vybrat: v Otočila se čelem k pyramidě, vylezla o dvě řady výš, otočila se doleva, po dvojbloku přešla na jeho konec a s rozběhem přeskočila (ve stejné řadě) před dva bloky na další blok za nimi. Ihned po doskoku se natočila šikmo doprava a přeskočila v tomto směru na další dvojblok o jednu řadu výš. Tak se vyhnula dalšímu padajícímu kvádru. Došla na konec dvojbloku a z místa skočila kupředu na šikmou stěnu pyramidy, po které sjela dolů na dvojblok, kde se postavila pravým bokem k pyramidě (propast byla vlevo dole). v Z místa přeskočila ve stejné řadě přes jeden blok na ten další za ním. Tady se otočila šikmo doleva a seskočila o jednu řadu níž na další blok šikmo kupředu. Na tom se otočila šikmo doprava a přeskočila o jednu řadu výš šikmo kupředu na další dvojblok. Zde se opět obě cesty setkaly… Došla na jeho konec, otočila se šikmo doleva a seskočila o jednu řadu níž na další blok šikmo kupředu (propast byla vlevo dole). Na tom se otočila šikmo doprava a přeskočila o jednu řadu výš šikmo kupředu na další dvojblok. Otočila se čelem k pyramidě a vylezla (hned jak přilétla super moucha tak ji zabila) o tři patra výš, tady se na bloku otočila šikmo doleva a z místa přeskočila šikmo doleva o jednu řadu výš na další blok. Otočila se čelem k pyramidě (propast byla dole za zády), přeskočila saltem doleva ve stejné řadě na další blok vlevo, a ihned po dopadu ještě jedním saltem pak ještě na sousední doleva. Tím se vyhnula nejnebezpečnějšímu kvádru padajícímu seshora, těsně nad hlavou Lary. Pak se jen otočila doleva (pravým bokem k pyramidě propast byla vlevo dole) došla na konec bloku a s rozběhem přeskočila co nejdál na šikmou stěnu pyramidy. Dlouhým skluzem sjela až dolu na prostranství za propastí, kde již začínala část hry…

Lara prošla soutěskou na prostranství, kde se stala svědkem souboje dvou střelců s obřím škorpiónem. Jako vítěz zůstal na bojišti jeden ze střelců, který si zblízka přišel Laru prohlédnout (jelikož měla všechny zbraně v pouzdrech) a v klidu odešel do vzdáleného koutu. Tam byl napaden dalším obřím škorpiónem, kterému podlehl. Lara nejprve zabila škorpióna a potom seběhla vlevo po šikmině dolů k podzemní zbrojnici. Otevřela si vstupní dveře a vešla dovnitř. Hned vpravo od nich rozstřelila dřevěnou bednu, pod kterou sebrala lékárničku. Pak prošla otevřenými dveřmi v mřížích, za nimi rozstřílela všechny dřevěné bedny na obou stranách, pod kterými pak posbírala: dvoje náboje do granátometu, jedny do UZI samopalů, jedny do brokovnice, jedny do revolveru a šípy do kuše. Vyšla ven, vyběhla po šikmině a hned nalevo seběhla po podobné šikmině dolů, do sousední zbrojnice. Otevřela si vstupní dveře, použila žlutý klíč „Armory Key“do zámku v mřížích, kterým si je odemkla. Za nimi rozstřílela uskladněné dřevěné bedny, pod kterými pak posbírala kuš, jedny šípy, brokovnici s náboji do ní, UZI samopal a revolver s granátometem [69]. Vyšla ze zbrojnice, vystoupila zpátky po šikmině na volné prostranství, kde hned zabila obřího škorpióna a došla k další propasti vlevo. Podél její levé strany pak přeskočila na výstupek nad propastí, připravila si granátomet se super granáty a s rozběhem přeskočila stále podél levé strany propasti na vzdálený výstupek. Ihned se otočila doleva a rozstřelila obřího škorpióna v uličce mezi pyramidami. Otočila se čelem k propasti, s rozběhem přeskočila propast k protějšímu výstupku, kterého se zachytila a vytáhla nahoru. Připravila si kuš s výbušnými šípy a saltem doprava přeskočila na sousední (pravý) výstupek a hned za letu rozstřelila super mouchu na vyšším výstupku před sebou. Pak na něj vylezla, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila podél pyramidy na vzdálený výstupek tak, že při skoku nenatahovala ruce k případnému úchytu! Z toho přeskočila stále ve stejném směru na další výstupek, přešla na jeho opačný konec a z místa přeskočila na další. Otočila se čelem k propasti a přeskočila přes ní k dalšímu výstupku, zachytila se ho a vytáhla nahoru. Otočila se doprava a výbušným šípem odstřelila super mouchu, která seděla na skále na stejné straně propasti. Vyměnila zbraň za granátomet a s rozběhem přeskočila podél propasti na protější skálu a hned jak z uličky (vlevo) mezi pyramidami vylezl další obří škorpión, tak ho zlikvidovala. V této uličce pak našla vlevo kamenný blok, který tlačila až dozadu na desku, čímž si otevřela vchod do levé pyramidy. Nejdříve sebrala napravo od bloku lékárničku, pak vešla do chodby v pyramidě, kde si otevřela dřevěný poklop v podlaze. Otočila se zády k otvoru, pověsila se za jeho okraj a po prknech na stěně sešplhala do spodní vysoké chodby. Jakmile prošla pod otevřenou mříží, ta se hned zavřela a Lara se octla ve spletitém chodbovém labyrintu. v Všechny chodby byly otevírány a zavírány automaticky tím, jakmile (ze správné strany) šlápla na šedou desku na podlaze. Za stěnami, které se spouštěly do podlahy z křižovatek vybíhali škorpióni. Ve stěnách byly různě rozmístěny otvory v některých z nich našla potřebné věci z většiny však začali vypadávat masožraví brouci. Došla na tedy na první (nejbližší) křižovatku, zabočila doleva, zabila škorpióna a ze druhého (vzdálenějšího) otvoru v pravé stěně vytáhla náboje do UZI samopalů. Otočila se doprava, přeběhla přes křižovatku v přímém směru, zabila dalšího škorpióna a z prvního (bližšího) otvoru v levé stěně vytáhla lékárničku. Otočila se doprava, pokračovala na konec chodby, zahnula doleva a pokračovala rovně až na křižovatku, kde zabila škorpióna. Zabočila na ní doprava, doběhla na konec chodby, zahnula doleva (minula otvory ve zdi) a na konci zahnula opět doleva. Běžela kupředu na další křižovatku, kde zabila dalšího škorpióna a opět zabočila doprava. Na konci chodby zabila škorpióna, zahnula doleva (minula další otvory ve stěně) a doběhla na křižovatku. Připravila si granátomet se super granáty a zabočila doprava. Jakmile sjela zeď do podlahy, podstoupila tvrdý střelecký souboj s ochráncem svatyně. Když ho zabila, (postřílela škorpióny, kteří přežili výbuchy granátů) a došla na konec místnosti, kde páčidlem ze zdi vydloubla čtvrtou zlatou hvězdu „Eastern Shaft Key“. Viděla, jak se otevřela vstupní mříž a mohla se vydat na zpáteční cestu. Vrátila se na první (nejbližší) křižovatku a zabočila doprava. Zabila škorpióna a z prvního (bližšího) otvoru v levé zdi vytáhla lékárnu. Otočila se doprava, doběhla na konec chodby, zahnula doleva, zabila dalšího škorpióna a doběhla na křižovatku. Přes ní pokračovala rovně, zabila dalšího škorpióna a hned z prvního (bližšího) otvoru v levé zdi vytáhla náboje do brokovnice. Otočila se doprava a doběhla na další křižovatku. Na té zabočila doleva a doběhla na další křižovatku, s hořícími loučemi. Zabočila doprava a za spuštěnou zdí již viděla otevřenou vstupní mříž. Doběhla na konec chodby, po prknech na stěně vylezla do horní chodby a vyšla z pyramidy. Došla až k propasti, přes kterou přeskočila k protějšímu výstupku, zachytila se ho a vytáhla nahoru. Otočila se doleva a opět s rozběhem přeskočila podél propasti (měla ji vlevo) na další výstupek. Otočila se zády k propasti, připravila si zbraň a saltem doleva přeskočila na sousední výstupek. Už při přemetu sestřelila kuší super mouchu, jinak by sama byla sražena z výstupku do propasti. Pak vylezla na dvojblok o řadu výš, pak na další blok o další řadu výš a otočila se šikmo doleva. Z místa přeskočila šikmo doleva na další blok o řadu výš a z něho stále ve stejném směru na trojblok opět o řadu výš. Počkala, až se převalí tři kamenné kvádry co padaly seshora a pak došla na konec trojbloku. Z něho přeskočila opět šikmo doleva na další trojblok o řadu výš a to už byla na dosah výklenku do pyramidy. Připravila si zbraně, opět ve stejném směru šikmo doleva nahoru přeskočila do tohoto výklenku, kde rozstřelila poslední dvě super mouchy. Potřetí použila klíče „Guards Key“, aby si odemkla železná vstupní vrata do pyramidy. Těmi prošla do osvětlené, dolů klesající široké hlavní chodby se zábradlím po stranách. Tou pak sestupovala dolů, dokud nepřešla do další části hry…

Lara šla dolů širokou hlavní chodbou až k její propadlé části. Opatrně sestoupila na její nižší výstupek u levé zdi a pak s rozběhem přeskočila na druhou stranu. Kuší (bez zaměřovače a výbušným šípem) zabila stříbrného ninju, který na ni začal střílet z chodby o kus níž. Hned za rohem odbočky vpravo zabila červenočerného ninju a pak si došla pro náboje do UZI samopalů, které zbyly na podlaze po stříbrném ninjovi. Vrátila se k odbočce a tou šla nahoru. Za dalším rohem vlevo zlikvidovala dalšího stříbrného ninju a prošla mříží, která se za ní hned zavřela. Zabila dalšího červenočerného ninju a postřílela všechny netopýry v této nahoru stoupající chodbě. Pak opatrně šla úzkou chodbičkou proti mříži. V té ji v dalším postupu začaly bránit dva kamenné bloky za sebou, které se začaly posouvat, jakmile se k nim přiblížila. Musela kolem nich ve vhodný okamžik proskočit. Postavila se tedy ke stěně těsně před první blok a ideální čas k odrazu nastal, když se blok nacházel právě uprostřed chodbičky. Když stejným způsobem překonala i druhý blok, vešla do velké haly. Nejdříve postřílela tři psy, pak otvorem zezadu, vešla do kamenného kontejneru, ve kterém nejdříve sebrala nalevo lékárničku a vpravo louč. Tu zapálila o hořící louč na stěně a pak postupně zapálila všechny zhasnuté louče v držácích na stěnách. Když zapálila poslední, otevřely se tajné dveře v postranní stěně haly. Vešla do výklenku za nimi, vlevo sebrala náboje do brokovnice a vpravo přehodila páku na zdi. Viděla, jak se v horní části odbočky otevřely tajné kamenné dveře. Vrátila se do haly a postřílela další tři psy. Podruhé překonala dva posouvající se bloky ve vchodu, prošla úzkou chodbičkou a po šikmině podél zdi (dolikvidovala případné netopýry) šla odbočkou nahoru. Prošla otevřenými dveřmi a ve videoklipu si mohla prohlédnout novou místnost. Ve stěnách byly čtyři prázdné schránky ve tvaru hvězdy a nad nimi pak v každé stěně otvor pod stropem. Uprostřed centrálního prázdného bazénu pak byl odlišný kamenný blok. Do prázdných schránek vložila všechny čtyři hvězdy. (Po každém vložení z otvoru nad schránkou začal proudit modrý paprsek na kamenný blok uprostřed bazénku.) Když se spojily paprsky ze všech čtyř otvorů, kvádr se rozpadl, a otvorem v podlaze začal paprsek proudit do spodních místností. Zároveň se otevřely další tajné dveře v hale s kamenným kontejnerem za posouvajícími se sloupy. Dřív než opustila místnost, přehodila páku, kterou našla mezi dvojící schránek na jedné stěně. Otevřela tak vstupní mříž v odbočce, kterou hned vběhli dva stříbrní ninjové. Vyšla do chodby, oba zabila a po jednom z nich sebrala náboje do brokovnice. Vrátila se tedy přes úzkou chodbičku, okolo sloupů do haly s kontejnerem, který byl stále víc rozbitý. Otvorem uprostřed v podlaze proudil paprsek do další spodní místnosti. Vešla do nového výklenku v postranní stěně, vpravo sebrala lékárnu a vlevo přehodila další páku. Viděla jak se otevírá další mříž, tentokrát dole na konci hlavní chodby. Vydala se k poslední otevřené mříži. Naposledy překonala posouvající se bloky, šla odbočkou dolů a hned jak vešla do hlavní chodby, zabila dva stříbrné ninji, kteří na ni čekali za rohem vpravo i vlevo. Po jednom z nich zbyla na podlaze lékárnička, takže ji sebrala a vydala se chodbou dolů. Sestřelila netopýra, došla až na okraj další propadlé části podlahy a z místa přeskočila na druhou stranu. Hned po dopadu na zbylý kousek podlahy před další dírou, zabila dalšího netopýra. Došla až ke kraji díry v podlaze, natočila se šikmo doprava a těsně podél pravého rohu (z místa) seskočila na spodní sloup v pravém (bližším) tmavém rohu díry. (Před skokem si dalekohledem prohlédla propast, kam měla skočit.) Na sloupu se otočila a když si zapálila světlici, viděla v malém výklenku ležet kuš, kterou hned sebrala [70]. Otočila se o 180°, došla na okraj sloupu a z místa (podél pravé stěny) přeskočila k protějšímu okraji podlahy chodby, zachytila se jí a vytáhla nahoru. Z užší části chodby zastřelila stříbrného ninju za další propadlou částí podlahy. Došla na okraj díry a opět z místa ji přeskočila. Opatrně sestoupila na spodní výstupek před další dírou, sebrala na něm lékárnu a s rozběhem pak přeskočila poslední propadlou podlahu. Otevřenou mříží vešla do místnosti, kde nejdříve vystřílela všechny netopýry. Po stěně otvoru uprostřed, kam proudil modrý paprsek slezla dolů až na drátěný rošt. Odsud vylezla do otvoru v jedné ze stěn komínu, kterým sem slezla a chodbičkou došla až ke kraji. Spustila se do její spodní tmavé části, pokračovala dál dopředu, až do další části hry…

Poslední část hry Lara začínala pod palbou strážce jeskyně. Z ochránce se stal nepřítel, který ji okamžitě začal bombardovat modrými blesky zásah způsobil, že vzplála jak pochodeň. Otočila se doprava a co nejrychleji skočila do vodního příkopu, kde na dně našla a sebrala „Amulet Of Horu“, čímž si otevřela jedny ze dvou zavřených mříží. Pod vodou plavala příkopem na druhou stranu ostrůvku, kde našla plošinku nad vodou, na kterou mohla vylézt. Přes šikminu přeskočila na hnědých chodník, po kterém doběhla k otevřené mříži a za ní v rohu sebrala náboje do UZI samopalů. Pak přehodila páku na stěně. Tím otevřela mříž v protější straně skal. Opět skočila do vody, obeplula ostrůvek a přes plošinku a šikminu vyskočila na hnědý chodník, po kterém vběhla do otevřeného výklenku. Za mříží sebrala lékárničku a přehodila další páku na stěně. Ve videoklipu viděla, jak se v místnosti s černozlatými dveřmi spojil mechanizmus do tvaru amuletu. Zároveň také modré blesky přestaly Laru podpalovat, avšak na své nebezpečnosti neztratily. Předpokladem úspěšného návratu do svislé šachty byla rychlost, přesnost skoků a případné doplňování života. Nikde nestála dlouho a neustálým pohybem stěžovala nepříteli zaměřování. Vyběhla z výklenku, skočila do vody a znovu obeplula ostrov. Dostala se na hnědý chodník, minula otevřený výklenek a na konci chodníku s rozběhem přeskočila podél skal (vpravo) na skály dole nad vodou. Přeběhla na jejich opačný konec a s rozběhem přeskočila k ostré římse vyčnívající ze skal vpravo nad úrovní její hlavy. Zachytila se jejího okraje a vytáhla se na ní. Přeběhla jí a opět s rozběhem přeskočila k dalšímu výstupku, kam se vytáhla. Doběhla ke kvádru na něm, vytáhla se nahoru a přes šikminu vyskočila na vyšší část chodníku. Otočila se doprava a z konce chodníku přeskočila s rozběhem k podestě šikmo vpravo u skal. Opět se jí zachytila, vytáhla se nahoru a běžela na její opačný konec. Před sebou viděla ostrou skálu, která čněla od stropu. S rozběhem přeskočila vlevo od této skály a dopadla do rohu jeskyně na další chodník. Otočila se doprava, běžela kupředu a zabočila na konci do rohu vlevo, kde se opět otočila doprava. Dobře si rozměřila skok a s rozběhem přeskočila k nízkému otvoru v protější skále, zachytila se jeho okraje a vtáhla se do nízkého tunelu. Tím prolezla, na jeho druhé straně se spustila na podestu pod nohama a saltem se otočila o 180°. S rozběhem přeskočila podél skal k protější římse, kam se opět vytáhla. Došla až na její konec, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila k protější skále, vlevo od modrých paprsků. Zachytila se jí a lezla po ní doprava, kde se vytáhla na výstupek. Na něm se otočila doleva a z vhodného místa přeskočila ke stěně svislé šachty, kterou stále protékaly modré paprsky. (V nich už jí nepřítel nemohl ublížit.) Šachtou šplhala vzhůru. Ve videoklipu vložila „Amulet Of Horus“ do schránky v mechanizmu, tím zavřela zlatý poklop a otevřela si mříž za zády. Šla opatrně po schodech úzkou chodbou a když začala fungovat past se třemi posuvnými sloupy, osvědčeným způsobem je proskočila. Došla až na poslední schod a dobře si prohlédla strop následující místnosti. Objevila na něm vytesané černé lebky. Místům pod nimi se vyhýbala, jinak by byla rozdrcena kamennými sloupy, uvolněnými ze stropu. Dva hrozily hned po stranách vchodu a třetí proti ní, na konci před propastí. Šla opatrně kupředu, jakmile sloupy po stranách spadly, zabočila těsně okolo toho vpravo a došla podél pravé stěny na okraj propasti. Sklouzla po šikmině v propasti, před jejím koncem se odrazila a zachytila se okraje podlahy za ní. Vytáhla se nahoru, zabočila do průchodu vlevo mezi další dva sloupy a došla k další propasti. Stejným způsobem ji překonala, zachytila se trhliny v protější zdi, přeručkovala doprava a vytáhla se do úzkého vchodu. Na křižovatce zahnula doprava a osvědčeným způsobem překonala poslední propast. Na její opačné straně však zůstala viset za ruce a přeručkovala doleva až ke zdi, kde se teprve vytáhla nahoru. Počkala až spadnou kamenné boky ze stropu, pak obešla těsně okolo bloku vpravo a rozběhla se uličkou do její temné části, aby shlédla poslední videoklip hry. Pyramida se začala bortit. V tomto okamžiku se naposledy setkala s Von Croyem, který jí nabízel pomocnou ruku, ale Lara…

Lara chodbou vstoupila do místnosti, kde vlevo za mřížemi pobíhal nesmrtelný mutant ještěra, který by byl vypuštěn v případě, že by se dopustila omylu při řešení úkolu v této i dalších místnostech. Vpravo, za zavřeným poklopem v podlaze, sebrala velký kožený vak „Large Of WaterSkin (Empty)“. Po stranách místnosti byly vodotrysky a nad nimi staroegyptské znaky vody vlnovky. Jejich počet určoval, kolik litrů vody je potřeba nalít do vázičky na levé misce vah ve výklenku v průčelí místnosti. 1. MÍSTNOST: Zde musela do vázičky vlít 2 litry vody (dvě vlnovky). Lara se přesvědčila, že má malý vak prázdný v opačném případě jeho obsah vylila na podlahu. V bazénku pod vodotryskem naplnila velký vak „Large Of WaterSkin (Empty)“ vodou, „Large Of WaterSkin containing 5 litres“, určoval jeho obsah. Aby získala požadované dva litry vody, vystoupila z bazénku, zkombinovala oba vaky a přelila tak z velkého do malého vaku 3 litry, které hned vylila na podlahu. Doběhla k váze a do vázičky na její levé misce vlila 2 litry vody z velkého vaku. To otevřelo mříž otvoru v podlaze. Lara seskočila do spodní chodbičky a v kobce na jejím konci postřílela netopýry. Z okraje jámy pak přeskočila na lano visící od stropu. To už ji obtěžovali další netopýři a začala fungovat čepelová past v užším otvoru pod Larou. Ve vhodný okamžik sjela po laně do podobné spodní kobky, kde nejdříve postřílela netopýry a pak chodbičkou vešla do druhé místnosti. 2. MÍSTNOST: Tato místnost byla věrnou kopií té první, ale zde musela do vázičky vlít 4 litry vody (čtyři vlnovky). V bazénku pod vodotryskem naplnila velký vak vodou, vystoupila z bazénku, zkombinovala oba vaky a přelila tak z velkého do malého vaku 3 litry, které hned vylila na podlahu. Znovu zkombinovala oba vaky, tím přelila zbylé dva litry do malého vaku a vstoupila do bazénku podruhé naplnit velký vak. Vrátila se na podlahu, zkombinovala oba vaky a odlila z velkého vaku jeden litr vody do malého, který hned vyprázdnila. Zbylé čtyři litry vody z velkého vaku pak vlila do vázičky na levé misce vah. To otevřelo otvor v podlaze. Lara seskočila do spodní chodbičky a v kobce na jejím konci postřílela netopýry. Z okraje jámy pak přeskočila na lano visící od stropu a ve vhodný okamžik sjela po laně do podobné spodní kobky, kde nejdříve postřílela netopýry a pak chodbičkou vešla do třetí místnosti. 3. MÍSTNOST: Tato místnost byla věrnou kopií obou předešlých, ale zde musela do vázičky vlít 1 litry vody (jedna vlnovka). V bazénku pod vodotryskem naplnila velký vak vodou, vystoupila z bazénku, zkombinovala oba vaky a přelila tak z velkého do malého vaku 3 litry, které hned vylila na podlahu. Opět zkombinovala oba vaky, tím přelila zbylé dva litry do malého vaku a vstoupila do bazénku podruhé naplnit velký vak. Vrátila se na podlahu, zkombinovala oba vaky a odlila z velkého vaku jeden litr vody do malého, který hned vyprázdnila. Opět zkombinovala oba vaky a ze čtyř litrů ve velkém vaku odlila tři litry do malého vaku, který opět vylila na podlahu. Zbylý litr vody z velkého vaku pak vlila do vázičky na levé misce vah. To otevřelo mříž v podlaze a Lara seskočila do spodní chodbičky. Doběhla na její konec, kde kolmou šachtou proudil seshora dolů modrý svazek paprsků. Lara přeskočila k protější stěně šachty, zachytila se jí a šplhala dolů. O patro níž minula místo s černozlatými dveřmi, pokračovala dolů, až zůstala viset pouze za ruce. Ručkovala doprava okolo rohu a vytáhla se na výstupek před sebou. Ve videoklipu viděla, že stojí na výstupku v obří jeskyni. Pod ní na ostrůvku uprostřed vodního příkopu na terase se čtyřmi podstavci stál ochránce jeskyně. Když videoklip skončil, Lara si stoupla levým bokem těsně ke stěně vlevo a s rozběhem skočila kupředu. Sice se rozkřičela strachy, ale nakonec dopadla do vodního příkopu. Vynořila se a vpravo našla místo, kde se mohla vytáhnout na ostrůvek. Podél stěn jeskyně viděla v různých úrovních výstupky, římsy a dvě zavřené mříže. Na čtyři podstavce v rozích terasy umístila čtyři sošky ze svého inventáře. Stoupla si čelem k ochránci jeskyně a vešla do modrých paprsků. V dalším videoklipu mu oblékla zlaté chrániče na nohy, ruce i hruď, které měla v inventáři. Nakonec mu pověsila na prsa „Amulet Of Horus“. Viděla, jak se otevřela pyramida a sarančata vlétla dovnitř, všechna k ochránci a v následném výbuchu byla zničena. Lara zachránila zemi, ale nyní musela bojovat o svůj život. Všechno jejich zlo totiž přešlo na ochránce jeskyně, proto „Amulet Of Horus“, spadl do vody v příkopu.