(Pickups-7, Kills-14, Secrets-3)

 

Od zavřené brány běžela rovně soutěskou mezi skalami, za rohem proběhla otrávenými šipkami a po levé ruce minula otvor do skal vlevo nahoře, kam se jen podívala. Běžela pořád rovně přes kamenný val do zadní části jeskynního komplexu. Na konci v levém zadním rohu našla otvor. Aby se do něj dostala, použila ostrou skalku blízko u něho. Vytáhla se na ni z její kolmé strany, z druhé se odrazila, přeskočila k otvoru, zachytila se okraje a vytáhla se nahoru. V malé jeskyňce pak našla lékárničku. [Sekret 1]

Přes šikmou skalku se pak vrátila na zem. Šla doprava a na kamenném valu zabočila doprava. Přes výstupky vyšplhala do otvoru, který prve minula. Připravila si pistole, běžela rovně a postřílela tři netopýry na první křižovatce, dala se doleva, až na konec velké jeskyně. V pravém zadním rohu našla otvor do skály a v místě, kde ležel sníh vylezla do horní jeskyně. Tam nejprve zastřelila netopýra vlevo za rohem a pak sebrala v rohu další lékárničku. [Sekret 2]

Na zem se dostala tak, že se pověsila rukama za okraj jeskyně a seskočila. Vrátila se na rozcestí, okolo zabitých netopýrů zabočila doleva a ve třetí části jeskyně našla místo s trávou. Sestoupila dolů, pokračovala chodbou dolů po schodech a pákou na pravé straně si otevřela dveře. Hned jak vešla do dalšího prostoru, zastřelila dalšího netopýra. (Vrata po pravé ruce nešly otevřít.) V levém zadním rohu otvorem ve stropě vylezla nahoru. Klikatou chodbou se do­stala do obrovské jeskyně se dvěma mosty. Hned u vchodu zabočila doprava a po skalách přešla podél stěny na druhou stranu. Pokračovala pořád podél stěny až na první most. Odsud seshora zabila dva vlky, kteří pobíhali dole a přeběhla přes most. Přes místnost za sloupem se dostala na druhý most. Ten opět přeběhla, pokračovala podél stěny doleva a prošla průchodem. Hned za rohem šla doprava až na kraj velké díry. Počkala si s připravenými pistolemi a jakmile vylezl medvěd dole na dostřel, zabila ho. Pověsila se rukama za okraj díry, seskočila dolů a ihned po

dopadu vytáhla zbraně, aby zastřelila netopýra přilétajícího z prostoru za průchodem. Tím pak prošla, zastřelila dalšího netopýra, šla rovně, pak doleva, kde našla lékárničku v levém výklenku. Aby se dostala ven, použila hnědou nášlapnou kostku na zemi. Otevřenou kamennou bránou pak prošla do spodní části jeskyně s mosty. Vpravo, ve výklenku za mumií vylezla na horní podestu, přes první most vlevo se vrátila se do míst, odkud předtím do díry seskočila k medvědovi. Nyní však uprostřed mezi kamen­nými náspy přeskočila přes díru na druhou stranu. Před schody se dala doleva za sloupy, kde našla v rohu na zemi lékárničku. Po schodech sestupovala dolů a jakmile prošla zarostlým průchodem, zlikvidovala dva vlky, kteří ji napadli. Další lékárničku našla ve spodní místnosti vpravo pod schody. Pak se vrátila na první odpočívadlo na schodech, došla ke sloupu vpravo až u stěny a s rozběhem přeskočila šikmo doleva ke stěně. Dopadla na špatně viditelnou kamennou plošinku. Ve stěně za zarostlým otvorem našla ukrytou místnost, kde vpravo od vchodu sebrala na zemi lékárnu. [Sekret 3]

Vyšla z místnosti, rukama se zachytila plošinky a seskočila na zem. Nad podestou v pravém rohu přehodila páku na stěně. Tím si na určitý čas otevřela velkou bránu na sousední podestě vlevo. Otočila se doleva, došla až na okraj podesty a z místa přeskočila na nižší kamennou zídku, po ní se dvěma kroky rozběhla a přeskočila na podestu před vrata, kterými rychle proběhla na schody. Proběhla i otrávenými šipkami na druhém schodišti a v místnosti nahoře zastřelila vlevo za rohem dalšího vlka. Přibližně uprostřed místnosti si stoupla na nestabilní část podlahy, kterou se opatrně propadla do spodní místnosti. V této úrovni přešla do sousední místnosti až ke zdi a podél ní šla doleva ke kraji podesty. Pak přeskočila díru v obrovské hale do protější místnosti. Tou běžela doleva, zastřelila posledního vlka, který vyběhl z průchodu naproti Laře a pak teprve sebrala lékárnu. Průchodem se dostala do malé míst­nůstky, kde přehodila páku na stěně. Tím si otevřela velkou bránu v nejspodnější části haly. Vrátila se do vedlejší místnosti, zabočila hned za rohem doprava a došla na kraj výklenku, otočila se zády do volného prostoru (přidrž klávesu [CTRL]) a pozadu sjela šikminou pod sebou až na zem. Otevřenou bránou prošla do……

(Pickups-13, Kills-29, Secrets-3)

 

Hned, jak Lara prošla otevřenou bránou, postřílela smečku čtyř dotírajících vlků. Pak se vydala prozkoumat celý prostor a vyčistit ho od všech nepřátel. Od brány se vydala rovně na konec jeskyně, kde proběhla chodbou v pravém rohu do další jeskyně a zastřelila dalšího vlka. Tuto jeskyni přeběhla šikmo doleva za sloup, kde hned na kraji další chodby postřílela tři netopýry. Na rozcestí neodbočila vlevo, ale pokračovala rovně. Nyní zastřelila i vlka čekajícího na konci této slepé chodby. Tam také našla v trávě lékárničku. Odsud pokračovala další chodbou, přes její širší světlou část do další chodby. Na dalším roz­cestí si všimla dveří se zámkem vpravo. Lara však pokračovala stále rovně až do další rozšířené části chodby. Zprava za sloupem začali vylétat netopýři, takže všech pět postřílela. Vrátila se na rozcestí k zamčeným dveřím a širokou chodbou zabočila doprava. Dostala se do ústřední jeskyně s bazénem upro­střed. U protější zdi si všimla krmelce mezi dvěma vchody. Doběhla k pravému z nich, otočila se tak,

aby viděla na oba najednou a jakmile zevnitř vyběhl medvěd, zastřelila ho. Potom vešla dovnitř, vylezla vpravo přes zeď na horní poval, kde sebrala lékárničku. Sestoupila na zem, doběhla k bazénu, stoupla si k němu tak, aby viděla krmelec a skočila do vody. Potopila se a plavala zatopeným tunelem dolů, na rozcestí se dala doprava nahoru, až vyplavala ve velké zatopené místnosti se sloupy. Tou proplavala mezi sloupy šikmo křížem doprava do míst, které je jako-by osvětlené. Tam přehodila páku na zdi, kterou si otevřela poklop nad hlavou a vyplavala se tam nadechnout. Znovu se potopila a přeplavala zatopenou místností šikmo křížem doleva, kde v rohu, vpravo od ústí zatopeného tunelu, přehodila další páku. Tou si otevřela tajné kamenné dveře v další místnosti. Nyní se přeplavala přes místnost do míst kde se prve nadechla, vylezla do horní malé místnosti, kde v rohu sebrala lékárničku. [Sekret 1]

V opačném rohu si pákou otevřela dveře do ústřední jeskyně, došla k bazénu a opět se potopila. Opět plavala zatopeným tunelem dolů, na rozcestí ten­tokrát zabočila doleva, na konci opět doleva a vzhůru a vyplula v další místnosti se sochami. Vylezla z vody našla otevřené kamenné dveře, v tajné místnosti za nimi sebrala uprostřed na zemi náboje do automatických pistolí a v rohu lékárničku. [Sekret 2]

Vrátila se ven, skočila do bazénu, plavala dolů, pak doprava a v místech, kde se tunel začal zvedat vzhůru, zabočila opět doprava nahoru, vynořila se a vylezla na břeh v ústřední jeskyni. Našla dveře, které měly napravo v pruhované kostce páku a tou je otevřela. Po schodech v místnosti vyšla až nahoru a přeskočila do výklenku v protější zdi. Rozběhla se po propadajících se deskách, přeskočila do výklenku ve stěně, kde sebrala lékárnu. Seskočila dolů, našla šedý kamenný kvádr, kterým se dalo manipulovat. Ten tlačila dlouhým tunelem, až mohla projít do místnosti za ním. Nejdříve zastřelila netopýra, pak v zadní části místnosti ve výklenku vlevo sebrala stříbrný klíč „Silver Key” a v pravém výklenku speciální klíč „Gold Idol”. Přes šedý kvádr vylezla doleva na horní palandu. Zastřelila dva netopýry co přilétali z otvoru ve stropě a po palandě přešla vlevo za roh, kde v tmavém koutě nalevo našla a sebrala lékárnu. Vylezla na konci do výklenku, zastřelila další dva netopýry co přilétali odnaproti, pak se pověsila

rukama za okraj výklenku a seskočila na zem. Otočila se doprava, doběhla do ústřední jeskyně s bazénem a odsud zabočila do široké chodby mezi dvě sochy. Došla ke dveřím se zámkem, který si odemkla stříbrným klíčem. V místnosti za dveřmi proběhla otrávené šipky, za druhým průchodem zlikvidovala nejprve vlka vlevo, hned nato druhého přibíhajícího zprava. Roz­šířenou částí jeskyně postupovala kupředu, zastřelila dalšího vlka na schodech chrámu a poslední dva od schodů nalevo, i napravo. Po schodech vystoupila k chrámu s trojími dveřmi a těmi úplně vlevo vešla dovnitř. V místnosti s bazénem z okraje posledního schodu vlevo přeskočila doprava k vyšší plošince, na kterou se vytáhla, odsud s rozběhem přeskočila na římsu šikmo vpravo před vchod. Vyšla po schodech nahoru, na římse nejdříve zastřelila netopýra a pak s rozběhem přeskočila před protější vchod. Po schodech vystoupila do horní hnědé místnosti, kde zastřelila dalšího netopýra, sebrala na zemi lékárničku a na stěně přehodila páku, kterou si otevřela dveře do

chrámu úplně vpravo. Vyšla oknem, na římsu pod stropem jeskyně, rukama se pověsila za okraj a opatrně se spustila dolů na černou podestu. Sebrala náboje do brokovnice, opět se pověsila rukama za okraj a spustila se na červenou střechu. Našla zde lékárničku, na­posled se rukama pověsila za kraj střechy a seskočila na zem. Prve otevřenými dveřmi opět vstoupila do chrámu. U bazénu šla do pravého rohu, otočila se doleva a stoupla si zády až ke stěně. Od zdi se dvěma skoky rozběhla a přeskočila k plošince u zdi, vytáhla se nahoru a odsud z místa skočila k další plošince, na kterou se opět vytáhla. Udělala čelem vzad, vyskočila nad sebe, kde se zachytila další podesty, na kterou se vytáhla. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila k římse před protějším vchodem. Jakmile se na ni vytáhla, zastřelila netopýra, který ze vchodu vzápětí vylétl. Po schodech vystoupila do horní místnosti a přehodila páku, kterou si otevřela prostřední dveře do chrámu. Sestoupila po schodech na římsu, odkud seskočila do bazénu, vylezla n

a břeh a vyšla před chrám. Vstoupila potřetí do chrámu, prošla okolo tří kyvadel a v pravém rohu přehodila páku. Propadla se do vody. Plula rovně, hned jak to šlo nahoru. Vynořila se a ve vhodný čas vylezla z bazénu na podlahu vysoké místnosti, kde ihned zlikvidovala medvěda. V postranní místnosti za sloupy našla schody, po nich vyšla do horní místnosti, přehozením páky zastavila kyvadla. Pak se otočila k páce zády, přeběhla do výklenku (vlevo od východu na schody) kde chodbou, kterou zde našla šla doleva. Na konci se rukama pověsila za okraj, seskočila na spodní výstupek a pak ještě jednou do tajné místnosti, kde uprostřed sebrala náboje do UZI samopalů. [Sekret 3]

Přes stupínky se vrátila do místnosti s pákou, seběhla po schodech k bazénu a skočila do vody. Zatopeným tunelem ve stěně plavala rovně, pak doleva, vynořila se v další místnosti a vylezla na schody. Po nich vystoupila do horní místnosti, kde si přehozením páky vlevo otevřela zlaté mříže v místnosti s bazénem. Otočila se doprava, prošla sloupovím doleva a z římsy seskočila do bazénu. Vylezla na břeh a do zámku vpravo od otevřených zlatých mříží vložila speciální klíč „Gold Idol”. Tak si otevřela kamenné dveře se stejným symbolem za zlatou mříží, kterými vzápětí prošla do……

(Pickups-16, Kills-13, Secrets-5)

 

Lara vyběhla z tunelu k řece, skočila do ní a nechala se proudem strhnout do jezera pod vodopád. Vylezla na plošinku vlevo od vodopádu, odkud zlikvi­dovala, na břehu proti vodopádu pobíhající, tři vlky. Pak na břehu kam přeskočila, vylezla na kamenný val proti vodopádu, zastřelila dalšího vlka za ním, sjela po šikmině a pokračovala soutěskou mezi skalami až k další šikmině. Sjela po ní dolů, kde postřílela poslední tři vlky. Vrátila se do soutěsky nad šikminou, obešla skálu po pravé ruce, a pak přes její výstupky vyšplhala až do průchodu pod stropem jeskyně. U kostry našla lékárnu a sebrala ji. Na opačné straně průchodu slezla dolů a tak se dostala do obrovského údolí. Ihned zastřelila červeného ještěra který vzápětí přiběhl a pokračovala středem údolí v přímém směru. Napravo od vodopádu vyběhl další červený ještěr, kterého rovněž zastřelila. Potom si nejprve vyhledala malý, zelení zarostlý skalní výklenek ve skalách napravo a zapamatovala si jeho polohu. Nyní běžela středem údolí pod rozbitý most.

Jakmile zaslechla dusot a země se začala třást, rychle se otočila a běžela se schovat do objeveného výklenku. Z tohoto výklenku se jí podařilo zastřelit největšího ještěra. Nyní pokračovala údolím podél skal vpravo k vodopádu. Za ním objevila vchod do tunelu ve skále vpravo, běžela tímto tunelem a když zahnula doleva za roh, zastřelila dalšího červeného ještěra, na kterého narazila. Když došla na konec tunelu, pověsila se rukama za jeho okraj a seskočila na zem. Otočila se a tam, kde skály tvořily přirozený roh údolí vylezla do dalšího zelení zarostlého výklenku, kde na jeho konci, vpravo za rohem, našla náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Vrátila se do údolí, pokračovala okolo vodopádu, který vytékal z jeskyně vpravo nahoře. Za tímto vodopádem našla skalní výstupek, přes který se vy­šplhala na další vyšší nad tím prvním. Otočila se šikmo doprava a přeskočila na plošinku vpravo od skály. Zachytila se trhliny ve skále, kterou přeručkovala doprava doprostřed vodopádu a tady se vytáhla do jeskyně, odkud vytékal. Šla rovně na její konec, zabočila doprava, kde v zeleném výklenku našla náboje do brokovnice a automatických pistolí. [Sekret 2]

Vrátila se k okraji vodopádu, zachytila se ho rukama a seskočila do tůně pod ním. Jakmile se potopila, plavala doprava zatopeným tunelem až na jeho konec, rychle vylezla na břeh, otočila se doleva a vylezla vlevo na skalní výstupek dřív, než stihl přiběhnout další červený ještěr. Odsud seshora ho pak po­hodlně zastřelila. Přes sousední výstupky vylezla pod strop této jeskyně, kde našla v zeleném výklenku na zemi první ozubené kolo „Machine Cog”. Jakmile ho sebrala, slezla po skalních výstupcích zpátky na dno jeskyně, skočila do vody a proplavala zpátky tunelem do tůně pod vodopádem, kde vylezla na břeh v údolí. Pokračovala podél skal doprava, okolo dalšího vodopádu, pod vysokým kamenným převisem a jakmile se ze tmy na konci údolí vynořil chrám, zastře­lila další dva ještěry přibíhající od chrámu. Vystoupila po schodech do chrámu, skočila do vody a plavala doprava. Na konci zatopeného tunelu sebrala druhé ozubené kolo „Machine Cog” a plavala zpátky. Vylezla z vody, vyšla před chrám a sestoupila po schodech doleva.

V místech, kde leží torzo kmenu mezi dvěma palmami našla výstupek u skal, na který mohla vylézt. Otočila se doleva a z místa přeskočila k vyššímu výstupku, zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Otočila se šikmo mírně doleva a z místa přeskočila k vyššímu výstupku vlevo šikmo od skály, zachytila se jeho okraje a opět se vytáhla nahoru. Přešla na jeho opačný levý roh a opět z místa přeskočila k dalšímu vyššímu výstupku vlevo od skály, zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Opět přešla na jeho levý opačný roh, odkud opět z místa přeskočila již na samotnou střechu chrámu. Tady posbírala: lékárničku, náboje do automatických pistolí, na vrcholu pak náboje do UZI samopalů a za vrcholem vpravo náboje do brokovnice. [Sekret 3]

Došla na nejnižší bod střechy, pověsila se rukama za okraj a seskočila na šikminu pod sebou. Po další šikmině se sklouzla až na zem, otočila se doprava a pokračovala podél skal údolím. Tam brzy objevila otvor ve skále vpravo nahoře a přes skalní výstupky do něho vylezla. Chodbou za ním pak doběhla až na konec rozbitého mostu. Odsud s rozběhem přeskočila k jeho protější zachovalé části, chytla se jí rukama a vytáhla se nahoru. Na pilíři u skal vlevo pak obje­vila poslední třetí ozubené kolo „Machine Cog”. Jakmile ho sebrala, vyšla na most, pověsila se rukama za okraj a spustila se na zem. Otočila se doprava a běžela až na konec údolí, kde po skalních výstupcích vylezla do horní jeskyně, tou přeběhla na její opačnou stranu a tady opět po výstupcích slezla do skalní soutěsky. Nyní se vrátila k jezírku pod vodopádem, kde vlevo našla soutěsku, kterou vyšplhala nahoru, až do jeskyně vlevo od vodopádu. Tou přeběhla rovně podél řeky vpravo, (okolo tunelu kudy sem prvně vyběhla na začátku levelu) až ke skále.

Tady se otočila doprava a s rozběhem přeskočila přes řeku na protější břeh. Otočila se doleva, došla až ke skále, opět se otočila doleva a znovu přeskočila s rozběhem na protější břeh. Tady se otočila doprava přešla až k řece a z místa (těsně od skály vlevo) přeskočila přes řeku do protějšího výklenku. Tady se otočila doleva a opět z místa přeskočila přes vodu do levé části tohoto výklenku. Došla až ke skále, otočila se doleva a stoupla si až na jeho kraj k vodě. Proti sobě viděla nahoře skalní výklenek. Z místa k němu přeskočila, zachytila se ho rukama a vytáhla se dovnitř. Klikatým, dlouhým tunelem, vystříleným ve skále, proběhla až do jeskyně, odkud byla natažena vysutá lávka přes propast do jeskyně na protější straně. Přes lávku přešla k soustrojí, kam zasadila tři chybějící ozubená kola „Machine Cog”.

Pak přehodila páku vlevo a tím se spustil mechanismus ohromných vrat, čímž odvedla vodu napájející vodopád do podzemního tunelu a velké roury, ústící ve skále napravo od vodo­pádu. Otočila se čelem k soustrojí couvla až k okraji jeskyně, kde se pověsila se rukama a ručkovala prasklinou ve skále doleva až na konec. Spustila se na bílou skalku dole u hladiny, vešla do výklenku vpravo od vodopádu, kde našla lékárnu. [Sekret 4]

Vrátila se zpátky na bílou skalku, skočila do vody a plavala k obrovským zavřeným vrtům, zabočila do kanálu vlevo, kde hned na kraji vylezla na pravý břeh. U kostry sebrala brokovnici. Znovu skočila do kanálu a v místě, kde se voda ztrácela do podzemí, se potopila. Proplavala dlouhým, klikatým, zatope­ným tunelem a ve čtvercové místnosti na konci se vynořila v otvoru ve stropě. Vylezla v tajné místnosti, ve které v rozích posbírala dvoje náboje do brokov­nice a lékárničku. [Sekret 5]

Ve východu z místnosti se pověsila rukama za okraj a seskočila do vyschlého řečiště. Otočila se doprava a u ústí vyschlého vodopádu přeskočila přes šikminu dolů do jezírka. Když se vynořila na hladinu a otočila se směrem k vodopádu, objevila vchod do tunelu, který byl předtím zakryt padající vodou. Doplavala k němu a vešla do tunelu. Doběhla na jeho konec a kamennými dveřmi pokračovala tak dlouho, dokud nepřešla do……

(Pickups-7, Kills-8, Secrets-3)

 

Lara pokračovala tunelem do ústřední oranžové haly. Jako zbraň si zvolila brokovnici. Pak vpravo od vchodu našla páku kterou přehodila. Ihned se sal­tem otočila, vytáhla zbraň a zastřelila dva červené ještěry, kteří vyběhli z pravé, právě otevřené chodby. Prošla touto chodbou do čtvercové místnosti, odkud se rozbíhaly čtyři chodby. Zabočila do první z nich vpravo a vyběhla v místnůstce s hnědou kostkou u pravé stěny. Dvakrát zatlačila na kvádr v protější stěně, otočila se doleva a jednou zatlačila na další kvádr. Tím si zpřístupnila páku na konci místnůstky s nestabilní podlahou. Přeběhla přes ní a páku přeho­dila. Tím si zvedla první ze tří mříží v chodbě vycházející z ústřední oranžové haly. Pak se otočila, došla na kraj díry v podlaze s otrávenými trny na dně, z místa ji přeskočila na protější stranu a vrátila se na rozcestí. Zabočila opět do první chodby po pravé ruce a proběhla do vysoké místnosti s výklenky po stranách. Tady objevila na konci malého výklenku proti soše páku (brzy zjistila, že nejde přehodit).

Proto se Lara postavila čelem k soše, zaměnila brokovnici za pistole, nechala je vytasené a pozpátku postupovala k páce. Nestabilní podlahou se propadla do spodní místnosti, kde rychle postřílela tři vlky. Po šikmé rampě vystoupila na její vrchol, kde zatáhla jednou za kvádr uprostřed stěny. Pak přeskočila na rampu vlevo od vytaženého kvádru a zatlačila na kvádr ještě jednou z boku, čímž si zpřístupnila východ z této místnosti. Postupovala po schodech nahoru a v díře kam spadla, sebrala lékárničku. Pak po schodech vy­stoupala až do místnosti s otvorem v podlaze napravo, lékárničkou v rohu a pákou na levé stěně. Nejdříve sebrala lékárničku, pak přehodila páku, čímž zvedla druhou mříž v chodbě vycházející z ústřední oranžové haly. Pozpátku postupovala k otvoru v podlaze, rukama se zachytila jejího okraje a seskočila do spodní chodby. Otočila se o 180° a chodbou se vrátila na rozcestí.

Opět zabočila do první chodby po pravé ruce a proběhla do její rozšířené části, kde přeho­dila páku vpravo, čímž přesunula sloup ve vedlejší místnosti do nové pozice. Nepřehlédla ani zavřené tajné dveře těsně vpravo od páky. Nyní seskočila do velké místnosti, kde před chvilkou přemístila sloup, prošla jediným východem vlevo a po schodech vystoupala až nahoru. Na sloupu kam se dostala se oto­čila doprava a z jeho okraje, z místa, přeskočila k hornímu výklenku v pravé stěně, zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Vyšplhala na výstupek na konci, pak na další doleva, pak ještě na dva další v přímém směru, až se dostala do horní chodby. Tu přeběhla na její konec, rukama se chytla jejího okraje a seskočila do spodního výklenku. Tady se opět pověsila rukama za okraj a seskočila na spodní zídku mezi stěnami. Zaslechla, jak se otevřely tajné dveře vpravo od páky, kterých si všimla při přehazování první páky. Nyní měla velkou místnost se sloupy dole, po pravé ruce. Otočila se k ní zády a seskákala po výstupcích před sebou dolů, prošla otevřenými dveřmi a podruhé přehodila páku napravo, čímž vrátila první sloup v sousední místnosti do původní pozice.

Otočila se doprava, opět prošla dveřmi, po výstupcích vylezla až na nejvyšší, na tom se otočila zády k velké místnosti se sloupy a seskočila s úchytem za ruce do spodního výklenku. Odsud vyšla na sloup, otočila se doprava a z jeho okraje přeskočila z místa k výklenku v pravé stěně nahoře. Zachytila se okraje, vytáhla se nahoru a na konci chodbičky přehodila další páku. Tím přesunula druhý sloup do nové pozice. Vrátila se na kraj výklenku, pověsila se za ruce a seskočila na zem velké místnosti. Oběhla sloup za zády, z malé šikmé rampičky vlevo se vytáhla do horní rozšířené chodby, kde potřetí a naposled přehodila páku vlevo. Tím naposledy přesunula první sloup. Otočila se doprava, podruhé prošla dveřmi vpravo od páky, po výstupcích vylezla až na nejvyšší, na tom se otočila zády k velké místnosti se sloupy a seskočila s úchytem za ruce do spodního výklenku. Odsud s rozběhem přeskočila na bližší sloup, z toho na druhý sloup a odsud šikmo doprava do výklenku ve zdi.

V této místnůstce s torzem mumie přehodila páku, kterou zvedla poslední třetí mříž v chodbě vy­cházející z ústřední oranžové haly. Vrátila se na kraj výklenku, z jeho pravého okraje přeskočila šikmo doprava na bližší sloup, ze kterého seskočila na pod­lahu místnosti tak, aby dopadla mimo past z otrávených bodáků. Přeběhla místnost, ze šikmé rampičky se vytáhla do horní chodby, vytáhla brokovnici, cestou zastřelila posledního červeného ještěra, který na ni vyběhl a vrátila se na rozcestí. Zabočila do první chodby po pravé ruce, přes ústřední halu přeběhla rovně do protější chodby. Tou se dostala do velké místnosti se sochami po stranách. Opatrně proběhla otrávenými šipkami až k prvnímu schodu. Tam si stoupla doleva těsně k vrhači otrávených šipek a vytáhla se do horního výklenku k soše. Otevřely se dveře do tajné místnosti, na jejímž konci vlevo na plo­šince za nestabilní podlahou viděla náboje do brokovnice. Bez zastavení k nim doběhla a sebrala je. [Sekret 1]

Nyní (zády ke vchodu) se pověsila rukama za okraj plošinky, přeručkovala doleva až těsně ke stěně a seskočila dolů na podlahu místnosti těsně vedle ot­rávených trnů, kde sebrala náboje do automatických pistolí. [Sekret 2]

Otočila se doprava, pomalu, opatrně prošla mezi trny až ke stěně pod vchod, z místa vyskočila nahoru, chytila se okraje a vytáhla se nahoru. Protáhla se kolem sochy vlevo a šikmo doleva seskočila na schody. Po nich vystoupala nahoru a chodbou za nimi, s pistolemi v rukou, se dostala do velké místnosti. Tady u levé stěny viděla sedět na trůnu kostlivce, se dvěmi mumiemi po stranách. Ihned zastřelila tu po pravici kostlivce. Nyní již mohla přistoupit k oltáři uprostřed místnosti a sebrat z něho první část zlatého kruhu – „SCION”. Po krátkém zemětřesení přeběhla opatrně místností ke zlatým mřížím, které se samy otevřely. Utíkala svažující se chodbou do hlavní oranžové haly, kde zabočila do pravé strany, aby se vyhnula velkému balvanu, který se jí valil za patami. Jakmile se balvan převalil a spadla část stropu, prošla tunelem okolo balvanu a na konci skočila do jezírka. Pod vodou našla v pravé skále průrvu s malým zatopeným tunelem, kterým proplavala. Pak plavala nahoru a dostala se tak do poslední tajné jeskyně tohoto levelu, kde se mohla nadechnout a sebrat na podestě lékárnu a náboje do automatických pistolí. [Sekret 3]

Opět skočila do vody, proplavala tunelem do jezírka, kde se co nejrychleji vynořila a vylezla na břeh. Již pod vodou zjistila, že je ostřelována. Střelbu opětovala tak dlouho, dokud střelec nepadl na zem.

O V následné první části intra střelce musela zlikvidovat úplně.

(Pickups-19, Kills-21, Secrets-4)

 

V obrovské hale se sloupy, kde Lara tento level začínala, přeběhla doprava na podélný výstupek u zdi, odkud zastřelila dva lvy, kteří přibíhali od sloupů uprostřed. Sestoupila na zem, popošla rovně k šedému kvádru, který stál mezi dvěma deskami se symbolem „W”. Nejdříve ji přitáhla k sobě – na tu bližší, potom ji postrčila na tu vzdálenější, čímž si otevřela dveře ve zdi naproti sobě, mezi sloupy. Nakonec posunula kvádr až na konec rýhy, ve které ho posuno­vala. Pak běžela dopředu, vylezla na podestu a stoupla si do otevřených dveří. Dovnitř zatím nevcházela, ale počkala si na gorilu, která vzápětí přiběhla z levé strany místnosti. Jakmile ji zlikvidovala, vešla do místnosti, kde zastřelila další gorilu, která se na ni vrhla zprava. Potom přehodila páku na kvádru se symbo­lem „W” proti dveřím. Otočila se doleva a zastřelila další gorilu, co přibíhala zleva, z horní části místnosti. Po schodech pak vystoupala do horní části míst­nosti vpravo ode dveří, kde přehodila další páku.

Připravila si pistole a vyšla před chrám, kde byla napadena střelcem. Několika výstřely ho zahnala na útěk – zastřelit ho nebylo možné. Sice střelbu opětoval, ale nakonec utekl. Nyní došla k šedému kvádru, vylezla na něj a z jeho okraje přeskočila k nejbližšímu sloupu vlevo, zachytila se okraje a vytáhla se nahoru. Z jeho protějšího okraje se obdobným způsobem dostala na vyšší sloup naproti, kde sebrala lékárnu. Otočila se šikmo doleva a přeskočila s rozběhem šikmo doleva na nižší sloup. Z tohoto sloupu přeskočila na římsu před vchodem do vysoké místnosti u stropu haly. Těsně za vchodem si stoupla čelem k šikmině nalevo (takže vchod měla po levé ruce).

Skočila dopředu na šikminu (za neustálého držení klávesy [CTRL]), ihned se od ní odrazila, saltem dozadu se dostala na šikminu za záda, od té se hned také odrazila a pověsila se rukama za podlahu výklenku nad šikminou. Vytáhla se nahoru, otočila se doleva, uprostřed výklenku si stoupla zády k vyšší šikmině, skočila na tu nižší před sebou (za neustálého držení klávesy [CTRL]), odrazila se od ní, hned na to i od té za zády, kam saltem vzad dopadla a pověsila se rukama za podlážku proti sobě. Když se tam vytáhla, sebrala si lékárnu i náboje do brokovnice, aniž by vstoupila na nestabilní podlážku v rohu. [Sekret 1]

Opět se pověsila rukama za okraj plošinky, seskočila do spodního výklenku, odkud se přes šikminu vrátila na podlahu místnosti. Vyšla na římsu před vchod a s rozběhem přeskočila na sloup, přes který se sem dostala. Přešla na jeho protější pravý kraj, z místa přeskočila na ten nižší, otočila se doleva, pře­skočila k tomu vyššímu a vytáhla se nahoru. Odsud přeskočila šikmo doprava na rozpadlou římsu u zdi, pod stropem haly. Přes sousední části této římsy se dostala až na stříšku, kde otevřenými dveřmi vešla do chodby. (Následná operace byla náročná na přesnost odrazů a rychlost reakcí, proto si vyžádala několik pokusů.) Na jejím konci seskočila na dlouhou šikminu, po které sjížděla dolů. Před jejím koncem se v určitém místě odrazila tak, aby dopadla na níže polože­nou šikminku, popojela kousíček níž a odrazem z ní se dostala do protější tajné místnosti, těsně nad hladinu vody, kde našla náboje do brokovnice a lékár­ničku. [Sekret 2]

Ve výklenku na konci se pověsila rukama za okraj a seskočila do spodní místnosti, kde pákou vypustila vodu ze zatopeného kanálu pod touto místností. Pak se na konci pověsila za ruce, aby přilákala krokodýla dole blíž, vytáhla se zpátky a odsud seshora ho zlikvidovala. Pákou si znovu zaplavila kanál vodou, skočila do ní a plavala k sousednímu otvoru ve stropě, vylezla v další tajné místnosti, kde sebrala další náboje do brokovnice. [Sekret 3]

Skočila opět do vody a vrátila se do první místnosti, kde pákou definitivně vypustila vodu z kanálu. Rukama se pověsila za podlahu a seskočila dolů. Na konci kanálu vystoupila po schodech do obrovské a hluboké místnosti, se zvláštní stavbou uprostřed. Tato ústřední stavba měla různé podesty s otvory a sloupy na kterých byly páky. Okolo stěn pak viděla různé římsy, výklenky a schody. Hned vlevo si všimla zavřených dveří, nad kterými byl nápis „NEPTUNE”. Nejdříve se pověsila rukama za římsu na které právě stála doprava, rychle se vytáhla zpátky a zastřelila vyplašeného netopýra vpravo dole. Pak s rozběhem přeskočila na stavbu uprostřed a postřílela tři netopýry přilétající od stropu místnosti. Nyní přešla doprava, rukama se pověsila do vnitřní strany stavby seskočila dolů. Otočila se a přehodila páku za zády na sloupu. Ta otevřela dveře s nápisem „THOR”.

Nyní se otočila doprava a viděla šedou desku na římse u zdi. Jakmile na ni s rozběhem přeskočila, otevřely se tajné kamenné dveře na podlaze, úplně dole, v levém rohu místnosti. Aby v časovém limitu prošla těmito dveřmi, než se zase zavřou, musela co nejrychleji provést tyto úkony. Doplnila si „zdraví” na 100% dřív, než na šedou kostku skočila. Ihned po dopadu se otočila doprava (zeď tedy měla po levé ruce), popoběhla dopředu a seskočila na dolní římsu. Po té opět popoběhla dopředu a seskočila znovu dolů na další římsu. Tady se saltem otočila o 180° a běžela dopředu (zeď nyní měla po pravé ruce), seskočila na zem a proběhla otevřenými dveřmi do malé tajné místnůstky. Křiku netopýrů si nevšímala. Až uvnitř místnosti zastřelila prvního netopýra (pokud dovnitř stihl vlétnout za Larou). Přiblížila se ke dveřím aby se otevřely a zastřelila druhého netopýra. Nyní již v klidu sebrala lékárnu a náboje do automatických pistolí. [Sekret 4]

Vyšla z místnůstky, obešla sloupy a na tom blíž ke schodům přehodila páku, kterou si otevřela dveře s nápisem „ATLAS”. Nyní vystoupila po scho­dech, došla doprava až na konec podesty a vytáhla se na vyšší nad hlavou. Po té přeběhla na její konec a přeskočila šikmo doprava do výklenku, kde hned zastřelila netopýra a pak sebrala náboje do automatických pistolí. Vrátila se na původní podestu, přeběhla ji až na konec, odkud s rozběhem přeskočila na protější římsu, po které přešla asi doprostřed, otočila se doleva a přeskočila na centrální stavbu. Tady na sloupu našla a přehodila páku, která otevřela dveře s nápisem „NEPTUNE”. Otočila se o 180°, došla ke kraji podesty a dostala se na protější vyšší výstupek. (Vlevo si všimla zavřených dveří s nápisem „DA­MOCLES”.) Na tomto výstupku se opět otočila o 180° a z místa přeskočila k protější podestě a vytáhla se na ni. (Mezi sloupy nalevo viděla otevřené dveře s nápisem „THOR”.) Zatím tam však nešla, ale pokračovala v cestě nahoru.

Okolo otvoru v podestě, se dostala až ke druhému sloupu, postavila se k němu zády a z okraje podesty se dostala na protější výstupek. Z něj přešla na vyšší vpravo, zastřelila dva netopýry, otočila se doprava a z místa přeskočila na podestu ústřední stavby. Tady vylezla na nejvyšší schod, otočila se doprava a přeběhla po mostíku k otevřeným dveřím s nápisem „ATLAS”, rychle se otočila a zastřelila dalšího netopýra. Pak se vrátila na nejvyšší schod odkud prve vyběhla vylákat netopýra, sestoupila dolů doprava, kde na sloupu přehodila další páku, kterou otevřela dveře s nápisem „DAMOCLES”. Nyní se dobře rozhlédla a když si všimla ve výklenku u zdi lékárničky, doskočila si pro ni. Vrá­tila se zpátky, vylezla na nejvyšší schod a z jeho okraje se protáhla otvorem nad hlavou na vyšší podestu. Stoupla si zády ke sloupům a s rozběhem přesko­čila k protější stěně na schodiště. Po něm pak vyběhla nahoru až do míst, odkud začínala. Nyní po otevření všech čtyř dveří musela Lara všemi projít, vyřešit ve všech připravené úkoly, aby získala čtyři klíče ke čtyřem zámkům, které jsou až u paty obrovské haly.

· NEPTUN * Otočila se doleva, přes ústřední stavbu se dostala do otevřených dveří s nápisem „NEPTUNE”. V místnosti za nimi popošla rovně, otočila se doleva a přistoupila k bazénu. Skočila do vody, potopila se a plavala kolmo dolů zatopenou šachtou až na dno. Tady kousíček rovně, pak do tunelu nad hlavou, v tom doleva, kde na konci přehodila páku. Tou si otevřela mříže na dně, do výklenku ve zdi. Otočila se o 180°, plavala rovně, na konci dolů, na dně doleva, kde za otevřenou mříží na podestě sebrala první klíč „Neptune Key”. Opět se otočila o 180°, plavala rovně až na konec a rychle kolmo nahoru, kde vylezla z bazénu. To vše velice rychle a bez možnosti jediného nádechu.

Vyběhla z místnosti, přeskočila na ústřední stavbu uprostřed, známým způsobem se dostala o patro níž. Jakmile proskočila otvorem, musela zastřelit další dva netopýry, kteří přilétli seshora. Pak se otvorem v podestě dostala na nejvyšší schod, ještě o jedno patro níž. Nyní již mohla projít otevřenými dveřmi s nápisem „ATLAS” plnit další úkol:

· ATLAS * Zastřelila gorilu vlevo za rohem. Přešla místností k mřížím, vstoupila na desku se symbolem „W” a mříže se otevřely. V úzké chodbě vlevo měla jámu, vpravo na šikmině viděla balvan. Otočila se k balvanu zády a pozadu k němu postupovala. Jakmile uslyšela dunění, běžela kupředu, seskočila do jámy a ihned uskočila dozadu, aby se schovala u zdi před balvanem. Jakmile se převalil Laře nad hlavou, sebrala si na dně jámy lékárničku a vylezla ven. Šla směrem k šikmině a v místech, kde začínala se vytáhla do výklenku vlevo, otočila se doleva, vytáhla se na horní chodník a na jeho konci sebrala druhý klíč „Atlas Key”. Tady se přes vis za ruce dostala dolů do chodby, prošla mříží a vrátila se na ústřední stavbu.

Stoupla si na konec nejvyššího stupínku čelem ke dveřím ze kterých právě vyšla, pověsila se rukama za jeho okraj a seskočila na podestu pod nohama. Nyní již slyšela dole na dně haly řvát lvy. Nyní už mohla projít protějšími dveřmi s nápisem „THOR”, plnit třetí úkol:

· THOR * Opatrně došla až na třetí (poslední) schůdek na konci chodby. Uprostřed místnosti viděla viset tmavou kouli, ze které začaly létat blesky střídavě do kovových desek u stěn. Ze schůdku šla těsně podle stěny doleva až do rohu a pak opět podél stěny až před kovovou desku na podlaze, kte­rou ve vhodný okamžik přeběhla do vedlejší místnosti. V této druhé místnosti s visícím obrovským kladivem, našla na podlaze desku se symbolem „W”. Zaujala takovou pozici, aby viděla na topůrko kladiva a pak si na desku stoupla. Uslyšela skřípavý zvuk, ale vyčkala, až se dalo kladivo do pohybu a pak popoběhla kupředu. Kladivo udeřilo do desky a od stropu spadl na zem šedivý kvádr. Ten si přistrkala k vyšší nástavbě za hlavou kladiva a vylezla nahoru. Kvádr ležící vpravo přelezla, posunula si ho ke sloupu v rohu a vylezla na sloup, kde sebrala lékárničku. Otočila se doleva a s rozběhem přesko­čila podél stěny k protější římse, zachytila se jí, vytáhla se nahoru a na konci výklenku sebrala třetí klíč „Thor Key”. Stejnou cestou jako sem, se vrátila na podlahu místnosti s kladivem, opět opatrně přeběhla přes místnost s blesky a vrátila se na ústřední stavbu.

Otvorem vlevo za sloupy seskočila o jedno patro níž a opatrně, aby ji nezasáhl střelec, který běhal úplně dole na podlaze hlavní místnosti, přeskočila na podestu v rohu místnosti. Vylezla si do horního výklenku nad dveřmi s nápisem „DEMOCLES”, kde sebrala lékárnu. Nyní již mohla projít dveřmi plnit poslední úkol:

· DEMOCLES * První místností prošla bez nebezpečí pod visícími meči u stropu k protějším dveřím. Stoupla si na desku se symbolem „W”, dveře se otevřely a Lara mohla na podstavci uprostřed této místnosti sebrat čtvrtý klíč „Damocles Key”. Z podstavce se vytáhla otvorem nad hlavou na horní podestu, kde našla náboje do brokovnice a lékárničku. Přes podstavec se vrátila na zem a nyní již musela postupovat pomalu a obezřetně. Při cestě zpátky přes sousední místnost už na meče musela dávat velký pozor a vyhýbat se jim když padaly od stropu. Orientaci jí navíc ztěžovaly sloupy a po­hybu zas bránily torza sloupů na podlaze. Pouze otáčející se stíny mečů na podlaze prozrazovaly přibližné místo jejich dopadu.

(Pickups-14, Kills-26, Secrets-3)

 

Lara vyběhla z úzké chodby do jeskyně, došla k vodě, počkala si na krokodýla a zastřelila ho. Přeplavala do vedlejší jeskyně, vylezla na břeh a zastřelila lva, který přibíhal od chrámu. Vešla do chrámu a na schodech vlevo zastřelila druhého lva. Vyšla z chrámu, dala se doprava a za rohem zastřelila třetího lva. V místě, kde skály tvořily roh vylezla na skalní výstupek, z něho přeskočila na římsu chrámu, otočila se doprava, přelezla přes výstupek a pokračovala po římse za roh, kde na konci za sloupem našla lékárnu. Vrátila se k výstupku na římse, vylezla na něj, otočila se o 180° a vytáhla se na římsu nad hlavou. Po té přešla až na její konec za rohem, přeskočila přes její propadlou část a šikmo doprava na skálu. Tady si všimla průchodu do skal vlevo, ale zatím tudy nešla. Otočila se doprava, sjela po šikmině a přešla až na pravý okraj plošiny. Tady se rozběhla a dlouhým skokem přeskočila podél skal šikmo na vzdálený skalní výstupek. Odsud již bylo vidět skrytý výklenek, kde v chodbičce, kam si doskočila, ležely náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Nyní vyšla z výklenku a podél skal po pravé ruce přeskákala po plošinkách zpátky pod šikminu, po které před chvilkou sjela. Proskočila šikmo do­prava do průchodu ve skalách a dostala se do jeskyně, s obrovskou jámou. Na jejím dně zastřelila dva krokodýly a pak tam přes výstupek vlevo u skal sama slezla, aby sebrala v rohu lékárničku. Přes ten samý výstupek vylezla zpátky, otočila se doprava, vyskočila, zachytila trhliny ve skále, kterou pak ručkovala doprava. V jednom místě, kde se trhlina rozšířila se tam Lara vytáhla a prošla jeskyňkou doprava za roh, kde sebrala náboje do brokovnice. [Sekret 2]

Vrátila se na okraj jeskyňky, pověsila rukama a trhlinou ručkovala doprava až na druhou stranu jámy, kde seskočila. Úzkým průchodem a dírou v zemi, se dostala do spodní chodby. Zjistila, že je na druhé straně mříží, kde na začátku levelu zastřelila na schodišti lva. Mříže otevřela pákou vedle a vyšla po širokém schodišti až na obvodovou zeď ohromné arény, kde dole pobíhali dva lvi a gorila. Když přiběhl zleva střelec opět ho několika výstřely zahnala na útěk. Střelbu opětoval a byl opět dotěrnější, ale nakonec přece jen utekl. Teprve teď v klidu postřílela zvířata běhající dole v aréně. Po obvodové zdi přešla až doprava ke skalám, kde přes spodní skalní blok slezla dolů do arény. Obešla skály i díru s otrávenými trny na dně a vešla do úzkého průchodu mezi skalami. Lva, který na ni vyběhl od zavřených mříží Lara zastřelila. Vrátila se do arény, šla podél zdi doleva až ke vchodu a sjela po šikmině do spodní místnosti s klecemi. Tady ji hned napadl další lev. Jakmile ho zastřelila, vyběhl z levé zadní klece další lev.

Když se zbavila i toho, přehodila páku na zdi proti šikmině, kterou si otevřela mříž za úzkým průchodem ve skalách nahoře v aréně. Doběhla k protější páce a jejím přehozením si otevřela mříže ve vedlejší úzké chodbě. Tou proběhla do malé jámy, nad kterou již čekali další tři lvi. Když je postřílela, prošla průchodem mezi skalami a šikminou za otevřenými mřížemi sjela do spodní místnosti. Tady úspěch závisel na rychlosti a přesnosti. Ve zdi za levým ramenem viděla zavřené dveře, ve stěně vlevo dvě zamřížované místnosti a vpravo další dvě. Šla do té zadní a stoupla si na šedou kostku v rohu. Ta otevřela oboje mříže v protější zdi. Lara proběhla tou vlevo, přehodila páku v rohu, která otevírala mříže v rohu sousední místnosti. Hned jak přehodila páku, saltem se otočila o 180°, přeběhla do sousední místnosti, kde proběhla otevřenou mříží v rohu do slepé chodbičky. Na jejím konci přehodila páku, která otevřela dveře pod šikminou. Vrátila se do místnosti, sebrala si lékárničku v rohu u mříží, ty si pak otevřela stoupnutím si na šedou desku v rohu a otevřenou mříží vyšla ven.

Chodbičkou za otevřenými dveřmi sešla do jámy s otrávenými trny, ty obešla zleva a další chodbičkou došla ke skalám. Po nich vylezla až nahoru. Otočila se doleva, přešla okolo díry ze které vylezla až ke skalnímu vý­stupku, vylezla na něj a přeskočila šikmo doprava do průrvy mezi skalami, kde sebrala náboje do brokovnice. Vrátila se zpátky k díře kterou sem vylezla a šla rovně až na okraj skály nejvíce vyčnívající do arény, odkud s rozběhem přeskočila na skály u stavby šikmo vpravo. Po nich přešla na kamennou podestu, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila k římse stavby, kam se vytáhla. Popošla dopředu, otočila se doprava a zastřelila gorilu, která běhala po místnosti s pohovkami. Sestoupila do této místnosti, obešla kamennou příčku a zastřelila druhou gorilu běhající na schodišti za ním. Na druhém schodu objevila šedý kamenný kvádr ve stěně, který vytáhla ven a odsunula na stranu.

Ve výklenku za ním našla lékárničku a přehodila páku, která otevřela dveře ve stavbě, který je na ochozu, v levém rohu arény. Vrátila se proto na balkón, z jeho levého okraje přeskočila na kamennou podestu a po šikmé skále vpravo sjela na zem do arény. Oběhla skály vlevo a přes kamenný blok vylezla na obvodovou zeď. Vylezla na druhý schod ochozu a po něm přešla doprava ke stavbě v rohu. Jak­mile vstoupila dovnitř, zastřelila dva netopýry u stropu a prošla otevřenými dveřmi. V místnosti, když se za ní zavřely mříže, běžela proti kouli na šikmině a seskočila dolů do jámy. Když se koule převalila Laře nad hlavou, vylezla zpátky na nižší stranu jámy, z jejího okraje přeskočila k vyššímu okraji a vytáhla se nahoru. Po šikmině vyběhla do horní místnůstky, kde přehodila další páku, která otevřela dveře v další stavbě na ochozu. Otočila se zády k páce, podél stěny vlevo došla na konec místnosti a pozadu postupovala tmavou chodbou, na konci opět pozadu sjela po šikmině, zachytila se jejího spodního okraje a seskočila na zem. Udělala čelem vzad a průchodem před sebou se dostala na schody.

Sestoupila na obvodovou zeď kolosea a šla po ní doleva. U východu si počkala na lva, zastřelila ho a opět se střetla se střelcem. Ani tentokrát nešel zastřelit, ale byl opět dotěrnější. Když se ho Laře konečně podařilo zahnat, prošla okolo východu z kolosea, vylezla doleva na druhý schod, po kterém šla doprava, do druhé stavby na ochozu. Nejdříve zastřelila dva netopýry u stropu a pak prošla chodbičkou za otevřenými dveřmi do vysoké místnosti se sloupy a hnědou kostkou. K této kostce si stoupla čelem tak, aby měla jeden sloup za zády a další dva po pravé ruce. Úspěch následující operace záležel na přesnosti a rychlosti sekvence skoků a salt, které Lara musela provést, aby objevila další tajnou místnosti za kamennými dveřmi, které se na určitý časový limit otevřely u stropu. Nejdříve (za neustálého držení klávesy [CTRL]) přiskočila pozadu až ke sloupu za zády, čímž otevřela kamenné dveře nahoře. Následovaly: skok kupředu, salto doprava, salto dozadu, salto doleva, skok kupředu a rychlý běh ku­předu skrz otevřené dveře. To vše bez jediného zaváhání – což si vyžádalo několik pokusů! Odměnou Laře byly dvě lékárny, náboje do UZI samopalů a pistole Magnum s náboji. [Sekret 3]

Když vše posbírala, přistoupila ke dveřím, ty se samy otevřely a Lara vyšla na římsu před nimi. Zastavila se až v místě, kde ji nemohly shodit dolů, když se zavíraly! Tam se otočila doleva a s rozběhem přeskočila na další římsu k páce, kterou přehodila. Tím si otevřela dveře v poslední stavbě na ochozu kolosea. Po sloupech seskákala na podlahu místnosti, prošla chodbičkou ven a průchodem vlevo vyšla na schody ochozu, po kterých přeběhla do poslední stavby. Otevřenými dveřmi se vytáhla do horní místnůstky a skočila do vody v otvoru. Zatopenou šachtou plavala kolmo dolů a na konci tunelu vylezla v malé místnůstce, kde nejdříve sebrala lékárničku. Pak protlačila šedý kvádr v rohu do sousední místnůstky, tam ho odsunula do strany a ve výklenku za ním, sebrala klíč „Rusty Key”. Zatopeným tunelem a šachtou proplavala zpátky do první místnůstky, kde přehodila páku na stěně.

Tou si otevřela velkou bránu na konci schodů za zástěnou v místnosti s pohovkami. Seskočila do stavby na ochozu, pověsila se rukama za okraj obvodové zdi arény a seskočila dolů. Při­pravila si pistole a běžela do úzkého průchodu mezi skalami. Zastřelila gorilu, proběhla mezi skalami, sjela po šikmině, proběhla okolo trnů, vylezla na skály, přeskočila na skály u stavby a dostala se až na balkón místnosti s pohovkami. Sestoupila do ní, obešla zástěnu a sestoupila po schodech. V místnosti za ote­vřenou bránou sebrala lékárničku a vrátila se až na balkón, aby odsud zastřelila poslední dvě gorily, které pobíhaly u skal vlevo dole. Pak už zasunula klíč do zámku v místnosti s pohovkami a otevřenou mříží proskočila do vody. Plavala dolů a pak rovně zatopeným širokým kanálem. V místě, kde byly po stranách mříže, vylezla otvorem ve stropě do horní místnůstky dřív, než ji dohonil krokodýl, který připlaval od protější zavřené mříže, na opačné straně kanálu. Z místnosti nejdříve zastřelila krokodýla, pak přehodila páku na stěně, kterou si otevřela mříž v úzkém kanále, který navazoval na ten široký, nad kterým stála. Stoupla si před otvor čelem k páce, skočila do vody a plavala rovně, v úzkém kanále minula otevřenou mříž a pokračovala, dokud se neukončila tato úroveň a nepřešla do…….

(Pickups-22, Kills-43, Secrets-3)

 

Lara dokončila plavání a vpravo od mříží vylezla z vody. Šla rovně tunelem ke dvěma sloupům a zabila dvě gorily, které na ni zaútočily. Přeběhla přes místnost, prošla vchodem vlevo a v jeskyni s chrámem v průčelí zastřelila další dvě gorily. Vyšla po schodech ke dveřím, které se automaticky otevřely. Před nimi sebrala na zemi lékárnu, prošla dveřmi a na konci tunelu přehodila páku, která otevřela mřížovou branku do zahrady. Vrátila se před chrám, došla až ke zdi průchodu a couvla zpátky na schodiště, kde si počkala na další tři gorily, které zlikvidovala. Nyní se mohla vrátit k bazénu a odbočit doleva, kde za rohem vpravo zastřelila krokodýla. Proběhla širokou chodbou na konec a u schodiště se dala doprava spodní chodbičkou, kterou se dostala na prostranství před vysokou stavbou s výklenky a římsami nahoře.

Odbočila doprava a na konci doleva za roh stavby, kde po zlikvidování gorily našla dvoje náboje do Magnum pistolí. Vyšla zpátky před stavbu, šla stále rovně až k předposlednímu výklenku vpravo, ve kterém zastřelila dva lvy. Došla až na konec prostranství, otočila se doprava a postřílela čtyři netopýry. Nyní si do druhého výklenku vlevo došla pro lékárničku. Tím prozatím skončila v této části a vrátila se ke schodišti, po kterém vystoupala nahoru. Širokým tunelem vyšla do obrovské haly, kde nejdříve postřílela tři gorily. Nyní se již mohla porozhlédnout. Proti vchodu viděla stavbu, různě rozmístěné kamenné sloupy po hale a v okolních zdech čtvery zavřené dveře. Nad každými byly vyryty symboly „W” a „U”, které, jak zjistila později určovaly, polohu pěti pák („W” nahoře; „U” dole), aby se otevřely.

Nad jedněmi z nich byl první znak zleva poškozen, ale i ten se později Laře povedlo správně uhodnout. Přes obrovskou halu přeběhla šikmo doprava, kde vylezla na bílý kvádr u stěny, udělala čelem vzad a přeskočila s rozběhem k protějšímu sloupu, na který se vytáhla. Z něj opět s rozběhem, na nejbližší sloup šikmo doprava. Tady se otočila doleva a z okraje sloupu přeskočila k první římse u zdi, kam se vytáhla, otočila se doprava a došla až na kraj římsy. S rozběhem přeskočila k druhé, protější římse, vytáhla se na ni a sebrala si zde lékárničku a náboje do Magnumů. S tímto úlovkem se vrátila na první římsu, stoupla si zády až ke stěně před sloup a z místa na něj přeskočila.

Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila na nejbližší sloup. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila k dalšímu sloupu, vytáhla se nahoru a otočila se opět doprava k dalšímu sloupu. S rozběhem na něj přeskočila, opět s rozběhem přeskočila k poslednímu sloupu a vytáhla se nahoru. Otočila se doprava a s rozběhem pře­skočila na stavbu, která měla v levé stěně zasazených pět pák, které byly všechny v horní poloze. Podle vytesaných nápisů nade dveřmi přehazovala páky v různých kombinacích, čímž otvírala jednotlivé dveře, do prostor za nimi se pak vydávala plnit jednotlivé úkoly tak, aby našla a sebrala tři olověné cihly.

Začala tedy takto:

1) Přehodila první páku zleva dolů ( UWWWW ). V díře za zády sestoupila po schodech až dolů, přehozením páky u mříží si je otevřela a vyšla před stavbu. Běžela kolem ní doleva, kde našla první otevřené dveře. V dlouhé, částečně zatopené místnosti nejdříve ve vodě zlikvidovala tři krysy. V této míst­nosti musela přeskákat po sloupech s ohni, (na určitý časový interval se ohně vypnuly tím, že překročila tmavou čáru před prvním z nich) dostat se až do­zadu na podestu, a ve výklenku sebrat první olověnou cihlu.

Časový interval, kdy byly ohně vypnuty byl krátký, takže si poradila tak, že na sloupu těsně u podesty se pověsila rukama za jeho okraj (čelem k podestě), přeručkovala doleva, na rohu se vytáhla nahoru, rychle se otočila doprava a znovu se pověsila za ruce. Nyní již okolo plamenů přeručkovala doleva, kde se mimo jejich dosah vytáhla nahoru a bez nebezpečí si došla do výklenku pro první olověnou cihlu „Lead Bar”. Z podesty skočila do vody, přeplavala k plošince vlevo u stěny a vylezla nahoru. Vyšla ven z místnosti, cestou zastřelila gorilu a otevřenou brankou se vrátila k pákám.

2) Nyní první páku zleva vrátila do původní polohy, pak přehodila prostřední páku a hned tu vedle vpravo dolů ( WWUUW ). Po schodech uprostřed stavby sestoupila dolů, vyšla ven, běžela okolo stavby doleva a vpravo od prvních dveří našla otevřené druhé dveře (s poškozeným prvním písmenem v nápisu nad nimi). Přeběhla vysokou místnost se sloupem uprostřed do protějšího průchodu. Sestoupila po schodech doprava do spodní místnosti, kde vytáhla ze zdi dřevěný blok.

To způsobilo otřes v horní místnosti se sloupem. Nyní vyběhla po schodech nahoru a po dalších schodech naproti prvním, vystoupila až do horního výklenku, odkud z místa přeskočila šikmo doprava na plošinu u písečného náspu. Otočila se doprava, přešla na konec plošiny a opět z místa přeskočila na tmavší šikminu na náspu. Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila na vrchol zlomeného sloupu. Otočila se šikmo doprava a s rozběhem přeskočila na další tmavší šikminu na svahu a z jejího levého okraje pak z místa na násep u zdi. Odtud se skokem z místa dostala do průchodu ve zdi.

Z místnůstky za ním vylezla jedinou cestou po výstupcích nahoru a vyšla na okraj kamenného převisu před vodojem. Postřílela dvě gorily, které běhaly po obvodové zdi, stejně tak dva netopýry. Přeskočila s rozběhem na obvodovou zeď vodojemu a kousek si v něm zaplavala, aby přilákala prvního krokodýla, vylezla před ním na zeď a zastřelila ho. To samé opakovala ještě jednou. Když byli oba krokodýli mrtví, úzkým kanálem plavala ke skále, podplavala jeho zatopenou částí do sousední jeskyně, kde vylezla vpravo na břeh. Otočila se doleva a v rohu vylezla na skály nad vodou.

Přešla po nich k první šikmině a podél skal z místa přeskočila na další šikminu, kousek po ní popojela a (při stisknuté klávese [CTRL]) přeskočila přes vrchol další šikminy, po které sjela dolů. Podél skal šla doleva a po další šikmině sjela do místa, kde sebrala lékárničku a náboje do Magnum. [Sekret 1]

Skočila do vody, proplavala zatopenou částí úzkého kanálu a vylezla doleva na obvodovou zeď. Otočila se doprava a doběhla až na roh, udělala čelem vzad a pověsila se rukama za okraj. Seskočila dolů, kde ve skalním výklenku sebrala lékárničku, náboje do UZI samopalů a Magnum pistolí. [Sekret 2]

Vytáhla poslední jmenované zbraně, postavila se zády ke skále tak, aby mohla přeskočit přes ostrou skalku před sebou a hned po dopadu zastřelila za ní čekající gorilu. V této vysoké místnosti s výklenky po stranách, našla v druhém zprava lékárničku. Vrátila se do prvního volného výklenku vpravo, odkud přeskočila šikmo doleva na římsu této stavby. Ve druhém výklenku zleva zastřelila další gorilu a pokračovala po římse kupředu. Z posledního výklenku vy­běhla další gorila, takže zabila i ji.

V předposledním výklenku si stoupla na kraj římsy, čelem k protějším skalám a v rozšířené trhlině nad dolním průchodem, spatřila ležet lékárnu. S rozběhem přeskočila přes volný prostor, zachytila se trhliny a vytáhla se k lékárně, kterou pak sebrala. Znovu se rukama pověsila za okraj trhliny a ručkovala doleva, až na její konec. Tam seskočila na skalní plošinku pod nohama, rychle se otočila, vytáhla zbraně a zastřelila dva netopýry, přilétající z průchodu za stavbou. Potom tam sama s rozběhem přeskočila. Pokračovala šikmými chodbičkami nahoru až do míst, kde musela projít jeskyní s nestabilní podlahou. Tu přeběhla jen do výklenku vpravo, kde sebrala lékárnu a zbývající část podlahy přeskočila.

Vešla do průchodu, sjela dlouhou šikmou chodbou, rukama se chytla plošinky na konci a seskočila do spodní jeskyně. Po skalkách sestoupila dolů a průchodem se dostala na ochoz pod stropem míst­nosti s bazénem. Postupovala podél zdi a jakmile proti ní vyběhl lev, hned ho zlikvidovala. Nyní se po ochozu dostala až do další jeskyně a průchodem vlevo vystoupila na hlavu sloupu pod stropem známé místnosti, kde už jednou byla. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila na protější sloup a v jeskyni na­pravo došla až k vodě. Skočila do ní a rychle vylezla zpátky na břeh.

Tím přilákala krokodýla, kterého pak zastřelila. Nyní už mohla proplavat zatopeným tunelem do další části této jeskyně, ve které vylezla do průchodu, odkud zastřelila dva netopýry. Pak přeskočila na střechu chrámu, kde na její druhé straně našla druhou olověnou cihlu „Lead Bar”. Nyní došla k okraji střechy, odkud zastřelila dva lvy, kteří běhali dole před chrámem. Na nejnižším bodu střechy se pověsila za ruce a seskočila na zem. Známou cestou – průchodem, přes místnost se sloupy, u bazénu doleva, okolo mrtvého krokodýla, po schodech nahoru a přes halu se vrátila k pěti pákám.

3) Přehodila první páku vpravo a druhou páku zprava vrátila do původní polohy ( WWUWU ). Sestoupila po schodech zabočila doleva a za sloupy opět doleva a už viděla otrávené trny v místnosti za právě otevřenými dveřmi. Opatrně prošla mezi bodáky do průchodu v pravé zdi, pod šikminou nadvakrát vytáhla šedý kvádr ze zdi a ve výklenku za ním přehodila páku. Tím si vysunula sloupy v místnosti s trny. Přes šikminu se dostala ke schodům, po nich vystoupala do horní chodby a na konci přeskočila z místa na nejbližší sloup.

Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila podél zdi k protějšímu sloupu, na který se pak vytáhla. Opět s rozběhem přeskočila na další, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila na další až konečně opět s rozběhem přeskočila na po­slední sloup před výklenkem ve zdi. Přešla na protější okraj a z místa přeskočila do výklenku. Hned jak dopadla, přeskočila saltem zpátky na sloup, vytáhla zbraně a zastřelila gorilu, která ve výklenku pobíhala. Pak se tam vrátila a na podstavci sebrala třetí olověnou cihlu „Lead Bar”. Přeskočila zpátky na nejbližší sloup, otočila se doprava a tak, aby nedopadla na trny dole, seskočila na podlahu místnosti. Vyběhla z místnosti ven a naposledy se vrátila k pákám.

4) Vrátila prostřední páku do původní polohy a první páku úplně vlevo přehodila dolů ( UWWWU ). Známou cestou vyběhla ze stavby a vešla do chodby za otevřenými dveřmi v protějším výklenku. Jakmile z místnosti na konci vyběhl lev, zastřelila ho. Tím si připravila vše co měla a …..

Vyšla zpátky do haly a vydala se „pozlatit cihly”, což byl poslední její úkol. Průchodem vyběhla z haly, sestoupila po schodech, okolo mrtvého kroko­dýla se dostala do místnosti s bazénem, kterou přeběhla rovně do protější chodby. Tou seběhla k otevřené mříži do zahrady. Nejdříve zde zastřelila dvě gorily v zahradě. Potom vlevo od otevřené mříže přešla po prvním záhonu v místech, kde stojí dva stromy za sebou až ke zdi, kde našla skrytou páku. Jejím přeho­zením otevřela další mříže v té samé zdi, uprostřed zahrady. Tou prošla do druhé části zahrady. V cestičce mezi keři proskočila zavírající se ocelové čelisti, aby se dostala do malé zahrádky, kde posbírala po zemi rozházené náboje do brokovnice, Magnum pistolí a lékárničku. [Sekret 3]

Opět okolo čelistí se vrátila se do sousední zahrady. Vlevo měla podestu podepřenou šesti sloupy. Přešla k jejímu pravému rohu a vytáhla se nahoru, kde nejprve sebrala lékárnu. Přeběhla rovně přes podestu do tmavého průchodu a klikatou chodbičkou se dostala do jeskyně s torzem sochy krále Midase. Postavila se těsně vedle kouzelné kamenné ruky a použila všechny tři olověné cihly „Lead Bar” jednu po druhé, čímž je přeměnila na cihly zlaté „Gold Bar”. S nimi se vrátila do zahrady. Po schodech, přes místnost s bazénem, po schodech nahoru a přes halu se vrátila do posledně otevřených dveří, kde předtím zastřelila posledního lva. Chodbou vstoupila do místnosti, ve které po schodech vystoupala až pod strop, průchodem vyšla až na ochoz se zábradlím, kde za ústředním sloupem našla náboje brokovnice. Seběhla po schodech k prvnímu průchodu vpravo a po schodech za ním sestoupila dolů. Ve třech výklencích zasunula do tří schránek tři zlaté cihly, čímž si otevřela velkou bránu v pravé stěně. Otevřenou bránou prošla do šikmé chodby, kterou sjížděla dolů do…..

(Pickups-28, Kills-34, Secrets-3)

 

Lara seskočila do spodní místnosti a zabila krysu. Protlačila kamenný blok ve zdi do sousední místnosti, přisunula si ho k pravé zdi pod páku, vy­lezla na něj a přehodila ji. Tím si otevřela poklop v podlaze i dveře v rohu, odkud vyběhly další dvě krysy, které zastřelila. Lara si nej­dříve došla za otevřené dveře pro lékárnu a potom se otevřeným poklopem v rohu spustila do spodní místnosti. Z té pak vyšla na most, došla až k jeho okraji a postřílela na zemi dvě běhající krysy a v bazénu dva krokodýly. Nyní se rozhlédla po okolí, aby zjistila, že se ocitla se v rozlehlé hale plné mostů, převisů a plošinek.

Vrátila se k zábradlí u v chodu, odkud přeskočila na kamenný sloup vpravo a ihned zastřelila další krysu. Našla si prasklinu ve zdi napravo, přeručkovala doleva nad výstupek, kam si seskočila pro náboje do brokovnice. Zachytila se pokračující praskliny a ručkovala až do místa, kde se mohla vytáhnout nahoru. Vylezla nahoru, otočila se doprava a opět vylezla nahoru, doběhla až na opačný konec této římsy, kde našla první klíč „Rusty Key”. S tím se vrátila zpátky na opačný konec, slezla dolů a spustila se na cihlový můstek pod sebou. Došla k šedivému sloupu, vylezla na něj a přeskočila na balkón s kamenným zábrad­lím. Vystoupila po schodech do místnosti s podlahou z roštů, kde ve vodě pod podlahou plavaly dvě krysy. Opět Laru napadl střelec, kterého zahnala střel­bou na útěk.

Nyní vylezla na kamenný blok vpravo od vchodu, udělala čelem vzad a přes další kamenné zídky (stěnu s vchodem měla po levé ruce) se dostala na podestu u protější stěny, kde sebrala náboje do brokovnice a lékárnu. Přes stejné zídky jako prve sem (zeď s vchodem tentokrát měla po pravé ruce) se dostala do tmavého kamenného výklenku v protější zdi. Tady sebrala lékárničku, otočila se doprava, přešla do tmavého koutu, otočila se doleva a přes vý­stupky se vyšplhala až na hořejší zeď před šikminou. Tady sebrala náboje do brokovnice, seskočila na šikminu, kousek po ní popojela, odrazila se a zachytila se protější zídky, kam si vylezla sebrat další dvoje náboje do brokovnice. [Sekret 1]

Seskočila zpátky na šikminu a přes další sjela dolů, kde přelezla přes zeď vpravo do místnosti s podlahou z roštů. Páky si zatím nevšímala. Našla chy­bějící desky v podlaze a tudy zastřelila obě krysy plavající ve vodě pod podlahou. Když se jí to povedlo, seskočila do vody, našla pod hladinou otvor ve stěně a zatopeným klikatým tunelem proplavala do sousední místnosti, kde rychle vylezla na nejnižší schod. Odsud zastřelila další krysu, vystoupila na nejvyšší schod, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila k sloupu v protějším rohu, vytáhla se na něj, opět se otočila doleva a obdobným způsobem se do­stala na poslední sloup, kde sebrala druhý klíč „Rusty Key”.

Na konci průchodu se podívala doprava dolů, zastřelila tam dvě krysy, pak se pověsila rukama za okraj výklenku, přeručkovala doleva a seskočila k mrtvým krysám. Na konci této místnosti seskočila na šikminu, po které sjela dolů. Seskočila na plošinku dole a po další šikmině sjela opět níž, popošla rovně a skočila do bazénu. Na protější straně bazénu vpravo v tmavém koutu našla pod hladinou otvor ve zdi, proplula jím do zatopeného tunelu, vlevo za rohem asi uprostřed plavala do jeho snížené části, kde našla další náboje do Magnum pistolí. [Sekret 2]

Nyní vyplavala tunelem zpátky do bazénu, kde uprostřed mezi sochami vylezla na břeh. Od šikminy vpravo vylezla na výstupek u zdi, z něho na plo­šinku nad šikminou, otočila čelem k bazénu a přeskočila doleva na cihlový můstek. Otočila se doleva a vytáhla se na známý výstupek k prasklině. Otočila se doprava, vylezla na římsu u zdi a přeběhla na její opačný konec. Tam se spustila na cihlový můstek vpravo, došla na jeho konec a s rozběhem přeskočila na most vedle zábradlí u vchodu, kde začínala. Přešla po něm doprava, přeskočila na druhou část tohoto mostu, otočila se doleva a s rozběhem přeskočila k sloupu před první zavřené dveře ve stěně.

Vytáhla se nahoru a klíčem si odemkla zámek vlevo. Otevřenými dveřmi vešla do vysoké místnosti, kde nejdříve zastřelila dvě gorily. Potom vylezla na římsu nade dveřmi, otočila se a s rozběhem přeskočila na protější římsu. Hned nato zahnala na útěk střelce, který běhal dole pod římsou, na které Lara stála. Když se ho zbavila, opět s rozběhem přeskočila k vyšší římse, vytáhla se na ni a sebrala zde lékárnu. Pak přeskočila na poslední nejvyšší římsu. Ve výklenku v protější zdi pod prasklinou viděla ležet náboje do Magnum pistolí. Aby se k nim dostala, stoupla si levým bokem k výklenku, až na samý okraj římsy, udělala krůček doprava a saltem doleva si pro náboje doskočila. Když je sebrala, s rozběhem a přes zachycení se rukama okraje, se vrátila na nejvyšší římsu. Nyní již s rozběhem přeskočila ke stěně, zachytila se praskliny v ní a přeručkovala do průchodu doprava. Seskočila v sousední místnosti na zídku, sjela po první šikmině na její spodní část, otočila se doprava a s rozběhem přeskočila na podestu u pravé stěny. Odsud seshora postřílela dva krokodýly lezoucí po zemi.

Spustila se na zem, přešla k protější stěně a opatrně postupovala do nízké chodbičky. Jakmile vylezl třetí kroko­dýl, tak ho zabila a postupovala chodbičkou dál. Vlevo za rohem zastřelila krysu a uprostřed chodbičky sebrala lékárnu. Vrátila se z chodbičky do místnosti, vylezla na sloup v levém rohu a přeskočila podél stěny k podestě, na kterou se vytáhla. Pak se obdobným způsobem dostala na podestu v rohu místnosti, otočila se doprava a opět s rozběhem přeskočila podél zdi na další podestu. Z místa kam dopadla se odrazila a dopadla na nižší podestu u zdi. Vlevo objevila prasklinu ve zdi, kterou přeručkovala do výklenku vlevo, kam se pak vytáhla. Přehodila páku, prošla otevřenými dveřmi, zastřelila krysu dole v nastražené pasti s trny, kterou přeskočila na protější stranu. Mimo trny seskočila do chodbičky dole a zastřelila v ní další krysu. Na konci chodbičky seskočila na sloup v rohu další místnosti, zastřelila krysu běhající po zemi a prošla do vedlejší místnosti.

Tady nejdřív zabila další krysu a pak vystoupila na nejvyšší schod vedle otvoru s vodou. Vytáhla se na horní podestu u zdi a z té na další vyšší vpravo. Přešla na její opačný konec, otočila se doprava a přeskočila na nižší podestu u zdi. Vylezla na její vyšší část v rohu, otočila se doprava a podél stěny (vlevo) přeskočila na další, ze které se už dostala do výklenku v rohu, kde přehodila páku. Ta otevřela dveře v rohu vlevo od otvoru s vodou. Přes výstupky sestoupila na zem a ve výklenku za otevřenými dveřmi sebrala první stří­brný klíč „Silver Key”. Hned jak ho sebrala a vešla zpátky do místnosti, musela zahnat střelce, který ji napadl. Pak skočila do otvoru s vodou a plavala zato­peným klikatým tunelem. V jednom místě se mohla vynořit v další místnosti. Vylezla na břeh a na horních dvou podestách pod stropem zastřelila dvě krysy. Také si všimla páky pod jednou z nich.

Opět skočila do vody a vyplavala do hlavního bazénu. Místo, kde byl otvor kterým sem doplavala si dobře zapama­tovala propříště! Známým místem mezi sochami vylezla na břeh, podruhé se dostala na cihlový můstek, Po něm přešla k šedému sloupu napravo, vylezla na něj a přeskočily na balkón se zábradlím. Vyšla po schodech do známé místnosti s podlahou z roštů a v rohu našla páku, kterou přehodila. Tím zaplnila hlavní halu vodou až do úrovně mostů. Vyšla ven, skočila do vody a přeplavala halu k protější stěně, kde vylezla před pravé dveře a odemkla si je druhým „Rusty Key” klíčem. Za dveřmi skočila do vody, potopila se plavala dolů, u trnů doleva, pak dolů, hned se otočila doprava, plavala nahoru, do vedlejší zatopené místnosti, kde v levém rohu sebrala lékárničku.

Otočila se o 180°, hned jak zahlédla zlatý klíč „Gold Key”, tak ho sebrala a dveřmi vlevo, které se samy ote­vřely plavala do hlavního bazénu. Tam co nejrychleji vylezla na nejbližší most, aby zastřelila krokodýla, který ji pronásledoval. Na mostě si stoupla vedle zábradlíčka, zády k obojím otevřeným dveřím a když se podívala do vody, viděla na dně čtyři zamřížované kanály. V těch místech, v levé zdi bazénu, byl otvor, kudy se dostala do zatopeného tunelu. Tímto klikatým tunelem se dostala do místnosti, kde vyplavala mezi dvěma podestami, s už mrtvými krysami. Na jedné z nich sebrala náboje do brokovnice a na druhé náboje do brokovnice a lékárnu.

Pod hladinou u této druhé podesty pak přehodila páku, která otevřela dveře dole v rohu této místnosti. Lara se tam potopila a sebrala ve výklenku za nimi druhý stříbrný klíč „Silver Key”. Jakmile ho sebrala, otevřely se druhé dveře, kterými proplavala do hlavní haly. Vyplavala hned na hladinu a vylezla na podestu vlevo pod balkónem se zábradlím. Vytáhla se nahoru, vyběhla po schodech a přede dveřmi vlevo zatlačila na kvádr se znakem berana. Tak si odkryla vchod do tajné místnosti. Vešla dovnitř, stoupla si zády k šikmině pod balkón se zábradlí a udělala salto vzad. Od šikminy se odrazila a vyskočila na balkón, kde našla dvoje náboje do Magnum pistolí a lékárnu. [Sekret 3]

Přes šikminu se vrátila na zem, vyšla ven a ve výklenku vlevo, použila oba stříbrné klíče do dvou po sobě jdoucích zámků u dveří. Prošla do vysoké místnosti se zamčenou bránou. Přes sloup u pravé stěny se dostala na římsu nad vchodem, připravila si zbraně a přeskočila s rozběhem do protějšího vý­klenku nad zamčenou bránu. Nejdříve zastřelila gorilu schovanou ve stínu za rohem vlevo, pak použila do zámku zlatý klíč a přeskočila zpátky na římsu nad vchodem. Odsud zastřelila dva lvy, kteří přiběhli z vedlejší prostorné místnosti.

Seskočila dolu, proběhla bránou a bez zastavení běžela rovně až ke kvádrům u protější zdi. Tady udělala čelem vzad, sestoupila o dva stupínky dolů, na nejnižší část podlahy. Našla druhou nestabilní podlážku vpravo, přeběhla ji a když se propadla, našla na dně lékárničku. Vylezla ven z díry, došla k páce na kvádru a přehodila ji. Hned vyšplhala nahoru na kvádr, odkud postřílela tři lvy, kteří sem vběhli právě otevřenými dveřmi. Když se jí to povedlo, obešla kvádr s pákou doprava a vytáhla druhý kamenný kvádr ven, přesunula ho do vedlejší místnosti a přehodila páku v rohu. Sice se zavřely dveře, ale Lara se přes přisunutý kvádr vyšplhala na horní podestu, vešla průchodem na podestu pod sto­pem sousední místnosti, kde nejdříve zastřelila poslední dvě krysy. Nyní již mohla posbírat lékárnu i dvoje náboje do Magnum pistolí. U nich se pověsila rukama za okraj podesty a seskočila dolů. Podruhé oběhla kvádr s pákou, kde v místě, odkud vytáhla kvádr našla kolmou šachtu dolů, s vodou na dně. Lara se sice rozkřičela když se do ní vrhla, ale bez úhony přešla do…

(Pickups-26, Kills-17, Secrets-2)

 

Tento level začínala tím, že dokončila pád do vody na dně šachty. Rychle proplavala dlouhým zatopeným tunelem, u mříží na konci plavala krátkou kolmou šachtou dolů, na dně se otočila o 180° a na konci slepého tunelu přehodila páku. Tím snížila hladinu v místnosti nad tímto tunelem. Otočila se o 180°, od páky plavala rovně, na konci nahoru kde už mohla vylézt na břeh. Další pákou si otevřela dveře na konci sousední chodbičky vpravo.

Chodbičkou šla opatrně do sousední místnosti, kde nejdříve zabila krokodýla. V této vysoké místnosti vystoupila po schodech až na ten nejvyšší a na jeho opačné straně se spustila do výklenku za ním. Otočila se doleva a podél stěny přeskočila na protější zeď. Z jejího opačného okraje přeskočila stále podél stěny k vyšší pode­stě, zachytila se jí a vytáhla nahoru. Otočila se šikmo doleva a s rozběhem přeskočila na římsu pod výklenkem. Vlezla do něj a přehodila páku na jeho konci. Tím zčásti zatopila vedlejší místnost vodou, ta zvedla na svou hladinu šedou kostku pod římsou. Lara vyšla na římsu, seskočila do vody a pod šedou kostkou objevila výklenek, kam se potopila pro lékárničku. Vyplavala na hladinu, přes šedou kostku se dostala do chodbičky, na jejímž konci opět skočila do vody.

Potopila se na dno kolmé šachty, kousek dál další šachtou opět na dno, kde na konci zatopeného tunelu přehodila páku. Tou snížila vodu v zatopené šachtě, ale hlavně zlikvidovala silný proud ve vyšším vodorovném tunelu nad hlavou. Vyplavala se nadechnout a pak tímto dlouhým tunelem plavala až na jeho ko­nec, kde otvorem ve stropě vylezla do místnosti, kde nejdříve zastřelila krysu. Posunula si kamenný blok tak, aby mohla vylézt na podestu nad vodou, tady vpravo v tmavém koutě našla výstupky, po kterých se dostala až nahoru pod strop místnosti.

Z osamělého sloupu přeskočila do nejbližšího výklenku ve zdi a na schodech za ním se opět utkala se stále dotěrnějším střelcem. Když ho zahnala na útěk, sestupovala po schodech dolů, překonala zavírající se ozubené čelisti a když podruhé zabočila doleva, zabila krokodýla na schodech, ihned jak seskočila s vyššího stupně dolů. Po schodišti sešla do místnosti, kde posbírala na zemi ležící náboje do brokovnice a Magnumů. Na podlaze viděla tři barevně odlišné kostky na podlaze (v levém protějším rohu před schody, vpravo pod schody a v pravém rohu místnosti).

Přeběhla přes ně v pořadí roh u schodů, pod schody vpravo a v roh místnosti, což otevřelo v sousedním rohu místnosti kamenné dveře do tajné místnosti. Uvnitř si Lara stoupla levým bokem ke dveřím, čelem k šikmému výstupku a saltem dozadu přeskočila na šikminu za zády. Od té se odrazila ( s přidržením klávesy [CTRL]), až se přes další šikminy dostala do visu za ruce k horní podestě, kam se vytáhla a posbírala náboje do brokovnice a lékárnu. [Sekret 1]

Přes šikminu se vrátila na zem, přes sousední místnost, po schodech nahoru, okolo zubatých čelistí se dostala až na samostatně stojící sloup ve vysoké místnosti před výklenkem. Otočila se šikmo doprava a s rozběhem přeskočila na podlouhlou římsu vlevo od zatím stojícího, zavěšeného kyvadla, které se po dopadu rozhoupalo. Otočila se šikmo doprava a ve vhodný okamžik, tak aby ji kyvadlo nezranilo, přeskočila okolo rohu stěny do výklenku za ním. Tady sebrala náboje do brokovnice, otočila se ke kyvadlu zády, přešla na kraj výklenku, natočila se šikmo doprava a okolo rohu stěny přeskočila k nejbližšímu výklenku ve stěně.

Tady se rukama zachytila jeho okraje a vytáhla se dovnitř. Chodbičkou se dostala pod strop místnosti, kde před okamžikem objevila taj­nou místnost. Pověsila se rukama za kraj chodbičky a přeručkovala doprava pod výklenek, vytáhla se dovnitř a nalevo na konci přehodila páku. Tím zčásti zaplavila sousední místnost vodou. Z výklenku skočila do vody, přeplavala místnost doprava na opačnou stranu, kde nalezla podestu, kam vylezla. Zastřelila krysu, prošla chodbičkou na konec a znovu skočila do vody. Ponořila se doleva dolů, na konci plavala doprava, pak opět doprava a nahoru nad výstupky, až vylezla v místnosti, kde nejdříve zastřelila lva. Pak sestoupila do úzké chodbičky, která vede dozadu za zeď, proti otvoru s vodou. Asi uprostřed našla páku, kterou přehodila, čímž si otevřela dveře pod stropem sousední místnosti. Vrátila se tam, vylezla na nejvyšší výstupek v pravé zdi, odkud zastřelila dvě gorily běhající na horní podestě.

Pak tam sama vylezla, přešla místností před otevřené dveře a přeskočila k prasklině ve zdi nalevo od nich. Tou přeručkovala pod dveře, vytáhla se nahoru a v místnosti za dveřmi sebrala lékárnu a klíč „Gold Key”. Vrátila se ke dveřím, ze kterých přeskočila past s trny v přímém směru na podestu. Pokračovala přes ní, seskočila na spodní výstupek a průchodem vlevo sestoupila na podestu v sousední podlouhlé místnosti, částečně zatopené vodou. Vložila do zámku získaný klíč, čímž odpoutala od dna čtyři šedé kostky, ty vyplavaly na hladinu a Lara po nich přeskákala na druhou stranu míst­nosti. Tady nejdříve sebrala na podestě vpravo lékárničku a vchodem prošla do tmavého podloubí. Mezi sloupy prošla do levé vysoké haly se čtyřmi hyero­glify potištěnými kostkami na podlaze.

Vpravo na konci objevila kamenný kvádr, který nadvakrát vytáhla od sloupů na první popsanou kostku na podlaze. Hned vylezla na vytažený kvádr a zastřelila gorilu, která vyběhla z právě otevřených prvních dveří. Potom popotáhla dvakrát za kvádr podél sloupů na další popsanou kostku, což otevřelo druhé dveře. Nyní posunula kvádr na sousední kostku vlevo, rychle na kvádr vylezla a postřílela čtyři krysy, které vyběhly z dalších otevřených dveří. Slezla z kvádru a posunula ho na poslední popsanou kostku směrem ke dveřím pod stropem místnosti. Opět na něj vylezla, aby zastřelila poslední gorilu. Pak posunula naposledy kvádr pod otevřené dveře pod stropem, přes něj do nich vylezla, překonala zavírající se ozubené ostří na konci chodbičky a v místnosti za nimi sebrala lékárnu a první klíč „Rusty key”.

Okolo ozubeného ostří a přes kvádr se vrátila na podlahu sousední místnosti a vešla do první místnosti vpravo. Tady na podstavci uprostřed sebrala lékárničku, vyšla ven a stoupla si do sousedních dveří. Uprostřed místnosti viděla ležet na zemi další lékárničku. Aniž by ji sebrala, rychle přeběhla místnost a vyskočila do protějšího výklenku. Tak se vyhnula valícím se koulím ze šikmin po stranách. V tomto výklenku sebrala druhý klíč „Rusty Key”, nezapomněla na lékárničku a přeběhla přes sousední místnost do protějších dveří v podloubí. V místnůstce za nimi našla náboje do Magnumů a brokovnice. Když vše posbírala přeběhla do poslední sousední místnosti pro náboje do brokovnice.

Pak vyšla do podloubí, vpravo použila oba klíče do zámků u dveří a jakmile se otevřely, postavila se na kraj šikminy, padající dolů dlouhou a širokou jeskyní. Natočila se šikmo doprava a z místa přeskočila na skály vpravo od šikminy, pod dopadu se hned odrazila dopředu, pak ještě jednou a ještě jednou naposledy. To už přeskočila na šikminu, po které sjela do výklenku, od kterého vlevo objevila tajnou místnost. Tu musela překonat přeskakováním po nestabilních plo­šinkách uchycených u stěn. Sérií skoků (s držením klávesy [CTRL]): kupředu, salto doleva, 3x kupředu, salto doprava a posledním skokem kupředu se do­stala do výklenku, kde sesbírala náboje do Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 2]

Spustila se na podlahu místnosti, na druhé straně vylezla do výklenku, ze kterého seskočila na šikminu, po které sjela dolů až do vody. Rychle plavala kupředu, pak šikmo doprava, kde našla šedou podestu, na kterou vylezla dřív, než ji dostihl krokodýl. Odsud ho potom zastřelila. Průchodem ve skále za šedou podestou se dostala do jeskyně a v té přes výstupky vyšplhala do otvoru pod stropem, kterým přešla do sousední daleko větší jeskyně. Vylezla u protější stěny na výstupek před šikminou, která se svažovala do propasti s vodou na dně. Otočila se zády k propasti, pozadu sjela šikminu, zachytila se rukama jejího okraje, vytáhla se nahoru a saltem dozadu přeskočila na kamenný sloup za zády.

Otočila se, vyšplhala na horní plošinu k páce, kterou přeho­dila. Otevřela si tak dveře v zatopené chodbě pod chrámem, v sousední levé části jeskyně. Aby nemusela absolvovat potápění ve složitých prostorách na dně propasti a chrámem, přešla doprostřed plošiny, otočila se k propasti zády a obdobným způsobem jako sem, se dostala na protější stranu jeskyně. Nyní se přes sousední jeskyně vrátila na šedou podestu u vody. Skočila do vody a plavala šikmo doleva, kde vylezla na břeh před chrámem, se sochami kentaurů po stranách zavřených dveří. Stoupla si na žlutý písek čelem k soše (vpravo z pohledu Lary), skočila pozadu do vody a potopila se.

Plavala k šedému útesu proti sobě, pod ním objevila zatopený tunel doleva, na konci plavala nahoru, kde proplavala na něj navazující chodbou do místnůstky, kde přehodila páku na stěně. Tou si otevřela vstupní dveře do chrámu. Stejnou cestou jako sem, vyplavala před chrám, vylezla na břeh a dřív než obživla první socha kentaura, vběhla dovnitř chrámu. V červené hale za dveřmi se dala doleva, prošla mezi sloupy do sousední haly, kde konečně zlikvidovala celou dobu ji otravujícího střelce. Tomu pak sebrala Magnumy, zlatý klíč „Gold Key” a druhou část SCIONu. Nyní si doplnila život a vrátila se do červené haly.

Tady si stoupla tak, aby ji co nejméně ohrožovaly ohnivé koule vrhané kentaurem, kterého přišla zlikvidovat. Když se jí to povedlo, vyskočila do otevřených dveří chrámu, což oživilo druhého kentaura. Rychle uskočila zpátky do chrámu a pomocí obdobné taktiky zlikvidovala i tohoto druhého kentaura. Nyní se už mohla vrátit do sousední haly a přes kvádr v rohu ústředního stupínku vylézt na horní podestu nad sloupy. Nejdříve posbírala náboje do Magnumů na římsách podél bočních stěn haly. Pak se vrátila na podestu nad sloupy, vlevo za zábradlím sebrala lékárnu a zlatý klíč vložila do zlatého zámku na stěně. Tím si otevřela dveře ve stěně dole za zády. Sestoupila na zem a otevřenými dveřmi prošla do vedlejší jeskyně.

(Pickups-24, Kills-14, Secrets-3)

 

Tuto úroveň Lara začala tím, že přeběhla jeskyní na opačný konec, rukama se pověsila za okraj, pustila se, aby se zachytila praskliny níž, kterou pak přeručkovala do výklenku vpravo. Tam přehozením páky otevřela dveře ve spodním koridoru, pod výklenkem, kde stála. Seskočila do koridoru, kamenný blok za otevřenými dveřmi dvakrát popotáhla ven a vylezla na něj. Další kamenný blok vlevo přetáhla přes ten spodní a posunula ho k vysokému sloupu v rohu. Pak seskočila znovu do koridoru, ještě jednou zatáhla za blok, pak ho přelezla a v chodbičce za ním sebrala náboje do Magnumů a lékárničku. Vrátila se do jeskyně, kde přes přisunutý blok vylezla na sloup, zachytila se praskliny a přeručkovala doprava do míst, kde se mohla vytáhnout nahoru.

Hned ji napadl černý panter, kterého zastřelila. Přešla doleva a vylezla na horní podestu nad vchodem, kterým sem přeručkovala. Tady našla další náboje do Mag­numů a lékárničku. Slezla na zem, pokračovala jeskyní až k šikmině, přes kterou vyskočila na její horní plošinku. Stála před obrovskou jeskyní se sochou sfingy v průčelí, zarostlým vchodem vlevo od sochy, zavřenými dveřmi v levé stěně, jezírkem vpravo dole a stavbou za ním. To již dole vyběhl nový nepřítel – mumie. Jakmile ji zlikvidovala, sjela po šikmině dolů před sochu. V bazénku pod sloupem posbírala na dně náboje do Magnumů a vylezla na břeh. Přes zarostlý výstupek za palmami vylezla na zeď, ze které se dostala na vrchol sloupu nad bazénem, kde našla náboje do brokovnice. Stejnou cestou se dostala na zem. Přešla před sfingu a vylezla přes její levou tlapu na tělo pod hlavou.

Přešla po jeho levé straně až ke stěně a vylezla do výklenku za hlavou sfingy, kde našla náboje do brokovnice a safírový klíč „Saphire Key”. S tím se vrátila mezi tlapy sfingy, našla a vytáhla hnědý blok ze stěny. Ve výklenku za ním použila získaný safírový klíč do zámku u dveří. Otevřenými dveřmi vešla do chodby a tou se dostala do vysoké místnosti s pěti sochami nad výklenky. Rychle vy­lezla k nim a zastřelila černého pantera, který se schovával dole v jednom z výklenků. Porozhlédla se a sebrala lékárničku před jednou ze soch. Pak na konci místnosti (nad mříží vpravo) objevila chodbu a tou postupovala dál. Jakmile ji napadl další černý panter, zastřelila i jeho. Vyběhla za plotem nalevo od sfingy. Podběhla pod koridorem a na konci široké chodby zůstala stát.

Zastřelila krokodýla co vylezl z chodby pod tou, kde Lara zůstala stát. Spustila se na zem a doběhla si na konec spodní chodby k mřížím pro lékárnu. Vrátila se na volné prostranství, zahnula doprava a opatrně vstoupila na šikmou rampu vedoucí k dalším mřížím. Ihned uskočila před valícím se balvanem. Pak šla do míst, kde balvan zůstal stát, přešla až do pravého rohu, přeskočila šikminu a v rohu našla skryté místo, kde posbírala lékárnu a náboje do Magnumů. [Sekret 1]

Vrátila se na volné prostranství k balvanu, v bazénu s vodou se potopila a našla zatopený tunel. Plavala až na jeho konec, přehodila páku na levé stěně, čímž si otevřela dveře do částečně zatopené místnosti, kde rychle vylezla na podestu, odkud zastřelila krokodýla plavoucího ve vodě. Pak vylezla na vyšší podestu nad hlavou. Tady objevila hnědý kvádr, který si posunula tak, aby z něho mohla přeskočit k římse před vchodem do malé místnosti. V této míst­nůstce vylezla do otvoru ve stropu, tam na konci výklenku přehodila páku, kterou si vysunula tři zlaté kvádry v sousední místnosti. Vrátila se k hnědému kvádru, který si přesunula tentokrát doleva, až ke třem žlutým stupínkům a dále podél nich doprava až na konec podesty.

Pak na něj vylezla, s rozběhem přeskočila k podestě, na které stál další hnědý kvádr. Ten pak posunula doprava až na konec podesty, prošla odkrytým průchodem do sousedního koridoru, kde si pákou na stěně otevřela poklopy nad třemi zlatými kvádry v sousední místnosti. Vrátila se do ní, vylezla na hnědý kvádr vlevo na podestě a s rozběhem přeskočila k třem vysunutým zlatým kvádrům. Zachytila se jich, vytáhla se nahoru a otevřenými poklopy vylezla do horní místnosti. Tady na šedém kvádru přehodila páku, která otevřela poklopy ve stavbě okolo sochy kočky, pod šedou střechou. Nyní přešla na konec místnosti ke stříbrnému gongu. Nalevo od něho objevila hnědou podestu, přeskočila na ni, přešla na její okraj a přeskočila s rozběhem na protější skálu.

Na té vpravo u sloupu objevila náboje do Magnumů. Otočila se doleva přešla až k šikmině, po které sjela až na její konec, kde sebrala lékárničku. Tady se otočila tak, aby viděla na stříbrný gong a přeskočila směrem k němu na další kamenný výstupek. Z toho přeskočila na šedou střechu nad sochou kočky. Tady na střeše nejdříve sebrala další náboje do Magnumů a pak z okraje střechy zastřelila krokodýla, který lezl dole na zemi. Opět si stoupla tak, aby dobře viděla na stříbrný gong nahoře. Vylezla na pra­vou šikmou šedou kostku na okraji střechy a s rozběhem přeskočila na římsu pod gongem, která je nad šikmou rampou. Tady sebrala náboje do UZI samo­palů. [Sekret 2]

Rukama se pak pověsila za okraj římsy, seskočila na spodní šikmou rampu a došla k soše kočky. U ní sestoupila dolů na šedý výstupek a pak na zem k patě sloupu, na jehož vrcholu socha kočky stojí. Z této místnůstky vedou dva východy. První v tmavém rohu, kde je pod schody nastražená past s otrávenými trny. Druhý – dveřmi, kde schody nejsou. V křížové místnůstce sebrala náboje do Magnumů, v rohu sestoupila do díry v podlaze a prošla na balkón hluboké, čtvercové, tmavé místnosti. Vlevo ve výklenku našla páku, kterou přehodila a tím osvětlila vedlejší místnost.

Z okraje balkónu postřílela dva černé pantery pobíhající dole v místnosti. V levém rohu, za sochou kočky našla ve výklenku další náboje do Magnumů. Pověsila se rukama za okraj balkónu, seskočila dolů na podlahu čtvercové místnosti, rychle se otočila, přeběhla okolo středového sloupu a co nejrychleji vylezla na šikmý sloup u stěny, odkud zastřelila další dva černé pantery. Do výklenku, odkud vyběhli si došla pro lékárnu. Opět vylezla na šikmý sloup u stěny, z něj na podestu nad hlavou a přešla přes dřevěnou lávku ke středovému sloupu. To vypustilo poslední dva černé pantery. Z podesty od levé strany sloupu přeskočila s rozběhem přes místnost k soše kočky, zachytila se okraje podesty a vytáhla se nahoru. Ve výklenku za sochou našla náboje do brokovnice. [Sekret 3]

Z okraje podesty postřílela oba pantery, pověsila se rukama za kraj podesty, seskočila na zem a v další osvětlené chodbě sebrala lékárničku. Vyšplhala zpátky přes šikmý sloup u stěny na horní podestu a vešla do osvětlené klikaté chodby, která vedla z místnosti. Rychle chodbou proběhla až do obrovské haly, kde nejrychleji jak to šlo, zastřelila mumii. V této hale vpravo vylezla do výklenku a proběhla tmavou chodbou za ním do další obrovské haly.

Tady vyšplhala na sloup proti východu, kde pod mříží sebrala safírový klíč „Saphire Key”. Vrátila se na zem, přeběhla přes písek až nahoru a vešla do vysokého průchodu. Tak se dostala pod strop místnosti s pěti sochami nad výklenky. Přeskákala po podestách podél stěny na druhou stranu místnosti a cestou sebrala náboje do Magnumů. Pak ve výstupku vlevo přehodila páku, čímž změnila uspořádání obou obrovských hal vedle. Přeskákala po podestách zpátky do první obrovské haly. Ze vchodu seskočila na spodní šikminu a sjela až dolů. Po sutinách vlevo vyšplhala zpátky nahoru. Poslední šikminu před otevřenými zlatými poklopy přeskočila a dostala se do malé nízké místnůstky, kde klíčem odemkla zámek vpravo ode dveří. Otevřenými zlatými dveřmi se dostala do…

(Pickups-37, Kills-16, Secrets-3)

 

Lara proběhla otevřenými zlatými dveřmi, zabočila doprava a ze schodů vylezla na zeď vlevo od nich. Po té běžela doprava, na konci seskočila doleva do úzké přístupové chodby. Proběhla do vysoké místnosti se čtyřmi sloupy, které jsou u podlahy zakončeny hnědými posuvnými bloky. Jako první vytáhla ten vpravo v čelní stěně, přesunula ho pod zavřené zlaté dveře ve stěně vpravo nahoře. S brokovnicí v ruce vstoupila do uvolněné chodby a jakmile vyběhl z výklenku vlevo černý panter zastřelila ho. Na konec chodby si doběhla pro lékárničku a vrátila se do vysoké místnosti. Odsunula sousední hnědý blok a vešla do chodby za ním zastřelit druhého černého pantera.

Opět se vrátila do místnosti, opět sousední blok odsunula na stranu a na konci chodby za ním proskočila otvorem v podlaze na vrchol šikmého sloupu. Sjela po šikmině a hned jak dopadla na podlahu této spodní místnosti, zastřelila dalšího černého pantera. Na sousedním sloupu přehodila páku a tak si otevřela dveře vysoko pod stropem této místnosti. Vylezla na sloup vlevo u stěny, sebrala zde lékárničku a vylezla výš do mezipatra. Tady vyšplhala na nejvyšší z navršených kvádrů, ze kterého s rozběhem přeskočila do výklenku v protější stěně. Dala si pozor, aby ne­spadla do díry v podlaze za otevřenými dveřmi. Přeskočila ji a došla si za otevřené křídlo dveří pro náboje do Magnumů. Pak se teprve spustila dírou v pod­laze u dveří do spodní chodby, kterou se vrátila do vysoké místnosti, aby odsunula poslední hnědý kvádr. V chodbě za ním skočila do vody, potopila se a plavala zatopenou chodbou do sousední místnosti, kde co nejrychleji vylezla na podestu.

To již viděla plovoucího krokodýla a zabít ho nebyl problém. Teď se potopila se na dno a v místech, kde se u dna dalo proplout z vnitřní strany do vnější našla lékárničku. Ve vnější části sebrala ze dna náboje do Magnumů a v jednom z výklenků vypátrala safírový klíč „Saphire Key”. Nyní už mohla proplavat zpátky do vysoké místnosti, tu přeběhla do vysoké přístupové chodby, kde získaným klíčem odemkla zámek vlevo od zlatých dveří. Nejdříve se vrátila do vysoké místnosti, přes hnědý kvádr u stěny vylezla do právě otevřených zlatých dveří ve stěně. Připravila si zbraně a stoupala chodbou po schodech nahoru. V horní místnosti nejdříve zlikvidovala mumii, pak ve výklenku vlevo od stříbrného gongu přehodila páku, čímž spustila první ze čtyř zvednutých mostů u středového sloupu v ústřední místnosti. Výklenkem vpravo od stříbrného gongu si po sklopeném mostě došla ke středovému sloupu pro první klíč „Eye of Horus”. Na mostě se pověsila za ruce a seskočila do vody pod ním.

Na dně sebrala náboje do Magnumů, pak vylezla na podestu u středového sloupu, kde našla náboje do brokovnice. Přes vodu se dostala do prvního šedého výklenku vpravo, po šikmé rampě sjela dolů a z okraje výklenku postřílela dva černé pantery běhající po vysoké místnosti. Vystoupila na nejvyšší ze tří schodů, ze kterého se pak vytáhla na vyšší šedou kostku vlevo u stěny. Z té přeskočila podél stěny na další vyšší šedou kostku. Tady se obrátila a opět podél stěny přeskočila s rozběhem k podestě, na kterou se pak vytáhla. Otočila se doleva, došla na její okraj a opět s rozběhem přeskočila přes místnost na sloup upro­střed místnosti. Z toho pak přeskočila na římsu u protější stěny, kde nejprve sebrala lékárnu a jediným průchodem seskočila pozadu na šikmou šedou rampu, po které pozadu sjela na podlahu spodní místnosti. To již slyšela řev dvou mumií, které právě obživly v sousedním výklenku.

Otočila se od rampy šikmo doprava a co nejrychleji vyšplhala do pravého vyššího okna, odkud pak pohodlně obě mumie zlikvidovala. Z tohoto okna pak přeskočila do sousední vysoké místnosti na římsu u pravé stěny, došla na její okraj a s rozběhem přeskočila přes místnost podél stěny k podestě v protějším rohu. Vytáhla se na ni, vylezla na vyšší kostku vlevo, odkud s rozběhem přeskočila na podestu, kde už jednou stála. Když se na ni vytáhla, přešla na její opačný konec a vytáhla se na vyšší podestu nad hlavou. Udělala čelem vzad a s rozběhem přeskočila podél stěny na další podestu. Po té přeběhla do rohu, vylezla na vyšší šedou kostku, opět čelem vzad a vytáhla se na vyšší podestu nad hlavou. Odsud s rozběhem přeskočila přes místnost na podestu uprostřed protější stěny.

Pak pokračovala podél stěny ve skákání k vysoké kostce v rohu místnosti. Vtáhla se na ni, přešla doleva a vytáhla se na další vyšší podestu, už pod stropem místnosti. Rychle vyběhla na schody vpravo, kde zlikvidovala mumii, přibíhající seshora. Když se jí to povedlo, vrátila se dolů na podestu před schodiště, kde na zdi vpravo přehodila páku. Tím spustila druhý ze čtyř mostů u středového sloupu v centrální místnosti. Pak sestoupila na zelenou, porostlou kostku vlevo od páky, pověsila se rukama za její okraj a spustila se do výklenku za mříží, kde posbírala na zemi náboje do Magnumů a lékárničku. Vyšplhala zpátky nahoru na zeď před pákou, po zdi přešla doprava, okolo tří sloupů až na kamenný výstupek. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila na vrchol středového sloupu v centrální místnosti, kde sebrala lékárničku a náboje do UZI samopalů. [Sekret 1]

Podívala se přes místnost šikmo doleva a viděla druhý stříbrný gong u protější stěny. S rozběhem přeskočila přes místnost a dopadla na zídku za gong, kde sebrala dvoje náboje do UZI samopalů a lékárnu. [Sekret 2]

Stoupla si tak, aby měla zeď po pravé ruce a přitom viděla na gong, rukama se zachytila okraje zídky a seskočila na dlažbu dole za mříží. Udělala čelem vzad, šla podél stěny a zabočila do prvního průchodu vlevo. V sousední místnosti si stoupla na kraj šedé podesty těsně vpravo za průchodem a z místa pře­skočila dolů na spodní podestu v rohu místnosti. Doplnila si život, otočila se o 180° a s rozběhem přeskočila podél stěny ke kostce pod místo, odkud před chvilkou seskakovala. Vytáhla se na kostku, průchodem vlevo se dostala do výklenku za mříží, kde přehodila další páku, čímž spustila třetí ze čtyř mostů u středového sloupu v ústřední místnosti. Průchodem se vrátila na kostku, otočila se doprava a z jejího okraje přeskočila na spodní podestu v rohu místnosti.

Nyní se zachytila praskliny ve zdi, kterou ručkovala doleva až do místa kde se mohla vytáhnout do výklenku. Popolezla výš, pověsila se rukama za okraj zdi a přeručkovala prasklinou okolo zdi až do místa, kde se mohla opět vytáhnout a postavit. Tady vylezla na výstupek doprava, z toho se dostala průchodem na schody. Po nich vyběhla nahoru na římsu, ze které se vytáhla na podestu nad hlavou, kde viděla sloup. Před sloupem zabočila do výklenku vlevo, kde našla lékárnu a náboje do Magnumů. [Sekret 3]

Pokračovala výklenkem, na druhé straně přeskočila podél stěny na protější zeď, přeskočila díru v ní a běžela až do rohu místnosti. Otočila se doprava a přeskočila na další část zdi, po které si doběhla do rohu pro náboje do brokovnice. Když je sebrala, otočila se opět doprava a s rozběhem přeskočila podél zdi na šedou podestu, ze které v této místnosti začínala. Nyní se vydala dolů prozkoumat spodní část místnosti. Šla rovně, na konci třetího schodu zabočila na výstupky vpravo, po kterých sestoupila až na podlahu. Rychle se vytáhla zpátky na první výstupek, otočila se a zlikvidovala právě obživlé dvě mumie. Jakmile to zvládla, vyšplhala po výstupcích nahoru, kde se přes šedou podestu a průchod vrátila do ústřední místnosti s centrálním sloupem. Hned za prů­chodem se dala doleva a vylezla na výstupek v rohu. Páku zde nechala bez povšimnutí! Vpravo na schodech sebrala lékárnu a zabočila do dalšího průchodu vlevo. V sousední vysoké místnosti vyšplhala po výstupcích až pod strop.

Tady se otočila doprava a s rozběhem přeskočila k prasklině ve zdi, zachytila se jí a ručkovala doprava a na konci seskočila na zlatý výstupek. Obešla roh zdi doleva, přeskočila na šikmou rampu, po které sjela na římsu ze které prošla do sousední malé místnůstky, kde přehodila páku na zdi. Tím změnila šikmou rampu na schodiště, po kterém vystoupila opět až pod strop místnosti. Tady se otočila doleva a vytáhla se do horní místnosti, kde byla hned napadena další mumií. Po její likvidaci došla k páce na kostce vpravo od dalšího stříbrného gongu. Jejím přehozením spustila poslední zvednutý most u středového sloupu v ústřední místnosti. Na kraj římsy za stříbrný gong si došla pro lékárničku, pak přešla k páce na zdi vedle zlatých dveří, které si jejím přehozením otevřela. Prošla do sousední místnosti, našla vpravo otvor v podlaze a tím se spustila na výklenek pod ním.

Po výstupcích seskakovala dolů (zeď měla po levé ruce). V jednom místě všimla nábojů do brokovnice ležících na šedé římse vpravo. Doskočila si pro ně, pak se vrátila na výstupky a po nich sestoupila až na podlahu této vysoké místnosti. Připravila si zbraně, pokračovala podél zdi do protější chodbičky a jakmile proti ní vyběhl černý panter, tak ho zastřelila. V zadní místnůstce pak našla náboje do Magnumů. Vrátila se do vysoké místnosti, vylezla do prvního výklenku vpravo, kde přehodila páku na zdi. Opět se změnil vzhled místnosti. Vydala se po výstupcích nahoru a v místě kde to šlo, se­skočila na šedou podestu vlevo. Průchodem se dostala do ústřední místnosti s centrálním sloupem, kde již byly všechny čtyři mosty spuštěny. Nyní již nebyl problém posbírat zbývající tři klíče „Ankh”; „Scarab”; a „Seal of Anubis” u středového sloupu.

Jakmile se zmocnila posledního, otevřely se dveře pod hladi­nou, dole pod mosty. Seskočila do vody, proplavala otevřenými dveřmi a kolmou šachtou zamířila dolů až na dno. Pokračovala vodorovně dopředu a dávala pozor, aby nepřehlédla ve výklenku nalevo náboje do Magnumů. V dalším výklenku vlevo našla lékárničku a v protějším výklenku náboje do brokovnice. Nyní se již musela vrátit nadechnout do míst, odkud se sem vydala. Jakmile se nadechla, znovu se ponořila, proplavala rovně až na konec zatopené chodby a zabočila doprava. Na konci následující chodby plavala kolmou šachtou nahoru a v místnosti kam vyplavala se nejprve uprostřed hladiny nadechla.

Řev ji signalizoval další mumii. Ve vhodný okamžik vylezla na břeh a zlikvidovala ji. Pak se znovu potopila, aby posbírala na dně lékárničku, náboje do brokovnice a Magnumů. Když se vrátila na břeh vylezla si do výklenku mezi zelení nalevo od východu z místnosti pro další náboje do Magnumů. Vrátila se na zem, ve východu se vytáhla na výstupek a koridorem prošla až na jeho konec. Zastřelila další mumii v sousední místnosti. Pak přeskočila na protější písečný val a došla si do levého rohu pro lékárnu. Přes písečný val se vrátila do protějšího rohu, po výstupcích se dostala do východu, kterým se vrátila do jeskyně se sfingou. Seskákala na zem, oběhla sfingu doleva až ke sloupu před palmami. Do připravených schránek na něm zasunula postupně všechny čtyři získané klíče. Tím si otevřela obrovskou bránu na opačné straně jeskyně, kterou pak (opět bez intra) přešla do další úrovně…..

(Pickups-29, Kills-15, Secrets-1)

 

Tuto sestavu Lara začínala na schodišti za zavřenou bránou. Jakmile prošla další bránou, zavřela se i ta. Lara se dala po schodišti před sebou nahoru. Shora vyběhly dvě mumie. Ustupovala před nimi dolů, rychle střílela, až je zlikvidovala. Pak se teprve vrátila dolů před schodiště, kde v rozích vstupní haly posbírala náboje do Magnumů. Pak vyběhla do horní místnosti. Vpravo od prostředního kvádru sebrala další náboje do Magnumů, otočila se doleva, vylezla na stupínek, pak na vyšší kvádr a otvorem nad hlavou se vytáhla nahoru. Zjistila, že stojí v obrovské jeskyni, na těle obrovské sfingy, za její hlavou. Běžela kupředu ke skalám a vylezla do horního výklenku. Nejprve sebrala lékárnu, pak se otočila doprava a došla k šikmé rampě, na kterou vyskočila a svezla se zpátky.

Opatrně vyšla vlevo od skalního výstupku na kraj skály. Tím vyprovokovala mumii na těle sfingy, ta začala na Laru metat ohnivé koule. Lara odpo­věděla střelbou a zlikvidovala ji. Vrátila se na tělo sfingy, postupovala podél skal doleva, a po jeho šikmé části sklouzla až na zem. Běžela podél sfingy do­prava a hned jak proti ní vyběhla další mumie, zlikvidovala ji dřív, než začala metat ohnivé koule. Pak postupovala stále kupředu podél tlapy sfingy až ke skalám. Na tu nejsvětlejší z nich se vytáhla. Otočila se doprava, přeskočila podél skal (měla je po levé ruce) na další vyšší skalku a tak postupovala opatrně, aby nespadla, až do místa, kde objevila vlevo ve skalách trhlinu.

Zachytila se jí a ručkovala doprava až na její konec. Tam seskočila na skalku pod nohama, otočila se doprava a vylezla na sousední skalku. Tady skály tvořily roh, otočila se tedy doleva a přes vyšší stupínek vylezla na vyšší. Otočila se doleva (skály měla tedy po pravé ruce) a postupovala opatrně stále kupředu až do místa, kde objevila zlatou páku. Tu přehodila, čímž si otevřela dveře do skály na zemi, na opačné straně sfingy. Rychle se otočila k páce zády a počkala si na červenou létající stvůru, kterou hned zlikvidovala. Opět si stoupla čelem k páce, podívala se pozorně doleva za roh skal. Tam viděla ležet na skalním převisu náboje do brokovnice. Řádně si rozměřila skok a s rozběhem k nim přeskočila. Jakmile je sebrala, otočila se doleva a opět s rozběhem přeskočila na další převis, kde sebrala další náboje do brokovnice. Nyní si našla místo, kde se mohla pověsit ru­kama za okraj římsy a bezpečně seskočit na skálu pod nohama. Opět si našla vhodné místo, pověsila se za ruce, seskočila na šikmou část skal, po které pak sjela na zem. Běžela podél sfingy až na její opačnou stranu k otevřeným dveřím do skály. Dřív než jimi prošla, sebrala vlevo na zemi ležící náboje do Mag­numů.

Pak vešla do chodby za dveřmi. K šikmině na jejím konci si stoupla zády, sjela ji pozadu a zachytila se jejího okraje. Přeručkovala prasklinou doleva a seskočila na kamennou podestu, sebrala náboje do Magnumů a pak vylezla do vchodu do skal. Po výstupcích vyšplhala až nahoru, minula odbočku vlevo a na konci sjela po šikmé rampě dolů do vody. Na dně našla zlatý klíč „Gold Key”, vynořila se na hladinu, našla místo, kde mohla vylézt z vody a po výstupcích vyšplhat opět do horní chodby. Došla podruhé k šikmé rampě, znovu po ní jela dolů, ale na konci se odrazila, přeskočila k protějšímu mostu, zachytila se ho a vytáhla se nahoru. Vpravo na skále do zámku použila zlatý klíč. Tím si za zády otevřela dveře do místnosti, ve které pobíhal kentaur. Sice také ohrožoval Laru ohnivými koulemi, ale nakonec zlikvidovala i jeho.

Pak si v uvolněné místnosti sebrala vlevo ode dveří lékárničku a na kvádru uprostřed první klíč „Ankh”. Vyšla z místnosti na most, otočila se doprava a přeskočila do vchodu ve skále. Po výstupcích vyšplhala nahoru, na křižovatce se dala doprava, po dalších stupních seskákala na kamennou podestu a přes vodu se dostala do sousedního východu. Po výstupcích vylezla nahoru, zabočila doprava a vyšla ven do jeskyně. Tou pokračovala doprava až do míst, kde se prostor rozšířil doprava. Našla nejbližší kamenný výstupek, vytáhla se na něj a s rozběhem přesko­čila na další sloup u skal šikmo vlevo. Otočila doleva a vytáhla se na kamenný převis nad hlavou. Odsud s rozběhem přeskočila na další vyšší sloup (ten blíž u skal), zachytila se ho rukama a vytáhla se nahoru. Otočila se doleva opět s rozběhem přeskočila na další sloup, otočila se doprava a vytáhla se na skalní převis nad ním. Postupovala po převisu ke skalám, za rohem překonala automaticky se zavírající ocelové ostří a těsně za ním sebrala ze země lékárničku. Pak postu­povala podél skal opatrně kupředu až ke zlaté páce. Jejím přehozením si otevřela zlaté dveře pod stropem jeskyně, ale na jejím opačném konci. Rychle se otočila k páce zády a počkala si na další létající stvůru, kterou hned zlikvidovala. U páky se pak otočila doprava a z okraje římsy, podél skal přeskočila z místa na spodní převis, kde našla lékárnu.

Na jeho opačné straně se pověsila za ruce, seskočila na šikminu pod nohama a po další sjela až na zem jeskyně. Opět oběhla sfingu, našla tu samou nejsvětlejší skálu, opět na ni vyšplhala a přeskočila na sousední skalku doprava. Tady udě­lala čelem vzad a přeskočila k protějšímu převisu (skály měla vpravo). Vytáhla se na něj a postupovala po římse stále kupředu, přeskakovala přes trhliny, procházela soutěskami, šplhala po výstupcích, až se propracovala k otevřeným zlatým dveřím ve skále. Vešla do malé místnůstky a hned zabočila doprava, kde zatlačila na zlatý kvádr. Oběhla chodbičkou na druhou stranu místnosti, vyšplhala přes vysunutý kvádr doprava na podestu pod stropem.

Otočila se doleva a ihned z bezpečného místa zlikvidovala dalšího kentaura, běhajícího uvnitř místnosti vlevo. V té pak sebrala vlevo od vchodu lékárničku a na prostřed­ním kvádru druhý klíč „Ankh”. S tím se vrátila před zlaté dveře, otočila se doprava a sjela podél skal po šikmé rampě dolů. Sestoupila až na tělo sfingy. Tady našla šikmý výstupek vpravo, vylezla na něj a otočila se k hlavě sfingy. S rozběhem přeskočila z nejvyššího bodu výstupku k výklenku v zadní straně hlavy sfingy. Vytáhla se do výklenku, vylezla rovně na horní část hlavy, kde v nástavbě viděla svítit zámek. Do něj použila první klíč „Ankh”, pak obešla nástav­bou, seskočila na spodní podestu před nástavbu, kde objevila druhý svítící zámek, do kterého umístila druhý klíč „Ankh”. Tím si odemkla bránu na zemi mezi tlapami sfingy. Teď ale vylezla nahoru k nástavbě, přešla doprava na samý okraj hlavy sfingy až pokud to šlo. Podívala se pozorně šikmo vlevo dolů a hledala téměř neviditelnou plošinku. Skočila na ni – bylo to těžké, hlavně na odraz, směr i dopad, ale odměnou jí byly náboje – a dlouho očekávané UZI samopaly. [Sekret 1]

Hned jak vše posbírala, byla napadena dvěma červenými létajícími stvůrami, které rychle zlikvidovala. Doplnila život na 100%, přeskočila šikmo vpravo k hlavě sfingy a sestoupila na zem. Doběhla mezi tlapy sfingy, sebrala náboje do Magnumů a kolmou šachtou za otevřenou bránou seskočila dolů do vody. Hned se potopila až ke dnu, našla zatopenou chodbu mezi tlapami pravé sochy a na jejím konci přehodila páku na pravé stěně. Proud vody jí strhl otevřenými dveřmi a obrovskou halou ji vynesl do otvoru v další místnosti, kde vylezla na podlahu vlevo. Vytáhla se na nejnižší sloup, přeskočila k dalšímu nejbližšímu sloupu a vytáhla se nahoru.

Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila přes jeskyni k protějšímu sloupu. Opět se na něj vytáhla, běžela podél skal doleva a připravila si zbraně. Hned jak sjela po šikmině na spodní kamennou podestu, zlikvidovala další červenou létající stvůru. Postupovala podél skály na okraj podesty (skály měla vlevo) a přeskočila na spodní výstupek k hlavě sochy. Popošla doprava, vytáhla se doleva na hlavu sochy a za bližším uchem našla lékárnu. Vrátila se na výstupek, ze kterého se sem vyšplhala, postavila se čelem ke skále, pověsila rukama za jeho okraj a spustila se na šikminu pod nohama. Po ní sjela před prsa pravé sochy. Došla doprava k páce, přehodila ji a tím si otevřela další dveře v zatopeném tunelu, tentokrát mezi nohama levé sochy. Skočila do vody, plavala po hladině doprava a v mezeře mezi sochami si vylezla do výklenku pro náboje do UZI samopalů. Znovu skočila do vody, plavala stále doprava a na kolenou levé sochy sebrala náboje do brokovnice.

Teď už se mohla potopit až na dno a proplavala zatopenou chodbou. Vynořila se a vy­lezla z vody do klikaté chodby, která stoupala tělem sochy stále nahoru. Cestou našla na zemi ještě dvoje náboje do Magnumů až došla k zavřeným mřížím. Před nimi na zemi ležel další klíč „Scarab”. Jakmile ho Lara sebrala, mříž se sama otevřela a do chodby vběhly dvě mumie, které musela zlikvidovat. V sou­sední místnosti běhal další nepřítel – kentaur, takže i toho musela zastřelit. Vešla do místnosti a zjistila že je v místě, kde u schodiště začínala tento level. Klíčem „Scarab” si odemkla sousední mříž, za ní sebrala lékárnu a seskákala po stupních dolů do dlouhé vysoké místnosti. Našla otvor ve zdi vlevo nahoře a prolezla do sousední haly. Ihned zlikvidovala střelce v červeném triku kterým byla napadena. Po schodech sousední místnosti přistoupila k oltáři, kde sebrala třetí a poslední část „SCIONu”……

(Pickups-29, Kills-3, Secrets-3)

 

Tuto úroveň Lara začínala plaváním pod vodou, ve staré opuštěné šachtě. Plavala kupředu a hned jak to šlo, se vynořila na hladinu. Vlevo, v částečně za­topené jeskyni staré opuštěné šachty, viděla na bližším břehu navršené dřevěné bedny, proti sobě zakotvený člun, vlevo od něho další část břehu s dlouhou dřevěnou bednou a napravo vytékal z pod stropu jeskyně vodopád.

Opět se ponořila a podplavala vodopád vpravo. Vynořila se za ním a vylezla do skryté štoly. Šla až do místa kde se rozšiřovala doleva, kde našla a přehodila páku. Tím si otevřela dřevěná dvířka v jiné štole, kam se hned vydala. Vrátila se k vodopádu, skočila do vody a plavala ke břehu za zakotveným člunem. Tunelem ve skále prošla do sousední jeskyně, kde našla za hromadou kamení dřevě­nou bednu, kterou jednou povytáhla k sobě. Přelezla ji a vešla do odkryté štoly, prošla již otevřenými dřevěnými dvířky a na konci přehodila páku. Tím si otevřela další dřevěná dvířka v horní štole za vodopádem. Vrátila se tedy k vodě. Opět podplavala do štoly za vodopád a tou pokračovala až do místa, kde musela přeskočit její propadlou část. S rozběhem tedy přeskočila šikmo vlevo, k červeno-bílé překážce. Postupovala dál až do obrovské jeskyně s prosklenou budovou strojovny vlevo.

Na jeřábu pod stropem jeskyně viděla zavěšenou obytnou buňku. Pod ní na zemi našla lékárnu a sebrala ji. Zúženým tunelem po pravé straně proběhla do sousední jeskyně, kde stály dvě obytné buňky a kolejemi, co ústily do protější skály. Dřevěnou bednu vpravo od vchodu přesunula k pravé buňce tak, aby stála pod otvorem ve stropě jeskyně, který byl špatně viditelný, ale objevit se dal. Pak vylezla na bednu, s rozběhem přeskočila na střechu pravé buňky a v jejím rohu se propadla nestabilním stropem dovnitř. Objevila ústí další skryté štoly, tou postupovala stále nahoru a v jejím nejvyšším bodě našla ve výklenku vpravo další páku. Jejím přehozením přemístila zakotvený člun pod vodopádem do nové pozice. Doběhla až na konec štoly, opatrně sjela na nižší plošinku, rukama se pověsila za její okraj a spustila se dolů na přistavenou bednu.

Teď přešla po kolejích k dřevěným vrátkům, která se sama otevřela a Lara vešla do další štoly. Místy propadlé koleje jsou opatřené červeno-bílými překážkami. Napravo se pak svažovala šikmá rampa, s nastraženým žhavým balvanem. (Velmi brzy zjistila, že v případě neúspěšného pokusu se lze vrátit právě po zmiňované rampě zpátky před vrátka.) Štolu protínala další kolmá štola, kterou se po překonání první překážky převalil žhavý balvan. Aby se dostala k první ze tří pojistek, které musela najít, provedla přesně toto: Vylezla na okraj kolejí, těsně za jejich první propadlou částí (od vrátek). Pak bez ohledu na to, co se děje okolo (zvuky nevyjímaje), rozběhla se kupředu, po dvou krocích přeskočila překážku, následovaly další dva kroky rozběhu, přeskočila druhou překážku (to už se snižovala rampa vpravo), opět dva kroky rozběhu a následoval skok šikmo vpravo tak, aby dopadla na šikmou rampu, po které běžela až na její konec, kde zabočila do štoly doprava.

To vše musela provézt plynule a bez jediného zaváhání. Jinak by byla buďto zabita žhavou koulí valící se po rampě zezadu, nebo by koule zavalila jediný vstup do pravé štoly, případně sama mohla spadnou do lávy na dně propasti. Ve štole, do které se takto složitě dostala našla a sebrala první červeno-bílo-modrou pojistku „Fuse”! Štolou pak pokračovala rovně, doleva nahoru, až vešla do další, širší štoly, ze které uskočila rychle zpátky. Počkala, až se převalí další žhavý balvan, pak se nalevo od něho protáhla do širší štoly, kterou postupovala při její levé straně do svahu. Další žhavý balvan jí minul zprava. Otvorem v zemi na konci štoly seskočila dolů a dala se směrem k žhavé kouli. Jakmile přešla přes koleje, otočila se doprava a vytáhla se na šikmou rampu vpravo. Po té běžela nahoru, na konci zahnula doleva, pak ještě dvakrát doprava a na konci štoly objevila další díru v zemi. Tou seskočila na šikminu, po které sjela do jeskyně, odkud se vydala pro první pojistku. Nyní přes jeskyni s prosklenou strojovnou běžela až k červeno-bíle pruhované překážce. Přeskočila přes ni v přímém směru, do­padla do vody a jakmile se vynořila, vylezla na prostřední část člunu.

Z toho s rozběhem přeskočila na protější břeh. Přes dřevěné bedny přelezla do skladiště s mnoha kovovými bednami s nápisem „NATLAS”. V zadní části skladiště nejprve sebrala v tmavém výklenku vlevo náboje do Magnumů. Sem přesunula druhou bednu po pravé ruce. Z prostoru za odstraněnou bednou vytáhla další bednu, tu odsunula na bok a na konci odkryté chodby přehodila další páku. Tím nastartovala důlní razící stroj, který vycouval z ústí štoly, čímž do ní uvolnil přístup. Ze skladiště se Lara vrátila k vodě, přeplavala doleva, vylezla na břeh a přeběhla do jeskyně s razícím strojem. V uvolněné štole nadvakrát protlačila další kovovou bednu do sousední jeskyňky. Vylezla na ni a vytáhla se do protější chodbičky nad strop jeskyně. Tady nejdříve sebrala náboje do UZI samopalů a pak přehodila páku na konci. Tím si otevřela další dřevěná vrátka ve štole s pásovým dopravníkem. Nyní sestoupila na zem do jeskyňky. Pokračovala stále kupředu a v místě, kde se štola rozšířila do prostorné jeskyně se sloupy, našla za krátkým svahem ležet na zemi druhou červeno-bílo-modrou pojistku „Fuse”.

Tu bleskově sebrala a co nejrychleji běžela stejnou cestou, jako se do­stala sem pryč dřív, než byla napadena střelcem, který jeskyni hlídal. Doběhla až do jeskyně s vodopádem, opět ji přeplavala a štolou za ním se dostala až do známé jeskyně s prosklenou strojovnou. V sousední jeskyni s dvěma buňkami našla v levé skále další štolu. Touto různě se klikatící cestou se dostala až do místa, kam v otvoru u země ústil pásový dopravník. Před ním odbočila do štoly vlevo, v její rozšířené části za dvířky pákou dopravník spustila. Vrátila se k místu kam ústil a tady už ležela třetí, poslední červeno-bílo-modrá pojistka „Fuse”.

Sebrala ji a vrátila se do jeskyně s prosklenou strojovnou. Vešla dovnitř budovy, nejdříve sebrala z podlahy náboje do Magnumů a pak konečně vložila do míst pro ně určených všechny tři pojistky. Jeřáb spustil zavěšenou buňku na zem a Lara si rozbitými dveřmi vešla dovnitř pro pistole, ležící na zemi. Pak na tuto buňku vylezla a s rozběhem přeskočila do štoly v protější skále za ní. Ve štole po pár krocích objevila vpravo nahoře otvor, kterým se vytáhla do hořejší štoly a prošla dvířky. Ta se sama otevřela a hned zase zavřela. Za šikminou dole viděla dřevený poklop – past s lávou na dně díry pod ním! Sjela po šikmině jen kousek, odrazila se k protější šikmině a zase zpět. Když se poklop zavřel, Lara si na něj stoupla a vytáhla se do levého horního otvoru, kde v prostoru za ním sebrala lékárnu, náboje do UZI samopalů. [Sekret 1]

Pákou na stěně si otevřela ústupovou cestu (vrátka). Pak se přes dřevěný poklop vrátila do spodní štoly, kterou pokračovala kupředu, až sestoupila na podestu jeskyně s vodopádem. Přeplavala k pravému břehu, proběhla jeskyní okolo odstaveného důlního stroje do štoly za ním, pokračovala až do jeskyně se sloupy, kde sebrala druhou pojistku. Tady podstoupila tvrdý střelecký souboj s členem ochranky. Při boji se pohybovala tak, aby nespadla do zrádných jam s lávou na dně. Jakmile střelce zabila, sebrala mu jeho zbraně – pistole „Magnum”. Nyní po okraji propasti s lávou na dně šla doprava, kde na jednom místě zahlédla dole hnědou plošinku, vyčnívající nad lávu. Rukama se pověsila za okraj propasti a na tuto plošinku seskočila. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila podél skal (měla je po levé ruce) na vzdálený nižší hnědý skalní výstupek.

Tady se otočila doleva, zachytila se praskliny ve skále, kterou přeruč­kovala doleva nad další plošinku, kde našla lékárničku, kvůli které celou anabázi absolvovala. Nyní stejnou prasklinou přeručkovala zpátky na výstupek, přešla okolo rohu skály, kde objevila další prasklinu. Tou přeručkovala opět doprava na další hnědý skalní výstupek. Z nejvyššího bodu (těsně u skály vlevo) pak přeskočila k protější skále, kde se zachytila další praskliny. (Pokud by se zachytila okraje skály nad prasklinou, pustila by se okraje a ihned by se zachy­tila praskliny pod ním.)

Tou pak přeručkovala doprava, kde seskočila v ústí další štoly. Tou pokračovala až k šikmině, sjela dolů, zahnula doprava, až vyšla na dně propasti u žhavé lávy. Lara z břehu vlevo, opatrně (aby se nepraštila do hlavy a nespadla do lávy) přeskočila na plošinku uprostřed lávy. Přešla na její levý okraj a s rozběhem přeskočila na pravý ze dvou sloupů nad lávou před sebou. Z toho opět s rozběhem přeskočila na sloup asi uprostřed jeskyně. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila do štoly, kterou viděla v protější skále. Doběhla k dřevěné bedně na konci a rychle ji zatlačila do prostoru za ní dřív, než byla zabita žhavým balvanem, valícím se ze štoly vlevo.

Bednu pak odsunula doprava a odkrytým otvorem ve stropě vylezla do horní štoly. Tou postupo­vala kupředu, na konci seskočila na kolejiště spodní štoly. Vydala směrem k žhavému balvanu, když po pár krocích našla ležet v kolejišti náboje do UZI samopalů, lékárnu a brokovnici. Teď už se mohla vrátit do míst, kudy sem seskočila, vytáhla se (vpravo) do horní štoly, běžela až k díře v zemi, kterou pře­skočila do jeskyňky za ní, kde ještě našla další lékárnu a náboje do UZI samopalů. [Sekret 2]

V pravém rohu tohoto prostoru objevila za šikminkou díru v zemi, kterou seskočila do štoly za žhavou koulí. Z jejího okraje pak přeskočila s rozběhem na protější sloup vyčnívající z lávy. Otočila se doprava, s rozběhem přeskočila na ten pravý ze dvou sloupů před sebou a z toho na další samostatně čnící sloup. Z něj pak na ten levý ze dvou sloupů, ze kterého už sestoupila dolů na zem. Průchodem se dostala k šikmině, po které pozadu sjela dolů, zachytila se okraje a seskočila na spodní plošinku. Z jejího opačného okraje přeskočila přes lávu k protější skále, zachytila se jejího okraje a vytáhla se nahoru. Štolou se došla až do jeskyně s uskladněnými bednami „TNT”. Zadní z těch, kde jsou jen dvě, přesunula do sousední jeskyně, pod otvor v její levé stěně. Přes bednu pak do otvoru vylezla, štolou pokračovala až k další propasti.

Tu s rozběhem přeskočila šikmo vlevo na hnědou šikminu. Počkala si, až se převalí další žhavý balvan z protější štoly. Pak opět s rozběhem přeskočila do již bezpečné štoly, tou prošla až do jeskyně s propastí a lávou na jejím dně. Po chodníku podél skal vpravo vyběhla nahoru k páce. Jejím přehozením odpálila nálož TNT v bedně, kterou předtím přemístila. Sebrala náboje do Magnumů ležící na zemi před pákou, seběhla po chodníku podél skal do štoly a podobným způsobem jako prve překonala propast s lávou na dně. Seskočila do jeskyně, kde po výbuchu zbyly z bedny jen trosky, ale vlevo výbuch uvolnil průlez přes hromadu kamení pod stropem jeskyně. Přelezla přes hromadu kamení, na druhé straně sjela Lara po šikmině, zabočila doprava a vyšla v obrovské vybetonované jeskyni se sloupy.

Vzápětí byla napadena střelcem, který se pohyboval na skateboardu. Po tvrdém boji zlikvidovala i jeho a sebrala mu jeho zbraně – samopaly UZI! Nyní propátrala celý prostor a posbírala na betonové podlaze ležící troje náboje do UZI samopalů. Přitom si všimla, že v jednom z otvorů je místo lávy voda. Skočila tedy do vody, potopila se a jakmile se otevřela dřevěná vrátka, v zatopené místnosti za nimi posbírala lékárničku, lékárnu a další náboje do UZI samopalů. [Sekret 3]

Vyplavala vrátky z místnosti zpět, ihned za nimi se vynořila a v tmavém koutě našla východ, kudy se přes výstupky vrátila do jeskyně s betonovými sloupy. Doběhla doprostřed, zabočila doleva a vešla do další širší štoly. Tou postupovala jejím prostředkem nahoru. Když se proti ní začal valit žhavý bal­van, uskočila saltem doprava. Pokračovala kupředu a dalšímu balvanu se vyhnula saltem doleva. Opět šla kupředu a poslednímu balvanu se vyhnula saltem doprava. Těsně před vrcholem stoupání počkala, dokud se nepřevalil další žhavý balvan z levé štoly, kterou pak doběhla až na její konec. Otvorem vlevo nahoře se vytáhla do horní úzké, ale hodně vysoké jeskyně. Tady se vytáhla na nejnižší výstupek, z něho přeskočila na další vyšší, otočila se a přeskočila k dalšímu a vytáhla se nahoru.

Otočila se doleva a stejným způsobem se dostala na další vyšší převis, ze kterého se už vytáhla otvorem ve stropě, do míst­nosti vpravo. Tady našla tmavší kvádr, který nadvakrát protlačila do sousední místnosti. Přešla doprava a vylezla doleva nahoru do hořejší místnosti. Tady naopak tmavší blok vytáhla ze stěny ven a odsunula ho na stranu. Přešla do další místnosti a otvorem v podlaze proti zlatým dveřím seskočila dolů. V další místnosti pak nalezený tmavší kvádr jedenkrát povytáhla ze stěny ven. Vrátila se do horní místnosti, tou přeběhla k dalšímu otvoru v podlaze, kterým sesko­čila do spodní místnosti. Tady nyní mohla ještě jednou posunout tmavší kvádr stojící v rohu.

V uvolněném prostoru za ním pak našla a přehodila páku, která otevřela zlaté dveře v horní místnosti. Vylezla tedy nahoru, na konci chodby za zlatými dveřmi sestoupila po schodišti dolů a jednou zatlačila na hnědý kvádr. V uvolněném prostoru našla ve druhém výklenku vlevo další páku. Přehozením si otevřela další zlaté dveře, které již vedly do obrovské jeskyně s pyramidou. Po schodech se vrátila nahoru, proběhla místností do vedlejší vpravo, tady vlevo od hnědého kvádru proskočila otvorem v podlaze do spodní místnosti, kde už našla naposledy otevřené zlaté dveře.

Těmi prošla do obrovské jeskyně se žlutými stavbami po stranách. Ihned byla napadena dalším střelcem. Jakmile ho Lara zlikvidovala, sebrala mu jeho brokovnici (i když už jednu našla ve štole). Doběhla k zlaté pyramidě a vylezla na nástavbu nad zamčeným vchodem. Tady, po její levé straně objevila záseky, po kterých vyskákala až na nejvyšší z nich. S rozběhem přeskočila co nejblíže k levé skále a po hladkém povrchu pyramidy sjela do spodního záseku, kam ústila další štola. Na jejím konci si přehozením páky otevřela dveře do pravé, ze dvou žlutých staveb, na opačném konci jeskyně.

Vyběhla ven, sjela po pyramidě dolů, doběhla do stavby, kde nejdříve sebrala další náboje do UZI samopalů, lékárnu a vpravo za rohem zlatý klíč k bráně pyramidy „Pyramid Key”. Tím si pak odemkla zámek vlevo od vrat a těmi, jakmile se otevřely, proběhla do…

(Pickups-50, Kills-32, Secrets-3)

 

Světle hnědým tunelem šla kupředu, nábojů do UZI samopalů ležících před jeho koncem na zemi si zatím nevšímala. Vstoupila do podivného obrovského prostoru, se šesti zámotky po stranách (po třech na každé straně). Hned z prvního vlevo se vylíhla nestvůra, kterou Lara ihned zlikvidovala a až pak sebrala náboje do UZI samopalů, ležících na okraji tunelu. Pak šla podél levé strany kupředu a jakmile se přiblížila k třetímu zámotku, vylíhla se další nestvůra opět ji rozstřelila. Došla až k zavřeným dveřím, před nimi na podlaze sebrala náboje do UZI samopalů a zabočila do tmavého koutu vlevo, kde se samy otevřely dveře. Lara po schodech za nimi vystoupila do horní části prostoru.

Tady se pohybovala opatrně, aby nepropadla otvory v průhledné skleněné podlaze. Nejdříve ze všeho si doběhla podél stěny vlevo do protějšího tmavého koutu, pro lékárničku. Pak podél této stěny přešla na prosklený přechod uprostřed, pro náboje do brokovnice, které tam viděla ležet. To se již dole z dalšího zámotku vylíhla létající nestvůra, kterou odsud seshora rozstřelila. Nyní podél stěn oběhla celý horní prostor do míst, kam ústí schody zezdola. Tím vyprovokovala další zámotek, z něho se vylíhla další nestvůra. Na tu si Lara počkala na vhodném místě před schodištěm, salty do stran se vyhýbala jejím střelám, až ji nakonec taky zabila. Nyní již mohla v klidu přeběhnout v této horní části ke stěně nad spodní hnědý tunel, kde v pravém tmavém koutu našla a přehodila páku. Tím si otevřela dveře do výklenku v protějším tmavém rohu po pravé ruce.

Tam pak přehodila další páku, která otevřela další dveře ve stěně asi uprostřed horní části. Těmi pak prošla na schodiště, po něm sestupovala dolů k další páce, kterou si konečně otevřela dveře ve spodní části prostoru. Nyní již sestoupila po schodišti až ke dveřím, ty se samy otevřely a Lara vešla do spodní části prostoru. Tady vyprovokovala svým pohybem zbylý zámotek a poslední vylíhlou létající nestvůru opět rozstřelila. Nyní už mohla projít ote­vřenými dveřmi do krátké chodbičky. Vyšla v obrovské, vysoké, ústřední síni, s lávou na dně. Na konci vyčnívající plošinky zůstala stát, podívala se nahoru a seshora přilétající nestvůru ihned zlikvidovala. Přitom si dávala pozor na automatické zubaté ostří. Nyní si stoupla čelem k zubatému ostří, zády k lávě a pověsila se rukama za okraj plošinky. Pak se jí pustila, aby se ihned zachytila horního okraje černého skalního výstupku vyčnívajícího z lávy. Vytáhla se nahoru a v chodbě před sebou pak posbírala lékárnu, náboje do Magnumů a UZI samopalů. [Sekret 1]

Chodbou pak pokračovala doleva, na konci se vytáhla doleva do její horní části, pokračovala až na konec, kde přes pověšení se za ruce seskočila do hlavní chodby. Vpravo viděla připravenou další past z ocelových zubatých ostří, ale tam nešla. Otočila se doleva a prošla do obrovské jeskyně. Došla až na konec prosklené podlážky, otočila se doprava a z jejího okraje přeskočila k prasklině ve skále, které se zachytila. Té se pak pustila, aby se zachytila níž, okraje chodby, ve které za rohem našla a přehodila páku, která otevřela dveře na konci sousední jeskyně. Pokračovala chodbičkou dál, nahoru, kde našla ležet dvoje náboje do UZI samopalů. Z okraje chodbičky pak pře­skočila na prosklenou podlážku, otočila se doprava a přešla až na její konec. S rozběhem pak přeskočila k protější prosklené podlážce, zachytila se jí a rychle se vytáhla nahoru.

To se už ze zámotku dole vylíhla další létající nestvůra, kterou hned zlikvidovala. Otevřenými dveřmi pak prošla do chodby, na jejím konci pak s rozběhem přeskočila na sloup trčící z vody v další velké jeskyni. Vlevo měla šikmou stěnu se záseky, proti sobě zavřené červené dveře a vpravo sloupy vyčnívající u skal z vody. Lara se otočila doleva, s rozběhem přeskočila do nižšího ze dvou záseků a když se proti ní začala seshora valit žhavá koule, přesko­čila do výš, kousek vpravo. Nyní se otočila doprava (šikminu měla po levé ruce) a s rozběhem přeskočila do dalšího vzdáleného záseku. Tady se otočila čelem k šikmině a po čtyřech dalších zásecích vyskákala až pod strop jeskyně. Tady se vytáhla do chodbičky vpravo, kde na konci našla lékárnu, náboje do Mag­numů a UZI samopalů. [Sekret 2]

Nyní vyšla z chodby a po šikmině sjela podél skály na spodní plošinku nad vodou. Pozorný pohled šikmo doprava jí odhalil pod hladinou skrytou páku u protější skály. Doplavala k ní a jejím přehozením si otevřela červené dveře. Rychle plavala doprava k plošince u sloupu, vylezla na sloup, otočila se doprava a s rozběhem přeskočila (podél šikminy) na šikmý sloup blíž ke dveřím. Ihned po dopadu se od něho odrazila a jakmile dopadla do záseku v šikmině, rychle přeskočila do dalšího vyššího záseku vpravo, aby se vyhnula žhavému balvanu. Pak už přeskočila na šikminu, po které sjela k otevřeným dveřím a prošla do další místnosti dřív, než se zavřely!

Přes tmavé dno se dostala k betonovému bloku, vylezla nahoru a doběhla k páce na protější stěně. Jejím přehozením otevřela dveře na opačné straně místnosti, vrátila se k nim a vyšla na římsu do jeskyně s vodou. S rozběhem přeskočila podél skály k protějšímu sloupu, vytáhla se nahoru a sebrala lékárnu. Pak stejným způsobem pokračovala na další sloup, po chodníku došla k chodbě vlevo ve skále. V rohu sebrala náboje do UZI samopalů, pak přehodila páku, která otevřela v místnosti pokopy ve stěně, ze kterých vytekla láva a posunula betonový blok na novou pozici. Vyšla na chodník a přeskákala podél skály zpátky do spodní místnosti. Po podestě přešla doleva a pak podél stěny přeskočila k niž­šímu bloku a vytáhla se nahoru.

Po blocích šla až ke zdi, kde přeskočila do vysokého vchodu vlevo. Stoupající chodbou postupovala opatrně, přeskočila past s trny na dně, až došla k otvoru s vodou. Tady se potopila, proplavala otvorem u dna do sousední zatopené jeskyně, kde nejdříve přehodila páku vpravo za rohem. Tou si otevřela další dveře, pak sebrala na dně náboje do brokovnice, proplavala otvorem do další jeskyně, kde se otvorem ve stropě dostala do další chodby. Tou se dostala na plošinku v ústřední síni, ale výš, než poprvé. Nejdříve ze všeho rozstřelila seshora přilétající nestvůru (pozor na ostří za zády), pak sebrala dvoje náboje do UZI samopalů na plošince kde stála, otočila se doprava a podél stěny přeskočila s rozběhem na protější plošinku.

Tady sebrala další náboje do UZI a na konci krátké plošinky skočila do vody. Plavala rovně do další místnosti se třemi sloupy. Za prvním z nich vpravo na dně sebrala lékárničku, nad vchodem kudy sem vplula, se vynořila a vylezla na pravou podestu velké haly. Pod stropem viděla viset další čtyři zámotky, v rozích čtyři páky a vpravo mezi sloupy zlatou páku. Vlevo mezi sloupy pak šikminu na jejíž vrchol si doběhla pro další náboje do UZI. Za šikminou viděla zatopenou chodbu se třemi zavřenými mřížemi. Pak se vrátila na místo kam vylezla z vody a zvážila dvě možnosti dalšího postupu:

Bez boje postoupit do dalších prostor – přeskočila vodu na podestu doleva, kde přehodila 1. páku vlevo vpředu, která otevřela třetí, mříž (poslední v řadě). Přeběhla místnost do pravého zadního rohu, přehodila 2. páku vzadu vpravo, která otevřela druhou mříž (prostřední v řadě). Popošla doprava mezi sloupy, kde přehodila zlatou páku, která otevřela první mříž (první v řadě). Nyní se musela rychle otočit a skočit do vody dřív, než ji napadla právě se vylíhlá nestvůra. Pak už mohla plavat …

Ne­bezpečný boj s nestvůrami – po přehození 1. páky vpravo vpředu, se zámotku vlevo nahoře vylíhla létající a vzápětí z vedlejšího zámotku běhající nestvůra – obě zlikvidovala. Po přehození 2. páky vlevo v zadní části místnosti se vylíhla létající nestvůra ze třetího zámotku – likvidace. Po přehození zlaté páky se vylíhla poslední běhající nestvůra – likvidace. To však již byla otevřená první mříž, 2. páka vpravo vzadu otevřela prostřední mříž a 1. páka vlevo vpředu otevřela poslední mříž. Pak už mohla plavat …

zatopeným tunelem okolo třech otevřených mříží a na konci vylezla otvorem ve stropě do chodby, kterou došla až na křižovatku. Dala se doprava, pákou vlevo od mříží si je otevřela a vešla do místnosti, kde právě žhavá koule zavalila jediný východ. Aby se to příště nestalo, našla vpravo kvádr, který přemístila ke stěně na konec šikminy, po které se koule valila. Pak se červenou chodbičkou vrátila před mříž, podruhé si ji otevřela, hned u vchodu sebrala ze země dvoje náboje do UZI samopalů a místnost přeběhla rovně do chodby. Na jejím konci zůstala stát na plošince v centrální síni a zlikvidovala seshora přilétající nestvůru.

S rozběhem pak přeskočila na další plošinku a chodbou za ní přešla do další místnosti.Hned ze vchodu zlikvidovala létající nestvůru vylíhlou ze zámotku vlevo a v zápětí druhou z pravého zámotku. Popošla doleva a po šikmé rampě sjela tak, aby po odraze dopadla na červenou část protější šikminy za pastí s trny na dně. Vyšla nahoru, v levém rohu sebrala náboje do UZI samopalů, před východem z místnosti náboje do brokovnice a lékárnu. Chodbou pak prošla do další obrovské jeskyně s valem uprostřed. Po chodníku podél skal šla doprava až na roh, zastřelila zleva přilétající nestvůru a sebrala na zemi náboje do UZI. Vrátila se ke vchodu, na konci chodníku přeskočila šikmo doprava na další chodník u skal a šla doprava až na jeho konec.

Připravila si zbraně, okolo rohu skal přeskočila na sloup, odkud ihned zlikvidovala létající nestvůru, která se právě vylíhla ze zámotku za sloupem. Do chodbičky vlevo si došla pro náboje do UZI, vrátila se na sloup a z jeho levého okraje s rozběhem přeskočila na hnědou část protěj­šího valu uprostřed jeskyně. Popoběhla po něm doleva a rozstřílela tři nestvůry ostřelující ji zpoza rohu vpravo za zbytkem zámotku. Po jejich likvidaci se otočila zády ke sloupu, přešla napříč přes val, odkud s rozběhem přeskočila na chodník podél protějších skal. Po něm šla doprava, nepřehlédla na zemi ležící náboje do UZI a na konci přehodila páku. Pak šla po chodníku zpátky až k jeho šikmé části, tu s rozběhem přeskočila a na konci odtáhla kvádr, aby si uvolnila cestu k právě otevřeným dveřím.

Chodbou došla až k zubatému ostří, hned jak se dostala za něj se otočila doprava a došla až na konec šikminy. S rozběhem pak přeskočila na protější svah ve skále, vešla dovnitř a po výstupcích vlevo vyšplhala až do horní chodby. Tady sebrala lékárničku, náboje do UZI, vyšla na plošinku v ústřední síni, kde nejdříve zlikvidovala další seshora přilétající nestvůru. Pak s rozběhem přeskočila na protější plošinku, vešla do chodby, prošla automatickými dveřmi do místnosti s vyčnívajícími sloupy z lávy. Šla rovně podél zdi vlevo, s rozběhem přeskočila na sloup v rohu a na konci chodbičky vlevo, přehozením páky přemístila sloupy v lávě.

Vrátila se zpátky na první podestu, přeskočila podél stěny vpravo na nejbližší sloup vlevo, z něho na sousední šikmo doleva a z toho pak s rozběhem ke vchodu do levé stěny. Zachytila se okraje, vytáhla se do chodby, na jejímž konci přehozením páky znovu přemístila sloupy v lávě. Vrátila se na kraj chodby, přeskočila šikmo doleva na nejbližší sloup, z něho pak s rozběhem na pravý z těch dvou nalevo (je blíž ke stěně vpravo), odkud přeskočila na poslední vlevo. Tady si připravila UZI samopaly, doplnila si život na 100% a s rozběhem přeskočila do chodby ve stěně.

Chodbou šla rovně, na konci zabočila vlevo do hnědého tunelu. Tady za neustálého střílení (proti Laře bojovaly tři nestvůry), popřípadě i doplňování životů postupovala kupředu a likvidovala nepřátele. V místě, kde tunel přecházel do úzké, nízké, červené chodbičky, zabočila doprava a proběhla otevřenými dveřmi do tajné místnosti dřív, než se automaticky zavřely. Uvnitř našla lékárnu, náboje do brokovnice a UZI samopalů. [Sekret 3]

Pokud cestou do tajné místnosti nezlikvidovala všechny tři nestvůry, dokončila to hned, jak vyšla ven z tajné místnosti. Pak zabočila do červené chodbičky, prošla automatickými dveřmi, které se hned za ní zavřely. Došla k páce na pravé stěně a přehodila ji. Tím začala zleva vytékat láva a Lara se musela bleskurychle otočit doprava a utíkat až k zavřeným dveřím. Tam se vytáhla do horní chodby vpravo, prošla do ústřední síně, kde s rozběhem přeskočila šikmo doprava na protější plošinku. Sebrala dvoje náboje do UZI, prošla chodbou do její rozšířené části, kde nejdříve zlikvidovala nestvůru, která přiběhla zleva na konci tunelu. Sebrala ze země náboje do UZI, došla na konec chodby , zabočila těsně okolo levého rohu a došla až ke stěně (tím se vyhnula otráveným šipkám).

Vytáhla se na šikmou rampu a hned uskočila zpátky, počkala až se převalí ohnivý balvan, znovu se vytáhla na rampu, šla po ní nahoru až do obřadní místnosti se třemi oltáři. V tom nalevo pro­tlačila hnědý kvádr dozadu a tak se dostala do prostor za oltáři. Vpravo našla zavřené dveře s pákami po stranách. Přistoupila k levé z nich, přehodila ji a ihned saltem vlevo uskočila z právě se otevírajícího poklopu (dole je past s trny). Přešla k pravé páce, po přehození saltem vpravo opět uskočila z poklopu a pak přes pověšení se rukama za okraj seskočila otvorem na spodní sloup. Došla k jeho okraji, skočila přes lávu dopředu a ihned saltem dozadu uskočila zpět.

Tím se vyhnula žhavému balvanu. Když zapadl do lávy, přeskočila na protější chodník, doběhla do vysoké místnosti, kde vlevo po výstupcích vyšplhala k páce, kterou si otevřela dosud zavřené dveře mezi pákami. Pokračovala doleva nahoru až pod strop. Pověsila za ruce a seskočila do sousedních prostor za oltáře, prošla dveřmi a chodbou šla do horní místnosti se třemi zámotky. Hned jak vešla se za ní zavřely dveře. V rozích sesbírala náboje do UZI, vytáhla zbraně a jakmile se ze spodního zámotku vylíhla nestvůra vrhající ohnivé koule, za neustálého uhýbání ji zlikvidovala. Přehozením páky v levém zadním rohu si otevřela dveře, ale jakmile se k nim přiblížila, vylíhly se další dvě nestvůry (jedna létá, druhá běhá), které musela zlikvidovat. Po levé straně šikminy za dveřmi sjela do spodní jeskyně, počkala si až přiběhnou další dvě nestvůry a pak je zlikvidovala. Nyní schovala zbraně a vešla do jeskyně. Proti sobě viděla červenou postavu (hologram), která zrcadlově napodobovala pohyby Lary.

Aby mohla postoupit dál, musela se hologram zlikvidovat, aniž by použila střelbu – to by zabíjela sama sebe. Využila proto past z lávy, která byla na horní skalní plošině, vlevo od vchodu. Vylezla na nízký sloup vpravo u skály, přeskočila na vyšší sloup vpravo, ze kterého přeskočila šikmo doleva na nejbližší část protější plošiny (sloup u skály vlevo). Došla k páce a jejím přehozením otevřela poklop s lávou na dně. Saltem se otočila o 180° a nyní co nejrychleji (časově limitováno) přeběhla na okraj plošiny, přeskočila na světlý protější sloup u skal vlevo, z něho na vedlejší vyšší sloup, ze kterého pak s rozběhem na světlou plošinu, otočila se čelem k hologramu a popošla kupředu.

Jelikož hologram Laru přesně napodoboval, spadl do jámy a shořel. Tím se otevřely dveře, Lara se stejně jako prve dostala na plošinu s pákou a prošla dveřmi. Vytáhla se otvorem ve stropě do horního tunelu, kde hned na kraji sebrala náboje do UZI, pokračovala dopředu a za rohem si počkala, až přiběhne kentaur, kterého po tvrdé pře­střelce zlikvidovala. Sebrala další náboje do UZI a hned jak vyšla z tunelu do jeskyně s lávou se otočila doprava, aby zastřelila nestvůru ohrožující ji zprava. Pak si po chodníku podél skal doběhla doleva až na konec k první páce pro další náboje do UZI, ale páku nepřehazovala. Opět přeběhla po chodníku podél skal na opačnou stranu k druhé páce.

Tu přehodila – otevřely se dveře, saltem se otočila a co nejrychleji běžela na opačnou stranu jeskyně k první páce, jejímž přehozením se zvedl uprostřed jeskyně padací most přes lávu. Opět se otočila saltem a co nejrychleji přeběhla přes most do další místnosti. Stačilo jediné zaváhání a nestíhala stanovený časový limit! Uvnitř místnosti nejdříve sebrala náboje do UZI a pak přistoupila k rotujícímu mechanizmu, kde se uprostřed v magnetickém poli vznášel složený SCION. Rychlým pohybem se pokusila zmocnit a ….

(Pickups-30, Kills-5, Secrets-3)

 

Lara se probrala z mdlob v době, kdy se ze zámotku právě vylíhla nejdrsnější a nejtíže likvidovatelná zrůda celé hry! Střídavě do ní střílela a věšela se rukama za okraj podesty (ručkovala vždy co nejdál od stvůry před jejími pařáty) tak dlouho, dokud jí neudolala. Pak si teprve posbírala v rozích podesty rozházené náboje do UZI samopalů. Červenou chodbou šla až na konec, kde sjela přes její dvě šikmé části dolů. Na konci objevila tmavý kvádr, který zatlačila natřikrát dozadu. Uvolněnou chodbou vpravo vyběhla nahoru, kde jednou zatlačila na další kvádr.

Vylezla na něj a saltem dozadu přeskočila do horní chodby za zády. Přeběhla nestabilní podlážku, proběhla skrz zavírající se ozubené čelisti a pokračovala chodbou dál, zabočila do první odbočky vpravo, seběhla šik­mou částí dolů, kde jednou zatlačila na další kvádr vlevo dole. Potom přeběhla chodbami přes šikminy k tomuto kvádru z druhé strany. Přelezla přes něj na druhou stranu a zatlačila ho až k šikmině. Opět oběhla chodbou na opačnou stranu až na právě přisunutý kvádr, přehodila páku na stěně vpravo, čímž si otevřela mříž za zády. Došla na konec chodby, otočila se doprava a přeskočila do nejbližšího záseku v šikmině vpravo od lávy. Pak do sousedního vpravo, otočila se šikmo doleva a s rozběhem přeskočila přes lávu do záseku vpravo od černého sloupu.

Pak přeskočila podruhé přes lávu do záseku uprostřed šik­miny a naposledy přeskočila přes lávu do záseku už u tmavých skal vpravo. Prošla krátkým tunelem, postavila se zády k žhavému balvanu nahoře na šikmině a udělala tři skoky pozadu. Jakmile uslyšela dunění (začal se valit žhavý balvan zleva), ihned se seběhla schovat do výklenku. Počkala až se balvan zastavil ve výklenku vpravo a pak šikmým tunelem vyběhla na další křižovatku s druhým nastraženým balvanem, tentokrát vpravo. Postavila se k němu zády a stejně jako poprvé vyprovokovala žhavý balvan k pohybu, opět se běžela schovat do výklenku. Teď se vrátila do jeskyně s lávou, přeskočila přes ni do protějšího záseku, čímž se zvedl na určitý čas most vpravo na konci jeskyně. Rychle proto přeskákala přes záseky až na most a přeběhla přes něj do tunelu, kde za rohem sebrala lékárnu, náboje do brokovnice a Magnumů. [Sekret 1]

Páku na konci přehodila dolů, pak ji hned vrátila do původní polohy, čímž si zvedla bližší část mostu, ze kterého pak přeskočila k protějšímu vchodu. Přes záseky se známým způsobem vrátila do tunelu, kde předtím vyřešila problém s žhavými balvany. Uvolněným tunelem vyběhla nahoru, zabočila doleva, na okamžik si stoupla na nestabilní podlážku. Ihned uskočila zpátky, doplnila si život na 100 %, pověsila se rukama za okraj chodby a spustila se do známé místnosti s rotujícím mechanizmem. Tentokrát se však Scion nepokusila vyndat, ale do mechanizmu několikrát vystřelila. Záblesky, zemětřesení Laru nevystrašilo. Prošla otevřenými dveřmi, vyběhla na most, odkud zlikvidovala poslední tři nestvůry. Pak seskočila na ztuhlou lávu vpravo pod most, kde brzy našla otvor, kterým se spustila na podestu ve spodní jeskyni s lávou a nebezpečnými otrávenými šipkami.

Otočila se doleva, přeskočila ke stěně, zachytila se spáry a ručkovala doprava až na konec. Tady seskočila na šikminu pod nohama, odrazila se a saltem dozadu přeskočila na břeh za lávou. Prošla do sousední obrovské jeskyně, kde nejdříve našla vlevo od vchodu náboje do UZI. Prostředkem jeskyně pak postupovala až na okraj propasti (vlevo se převalil další žhavý balvan), opatrně se přiblížila k ostrému kyvadlu vlevo a z okraje propasti pak přeskočila na plošinku vlevo u skal, kde nebyly trny. Otočila se doprava, opatrně prošla uličkou mezi trny, přeskočila otvor s lávou na dně, pokračovala kupředu a přeskočila přes roh větší jámy s lávou na dně, šikmo doleva. Stoupla si na pravý roh vyvýšené šikminky, přeskočila rovně dopředu na nestabilní podlážku, ihned udělala salto doprava a následným skokem kupředu se dostala do tunelu vpravo u skal. V další obrovské jeskyni s vyčnívajícími sloupy upro­střed z lávy šla po okraji chodníku doleva a našla jediné vhodné místo, odkud mohla přeskočit ke stěně nalevo do místa, kde se mohla zachytit špatně viditelné praskliny. Tou přeručkovala doprava až na její konec, kde seskočila na širokou podestu, kde posbírala tři lékárny a náboje do UZI samopalů. [Sekret 2]

Nyní si stoupla uprostřed podesty na její okraj zády ke sloupům a udělala salto vzad. Dopadla na šikmý sloup dole. Odrazila se a doskočila na nižší sloup před sebou, ze kterého přeskočila k protější stěně, zachytila se praskliny v ní a tou přeručkovala doprava, kde seskočila na pevnou část podlahy v tunelu. Nyní ve vhodný okamžik přeběhla přes nestabilní podlážku ke kyvadlu, okolo kterého proběhla do chodbičky za ním vpravo. To vše dřív, než ji zavalil žhavý balvan valící se proti ní. V dalším tunelu vlevo šla opatrně dolů a jakmile zaslechla dunění valícího se balvanu za zády, utekla se schovat do chodbičky na konci vpravo. Jakmile se balvan zastavil, přeskočila ho zpátky, aby si sebrala na zemi lékárničku, protože před tím na to nebyl dostatek času.

Opět přeskočila zpátky za balvan, došla k šikmině, po které pak ve vhodný okamžik sklouzla okolo ostrého kyvadla, na konci se odrazila a přeskočila na protější sloup dřív, než ji dohonil další žhavý balvan valící se jí za zády. Ze sloupu slezla doleva do tunelu, prošla do další jeskyně, která měla po stranách vždy po dvou otvo­rech s vytékající lávou. Nejdříve se dobře rozhlédla, aby zjistila kde na zemi leží lékárnička a pak běžela přímo k ní. Nad lékárničkou se zastavila, sebrala ji a udělala dva úkroky doleva. Pak nejkratší cestou doběhla až k zavřeným mřížím, otevřela si je pákou vlevo a v dalším dlouhém tunelu si nejprve došla doprava pro náboje do UZI samopalů. Potom bez zastávky běžela tunelem na opačnou stranu, nenechala se vyděsit valícím se žhavým balvanem nahoře a zastavila se až na okraji další propasti. Tu přeskočila z místa, zachytila se okraje protější podlahy a počkala, až se jí nad hlavou převalí poslední žhavý balvan. Pak se vytáhla nahoru a prošla do další dlouhé jeskyně, částečně zatopené vodou. Uprostřed na sloupech hořely ohně.

Opatrně, pokud možno po okrajích sloupů, přeskakovala z jednoho na druhý tak, aby byla co nejkratší dobu blízko ohňů. Tak se dostala do sousední obrovské jeskyně s lávou hluboko na dně, uprostřed které se leskla vodní hladina. Stoupla si na okraj propasti proti kyvadlu naproti, udělala krok zpátky a pak ještě jeden skok zpátky. S rozběhem, ve vhodný okamžik, přeskočila na nestabilní podlážku u kyvadla, po dvou krocích se odrazila a přeskočila do tunelu v protější skále. Tady v malé jeskyňce sebrala lé­kárnu, náboje do UZI (secret 3) /tady v tomto místě se do hry vloudila chybička: sebrání těchto předmětů opravdu znamená secret 3; pravděpodobně jste ale také nic neslyšeli – je to kvůli tomu, že hra chybně považuje první secret úrovně za třetí, a tedy pokud ho seberete, nezapočítá vám tento, protože „třetí už máte“. Patch k opravě této chyby najdete v sekci downloadů/ a vrátila se na okraj průchodu. Skočila kupředu a dopadla do vody uprostřed lávy. Potopila se na dno, vedle zborcené podlážky sebrala další náboje do UZI a proplavala červeným tunelem na jehož konci vylezla otvorem ve stropě do široké zděné chodby. Nejdříve posbírala UZI náboje na zemi vpravo, vlevo a vyběhla do obrovských prostor v pyramidě.

Tady se otočila doleva a za neustálého metání salt do stran svedla souboj s Natlou, která přilétala zleva, seshora a vrhala na Laru ohnivé koule. Podle potřeby si doplňovala životy tak dlouho, dokud se jí nepodařilo Natlu zastřelit. Nyní si stoupla do nejvý­hodnější pozice před ležící Natlou, počkala si až naposledy ožije a definitivně nebezpečnou blondýnku zlikvidovala. Do chodby, ve stěně napravo od široké chodby si mohla dojít pro dvanáct zásobníků nábojů do UZI samopalů. Přeběhla přes volné prostranství k hromadě černého kamení v levém rohu.

Přelezla přes něj a vytáhla se do chodby, kterou proběhla a přeskočila na protější sloup. Otočila se doleva a přes další dva sloupy přeskákala pod vchod do další chodby. Vytáhla se do ní a proběhla na její opačný konec, kde seskočila na sloup. Z toho pak přes další tři sloupy přeskákala pod další chodbu a vytáhla se nahoru. Na jejím konci pak seskočila na poslední,nejvyšší sloup, ze kterého přeskočila na podestu u zdi vlevo, vytáhla se do horní chodby a na jejím konci začala sjíždět po dlouhé šikmině.